Esztergom és Vidéke, 1933

1933-01-01 / 1.szám

ÖTVENNEGYEDIK ÉVF. 1. SZÁM Szerkesztőség, kiadóhivatal: Simor-u. 20 Megjelenik hetenként kétszer KERESZTÉNY POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP 1933 VASÁRNAP JANUÁR 1 Előfizetési ár 1 hóra: 1 pengő 20 fillér Csütörtökön 10, vasárnap 20 fii. (v.) Mit hoz az új esztendő ? Ez most ismét a nagy kérdő­jel. Uj évszám forog a világ nyelvén és az 1933 minden számjegye külön-külön kérdő­jellé változik. Mintha lóversenyt nézne az egész világ: az 1933-as számú ló iramát figyeli izgatottan. Váj­jon befut-e? É Vajjon meghoz­za-e a többszörös pénzt ? Vagy semmit. Mintha egyetlen sorsjegyre tette volna fel a pénzét, létét, boldogulását a világ. Az 1933­as számra. Vájjon kihuzzák-e? Vájjon főnyereményt, nagyobb, kisebb összeget nyerünk-e vele ? Vagy semmit! Ki tudja, mit hoz, mit visz az új esztendő ? Egy bizonyos: ad is és el is vesz. Ad életet, egészséget, jómódot, boldogsá­got, gazdagságot. És elvesz: életet, betegségbe, szegénységbe, boldogtalanságba, sírásba taszít. Kik lesznek az egyik olda­lon, kik a másikon? Tudjuk azt, hogy többen lesznek a sze­génység és nyomorúság sorá­ban és nagyon kevesen a sze­rencsések sorában. Szilveszter estén az embe­rek el szoktak menni a temp­lomba. Hálát adnak és örül­nek, hogy szerencsésen átjöt­tek egy esztendőn. Örülnek, hogy megérték az új évet. A mult év Szilveszterén is voltak templomban vagy legalább is elgondolkoztak az élet forgandó­sága fölött, de az idei Szilvesz­ter-estén már nem ugyanazok adnak hálát vagy elgondolkoz­nak az év fölött, mint akik ta­valy. És az 1933-as szilveszteri estén sem ugyanazok leszünk, akik hálát adunk vagy Örülünk, hogy új esztendőt értünk meg. Sokan nincsenek közöttünk, akik tavaly ilyenkor még közöttünk voltak. Sokan nem lesznek kö­zöttünk 1933 év Szilveszterén, akik most még közöttünk van­nak. Nagy kérdőjel, hogy kik ma­radnak, kik mennek el... Kérdőjel lesz minden nap, kérdőjel minden ember élete. Kérdőjel, hogy akiknek ma jó­sorsuk van, vájjon új eszten­dőben is jósorsban élnek-e ? Kérdőjel, hogy akiknek sors­kereke felemelkedőben volt és van, vájjon nem fordul-e le­felé. De kérdőjel, vájjon lesz-e egyáltalán fordulás, hátha a mi sorskerekünk nem is fordul, hanem egy helyben fog állani. Kérdőjel hajlik azok fölé is, akik ma az emberek, a nép urai, akik hatalmasak és a ha­talmat birják. Kérdőjel, vájjon az uj esztendőben és ők- lesz­nek a hatalmasok. Lehet, hogy új hatalmasok jönnek. A kérdőjelek hosszú sorát tudnók felállítani. Aki végig olvasta a kará­csonyi nagy lapókat, azt ta­pasztalhatta, hogy semmi biz­tató, semmi optimizmus nincs, ami reménymécset gyújtana fel bennünk. Csupa sötétlátás, csupa ború, fekete felhő, balsejtelem és félelem. Valamennyi lapon végigvonul ez a sötétlátás. A külföldi lapokon is. A még nagyobb kérdőjel: hová vezet ez a rettenetes út, amelyen most meggörnyedve, sebzetten, szomjasan és éhesen járunk ?... És mit hoz az új esztendő nekünk esztergomiaknak ? Egy ujabb kérdőjel. És nem kisje­lentőségű kérdőjel. Emlékezhe­tünk, a mult év január elsejére több esztergomi vezetőembert megkérdeztünk, mit vár az 1932­es évtől. Valamennyien sötéten láttak és nem vártak semmi jót, semmi változást. Valóban semmi jó, semmi javulás nem volt 1932-ben. Sőt, a helyzet rosszabbodott, a polgárság sorsa súlyosbodott. Itt állunk most egy ujabb esztendő küszöbén és ismét kérdezzük : mit hoz az 1933­as év? Ez a mi kérdőjelünk, nekünk esztergomiaké. Ki tudna erre felelni ? Egy hosszú esztendő van mögöt­tünk. Semmi, de semmi öröm nem mosolygott ránk, egyet­len esemény nem volt, amely­nek az egész város örült volna. Szomorúan keli megállapíta­nunk, hogy akik tavaly az 193 .