Esztergom és Vidéke, 1921

1912 / 1. szám

t XLIII. évfolyam 1. szám. Keresztény magyar sajtó, Szombat, 1921. január 1, Esztergom vármegye hivatalos lapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SIMOR JÁNOS UCCA 20. SZÁM TELEFON 21., fiova a lap szellemi részét illető közlemények továbbá előfizetési s hirdetési díjak stb. küldendők. A hivatalos rész szerkesztője: Főmunkatárs: FEKETE REZSŐ. VITÁL ISTVÁN. Laptulajdonos és a szerkesztésért felelős : LA3SZKY KÁZMÉR. Megjelenik hetenkint háromszor, kedden, csütörtökön és vasárnap. Előfizetési árak: egy évre . 120 K., félévre . . 60 K. negyedévre 30 K., egy hóra . 10 K. Egyes szám ára: hétköznap 80 fii., vasárnap 1 kor. Kéziratot nem adunk vissza. 1921. év küszöbén. Az idő végtelenségéből ismét letö­rött egy parány, elmúlt egy év. A magyar nemzet ezeréves történelmé­ből ismét hátrahagytunk egy eszten­dőt, mely gyászos barázdát fog vonni mindenkor szomorú eseményekben gazdag történelmünk lapjain. Nem dögvész, nem háború pusztította 1920-ban országunkat, hanem ön­magunkra terítettük a halotti leplet, melyet 1918 októberétől hímeztünk örök szégyenünkre. Békét kötöttünk, szégyenletes békét. Törvénybe ik­tattuk gyalázatunkat, hogy kimond­juk halálunkat, törvényes cselekedet­nek minősítsük öngyilkosságunk két­éves processzusát. Lemondtunk őseinkszerezte országunk kétharma­dáról és gyászba, idegenbe, rab­ságba döntöttük testvéreink millióit. Pártoskodtunk, veszekedtünk. Egye­sületet egyesületre halmoztunk, ko­moly kitartás nélkül. Lezüllesztettük pénzünk értékét, megrontottuk annak vásárló erejét még önmagunkkal szemben is, bent az országban. Rendért kiabáltunk és rendetlensé­get teremtettünk. Nemzeti takarékos­ságot hirdettünk és pazaroltunk. Egymás felsegélyezéséről beszéltünk és fosztogattuk egymást. Nemzeti erőre hivatkoztunk és szétforgácsol­tuk megmaradt kevés energiánkat is. így telt el 1920. év, de az álmatlan éjnek is van virradata és reánk is felhasadt a hajnal reménysugára. Félretettük a pártoskodás gyászos következményekkel telefoltozott kö­penyét és megértettük egymást a halódó, keserű esztendő végén. Be­láttuk végre, hogy az elkezdett utón haladva nemcsak vissza nem bírjuk szerezni az elvesztett hazát, hanem ellenkezőleg, a megmaradt Csonka- Magyarországnak húzzuk turáni át­kunk kötelével a halálharangját. Ebben a hitben, ebben a meg­tisztult levegőben rnegujjiodott erő­vel lépjük át, talán a küzdelmek egész láncolatával telített^ esztendő küszöbét és ha elhatározásunk ke­mény és komoly, lehetetlen hogy ügyünk elveszett legyen. Nem lidérc- tüzeket kergetve, nem számítva ide­gen segítségre ; önmagunkban vetett bizalmunkkal kell kemény, nemzetet talpraállító munkánkhoz látnunk. Okosan kell felhasználnunk Európa egén tornyosuló vészes felhőket. Észszerűen kell kizsákmányolnunk az összetákolt új államok gyengeségét és akkor elérjük célunkat, — felépít­jük az új Magyarországot, régi ha­tárain belül. Minden Iélekzetünk izzó hazafiság- tól legyen forró. A kalapács ütése, a földet hasitó ekevas zizegése, rab­ságban és elnyomatásban sínylődő testvéreink sóhaja és imáink áhítata — mind kiáltsák lelkűnkbe : „Csonka- Magyarország nem ország. Egész Magyarország menyország.“ Akarnunk kell, egymást megértve akarnunk és akkor az 1921. év ered­ményében is az lesz, amit kívánunk : — boldog újév. Sz ... i. I Telefon. - Távira! Jugoszlávia lefoglalta a voll osztrák-magyar monarhia vagyonát. Belgrád. A pénzügyminisztérium javaslatára a minisztérium gazdasági és pénzügyi bizottsága elrendelte, hogy a volt osztrák-magyar monarchia jugoszláv területen lévő összes vagyo­nát de jure és de facto az SHS király­ság tulajdonának tekintsék. Merénylet Avarescu tábornok ellen. Budapest. Romániából Erdélyen át Budapestre érkezett kereskedő közli velünk, hogy Avarescu tábor­nok vonata ellen Ó-Romániában merényletet követtek el. Avarescu meg­menekült, a vonat személyzete, vala- valamint a tábornok kísérői közül többen meghaltak. Agyonlőtték a bolsevisták az] ukrán miniszterelnököt. I Lemberg. Holubovics volt ukrán miniszterelnököt, aki annak idején, mint ismeretes, a központi hatalmak­kal Breszt-Litovszkban megkötötte a békét, a bolsevisták agyonlőtték. Orosz készülődés