245 találat (0,142 másodperc)

Találatok

1. 1960-05-08 / 19. szám
[...] Károly CSALÁDI HÍREK Berecz Gáborné Bozóky Mária Berecz Gábor volt nemeskéri [...] Sándor u de 10 Nagy István Rákóczi út 57 b de [...] Jenő de há­romnegyed 12 Nagy István Thaly Kálmán u de H [...]
2. 1977-07-31 / 31. szám
[...] KÖSZÖNTÖTTE AZ ÜJ PRESBITÉRIUMOT Mészáros István a helyi református gyü­lekezet főgondnoka [...] egyre érkezik mit mond nekem Bozóky Éva OROSZ ORTODOX EGYHÁZ naptára [...]
3. 1978-02-26 / 9. szám
[...] Nagy­tétény de fél 9 Rozsé István Kelen völgy de 9 Budafok de 11 Rőzse István Budaörs du 3 Törökbálint du [...] Tibor székesfehérvári lelkész hir­dette özv Bozóky Taszilóné sz Weinrich Margit 78 [...]
4. 1978-10-08 / 41. szám
[...] Lajos r y lelkésznek Sirhán István Farkas Sándor és Farkas István kőműves mestereknek a vezeté­sével a [...] Schultz Katalin Fülöp Attila Berczelly István Orgonái Trajtler Gábor Vezényel Weltler [...] szőtt imádságaik a Végtelenben találkoznak Bozóky Éva
5. 1978-11-05 / 45. szám
[...] Sándor igazgató lelkész pedig Rözse István gyü­lekezeti felügyelőt és Babicz Ist­ván másodíelügyelőt Az ÜNNEPI ISTENTISZTE­LET IGEHI [...] köszöntötte a beiktatottakat Végül Rözse István felügyelő köszöntötte az új lelkészt [...] Magyar László Sajtóosztályunk legújabb kiad­ványa Bozóky Eva Claudia című kisregénye Száztizennégy [...]
6. 1978-11-12 / 46. szám
[...] Nagytétény de fél úrv Rőzse István Kelenvölgy de udafok de 11 Rőzse István Bu­rs du 3 Törökbálint du fél 5 e István Csillaghegy de fél 10 osvári [...] fel­kelő magyar fényes csillaga Bocskay István már készülő­dik hogy szívében magyar [...] rövid időre Sumeghy József Megjelent Bozóky Éva CLAUDIA című regénye Pilátus [...]
7. 1978-11-19 / 47. szám
[...] egy a hangja H Németh István Autósok imádsága Este a garázsban [...] század ele­jén épült már Szepesi István ide­jében egészségtelenné vált aki negyven [...] ott­hona legyen Koszeghy Tamas Megjelent Bozóky Éva CLAUDIA című regénye Pilátus [...]
8. 1978-12-10 / 50. szám
[...] is a közelmúltban jelent meg Bozóky Éva Claudia című regénye 30 [...] de fél 9 úrv Rőzse István Kelenvölgy de 9 Budafok de 11 Rő­zse István Budaörs du 3 Rőzse Ist­ván Csillaghegy de fél 10 Kaposvári [...] A gyü­lekezet templomszentelési emlék­ünnepén Bándi István gyékényesi Lelkész igehirdetéssel szolgált HANGLEMEZEN [...]
9. 1978-12-17 / 51. szám
[...] 9 Budafok de 11 Rozsé István Csillaghegy de fél 10 Kaposvári [...] Rédey Az elfelejtett ember 33 Bozóky Claudia 30 Mu ntag Amósz [...]
10. 1979-02-04 / 5. szám
[...] Gáza Hubay Miklós Nemeskür ty István Kocsis István és mások eleven hagyományt ébresztő [...] kor nagy prédikátorairól Geleji Katona István­ról Medgyesi Pálról Alvinczi Pétenől végül [...] Nagy kérdés Érdemes elgondolkozni rajta Bozóky Éva
11. 1979-02-25 / 8. szám
[...] szerkesztő bizottság tagjai a következők Bozóky Éva Dr Cserháti Sándor Dr [...] Harkányi László Harmati Béla Jánosy István Dr Karner Ágos­ton Dr Kneffel [...]
12. 1979-05-20 / 20. szám
[...] javat kell hogy munkálja Gyarmati István Imádkozzunk Irgalmas mennyei Atyánk dicsérünk [...] Keleii völgv de 9 Rozsé István Budafok de ll Rozsé István du 6 Rozsé István Csepel du 6 HALAl OZAS [...] Szirmai Zoltán du 5 szeretetvendegség Bozóky Éva Dózsa György út 7 [...]
13. 1979-11-18 / 46. szám
[...] Október első vasárnapján Dr Nagy István es­peres szolgált a délelőtti isten­tiszteleten [...] szabadsag harc 300 évfordulójára Bottá István további kutatási eredményeket bocsát közre [...] a folyóiratunk részére adott verse Bozóky Éva Három hit határán címen [...]
14. 1979-11-25 / 47. szám
[...] Károly Fasor de 11 Nagy István du 5 Szeretetvendégség Nagy István Dózsa György út 7 de [...] 9 Budafok de 11 Rőzse István Budaörs du 3 Rőzse István Török­bálint du fél 5 Rozsé István Csil­laghegy de fél 10 Kaposvári [...] és szolgáló papnék Az előadást Bozóky Éva tartotta Papnőkről papnéknak címmel [...]
15. 1980-01-27 / 4. szám
[...] Kőszeghy Ta­más püspöki titkár és Bozóky Éva a Nők Lapja munkatársa [...] 13 16 között dr Nagy István tatai lelkész á Fejér Komáromi [...] gyü­lekezet tagjai szavalatokkal szol­gáltak Benkő István orosházi igazgató lelkész Sok országban [...]
16. 1980-02-03 / 5. szám
[...] technikai fejlődése vet fel Jánosy István író István király című kéziratban levő drámájá­ból [...] költőtől A Kulturális Figyelőben Jáno­sy István méltatja Keresztury Dezső így éltem [...] a magyar filmek etikájáról ír Bozóky Éva Fényszóró ja ma­gyar folyóiratokban [...]
17. 1980-08-17 / 33. szám
[...] V kerdi László tudománytörté­nész Jánosy István Rámájana forditását méltatja Bozóky Éva újságirónő fényszóró t fordít [...] megnyilvá­nulásra Magassy Sándor lelkész Kónya István Kálvinizmus és társadalomelmélet című könyvé­nek [...]
18. 1980-09-07 / 36. szám
[...] László és itt születtek Örkény István utolsó egypercesei is Igen az [...] falu népé­nek szívét leginkább Fekete István hó­dította meg Alig akad ház [...] ne segíte­nének Ahogy tudnak tollal Bozóky Éva
19. 1981-03-01 / 9. szám
[...] Istennek is számadással tar­tozunk Nagy István ságuk a keresztyénség szétszaka dozottságát [...] ame­lyek egykor kuláknak szidalmazták Császár István elvonókúrára bevonult festőművésze széthulló családból [...] főként a megelőzés munkájá­hoz lássunk Bozóky Éva
20. 1981-05-24 / 21. szám
[...] alakja mai művekben címmel Bottá Ist­ván lelkész történész ad kritikai elemzést [...] Dániel Igét hirdet DR NAGY ISTVÁN esperes lisalmiba készülünk Az első [...] komor szomorú tekintete De hová Bozóky Éva Lapunk május 10 i [...]
21. 1981-07-05 / 27. szám
[...] A sajtókonferencia résztvevői dr Horváth István belügy­miniszter Karasz Lajos és Ladv [...] FOLYTATÁSBAN közvetítette a televízió Regős István Bűn című film riportját négy [...] bűnöst új életkezdésében támogat­ni kötelesség Bozóky Éva jának megbízásából készült öt­venezer [...]
22. 1981-11-15 / 46. szám
[...] eredetének kutatójáról ad pályaképet Jánosy István író Csanádi Imre költőt mutatja [...] épí­tését Cikkét számos kép illuszt­rálja Bozóky Éva néhai Sztehlo Gábor evangélikus [...] tartották esküvőjü­ket A szertartást Hubert István csornai lelkész a vőlegény édes­apja [...]
23. 1982-02-07 / 6. szám
[...] rendezett köz­ebéddel nyert befejezést Gyarmati István agapé 7 jegyében agapé jegyében [...] kato­nái Magvető 527 lap 1981 Bozóky Éva l
24. 1982-02-14 / 7. szám
[...] tar­tott egyetemes imahéten dr Nagy István a Fejér Komáromi Egy­házmegye esperese [...] januári ülésén nyert beiktatást Benkő István orosházi lelkész mint megbízott esperes [...] György egyházügyi tit­kár is Megjelent Bozóky Éva MAGDALÉNA című kisregénye Ára [...]
