Esztergom és Vidéke, 1926

1926-10-07 / 80 .szám

LXVI1I évfolyam 80. «sám. KERESZTÉNY MAGYAR SAJTÓ Csütörtök, 1926. október 7. — 1 * POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. MEÖJELEMK MUHDES VASABIAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖK. Szerkesztőség és kiadóhivatal i Simor János-utca 18—20., hova a lap szellemi részét illető közlemények, továbbá sz előfizetési • hirdetési dijak stb. küldendők. Telefon 21. AUA». Sokat szenvedett, megpróbáltatá sok egész láncolatán keresztül ment hazánk ismét eljutott a szomorúsá gok, a keserűségek egyik emléknap jáhöz : Október hatodikához. I Annyi a gyászos emléknapunk, hogy akár mást se csinlájunk, mint mélységes keserűséggel emlékezzünk Amikor nem külső ellenség vágta testünkbe éles karmait, belevágtuk mi magunk, vag£ belevágták azok, akiket a nemzet magafölé emelt, akiknek hatalmát Véres csatákban szilárdította, növelte, saját testével támogatta trónjukat. Ilyen fejedelmi karmok ütötte seb vérzik ezen napon a nemzet szívé ben. Fejedelmi parancsra, idegen hata­lommal végezték ki azt a Tizenhár mat, akik az emberiség legszebb leg­féltettebb kincséért > a .szabadságért harcoltak vitézül, becsülettel, nyíltan, férfiakhoz illő bátorsággal szemtől­szemben nyilt, gyilkos csatákban. Oroszországból koldult erővel ti­porták le a magyar vitézséget. ígé­retük ellenére, bosszút lihegve kerí­tették császári kézre a Tizenhármat annyi sok más mártírral. Akikkel nem bírtak a csatamezőkön, végez­tek velük, mint foglyokkal, gyáván, Arad sáncai között. A Tizenhármak halálából élet fa­kadt, a császári zsarnokságból pe­dig halál. Elveszett a segítő cáriz­mus és megsemmisült a megsegített, osztrák császárság. Volt, nincs. A Tizenhármak országából azonban ma­radt egy csonka rész, amely elég ahhoz, hogy magja legyen a nagy feltámadásnak. Századokon át semmisítették ezt a nemzetet. Csapást-csapásra halmo­zott a sors. Már sokszor reánk bo­rították a halotti leplet s mindig diadalmaskodott feltámadási zász­lónk. Most is igy lesz l Tizenhár­mak gyászünnepén a fekete fátyo­lon átvilágít a reménység fénye s ha ezerszer helyezik is idegen im­périum alá a Tizenhármak vérével öntözött földét, mégis magyar lesz az egyszer és mi ismét lovagiasan feledni fogunk. JP mi* ••• —um Esztergom legszebb és leg­nagyobb mozija, amelyről az egész város beszél. Külső szépségében, zenében, mű­sorban egyaránt eseménye volt Esz­tergomnak a Kultur Mozgó megnyi tása. A legszebb fővárosi mozikkai is felveszi a versenyt a ragyogóan szép moziterem, amelyet zsúfolásig megtöltött a lelkes és hálás közön­ség Dr. Rtymann János tanár mű­vész-zenekara tökéleteset produkált: ilyen pompás zene Esztergomban még nem kisért mozielőadást. A Kultur Mozgó új igazgatója: Váró Andor bebizonyította, hogy vidéken is lehet pesti nívójú előadást produ­kálni. A Kultur Mozgó további pro­grammja sem marad hűtlen az in­dulás imponáló iramához. Ma csü­törtökön az Ufa nagy siker, a leg­szebb színes film, a „Fügefalevél" kerül bemutatásra. Ádám és Évától napjainkig minden felvonul ebben a grandiózus filmben, amit a női di­vat nyújtott és nyújtani fog. A leg­szebb nők és a legszebb ruhák gyö­nyörű szines filmje a „Fügefalevél." Szombaton közkívánatra a világ egyik legszebb filmje, a „Hindu sír­emlék" teljesen új példánya