Románia ellen. Krakó. Tarnopoli hírek szerint a bolsevikok a Wrangel-hadsereg hozzá­juk átpártolt egykori katonáit Kame- nev-Podolszk, Mohilev-Tambov és Odessza környékén vonják össze. Feltűnő, hogy nagy számban össz­pontosítják a műszaki csapatokat. Az összpontosítás egész elrendezéséből arra lehet következtetni hogy ezt a hadsereget a Románia ellen tavasszal indítandó esetleges offenzivára akar­ják felhasználni. Vilmos kir. herceg Ukrajna királya ? Tarnov. A Petjura-kormány kül­ügyi hivatala értesítést kapott, hogy az ukrán hadsereg a lengyelek részé­ről történt lefegyverzés után bizottsá­got küldött ki. Ez a bizottság Barcs községben titkos ülést tartott és el­határozta, hogy Vilmos kir. herceg ezredest, István kir. herceg fiát, királlyá kiáltja ki. Az ukrán hadsereg főparancsnoka, Pavlenkó tábornok csatlakozott a mozgalomhoz. Ausztria az ántánt felügyelete alatt. Bécs. Az esti lapok szenzációs beállításában közlik azt a londoni hirt, hogy az angol lapok Ausztria vigasz­talan helyzetét rendkívül élénk színek­kel ecsetelik és követelik, hogy Bécset és Német-Ausztriát helyezzék szövet­ségközi ellenőrző bizottság felügyelete alá, mert Bécsben forradalom vesze­delme fenyeget, ami végtelen nagy veszedelmet jelentene a szomszédos országokra. A városnak legalább is nyugodtabb viszonyok beálltáig a szövetségesek ellenőrzése alatt kell maradnia. Az osztrák kölcsönök biztosítására ajánlatos az állam összes bevételeit és kiadásait ellenőrzés alá vonni. A moszkvai vörös helyőrség lázadása. Páris. A moszkvai vörös helyőr­ség több csapata fellázadt és hatal­mába akarta keríteni a város mellett lévő ágyúraktárt. A kommunista csa­patok elnyomták a lázadást és az első szovjethadosztály 15. és 7. ez­redét lefegyverezték. A városba ve­zető utakat lovas katonák őrzik. A szovjetkormány háborúra készül Lengyelország ellen. Berlin. A német birodalmi kor­mányhoz hiteles jelentések jöttek ar­ról, hogy az orosz vörös hadsereg tavaszig offenzivára készül Lengyel- ország ellen és már minden készü­lődést megtett a hadműveletek meg­kezdésére. Azok a hírek, hogy leg­közelebb aláírják a lengyelorosz békét, nem komolyak. Moszkvában úgy vé­lekednek, hogy Lengyelország hatal­mas gát a bolsevizmus terjedése ellen és a szovjetkormány a saját halálos ítéletét pecsételné meg, ha békét kötne Lengyelországgal. A románok lebélyegeznek min­den háziállatot. Szeged. A megszállott területek román hatóságai minden háziállatot tüzes állami bélyegzővel jelölnek meg és lajstromoznak és még a szárnya­sokat is nyilvántartják. Bárminemű állat eladása csak hatósági engedély­ivel, az eladó és vevő neveinek fel­tüntetésével történhetik meg. Az in­tézkedés célja az, hogy az elhara­pódzott állatcsempészetet megakadá­lyozza. Bécs csak félfizetést ad tisztviselőinek. Bécs. A városházán elterjedt hírek szerint a bécsi városi pénztár január elsején a tisztviselők nagy részének csupán félfizetésüket fogja folyósítani és a másik ötven százalékot csak akkor fizeti ki, ha erre meglesznek a financiális eszközök. Franciaország nem foglalja le a német magánvagyont. Páris. A minisztertanács elhatá­rozta, hogy eltekint a versaillesi szer­ződés 13. cikkelyének alkalmazásától, amely a német magánvagyon lefog­lalására ad jogot. Gaviglia tábornok bevonult Fiúméba. Róma. Cavigíia tábornok behatolt Fiúméba, miután a kikötőt már előző­leg megszállotta. A bevonulás folya­mán mindkét részről volt néhány sebesülés. D’Annunzio már előzetesen a fiumei községtanács elnökére ruházta at kormányzói hatalmát. A bevonulás részleteiről még nem érkez­tek hírek. Bolseviki mészárlás Krím fél­szigetén. London. A Times szerint Krim felszigetén a bolsevikok tizenhárom- ezer embert lőttek agyon. Nikita évjáradéka. Belgrád. A minisztertanács mai ülésén háromszázezer franknyi év­járadékot szavaztak meg Nikita volt montenegrói király szamára. A Corso Mozgó IV. rész : január JT 1921. január I. és 2-án mutatja be a legújabb JUDEX-filmet, a 23-án kerül bemutatásra. Főszereplők: JUDEX, Rogt'r és Kerjean. Tih-Minh című, IV. részes 25 felvonásos nagy kalan­dorképet. I. rész: Január 1—2-án, II. rész; január 8—9 én. III. rész: január 15—16-án, Jegyek '^vételben már kaphatók!

Next

/
Oldalképek
Tartalom