25. 1982-06-06 / 23. szám
[...] meg­nyilvánulásait a béke érdekében Jánosy István író Jékely Zoltán­ról rajzol költői [...] részletét ismerteti frappánsan vi­lágos példákkal Bozóky Éva munkatársunk most társadalmi tanulmánnyal [...] reflexiókat Pomogáts Bé­la irodalomtörténész Jánossy Ist­ván összegyűjött verseit tartal­mazó Az álmok [...] irányítja a szer­kesztő pedig Haraszti István Pogy gyász nélkül című könyvét [...]
26. 1982-06-27 / 26. szám
[...] felügyelő Zámbó Imréné gondnok Grénn István pénztáros­jegyző Pogány Antal számvevő széki [...] voltak a Kuruc Telkesi Török Istvánok akiknek adakozásai tet­ték lehetővé hogy [...] Tibor és Marton Andrea Arnóton Bozóky Éva és Balázs Tibor hir­dette [...] Buda Tok de 11 Rozsé István Budaörs du 3 Ro­zsé István Törökbálint du fél 5 Rozsé [...]
27. 1982-08-22 / 34. szám
[...] belefogtunk építkezni mikor jött Zichy István gróf mindjárt leállította az épít­kezést [...] önzés mintáit kapta életreszóló ajándékul Bozóky Éva
28. 1982-09-05 / 36. szám
[...] jus­sunk és kérdéseinkre mindig vá­laszoltak Bozóky Éva NÉMET NYELVTANFOLYAM A Német [...] Laborczi Géza nyíregyházi ifj Seben István ecsenyi segédlel­kész Szebik Imre miskolci [...] Kisebbségi részt vesz dr Nagy István a Fejér Evangélikus Egyházak Regionális [...] csodálkozó hála csendül dr Gömöry István fel­ügyelőnk visszaemlékezéseiből Ez a templom [...]
29. 1982-09-12 / 37. szám
[...] ebben a három évben kaptak Bozóky Éva E ház hamvából lassan [...] el az első tég­lákat Lapossá István felügyelő Hrabovszky Sámuel lelkész ké­sőbbi [...] hozzátok hűtlen leszek ÍRTA VAS ISTVÁN 1953 BAN RADNÓTI NAPLÓJÁT OLVASVA [...] lenne a százezrivel elveszejtettekhez Vas Ist­ván tudatosan vállalja amire a túlélés [...]
30. 1982-09-19 / 38. szám
[...] Kelen völgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 úrv Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...] Lapunk augusztus 22 i számában Bözóky Éva Katonáné Soltész Márta könyvéről [...]
31. 1982-12-12 / 50. szám
[...] A szám szépirodalkní anyagát Jánosy István verse és Dér Endre novellája [...] olvashatunk Sulyok Imre zeneszerző kutató Bozóky Éva újságíró Takácsné Kovácsházi Zelma [...]
32. 1983-02-06 / 6. szám
[...] A gyülekezet januári szeretetvendégségén Ma­ils István ny lelkész számolt be szépirodalmi [...] Koren Emil Madocsai Miklós Mátis István valamint Bozóky Éva Carádoi István és Szécsey Béla szolgáltak HALÁLOZÁS [...] Krisztust is várjuk özv Bachát Istvánná Ba­chát István volt őrimagyarósdi lelkész özvegye életének [...]
33. 1983-03-13 / 11. szám
[...] Bogya Géza du 4 Sze­retetvendégség Bozőky Éva Vajda Péter u 33 [...] Istvtán Bu­daörs du 3 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse [...]
34. 1983-03-20 / 12. szám
[...] LYEZÉSEK AZ ÉSZAKI EGY­HÁZKERÜLETBEN Cserági Ist­ván segédlelkészt március 1 től Sajókazáról [...] Gobbi Hilda Közben 1982 Szépiro­dalmi Bozóky Éva
35. 1983-03-20 / 12. szám
[...] Madocsai Miklós du 5 Szeretetven­dégség Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] 9 Kelenvölgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 úrv Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...]
36. 1983-04-24 / 17. szám
[...] első kottás evangélikus énekeskönyv­ben Gálszécsi István 1536 ban Krakkóban kinyomtatott énekes­könyvében [...] nem lesztek mint a kisgyermekek Bozóky Éva NSZK 1964 ÓTA NÉGYSZERESÉRE [...]