­es évről nyilatkoztak, azoknak jóslása beteljesedett. Különösen az egyik nyilatkozatra emlé­kezhetünk, igy kezdődött: Ne várjunk semmi jót 1932-től. r Amikor igy végezzük az 1932. évet, amikor szomorú lélekkel sok csalódással veszünk búcsút ettől az esztendőtől és boron­gós lélekkel lépjük át az új év, az 1933. év küszöbét, semmi kedvünk nincs, hogy megkér­dezzük : hát mit várhatunk az 1933. évtől ? Pedig csak azt szeretnénk tudni, hogy rosz­szabb napokat élünk-e át, mint a mult évben.. . Talán annak is örülnénk, ha azt hallanók, hogy nem lesz helyzetváltozás, ami azt jelentené, hogy rosz­szabbodás nem lesz. De attól félünk, hogy ilyen feleletet ka­punk: 1933 rosszabb év lesz mint 1932. év. Igy lépjük át az 1933. év küszöbét? Ilyen érzéssel, ilyen borongós lélekkel ? Igy csüg­gedten, reményvesztve? Semmi hit, semmi bizakodás ne legyen bennünk ? Ezek a legnagyobb kérdőjelek. Ha százszor is sivár, két­ségbeejtő a helyzet, akkor is azt mondjuk, nem, igy ne lép­jünk az új esztendőbe. Ha száz­HETI ESEMÉNYEK BELFÖLD Bethlen István volt miniszterelnök Rómába készül utazni. — Matuskdt Budapestre hozzák, ahol lefolytatják a törvényszéki tárgyalást, de halálra Ítélni nem lehet. — yogerős a ma­gyar-osztrák szerződés, — A bel­ügyminiszteri vizsgálat nem talált visszaéléseket a Zsófia-szana^'nium­ban. — Polgárháború tört ki a temesmegyei Hattyas Községben. — Vállalatba adta a főváros az ösz­sses csatornázási szükségmunkákat. — Imrédy Bela pénzügyminiszter Genfbe utazik, ahol résztvesz a Tyler-jelentés tárgyalásán. — Be­zártak több budapesti kártyaklubot. — Birtokpereskedés folyik Bethlen és Károlyi volt miniszterelnökök kö­zött a kolozsváti törvényszéken. — Csodatevő szerzetesek lepték el Er­délyt. — Lefejezte különváltan élő feleségét egy józsefvárosi férfi, — — A tanitó-problémák sürgős megoldását ígérte meg Gömbös Gyula a tanítók nagygyűlésén — Az ege­rek szétrágtak Nagykikindán kétszáz darab ezrest. — Bányalégrobbanás volt Bonyhádon, tizen árom halottal. KÜLFÖLD Fizetni fog Franciaország, de csak később. — Filmváros épül Ausztráliában. — Bombaraktárt fe­deztek föl Barcelo ában. — Az ara­nyat nem szabad kivinni Afrikából. — Lemondott a bolgár kormány. — A béke veszedelme Jugoszlávia — irják a londoni lapok. — For­radalmi szervezetek a szófiai ki­rályi palota előtt véres harcot vivtak egymással. — Súlyos válság előtt áll Románia. — Olasz—román ba­ráti szerződés készül, de aláírása csak akkkor történik meg, ha Ro­mánia semleges marad olasz—szerb háború esetén. — Az Emberi yo­gok Ligája elfogadta a békeszer­ződések raviziójára vonatkozó javas­latot. — Összeül a Jóakarat Világ­konferenciája. — Az égő szálló hatodik emeletéről kimentette gyer­mekét egy bukaresti magyar borbély­mester, — Óriási köd sötétítette el az Északi-tenger partvidékét. — A macskájára és kutyájára hagyta 20 ezer dolláros vagyonát egy csi­kágói asszony. |— Vérengzést kö­vetett el a börtönből kiszabadult Horvárh nevű jugoszláviai bandita­vezér, több halálos áldozata van. — Műkincsekkel is lehet adót fi­zetni Lengyelországban. — A Nép­szövetség hivatalos lapját megvette egy ág,úgyár. — Kegyelmet fog kapni Gandhi, ha jól viseli magát. Megszvazta a francia kamara Ausz­tria kölcsönét. — Moszkva hármas enfente ot akar létrehozni Szovjet­, Oroszország, Kina és Japán orszá­szor is súlyos a gazdasági hery-g,ic köpött. Dec. 31. és Jan. 1-én szombat-vasárnap 7 és 9 kor 3, 5, 7 és 9 kor Paprika kisasszony KULTUR Qaal Franciska első filmje MOZGÓBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom