1173 találat

Találatok

1. 1955-02-15 / 38. szám
[...] Zrínyi utcai mű­szaki klubban SZÉLL ISTVÁN a Vízügyi Igazgatóság tápéi szivattyútelepéről [...] és nem tett feljelentést Széli István lopásáról Ezért őt a járásbíróság [...] beiratkozás igazo­lása az új sportkör kérése a sportköri alapszabály figyelembevételével a [...] tartozó sportolók esetében a sportoló kérése régi sportkörének kiadá­sa új sportkörének kérése valamint a szolgálat megkezdésének és [...]
2. 1954-09-12 / 216. szám
[...] többszörös sztahanovista ki­tüntetett munkás Farkas Istvánná az MNDSZ városi titkára Halmai [...] a Mikrobiológiai Inté­zet professzora Krekuska István­ná a Vöröskereszt városi titkára Lacsán [...] Városi Tanács VB titkára Mo­gyorósi István rendőrszázados Nagyiván Mihály a Városi [...] i számban jelenjék meg Es kérése nyomatékául 100 forintot mellékelt J [...]
3. 1941-10-04 / 226. szám
[...] vette tudomásul és csupán két kérése volt Idegcsillapitó injekciót kért az [...] nem volt teljesíthető az a kérése bogy elitélt társával a siralomházban [...] adtunk arról hogy dr Balogh István alsóköz­ponti plébános indítványa milyen lelkes [...]
4. 2006-02-27 / 49. szám
[...] B K A AZ ÖZVEGY KERÉSE A mindszenti templomban szeret­né felravatalozni [...] nem jutott el az özvegy ké­rése HONDA The Power of Dreams [...] a helyi cégek is Zsótér István polgármester saját fizetéséből 50 ezer [...]
5. 1938-10-16 / 224. szám
[...] Kendező Tarján György Díszlet Básthy István Minden vasár és ünnepnap délután [...] Báró Vay államtitkár a küldöttség kérése után leszögezte hogy nagyobb összegű [...] hogy a vármegye főispánja Gör­gey István képviselővel együtt fog a püspöki [...] csak a termelő A küldöttség kérésé e intézkedett Bárányosi mi­ni zeri [...]
6. 1930-08-31 / 195. szám
[...] szeptember 1 ügyében majd Farkas Istvánnal és Gál Be­nővel a szociáldemokraták [...] lehet ugyan hogy Albrecht főherceg kérése a Vatikán avagy a szabadkai [...] vehető azonban hogy Albrecht főher­ceg kérése a katolikus egyház részéről vissza­utasításban [...]
7. 1912-03-27 / 72. szám
[...] kalfett a Szegedi Gazdasági Egyesület kérése Az egyesület székháza részére terü­letet [...] fogja a kérésüket kezelni Kószó István dr kéri hogy a gazdasági [...] a helyre és azoknak a kérése inkább méltánylást érdemel arai ál [...]
8. 1927-03-31 / 75. szám
[...] szava a szerelet szava s kérése a város érdekeit szemelőtt tarló férfi kérése lesz Kérte a bizottsági tagokat [...] elfogadták Bodrogi Bálint és Gábor István indítvá­nyával kapcsolatban Soós István polgármester kijelentette hogy az üresedésben [...] Kardos Sándor 141 dr Sisa István 33 és dr Baranyai Béla [...]
9. 2005-02-25 / 47. szám
[...] Krisztina nála Nincs kegyelem Vágó István sok embert késztetett már megállásra [...] van Kezelés amit kap Ecsetelés Kérése Nincs Elhalad vagy tíz baka [...] mandulagyulla­dás Kezelés amit kap Ecsetelés Kérése Ha lehet akkor nálam kezdjék [...]
10. 1991-02-08 / 33. szám
[...] délután 4 órakor a Szent István téri Búza vendéglő előtt parkoló [...] Makkos­házi ABC be A rendőrség kérése Kérik azon személyek je­lentkezését akik [...] 82 mellék A rendőrség fenti kérése tegnapi lapszámunkban már megjelent a [...] a felis­merhetőség szintjét KÖZGYŰLÉS Tömörkény István Üdülő társulat évi közgyűlése feb­ruár [...]
11. 1938-09-04 / 189. szám
[...] órákban a nemzetközi mü­uuton elgázolta István Ferenc 12 esztendős libapász­torfiut A [...] a polgármesternél A küldöttség legfőbb kérése a vágóhídon hatósági mázsa felállítására [...] hatrongyosi földjét 3200 pengőért Szekeres István Pánczél Etel 911 négyszögöl ká­kási járandórészét 600 pengőért Szél Istvánná Pfeifcr Róbcrtné Kossuth ucca 1 [...]
12. 1939-10-12 / 232. szám
[...] Eseije­szintársulat másik húrom igazgatójának együt­tes kérése hogy a városi szinházi ruhatár [...] Szobotka félo bérlet ügyében Ernyci István dr a seríesvészelíem védekezés ügyében [...] Az önálló indítványok során Ernyei István df á klinikai ágyszám fölemelése [...] a közúti hídvám csökkentése TVlrth Ist­ván és társai a városi vízműnek [...]
13. 1960-05-04 / 104. szám
[...] ezt már lapunkban ként Nagy István a Haza­jelentettük is befejező fias [...] fel Szegeden Több termelőszövetkezeti termelőszövetkezetek kérésé honok felszereléséről játék­asszonynak jelentett külön [...] Ezekben az otthonokban veIödési osztály kerése m 06 keik elhelyezése Szegeden [...]
14. 1923-04-17 / 86. szám
[...] Az első a magyar kormány kérése azoknak a kisajátításoknak az ügyében [...] a vezetőség a pol­gármesternek Stróbl István külföldi sikerei A ki­válóan tehetséges szegedi karrikaturiíta Stróbl István jelentős külföldi sikereiről számol be [...] és nívójának felelnek meg Stróbl Istvánon kivül még két magyar művész [...]
15. 1928-08-26 / 192. szám
[...] még ezidőszerint csigahá­ton jár Szent Istvánkor bejáriam az Alföldet és a [...] építése mellett Nincs az a kérése egy egy intézménynek amelyet a [...] az a jogos és szükségszerű kérése az adózó polgároknak amelyet teljesítene [...] a minució­zus pontosságot amelyet Szolesányi István mű­építész és Takács János építési [...]
16. 1928-06-13 / 132. szám
[...] beadványaival foglalkozott a tanács Első kérése az volt hogy a szép [...] rész esiti a zenekart­A következő kérése az volt Papp Ferenc nek [...] miatt 15 éves bojtárját Pápista Istvánt A fiu bosszúból légladarabokkal fejbe­verte [...] A men­tők bevitték a Szent István kórházba ahol há­romnapi szenvedés után [...]
17. 1940-09-12 / 207. szám
[...] óta eltemetett és ismét kiásott kérése Röszkének az hogy vil­lanyvilágítása legyen [...] kérésének tel­jesítését s ez a kérése annál is inkább gyors si­kerre [...] A ta­nyahizottság ifuntyán Valér Balogh István dr Kiss Ferenc és többek [...] a javaslatot amelyet annakidején Balogh István dr terjesztett elő hogy tudni­illik [...]
18. 2000-07-03 / 153. szám
[...] akkor beszél­gettünk először arról Nikolé­nyi Istvánnal hogy egy na­gyobb szabású dixie [...] volt Korognai Károly igaz­gató úr kérése hogy a két népszerű szegedi [...] ad­ják át S P S kérése is például Chris Bar­berékra vagy [...]
19. 1946-08-18 / 183. szám
[...] ma vasárnap és kedden Szent István napján tömegesen kere­sik fel a [...] j L Ausztriának az a kérése hogy küldöttség utján kifejthesse álláspont­ját [...] Az iráni kormánynak az a kéré­se hogy résztvehessen a békeértekez­loien Mac [...] egész kormányt át­alakítják Koss t István a Ház legközelebbi ülésén válaszol [...]
20. 1924-11-13 / 261. szám
[...] itt van a hiba Friedrich István Ki volt az a hadügy­miniszter [...] i meg Szabó Józsefnek ama kérése tcl esi Ilyen megoldások csak [...] a státusrendezést Szabó József egyik kérése az volt hogy a nyugdijasok [...] az iratok közt nagy­atádi Szabó Istvánnak számos hivatalos é 8 személyi [...]
21. 1923-05-30 / 120. szám
[...] annak tárgyalását Kéri hogy Farkas István indítványát a munkásság nyomorának enyhítése tárgyában szintén tűzzék napirendre Dénes István kéri a földmivelésügyi minisz­tert hogy [...] órával később Csabára Egy máste kérése a kamarának az voií h [...] órákor érne Egy további fontos kérése a szegedi közön­ségnek abből áll [...]
22. 1976-04-18 / 93. szám
[...] közönség Komlóssy Erzsébettel szerepei­ben Börcsök Istvánt Gort­va Irént Farkas Évát Vámossy [...] gyermekét egye­dül neveli az a kérése hogy személyi jövedelme ne csök­kenjen [...] a sütőüzemben Igaz panaszosunk első kérése óta több új dolgozót vettek [...]
23. 1942-07-10 / 154. szám
[...] A SzUE nak ez a kérése annál inkább jogos mert ere­detileg [...] a II osztályban A SzUE kérése értesülésünk szerint az egész vonalon [...] 10 04 Felelőt üzemvezető Ablaka István
24. 1992-08-26 / 200. szám
[...] szurkoltak Szőregre került a Szent István Kupa Az augusztus 20 i [...] a két játékvezető Tóth II István Kupa kispályás labdarú Sándor és [...] a 19 tagú keretnek Brockhauser István Mónos Tamás Vincze István a cserejátékosok közül pedig Balog [...] járja kitűnő pi­lótaként Van egy kérése Vigyázzatok Gyurikára Kapóra jött a [...]
25. 1987-12-04 / 286. szám
[...] visszatért a gyesről munka­helyére egyetlen kérése volt adjanak neki társadal­mi megbízatást [...] hanem maga jelentkezik ér­te A kérése teljesíttetett s a vállalati Vöröskereszt [...] előleg 10 500 Ft Darányi István Lódzi küldöttség látogatása A Hazafias [...] pedig a megyei tanácsoál Petrik István a megyei tanács elnökének ál­talános [...]
26. 1974-01-03 / 1. szám
[...] bővítik fordítanak kórházak Budapesten az István kórház bölcsődék a járóbeteg ellá­tás [...] még tönkremen­ne háza Reméljük hogy ké­rése végre teljesül s nem lesz [...] hogy jszaka is hazajuthasson Gyuris István lakóbizottsá­gi tag Tarján 103 B [...] 3 ig Nem tudjuk hogy ké­rése feljesithető e ám a mi [...]
27. 1982-09-17 / 218. szám
[...] t és nézőit A RENDŐRSÉG KÉRÉSE 1982 május 19 én 12 [...] segédmotor­kerékpár ütközött A makói rendőrkapitányság kérése hogy aki a balesetet s [...] Bizottságanaa napilapja Főszerkesztő F Nagy István Főszerkesztő helyettes Sz Slmoo István Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó [...]
28. 1990-08-16 / 204. szám
[...] az írott szó baj­nokainak támogatására Kérése jogosságát megkérdőjelez­ni nem ildomos Hanem [...] írom nem tudom államtitkár úr kérése ellenére sem tudom támo­gatni erőfeszítéseiket [...] Ezért is keltett figyelmet Hagelmayer Ist­vánnak az Állami Számve­vőszék elnökének az [...]
29. 1968-10-12 / 240. szám
[...] láng a húsipari vállalatnál Régi kérése teljesült a Csongrád megyei Húsipari [...] szocialista án elvtárs a dolgozók kerese gádoknak köszönhető 1677 forin E [...] Lépésüket tott s ide Balog István elv tán lássuk egy azonban [...] magukat Az is elkísérte Dobó István te lat eredményeiről szólva viszont [...]
30. 1984-01-31 / 25. szám
[...] koppintásra invitáltam az öreget Gazdagh István Párásság NYUGDÍJ AS TALALKOZÓ A [...] több telefonáló r nűn fr KÉRÉSE Ferencné hiszen a dél kérésére hogy a Herbá­A RENDŐRSÉG KERESE után 4 órakor szegedről ria [...] Bizottságának napilapja Főszerkesztőt Sz Simon István rőszerkesztőbelyettes Szávay István Kladla Csongrád meevel Lapkiadó Vállalat [...]
31. 1955-05-26 / 122. szám
[...] kevés hogy három nap alatt ké­rése ez áldozatos sze­rény láthatatlan és [...] 13 nap alatt teljesítette Csamangó István a másik társa aki az [...] is Persze a múltban landó kérése volt hoz úen gondolatán rez­ [...]
32. 1958-12-04 / 286. szám
[...] hozzájárulnak a ta tek indokolt kérése hogy az nácstagok munkájának elő [...] a javaslatot Ezt követően Bálint István csapattitkár ismertette Hámán Kató életrajzát [...] meg bennem az a meg­vüliek kérése a kommunis­gazdasági tudományok szé­leskörű terjesztését [...] Felvi adott vidék gazdajt legköz­Bálint István csapattitkár akaraterejét Kitűnő ered ta [...]
33. 1959-12-10 / 290. szám
[...] tagországok közötti továb niszter Kossá István közie­bi gazdasági együttműködés kedés és [...] volt A magyar nép indokolt kérése Magyarországot ne használták fel többé [...] csapatok magyarorszá tói Afganisztán Ceylon kérése van az ENSZ hez gi [...] az fontos szakaszát nyitják Perényi István tsJEiíSSSBSki a g szUKsege erősítése [...]
34. 1981-12-23 / 300. szám
[...] nek nem szállítottak A vásárló kérése nevezett időpontig nem volt teljesíthető [...] vásárló által aláírt jegyzőkönyvet Tari István kereskedelmi főosztályvezető reflektor Fényképek Szekszárdról [...] üze­net cím alatt Bozsó Péter kérése az 5 ös jelzésű tro­libuszjárat [...]
35. 1964-11-03 / 258. szám
[...] hogy november 6 án Móczó István és dr Bodrogi 1944 november [...] és Vattai Máriának Mária Valentin Istvánnak és Kovács Veronikának Il­dikó Kappan Tóth István­nak és Mertlich Annának Jenő Boros [...] Nagy Piroská­nak Tamás Zoltán Répás Istvánnak és Berecz Viktó­riának István Fábián Fe­rencnek és Séra Máriának [...]
36. 1977-11-15 / 268. szám
[...] sugárúton e 37 éves Aitbal István Szeged Dózsa utoa 5 szám [...] kedélyeket minthogy Thália szentélye s kérése cseppet sem indo sem az [...] tabilitásnak lehetetlenné csak diákoknak szervezni kérése ne azért szervezzék teszi hogy [...] tán fontosabb okosabb föl Nikolényl István érdeklődésének megfelelően színházlátogatásokat És mondott [...]
37. 1964-12-22 / 299. szám
[...] de ma már elviselhetett Dobó István len a kályhaajtón keresztül Lenin [...] ellenőr válaszában közötte hogy Dobó István kérése jogos A leggyorsabban intéz­kednek ez [...] lakók Ferenc bérlőt hogy ntegja kérése A szerkesztőség véleménye Az IKV [...]
38. 1956-09-06 / 210. szám
[...] fedezésére fordítják írja tudósításá­ban Rudnyánszky István t Szabad Nép franciaországi tudósítója [...] elvtárs ügye is Az a kérése telje­sen jogos kérése az üzem pártbizottságának a felsőbb [...] kiváló Például a növénytermesztési brigád István és Lakatos István akik Idős koruk ellenére a [...]
39. 1982-04-18 / 90. szám
[...] többiek Császár Gyöngyi Noémi Tóth Ist­ván JuLio Máriáss József Andrés Quintus [...] segítségért a Posta egy a kérése csupán szeret­ládához A tv vételt [...] anyu ta közre kajához Egyik kérése után összeállította az anyuka felállt [...]
40. 1977-01-08 / 6. szám
[...] az tényleg szép darab Szávay István a indította eL A cukroszacskó [...] határozat végre utolsó napjáig nincs kerese Ha a dolgozó 30 napot [...] járt Ezen felül munkáltatónál elért kerese pénz 70 százaléka jár Eltar­még [...]
41. 1977-01-23 / 19. szám
[...] rendsiere­panav ok­ismeretlen az itt lakók ké­rése négy éve elhangzik mely fűtve [...] OU rulast is ado lakok kérése vasónk tanuja volt amin S [...] elveszett kerekei séklet írja Holik István még a nagykörúti megálló­ a [...] január 15 én született Ottovay István építész­mérnök Szeged városképének egyik legjelentősebb [...]
42. 1955-10-14 / 242. szám
[...] minden lerményáivevöhely Számos dolgozó paraszt kérése hogy mivel a vasár­napi napot [...] ki is áll mellette Simon István 1051 i szállítsák el Fürdőigazgatóság [...] adásából is A szegedi szurkolók kérése teljesült vasárnap dél­után fél 3 [...] kezdet­tel Játsszák Salgótarjánban Ve­zeti Zsolt István Második mérkőzését Is megnver­te a [...]
43. 1983-08-28 / 203. szám
[...] dr megyei sörkeretnél 1983 Dóczy István a Kőbányai második negyedévében a [...] forgalmazónktól sem kap­ 3 A kerese a 8 as troli pótló [...] volna másikat kérni rolni Természetes kérése Csakhogy időközben a rak­volt az [...]
44. 1955-02-12 / 36. szám
[...] 6 lg Mlhálytele­kl iskola Szekeres István 14 én 4 6 lg [...] UJ Petőfitc epi iskola Bondár István február 13 án 9 12 [...] át­lépési nyilatkozata az új sportkör kérése a sportkü i alapszabály figyelembevételé­vel [...] át­lépési nyilatkozata az új sportkör kérése a sportköri alapszabályok figyeiembevélc­level a [...]
45. 1916-03-18 / 66. szám
[...] Koczor János tanácsos­nál és miután kérése törvényes volt a Szél­űétől elvont [...] életkép 3 felvonásban Irta Tömörkény István U vlgjátéksláger Vígjáték 3 felvonásban [...]
46. 2002-03-13 / 61. szám
[...] 444 493 telefonon dr Szemerédi István Egy szűrésre 7 10 főt [...] 62 564 450 vállalkozói igazolványok kérése cseréje módosítása újítása megszüntetése SZEMÉLYI [...]
47. 1915-06-01 / 129. szám
[...] miniszterelnök által tolmácsolt ilyen irányú kérése folytán gróf lAndrássy Gyulát gróf [...] intéztek e tárgyban Gróf Tisza Ist­ván kijelentette hogy a legutóbbi parlamenti [...]
48. 1998-04-27 / 98. szám
[...] mintájuk van ami a meg­rendelő kérése szerint leg­alább ezerféleképpen vari­álható A [...] be Palkovics Imre valamint Gaskó István a két érdek­képviseleti konföderáció ve­zetője [...]
49. 2009-10-26 / 250. szám
[...] www plus gratis hu GRATIS Kérésére katalógusunkat postázzuk Telefon 62 558 [...] az SZTE ok­tatója Erre Tóth István a Feke­te Ház vezetője megjegyezte [...]
50. 2006-01-06 / 5. szám
[...] évében hunyt el A család kérése hogy a gyászolók egy szál [...] alapozó időszak következik mondta Ko­csis István edző ezek elsősor­ban erőnléti foglalkozásokból [...] köny­Susányi Zsófia és edzője Hajnal István Fotó Karnok Csaba nyebb a [...] A fiatal tehetség edzője Hajnal István A GTI vezetőedzőjével ér­te el [...]