37. 1983-05-22 / 21. szám
[...] s munkálkodnak élte­tő reménységgel Nagy István Csipri Éva HULLJ ESŐ Hullj [...] püspök dr Ré dey Pál Bozóky Éva könyveivel ÄI 1 VASÁRNAP [...]
38. 1983-05-22 / 21. szám
[...] a teremtett világ harmonikus rendje Bozóky Éva írja A szabadban tanító [...] volt áp­rilis 23 án Tolnai István 74 éves korá­ban elhunyt Temetése [...]
39. 1983-11-13 / 46. szám
[...] a fogyatékosok ügyében DR BÖDY ISTVÁN a Szövet­ség főtitkára előterjesztésében sok [...] lépnek tel­jésen tájékozatlanul a házasu­lok Bozóky Éva elhelyeznék aki dolgozni akar [...]
40. 1983-11-27 / 48. szám
[...] cselekedeteit Zsolt 118 17 Jánosy István Luther a zenéről Ha az [...] a mi reménységünk Hédey Pál BOZÓKY ÉVA KÖNYVE dr Theofil Funk [...] jutott el a né­met olvasókhoz Bozóky Éva Claudia című kis­regényét másódik [...]
41. 1983-11-27 / 48. szám
[...] közül Illyés Gyula és Vas István egyaránt mesterének vallotta őt Nyelv [...] a tökéletes formák örök érvényességével Bozóky Éva
42. 1983-12-11 / 50. szám
[...] hitünk összekötő vonásainak a jegyében Bozóky Éva az ismert újságíró és [...] szám szépirodalmi anyaga élén Jánosy István verse áll Kö­szönti a folyóirat [...] Jakobinusok tere Déli pu Szt István krt 25 I Bem u [...] A legnagyobb magyar című Széchenyi István műveiből készült monodráma A különleges [...]
43. 1984-01-22 / 4. szám
[...] Csepregi András Molnár Éva Vető István Tamásy Zoltán Ta másy Tamás [...] a nők szolgálata az egy­házban Bozóky Éva Folytatás a 3 oldalról [...] fölújításával lét­rehozott Győri János Gartai Ist­ván Sztojanovics András lelké­szek köszöntötték a [...]
44. 1984-02-19 / 8. szám
[...] sorozat a TV ben Örkény István Rózsakiállítás c könyvének elején írja [...] ünnepi közgyűlést megtisz­telte jelenlétévéi Sándor István tanácselnök aki a község veze­tőinek [...] József végtelenbe látó jós Avar István fiát őszinte ön­váddal sirató apa [...] léthei léti sötétben örök pihenőt Bozóky Éva
45. 1984-04-08 / 15. szám
[...] a meg­áradt Duna elmosta Petrovics István szabadszállási házát és mészárszékét Nem [...] mér­hetetlen kincs Szépirodalmi Kiadó 1983 Bozóky Éva
46. 1984-05-06 / 19. szám
[...] helyen a helyi lelkészek Szabó István és Nagybocs kai Vilmos áhítatával [...] által Gáncs Aladár kát bevégeztük Bozóky Éva Énekmeditáció Az Ür az [...]
47. 1984-05-06 / 19. szám
[...] Boros Bo tond gödöllői János István veres egyházi felügyelő tfifter Ernő [...] lettek Boros Botond és János István gondnoknak vá­lasztották meg Mátis Zoltánt [...] Jánost pénztárnoki fel­adatot kapott Sándor István és Ladnyánszky Mihály a jegyzői [...] van a múlt bennünk él Bozóky Éva nom hogy ez a [...]
48. 1984-05-20 / 21. szám
[...] Gárdonyi és Kodály művekkel Csorba Ist­ván vezetésével Az egyházi énekművészet ha­tásos [...] nyugodalmat leltek a Farkasréti Temetőben Bozóky Éva
49. 1984-08-12 / 33. szám
[...] tette lenyűgözővé ezt a kiállí­tást Bozóky Éva Istentiszteleti rend Budapesten 1984 [...] 9 Kelenvölgy de 9 Rozsé István Budafok de 11 Rőzse István Buda­örs du 3 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...]
50. 1984-09-16 / 38. szám
[...] hete Joni címmel a Szent Ist­ván Társulat gondozásában meg­jelent önéletrajzi írása [...] szépségeit is érzékelteti Euróna 1984 Bozóky Éva
51. 1984-09-30 / 40. szám
[...] Warkoveil Mihály 1818 ig Purt István 1817 től 1862 ig volt [...] mi halkabb zajokhoz szokott fü­lünknek Bozóky Éva
52. 1984-10-21 / 43. szám
[...] Fehér Ká­roly esperes és Szabó István ehm felügyelő az egyházkerület püspökét [...] juttatta kifejezés­re A továbbiakban Szabó István egyházmegyei felügyelő Garam Zoltán és [...] a budapesti művészeti hetek prog­ramjába Bozóky Éva
53. 1985-01-06 / 1. szám
[...] előadás amelyet vallásos est keretében Bozóky Éva írónő tartott Sztehlo Gábor [...] ÉS TENGELICI gyülekezetekben dr Nagy István professzor vezetésével teológus napot tartottak Pakson igét hir­detett dr Nagy István Tengeli cen Bachorecz Katalin V [...] viselő magatartás mindenkor példa lehet Bozóky Éva I
54. 1985-03-17 / 11. szám
[...] jobbra Káldy Zoltán püspök Ablaka István igazgató és Tóth Szöllös Mihály [...] Kecskeméti Petőfi Nyomdába kerül Ablaka Istvánnal a nyomda igazgatójával beszélgetünk a [...] össze hangolja közösségbe az odalátogatókat Bozoky Éva A KIÁLLÍTÁS SZEPTEMBER 30 [...]
55. 1985-04-21 / 16. szám
[...] di­csőségére és sokak javára Nagy István Tanár szülők első gyermekeként 1925 [...] mert világnézetével ellentétes Helikon 1984 Bozóky Éva Va rsói találkozó A [...]
56. 1985-05-26 / 21. szám
[...] Zsolt és hat presbiterünk Kriskó István Macsár Katalin Vida Szil­via Markó [...] vala­mint ö Márton Jánosné Bodó Ist­vánná Pataki Pálné Lázár László né [...] Prőhle Károly és dr Nagy István tartották az előadásokat rajtuk kívül [...] vasárnap napi járóföldre szívesen elmennek Bozóky Éva MEDDIG TŰRJÜNK ÉS MIKOR [...]
57. 1985-08-18 / 33. szám
[...] barát titkai Hóvári János Dobó István bűnpe­re Szakály Ferenc Gyilkosság Mohács [...] Wesselényi Miklós hűtlensé gi pere Bozóky Éva
58. 1985-09-15 / 37. szám
[...] Meghívjuk Őt hogy ün­nepelni tudjunk Bozóky Éva Az OBT új kezdeményezése [...] politikai kérdésekről tartott tájé­koztatót Fodor István az OBT titkára a békemozgalom [...]
59. 1985-11-24 / 47. szám
[...] úrv Madocsai Mik­lós du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Kelenvölgy de 9 Rőzse István Buda I fok de 11 Rőzse István Budaörs du 3 Rő I zse István Törökbálint de fél S Rőzse [...] Csillaghegy de fel 10 Vető István szupplikáció Csepel de fél 11 [...]
60. 1985-12-22 / 51. szám
[...] Erika Nagytarcsáról Győri Péter Morva István Nyíregyházáról a gyermekbibliakör Pécsről Légrádi [...] könyvet kézbevennénk Károlyi Gáspár Vas István és Fra Angelico UJJONGJATOK AZ [...] áhítatot keltők Helikon Kiadó 1985 Bozóky Éva Vas István a kiváló költő esszé és [...] jelentését kisgyermekkorban ismertük meg Vas István azonban nem valamelyik Evan­géliumot dolgozza [...]
61. 1985-12-22 / 51. szám
[...] úrv Nagy Gyula du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Kelenvölgy de 9 úrv Rőzse István Budafok de 11 úrv Rőzse István Budaörs du 3 úrv Rőzse István Törökbálint du fél 5 úrv [...] Tibor Kelenvölgy de 9 Rőzse Ist­ván Budafok de 11 Rőzse István Csillag­hegy de fél 10 Benkő [...]
62. 1986-01-12 / 2. szám
[...] elnöke Az ünnepi alkalmon Halmaji István miskolci kántor harmóniumjátékkal orv Sáfrány­áé [...] hangú köszöntések hangzottak el Sándor István tanácselnök a helyi tanács és [...] testvéri szeretet fogja össze őket Bozóky Éva 1985 évben a gyülekezet [...] 15 000 Ft értékben Domonyi István gondnok és fejesége valamint Zsíros [...]
63. 1986-03-02 / 9. szám
[...] Sopron Pityer Gabi Szarvas Stecz István Gyermekbibliakör újtemplom Szügy Gyermekbibliaóra Doma [...] fő érdeme hogy gondolkozzunk rajta Bozóky Éva Bizonyára mindannyian átbön­gésztük már [...]
64. 1986-03-23 / 12. szám
[...] Ezt az egyoldalú szemléletet kifogásolta Bozóky Éva nemrég megjelent írásá­ban melyet [...] mindannyi­an saját missziói feladatunk­nak Vető István A nagyhét zenéje A passió [...]
65. 1986-03-30 / 13. szám
[...] Budafok de 11 úrv Rőzse István du 6 úrv Rőzse Ist­ván Budaörs du 3 úrv Rőzse [...] Tibor Kelenvölgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...] presbiterek helyére Abrahám András Kamasz Ist­ván Kiskoreny István Mózes György és Mózes Pál [...]
66. 1986-06-01 / 22. szám
[...] korálok kal ékes művet Csorba István kar­nagy szakavatott vezetésével szó­listákkal és [...] úrv Madocsai Miklós du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] de 11 úrv konfirmáció Rő­zse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...] I évf Sződligeten Bart ha István II évf őrbottyánban pedig Detre [...]
67. 1986-06-01 / 22. szám
[...] és a szer­tartás katartikus komolyságával Bozóky Éva kenységével egy évtizeddel meg­előzte Széchenyi Istvánt Tudása képzettsége nagyszerűen egyesült gyakorlatiasságával [...] agilis képviselője volt Ha Széchenyi István a nemzet akkor Fáy András [...]
68. 1986-07-06 / 27. szám
[...] 11 úrv Szebik Imre du Bozóky Éva Torockó tér de fel [...] Tibor Kelenvölgy de 9 Rőzse István Budafok de Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Ben [...] a kedves iskolának búcsúkö­szöntését Piacsek István tanár mondta el Megemlékezett Jenő [...] Nyomda Kecskemét Felelős vezető ABLAKA ISTVÁN igazgató Előfizethető az Evangélikus Élet [...]
69. 1986-07-20 / 29. szám
[...] László Szarvasról Galó A Styecz István és Tünde Tudom hogy a [...] kapaszkodott ő tartott benne mindannyiunkat Bozőky Éva Él
70. 1986-09-28 / 39. szám
[...] Tibor Kelenvölgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 úrv Rőzse István Csillagbegy de fél 10 Benkő [...] végzi A köz­gyűlésen emlékbeszédet tart Bozóky Éva írónő az egykori tanítványok [...]
71. 1986-10-05 / 40. szám
[...] úrv Nagy Gyula du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Kelen völgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...] végzi A köz­gyűlésen emlékbeszédet tart Bozóky Éva írónő az egykori tanítványok [...]
72. 1986-11-09 / 45. szám
[...] közül pl Weöres Sándor Jánossy Ist­ván Túrmezei Erzsébet Utób­binak hamarosan új [...] A könyvecske utószavával szerzője Kónya István viszont valóban kedvünk kél vitatkozni [...] föl törjük 1986 Európa Kiadó Bozóky Éva Versenyfutás az idővel Az [...]
73. 1986-12-07 / 49. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva To rockó tér de [...] Kelen völgy de 9 Rozsé István Budafok de 11 Rozsé István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...]
74. 1987-01-25 / 4. szám
[...] sebei által gyógyultunk meg Nagy István IMÁDKOZZUNK Mindenható Urunk szent Isten [...] tényező amikor nem is sejtjük Bozóky Éva Jól olvasni annyi mint [...]
75. 1987-01-25 / 4. szám
[...] úrv Madocsai Miklós du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél 9 Vető István Óbuda de 10 Káposzta Lajos [...] Tibor Kelenvölgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 Rozsé István Budaörs du 3 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...]
76. 1987-02-22 / 8. szám
[...] 303 ének 5 v Vető István Horváth Gabriella Lala Lali alacsony [...] úrv Madocsai Miklós du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Kelenvölgy de 9 Rozsé István Budafok de 11 Rőzse István Budaörs du 3 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...]
77. 1987-03-01 / 9. szám
[...] János 2 Jézus Krisztus X István vértanú 4 Miért volt kész [...] hanem az életörömmel telt szülők Bozóky Éva KÉRDÉSEK 1 Az igék [...] a Biblia r r Nemeskürty István tűnődései Olvasói hozzászólások Egyik könyvének [...] meditáció Aki kezébe veszi Nemeskürty Istvánnak valamelyik könyvét ha­marosan meggyőződhet róla [...]
78. 1987-03-29 / 13. szám
[...] Kisközösségek működése Meghívott szakértő Kamarás István 3 november 13 A közösségépítés [...] Szerzetesi közösségek Meghívott szakértő Jeleníts István 6 február 5 Az ifjúkor [...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Kelenvölgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Ben [...]
79. 1987-05-24 / 21. szám
[...] úrv Nagy Gyula du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Keleuvölgy de 9 Rozsé István Budafok de 11 Rózáé Ist­ván Budaörs du 3 Rőzse István Törökbá­lint du fél 5 Rőzse [...] tér de 11 úrv Vető István du 6 Vető István Óbuda de 10 Görög Tibor [...]
80. 1987-07-05 / 27. szám
[...] ajándékozva bibliaszemléletünk­nek hívő gondolkodásunknak Jánosy István író Sylvester János­ról írt drámájának [...] lelkész Jelentős adalékkal szolgál Magyari István prédiká­tornak több ponton homályba ve­sző [...] témák írói Kom­játhy Miklós történész Bozóky Éva újságíró Fabiny Tibor teoló­giai [...]
81. 1987-08-09 / 32. szám
[...] Bonnyai Sándor Pestújhely de 10 Bozóky Éva Rákospalota Nagytemplom de 10 [...] Tibor Budafok de 11 Rozsé István Budaörs de 9 Rozsé István Törökbálint du fél S Rozsé István Csillag­hegy de fél 10 Benkő [...] mindent Jászói legenda 1942 Koloss István Partita No 2 Siess keresztyén [...]
82. 1987-08-30 / 35. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Budafok de 11 úrv Rőzse István Csillag­begy de fél 10 Benkő [...] lelkészei GYŐRI GÁBOR és GYARMATI ISTVÁN beiktatása 1987 szeptember 6 án [...]
83. 1987-09-13 / 37. szám
[...] ké­szül kiadni a katolikus Szent Ist­ván Társulat Béládi Miklós Pomogáts Béla [...] ismerteti a Bécsben élő Szépfalusi István irodalmi munkásságát Köz­vetítésről hídépítésről is [...] gondol­kodó embernek Kossuth Kiadó 1986 Bozóky Évi
84. 1987-09-27 / 39. szám
[...] úrv Koren Emil du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Imre Budafok de 11 Rőzse István Budaörs de 9 Rozsé Ist­ván Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...]
85. 1987-10-11 / 41. szám
[...] tér de 9 úrv Vető István de fél 11 német de [...] Miklós Óbuda de 10 Nagy Ist­ván XU Tartsa Vilmos n 11 [...] Tibor Budafok de 11 Rózse István Budaörs de 9 Rozsé István Törökbálint du fel 5 Rozsé [...] hordozója ministra verba Domini legyen Bozóky Éva ií t uírfK u [...]
86. 1987-10-18 / 42. szám
[...] Biblia Fenti címmel bírálja Pais István az Éledés Irodalom szept 11 [...] amely pedig csak teg­napelőtt történt Bozóky Éva Hol volt hol nem [...]
87. 1987-10-25 / 43. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél 9 Vető István Óbuda de 10 Görög Tibor [...] Imre Budafok de 11 Rözse István Budaörs de 9 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...]
88. 1987-11-22 / 47. szám
[...] de a megőrzés múlhatat­lan hűségével Bozóky Éva BIBLIAI JELENETEK és RÉGI [...] református skola von­záskörzetében írja Kilián Ist­ván a betlehemes játék felfedezője Kultúrtörténeti [...]
89. 1987-11-29 / 48. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Budafok de 11 Rözse Ist­ván Csillaghegy de fél 10 Benkó [...] professzor Alingsas Svédor­szág utódja Gémes István lelkész Stuttgart az eddigi titkár [...]
90. 1987-12-06 / 49. szám
[...] hí­res fasori igazgató és Jánossy Ist­ván volt fasori tanár sírjánál a [...] Szepesbéla felé járva pedig Koch Istvánt volt igazgatónkat aki szülőhelyére emlékezve [...] karácsonyi ajándéknak is a leg­szebbet Bozóky Éva Könyvekről Egy másik írás [...]
91. 1987-12-20 / 51. szám
[...] sok számtalan öröm­teli szolgálatot Szabó István Visszatekintés Aprily Lajosra Az elmúlt [...] református egyházba átengedő evangélikus lelkész Bozóky Éva írónőnk nagyapja volt aki [...] 20 án Született Sárvárott Vittnyédi István evangé­likus nemes ember Sárvárott Csepregen [...]
92. 1987-12-27 / 52. szám
[...] folyó és gépkocsimárka 14 Becézett István 17 Az ének harmadik sora [...] du 4 gyermekek karácsonya Rózse István Csillaghegy de fél 10 Benkó [...] Budafok de 11 úrv Rőzse István Budaörs de 9 úrv Rőzse István Törökbálint du fél 3 úrv [...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...]
93. 1988-01-24 / 4. szám
[...] halála után 1158 ban III Istvánnal szemben ellenkirályként lépett fel és [...] ma sem vesztett időszerűségétől Jeleníts István piarista tartományfő­nök irodalomtörténész József Attila [...] ismerteti a finn egyház életében Bozóky Éva újságíró a levele­ző teológiai [...] megszó­laltatott néhány szép kórusmüvet Sólyom Istvánná nek a szerepjátszó funkcióját vizsgálja [...]
94. 1988-01-31 / 5. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Budafok de 11 Rözse Ist­ván Csillaghegy de fél 10 Csepel [...] Andrásné Kutasó 1000 Ft Bálint Istvánná Budapest 10 000 Ft Fodor Istvánná Budapest 500 Ft Marschalkó Jenöné [...] Fülöp Attila te­nor és Szőts István basszus A zenekar szólistái voltak [...]
95. 1988-02-07 / 6. szám
[...] a szeretet D dr Schneller István homloka köré fonódó babérkoszorú hirdeti [...] követte a szószéken 1893 ig István nagyap­ja apja majdnem száz éven [...] és Boór Zsu­zsanna házasságából született Ist­ván 1847 augusztus 3 án Kősze­gen [...] nyelven továbbít­ja Gondolat kiadás 1987 Bozóky Éva
96. 1988-02-28 / 9. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Budafok de 11 Rozsé István Buda 1 őrs de 9 [...] várnak A Lumumba utcában Csákány István­ná Kelenföldén pedig Urbán Eszter hirdeti [...] életét A Szent Jobb Szent Ist­ván kardja a Szent Korona és [...]
97. 1988-03-27 / 13. szám
[...] Tibor Budafok de 11 Rőzse István Buda­örs de 9 Rőzse István [...] István Csillaghegy de fél 10 Bozó­ky Éva Csepel de fél 11 [...] a buda­vári Schütz kórus Csorba István ve­zényletével Közreműködik Basky Ist­ván Blazsó Sándor és Szász István [...] Sánta Jolán Fülöp Attila Baski István Berczelly István Kuncz László ifj Gryllus Vilmos [...]
98. 1988-04-24 / 17. szám
[...] úrv Mado­csai Miklós du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Imre Óbuda de 10 Nagy István XII Tartsay Vilmos u 11 [...] Imre Budafok de 11 Rozsé István Budaörs de 9 Rőzse István Török­bálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Donáth [...]
99. 1988-07-17 / 29. szám
[...] Bálint László malomsoki lelkész Cserági István tési lelkész A sorozatot vasárnap [...] Szebik Imre du I 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Zoltán Óbuda de 10 Nagy István XII 9 Tartsa y Vilmos [...]
100. 1988-07-24 / 30. szám
[...] úrvacsorái istentisztelet igehirdetői szolgála­tát Gémes István lelkész a stuttgar­ti Útitárs című [...] Tibor Buda­fok de 11 Mátis István Budaörs de 9 Mátis István Törökbálint du fél 5 Wunderlich [...] elbeszélők gyűj­teménye Találunk benne elbe­szélést Bozóky Évától Fabiny Tamástól Gyarmathy Iréntől Jakus Imrétől Koren Emiltől Mátis Istvántól és Sághy Jenő­től Ezek az [...]