kerül közkívánatra a közönség elé. Vasárnap Zoro Huru fognak ka­cagtatni legújabb filmjükben, mint „Háztűznézők". A Kultur Mozgó valamennyi mű­sorát régi rendes, olcsó helyáraival mutatja be. H I Bt JE ÍIL A hercegprimás Budapesten. Csernoch János biboros-hercegprimás vasárnap délután Esztergomból a a fővárosba utazott. Az egyházfeje­jedelem ezúttal hosszabb időt tölt a fővárosban, ahol hétfőn a belvárosi ferencesek templomában a nagy rend­alapitő jubileuma alkalmából ünne­pélyes szentmisét pontifikált, a hét folyamán résztvesz a katolikus nagy­gyűléssel kapcsolatosan több egye­sület és intézmény díszülésen, majd a hét végén kezdődő katolikus nagy­gyűlés tanácskozásain, amelynek zá­róbeszédét is ő mondja. Budapesti tartózkodását arra is felhasználja a biboros hercegprímás, hogy a jövő hét szerdáján október 13 án megtar­tandó püspöki konferencia tárgyalási anyagát előkészítse. Új szalézi házfőnök Szentke­reszten. P. Ply waczyk Szaniszló he­lyébe, ki tartományi főnök lett, Szent­keresztre házfőnökké P. Bonato An­tal küldetett ki. Tisztelgések a hercegprímás­nál. Csütörtökön J. Jansen belga kanonok, a magyar gyermeknyaral­tatási akció vezetője Albrecht főher­ceggel tisztelgő látogatást tett dr. Csernoch János bibornok-hercegpri­másnál. Az egyházfejedelem ozson­nán látta vendégül az előkelő ven­dégeket. — Pénteken Scheiber György prelátus, német birodalmi képviselő tisztelgett a biboros főpásztornál, Gyászmise a vértanukért. A belvárosi plébánia-templomban Má­téffy Viktor prépost-plébános, nem­zetgyűlési képviselő nagy papi se­gédlettel gyászmisét mondott a ti­zenhárom , aradi vértanúért. A gyász­mise alatt Ammer József karnagy vezetése alatt a belvárosi templom vegyeskara énekelt. Elköltözés. A főszékesegyházi énekkart súlyos veszteség érte. özv. Magyarászné Kersch Etus, az ének­karnak kiváló tagja, végleg elköltö­zött Esztergomból. Veszteséget jelent azonban Magyarászné távozása a város műértő közönségének is. Alig tudunk elképzelni jótékonysági, vagy szórakoztató előadást, ahol Magyarász­né csicsergő hangja hiányozzék. A kiválóan képzett énekművésznő bi­zonyára több megértésre talál Buda­pesten mint itt, de azért nem adjuk fel a reményt, hogy mint szivesen látott vendég el-el jön hozzánk, hogy néhány élvezetes percet sze­rezzen annak az esztergomi közön­ségnek, amelyik súlyos. veszteség­nek számítja távozását. A magyar szaléziak áj szék­helye. P. Piywaczyk Szaniszló, a magyar szaléziak új rendfőnöke ál­landó székhelyül az esztergom-tábori Szent József fiúnevelő-otthont vá­lasztotta. A 14-es honvédek ünnepélye. Mint már megírtuk, a nyitrai 14-ik honvéd-gyalogezred tisztikara és le­génysége f. hó 10-én (vasárnap) ez­redünnepély keretében bajtársias ösz­szejövetelt tartanak varosunkban. Az ünnepély d. e. 10 órakor a belvá­rosi plébánia-templomban tartandó szentmisével kezdődik, mely után a Kossuth-utcai honvédlaktanyában a régi ezredzászlót a megszállt terü­leten lévő hölgyek zászlószalagjával díszítik fel. Az ünnepély után d. u. 1 órakor bajtársias ebéd a Kath. Legényegylet dísztermében. Egy te­ríték ára borral együtt 35.000 kor. A rendezőség felkéri mindazokat, kik a 14-ik honvédgyalogezredben szol­gáltak, hogy az ünnepélyen kitünte­téseikkel feldíszítve minél számo­sabban jelenjenek meg. Azok pedig, kik az ebéden részt venni óhajta­nak, jelentsék ezt Pelczmann László üzletében. Kedvezőtlen idő esetén az ünnepély a vármegyeház nagyter­mében lesz megtartva. Egyesültek a tatai lapok. Kü­lönböző etikai kényszerítő hatások alapján a „Tata-Tóvárosi Hirek" és a „Tatai Hírlap" egyesültek és az továbbra „Tatai Hirlap" cimmel fog megjelenni. Az ujonan egyesült lap a megújhodás előharcosa akar lenni, le akarja rombolni a lehetőség sze­rint a társadalmi korlátokat. és küz­deni akar rendületlen hittel, kitar­tással és bátorsággal az igazságta­lanság, bosszú és gyűlölet ellen. Komlós Sándor angol uri divat­üzlete Budapest, Andrássy-út 7. mértékszabósága elsőrangú és olcsó ! Utcáink tisztántartása. Hóna­pokon át sürgettük utcáink tisztán­tartását. Amilyen kötelességünk vo t a közönség nevében követelnünk la tisztaságot, épen olyan kötelességünk most elismerni a városi hatóság e téren keresztülvitt intézkedéseit. Min­den reménnyünk meg van ahhoz, hogy néhány hét alatt valóban elér­jük rossz kövezetünk dacára is a tűrhető állapotot. Nagyon megköny­nyitené a tisztántartást, ha különö­sen Kossuth utcán nem járnának ta­karmány és trágyával rosszul meg­rakott szekerek. Szilárd a borpiac. A termelők tartózkodása folytán az árak szilárdak, ennél fogva eladások csakis azon ter­melők részéről történtek, akiknek pénzre van szükségük. A nagykeres­kedelem forgótőke hijján nagyobb vásárlásokba nem bocsátkozik. A szüret a korai fajtákban általában megkezdődött. Minősége 20—21% cukor. Trulala hercegnő az idei sze­zon legkacagtatóbb vígjátéka. A dunamocsi plébános gyilko­sát kiadták Magyarországnak. A leobeni csendőrség által elfogott Bandi Ferenc lakatos és szerelő az 1918. évben, a bolseviki támadás idején Dunamocs községben működött, mint az ellenforradalom leverésére szer­vezett karhatalmi különítmény pa­rancsnoka és ebben a minőségbea teljesen ártatlanul kivégezte az ak­kori dunamocsi plébánost. A kegyet­len gyilkosságot a vörös hadsereg kitakarodása után Jamniczky Otto­kár akkori komáromi zsupán megto­rolta a községen és arra nagyobb pénzbüntetést vetett ki, mert nem akadályozta meg a gyáva gyilkos­ságot. Bandi terroristát a budapesti törvényszék kérelmére kiadják Ma­gyarországnak. A gvilkos áldozata Trubinyi János, valamikor néppárti képviselő volt, akit a gyilkos több bűntárs segítségével egy láncra akasz­tott fel, amelyet egy éppen arra ha­ladó tehén nyakáról vettek le. Hólabda üzletek. A tisztesség­telen versenyről szóló törvény kihá­gásnak minősítette üzletek és vállal­jatok részéről az úgynevezett hólapda szerződések kötését és az arra való felhívást és reábirást. Ujabban egyes külföldi cégek posta utján zárt leve­lekben szétküldözött hangzatos pros­pektusokkal igyekeznek főleg vidé­ki közönséget megtéveszteni. Hlyen például az amsterdami Stopper cég­nek „Aranyeső" cimen hirdetett ak­ciója. Felhívjuk a város közönségét, NÉZZE MEG SSÄri" KÉSZ 6TER1EKBUHÁKAT és Tenni fog, mert leg­intányosabban kapja a pl£iraa«iiráir RR nnn koronáért SZÉCHENYI ÁRUHÁZBAN I (Veit Hangya ttiftt.) Főmunkatárs: VITÁL ISTVÁN. Laptalajdonos és felelő* szerkesztő: LAISZKY KÁZMÉR Előfizetési ára ; egy hóra 15.000 korona. Egyes szám ára : hétköznap (2 oldalas) 1500 korona, vasárnap (4 oldalas) 2000 korona. Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom