Evangélikus Élet, 1986 (51. évfolyam, 1-52. szám)

1986-10-05 / 40. szám

Evangélikus Élet 1986. szeptember 28. #-RÓL #-RA ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1086. szeptember „Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szere­ti az Istent, szeresse a testvérét is.” - ÍJn 4,21 - VASÁRNAP — „Füvet sarjaszt az állatoknak, növé­nyeket a földművelő embereknek, hogy kenyeret termeljen a földből.” - Zsolt 104,14 5 (Ef 5,20 - Mk 12,28-34 - Zsolt 93) „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” - imádkozzük gyakran, s az Úr meg is adja. Bőség­gel a kenyeret, meg minden mást is. S nemcsak nekünk, hanem a teremtett világ minden élőlényé­nek. Dicséret és hála Neked, Atyánk! HÉTFŐ - „Krisztus meghallgattatott istenfélele- mért” - Zsid 5,7 (Jer 2,27 - Lk 10,17-20 - Jel 1,9-11) Jézus példánk nekünk életünk minden terü­letén. Szeretetben, türelemben, alázatban, szolgálat­ban örök mintát hagyott nekünk. Mai igénk imád- ságos életále enged bepillantást. Gyötrődve, tusa- kodva állt Atyja elé, s tanult így engedelmességet és hallgatta meg őt Isten. Kövessük Jézust az imádko­zásban is! KEDD - „Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondbl.” - Zsolt 84,6 - (Jn 14,23 - Mt 5,17-22-Jel 1,12-16) Sokféleképpen tudunk boldogok lenni. Vannak, akik hajszolják az örömöket, mégsem tudnak bol­dogságról. Bibliánk sokat beszél a boldogságról. Alapjában mindig az istenismerethez köti. Joggal, hiszen Atyánk erejével támogat minket, biztos úton jár velünk. S ez valóban igazi boldogság! SZERDA - „Nem hagysz engem a holtak hazájá­ban.’ - Zsolt 16,10 (ÍJn 5,11 - Jak 2,1-8 - Jel 1,17-20) Isten a mi urunk életünkben, halálunkban, sőt a halál után is. Erről tesz bizonyságot a zsoltáríró az Ótestámentumban, s Pál apostol az lKor 15 versei­ben. Isten hűségére mindig számíthatunk! CSÜTÖRTÖK - „Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a tudósoknak.” - Dán 2,21 - (Jak 1,5 - lTim l,5-9a - Jel 2,1-7) # Semmink nincs, amit ne kaptunk volna. A min­dennapi életünkre is igaz ez a megállapítás, s végső 'soron Istentől kapunk mindent. A bölcsesség, tudo­mány külön ajándék, ezért még több dicséret hálaadás illeti az adományozót, Urunkat! es PÉNTEK - „Kiálts és ujjongj, Sión lakója, mert nagy közöttetek Izrael Szentje!” - Ézs 12,6 - (Ef 5,26-27-1 Thessz 4,9-12 - Jel 2,8-11) Isten népének hirdetnie kell az Úr szabadítását. Ez a küldetése és feladata. Az „Izrael Szentje” kifeje­zés Jézusra mutat előre. Itt van közöttünk, örüljünk ennek és bátran mondjuk el másoknak is! SZOMBAT - „És amit csak kértek az én nevemben, azt megteszem, hogy dicsőítsék az Atyát a Fiúért.” - Jn 14,13 I (Zsolt 20,2 - ApCsel 5,1-11 - Jel 2,12-17) Búcsúzás közben mondja Jézus ezeket a szavakat övéinek. ígéretet hagy hátra, melyet valóban betart: amit csak kértek... megteszem. Csodálatos erejével segít ma is. Az ige élő szavával bátorít, figyelmeztet, ha kell, oktat és hív. Érte tudjuk áldani Atyánkat, aki megajándékozott Vele minket! Némethné Tóth Ildikó ■■■■■■■■■■■■■ Sághy Jenő Durrdefekt Postahivatalunkban feladtam né­hány egyházi járulékot, útjára bo­csátottam Püski Sándorék összeál­lította, „Szárszó” című könyvemet (ifjú tanárismerősöm számára, akit szerfölött érdekel a 943-as szárszói találkozó) és a posta épületéből ki- lépvé kerékpáromra lendültem. Száz métert sem haladtam előre, amikor hatalmas dörrenés lármáját verte vissza a Fő utcát kétoldalt szegélyező házak hosszú sora. Meglepetten ugrottam le kerékpá­romról és néztem körül: vajon mi robbant és hol? Az úttesten nem lát­tam gépjárművet, még biciklit sem, csupán a gyalogjárdán néhány járó­kelőt, akik viszont felém bámultak, megrökönyödve. Megráztam magam: egy darab­ban vagyok, kóla Istennek. Járgá­nyomra nézek. Külsérelmi nyomot rajta sem észlelek, de azt igen, hogy a hátsó kerék gumija puha. Elillant belőle a levegő egy szemvillanás alatt, teljesen. Mit csináljak? Mese nincs, tol­nom kell a biciklit. Elindultam, „haj kénytelen, nem örömest". Be­tértem a vegyesboltba és lesántult kerékpárom kormányára nehezí­tettem a megvásárolt kenyeret, te­jet, cukrot, majd az artézi kútnál kitűnő ivóvízzel telecsurgatott kék kannát. Ha már gyalogolnom kell, sokkal könnyebb így, mint két ke­zemben lógatnom a súfyos terhe­ket. Itthon lerakodok, kissé kifújom magam és karórámra pillantok. Egy óra. Indulhatok máris az isko­lába, hittanóráim megtartására. Gyalogszerrel negyedóra kell, míg odaérek. " Szembe jön velem az iskolából távozó igazgató. Csodálkozik.- Hogyhogy nem kerékpáron?- Defektet kaptam az imént - mondom röviden és bánatosan. Hittanóráimon a gyerekek is élénken hiányolták biciklimet, majd kifejezést adtak véleményüknek, miszerint van szép, nagy motorom, mehettem volna azzal... Természetesen én náluknál sok­kal jobban éreztem kerékpárom át­meneti hiányát, hiszen valósággal összenőtt velem. Falubeli útjaimra mindig biciklivel indultam; gyalog­szerrel csak templomunkba jártam. Betéve magam mögött az iskola ajtaját, majdhogynem idegen ke­rékpár kormányára akasztottam „hitoktatási táskámat" - beidegző- dött, sztereotip mozdulattal... Hazaérve megebédeltem - jó ké­sőn - és újabb gyalogtúrára szán­tam el magam. Eszembe jutott a Sanyi (mindkét lábára béna fiatal­ember), aki már hosszú évek óta ügyesen (főleg: haladéktalanul) ja­vítgatja a hozzá hordott, gumidé- fektes bicikliket és ebben a minősé­gében szinte nélkülözhetetlenné vált a falu népe számára. Jó messze la­kik ugyan, de járgányom nélkül nem tudok létezni, illetve csak úgy, mint akinek nincsen se keze, se lá­ba. Sanyi kilépett a konyhából (ü kilépést úgy értve, hogy egy fejöszé- ket mozgatott maga alatt mindkét kezével, felváltva).- Mi a baj, tisztelendő úr?- Durrdefekt. Beült háromkerekű tolókocsijába és járgányát erős jobbkezével hajt­va, a lakóház végéhez ragasztott kis színhez gördült. A fejőszék segítsé­gével bement a színbe (műhelyébe), majd tüstént hozzáfogott általam elébe késztetett, felfordított bicik­lim hátsó kerekének, kiszereléséhez. Egykettőre megállapította, a sza­kadás mind a külső, mind a belső gumin olyan nagy, hogy nincs értel­me ragasztással kísérletezni, új gu­miabroncsok felszerelése szükséges. Diagnózisával egyetértettem s már nyúlt is az új kerékpárgumik gar­madája felé. Megfelelő méretű új külsőt, új belsőt választott és sze­relt, pumpált, megint szerelt aprólé­kos gonddal, mégis gyorsan. Kifizettem, megköszöntem a pre­cíz munkát, visszafordítottam tótá­gast álló biciklimet, majd sietve su­hantam hazafelé. Elöntött a felsza- badultság érzése. Nem tértem be a papiakba, mentem tovább a Marcal töltésére - elvégezni esti áhítato­mat... Kajos János f Rövid hír adta korábban tud- < túl Kajos János, volt nagyvelegi lelkész hirtelen bekövetkezett halálának hírét, akinek temetése június 13-án, 30 évi szolgálatá­nak helyén, Nagyvelegen volt. A gyülekezet tagjaival, a nagy családdal, lelkésztársakkal és barátokkal megtöltött temp­lomban Lábossá Lajos esperes hirdette a vigasztalás evangéliu­mát a 18. zsoltár 20. és János ev. 8,36. versek alapján rámutatva arra, hogy Kajos János élete „tágas térre kivitt’j|élet volt, amely térben ő mindenkor gyö­nyörködni tudott, mert Isten szabadítását megtapasztalt, hű szolgaként tanúskodott egész életében szolgálati helyein, akár gyülekezetben, akár az egykori népfőiskolák tanfolyamain. - A templomból hosszú menet kí­sérte földi nyugvóhelyére, a Ba­kony lankáin fekvő, szép teme­tőbe. A liturgiában Varga György espereshelyettes és Pus­kás János pusztavámi lelkész se­gédkeztek, a sírnál Pintér Mi­hály nagyvelegi lelkész végezte a szolgálatot, miközben állan­dóan szóltak az általa villamosí­tott harangok, melyek hangjára bizonyára rezonált az országban keze nyomán villamosított sok száz harang-testvér! ízes beszédű hajdani (zalaeger­szegi) principálisom tréfásan kor­holt egyszer. Régi-régi temetési ének kezdő sorát idézte.- Mely gyarló az ember, amíg él.- Az ember, azaz a káplán. A Marcal vizére csendesen le­ereszkedő este puha félhomályában igazat adtam volt főnökömnek. Bi­zony, gyarló az ember, de nagyon. Nem akarja észrevenni, mennyi oka van az Isten iránti hálára, csak a nehézségeket látja s azokat arány­talanul súlyosaknak. Hogy elcsüg­gedtem kerékpárom defektje miatt! Szinte elemi csapásnak éreztem, hogy gyaloglásra kényszerültem. S akkor Isten olyan embertestvér­hez indít el segítségért, aki - béna­sága miatt - járni, gyalogolni is képtelen!... Szívből hálát adtam Istennek. Nemcsak kerékpárom megjavításá­ért, hanem járni, gyalogölni tudó két egészséges lábamért is... S még valamire jó volt ez a durr­defekt. Gépesített, egyben nagyigé­nyű korunk jellemzője a sietés, ön­magunk hajszolása. Sietünk, roha­nunk állandóan, pedig tudhatnánk: a koporsót mindenképpen elérjük, sietség nélkül is. Nem érünk rá másra, mint az általunk mindig sür­gősnek ítélt tennivalók mielőbbi el­végezésére. - Kerékpárom híján két lábamra utalva gyalogolnom kel­lett. Csökkent a hajtás, lassúbbo- dott az iram. Érmek következmé­nyeképpen itt-ott megszólítottak emberek, másokat én szólítottam meg. Néhány szót váltottunk csu­pán, de jó szavakat. Akadt olyan rövid beszélgetés, melyben korábbi zavaró félreértés tisztázódott. Még a hittanóráim is mintha nyugod- tabb, csendesebb mederben folytak volna le, feszültségmentesen. Esti áhítatomat zsoltár-imádság­gal fejeztem be. — Áldjad lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! (Zsolt 103,1-2) 1986. 28-án Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly, de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly, du. 6. (orgonazenés áhítat) Takácsné Ko­vácsházi Zelma. Fasor de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán, du. 6. ifjúsági istentisz­telet. Üllői út 24. de. fél ll. Kertész Géza. Karácsony Sándor u. 31-33. de. [ 9. Kertész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar) Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Vető Béla, du. 5. szeretetvendégség. Vajda Péter u. 33. de. fél 12. Vető Béla. Zugló de. 11. (úrv.) Szabó Lajos. Kere­pesi út 69. de. 8. Szabó Lajos. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabó Lajos. Kassák Lajos u. 22. de. 11. Lebrecht Schilling. Váci út 129. de. negyed 10. Zoltai Gyu­la. Frangepán u. 43. de. 8. Zoltai Gyula. Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pintérné Nagy Erzsébet. Sorok - sár-Újtelep de. fel 9. Pintérné Nagy Er­zsébet. Pestlőrinc de. 10. Havasi Kál­mán. Kispest de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest We- kerle-telep de. 8. Bonnyai Sándor. Pes­tújhely de. 10. Bízik László. Rákospalo­ta Nagytemplom de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály de. 10. Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Solymár Péter. Rákoshegy de. 9. Inotay Lehel. Rákoscsaba de. 9. Kosa László. Rákos­liget de. 11. Kosa László. Rákoskeresz­túr de. fél 11. Inotay Lehel. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Miklós, de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Nagy Gyula, du. 6. Bozóky Éva. Torockó tér de. fél 9. Szebik Imre. Óbu­da de. 10. Görög Tibor. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. Kőszeghy Tamás, de. 11. Kőszeghy Tamás, du. fél 7. Do­nátit László. Modori u. de. fél 10. Pest- hidegkút de. fél 11. Budakeszi de. 8. Donáth László. Kelenföld de. 8. (úrv.) Missura Tibor, de. 11. (úrv.) Missura Tibor, du. 6. Bencze Imre. Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Bencze Imre. Kelen- völgy de. 9. Rőzse István. Budafok de. 11. Rőzse István. Csillaghegy de. fél 10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi György. Evangélikus istentisztelet a rádióban 1986. október 5-én vasárnap reggel 7.05 órakor az evangélikus egyház félóráját közvetíti a Petőfi Rádió. Igét hirdet: Garami Lajos esperes, Balassagyarmat. Szentháromság ünnepe utáni 18. va­sárnapon az oltárterítő színe: zöld. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: lKor 1,4-9: az igehirdetés alapigéje Jn 15,9-14 Dr. Jónás Dezső A Budapest-Rákosszentmihályi Egyházközség 1986. szeptember 7- én, istentisztelet keretében köszön­tötte dr. Jónás Dezsőt abból az alkalomból, hogy megszakítás nél­kül 50 esztendeje végez a gyüleke­zetben szolgálatot. Dr. Jónás Dezső gyermekkorá­tól fogva gyülekezetben él. Igen mélyhitű édesanya imádsága ve­zette el ahhoz az Úrhoz, akit mind­máig szolgál. Isten kegyelméből már a 80. életévét is betöltötte. 1928-ban fiatal mérnökként (ál­lástalan mérnökként) került Rá- kosszentmihályra és kapcsolódott be a gyülekezeti életbe. Akkor a gyülekezetnek még temploma, or­gonája sem volt. Örömmel vett részt a gyülekezet minden munká­jában, majd mindjobban az egyhá­zi zene került érdeklődése előteré­be. Éveken keresztül a súlyos be­tegséggel küszködő kántortanítót segítette ki, majd 1936 augusz­tusától kezdve folyamatosan végzi a gyülekezetben a kántori szolgá­latot. Több fontos munkakört töl­tött be életútján, majd mint mező- gazdasági doktor ment nyugdíjba. Dr. Jónás Dezső hosszú szolgá­lata az orgona mellett csak úgy volt lehetséges, hogy mindvégig szolgálatnak tekintette a gyüleke­zet éneklésének kísérését s hűség­gel igyekezett szolgálni mindenütt az Urnák. A jubiláló kántort a gyülekezet nagy szeretettel vette körül. ü HÍREK $ji IIIIIIHIIIII! illlllllillllli w Az LVSZ Tanulmányi Osztályának új vezetője Erika Reichle a Württembergi Evangé­likus Egyház (NSZK) lelkésznője lesz. Elődje, dr. Yoshiro Ishida (Japán) a chicagói evangélikus teológiai főisko­lán fog tanítani, (lwi - g) Egyház két teológiát végzett nőt ava­tott fel, akik már eddig is gyülekezeti munkát végeztek. Az indonéziai Batak Protestáns Keresztyén Egyház szintén lelkésszé avatott egy teológiát végzett nőt. (lwi - g) Erlangeni nyelvtanfolyam Chicago — az amerikai evangélikusok központja Az új egyesült Amerikai Evangélikus Egyház megalakítására létrejött bizott­ság ez év június 25-én hosszas előkészí­tő tanácskozások után úgy döntött, hogy az egyház központját Chicagóba helyezik majd. A város központi fekvé­se, jó közlekedési összeköttetései és la­kosságának sokszínűsége volt irányadó a döntés meghozatalában, (lwi - g) Női lelkészek két ázsiai egyházban Két ázsiai evangélikus egyház a közel­múltban első alkalommal avatott lel­késszé nőket. A Baseli Misszió munká­jából származó Malaysiái Keresztyén Az NSZK-beli Luther Márton Szö­vetség (Martin-Luther-Bund) augusz­tus 26.-szeptember 24. között - immár ötödször - egyhónapos német nyelv- tanfolyamra hívta meg egyházunk tíz lelkészét Erlangenbe intenzív német nyelvtanfolyamra. A résztvevők a kö­vetkezők voltak: Bachorecz Katalin angyalföldi lelkészi munkatárs, Bara­nyai Tamás domonyi, Bödecs Barna­bás győri lelkész, Brebovszkyné Pintér Márta mucsfa-mekényesi, Piri Mag­dolna bobai lelkészi munkatárs, Sár- kányné Horváth Erzsébet miskolci lel­kész, Szirmai Zoltán pesti, Táborszky László kelet-békési, Tóth-Szöllős bács- kiskuni esperes és Záborszky Csaba szügyi lelkész. HAZAI ESEMENYEK A SAJTÓOSZTÁLY FELHÍVÁSA A Sajtóosztály értesíti a Lelkészi Hivatalokat, hogy az Útmutató és 1987. évi Evangélikus naptár megrendelések 1986. október 15-ig küldhetők be. A Sajtóosztály kéri a Lelkészt Hivatalokat, hogy a meg­rendelésen más iratterjesztési anya­got ne rendeljenek, kizárólag ezt a két kiadványt A Sajtóosztály az igé­nyeket a beérkezés sorrendjében igyekszik kielégíteni. A határidőn túl beérkezett megrendeléseket a Sajtó- osztály nem tudja figyelembe venni. Budavár A Budai Evangélikus Egyházme­gye és a Budavári egyházközség 1986. szeptember 28-án vasárnap a Bécsi kapu téri templomban de. 11 órai istentisztelet és ünnepi közgyű­lés keretében leplezi le a Sztehlo Gábor emlékére készült domborínű- vet. Az istentisztelet szolgálatát dr. Nagy Gyula püspök végzi. A köz­gyűlésen emlékbeszédet tart Bozóky Éva írónő, az egykori tanítványok nevében Weingruber Éva szól. Nagytarcsa Szeptember 28-án, vasárnap dél­előtt fél 11-kor a nagy tárcsái evangé­likus templomban ünnepi istentisz­telet keretében leleplezésre kerül Sztehlo Gábor emléktáblája, aki az önállósuló nagytarcsai gyülekezet első lelkésze, a helyi Népfőiskola alapítója volt. Igét hirdet: dr. Fabiny Tibor pro­fesszor Alberti A gyülekezet szeretettel meghív min­den érdeklődőt 1986. október 5-én va­sárnap du. 3 órakor kezdődő, a gyüleke­zet alapításának 275. évfordulója kap­csán tartandó jubileumi ünnepségére. Igét hirdet: Karner Ágoston országos főtitkár. Közreműködik Szabó Gyula színművész, s a szegedi Canticum kama­rakórus és a helyi gyülekezeti énekkar. Meghívó A győri és börcsi Evangélikus Szeretetház barátai részére TALÁLKOZÓT és CSENDESNAPOT Szeptember 28-án délután 6 órakor Deák téri ORGONAZENÉS ÁHÍTAT Kárpáti József Walther, Bach, Messiaen és Alain műveket orgonái MEGHÍVÓ A Pápai Evangélikus Egyházközség egyhangúlag meghívott lelkészét VARGA GYÖRGY lelkészt 1986. szeptember 27-én, szombaton délután 3 órakor iktatja be tisztébe HORVÁTH JÓZSEF a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye espereshelyettese. Erre az ünnepi alkalomra szerettei hívja a Pápai Evangélikus Egyházközség Presbitériuma Keresztelés Dobozi Sándornak és Keveházi Mártának második kisfiúk született 1986. július 11-én, neve SÁMUEL. Halálozás Raisz Iván, ny. egyetemi docens, a miskolci Evangélikus Tanítóképző In­tézet volt matematika-fizika szakos ta­nára, a miskolci gyülekezet hűséges presbitere, életének 74. évében augusz­tus hó 1-én váratlanul elhunyt. „Örök szeretettel szerettelek...” (Jer 31,3). Apróhirdetés Vidéki szakmunkás férfi, házasság céljából keres 30-35 év körüli hívő evangélikus, szeretetre vágyó 155-160 közötti nő ismeretségét. Lakás van. Le­ány gyermek nem akadály. Leveleket „Társaslény 86” jeligére kérnék a Kiadóhivatalba. 68 éves nyugdíjas tisztviselő megis­merkedne hitben járó evangélikus nő­vel. Választ: „Menjünk együtt” jeligére a Kiadóhivatalba kérem. rendezünk szeptember 28-án, vasárnap. Szeretettel hívjuk azokat, akik saját ma­guk vagy hozzátartozójuk révén életük egy szakaszában a szeretetházhoz kapcsolódtak és ezt mind ez ideig szi­vükben megőrizték. Kedves testvérünket és hozzátartozóit szeretettel várjuk. Győr, 1986. szeptember Evangélikus Szeretetház, Győr A messzebbről érkezőknek szállást biz­tosítunk. Szálláskérés és a közös ebéd re jelentke­zés szeptember 24-ig: Evangélikus Szeretetház,9025Győr, Pé- terffy Sándor u. 5. címen. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: LEHEL LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal 1088 Budapest Vili., Puskin u. 12. Telefon: 142-074 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Nyomdaipari Fényszedő Üzem (867084/09) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 86.60089 PETŐFI Nyomda, Kecskemét Felelős vezető: BIRKÁS BÉLA igazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalában, továbbá bármely hlrlapkézbesitö postahivatalnál, a hfrlapkézbesltöknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR Budapest V., József nádor tér 1. 1900) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Templomi tenesztés az Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. Előfizetési díj: fél évre 140,- Ft, egy évre 280,- Ft. Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem érzünk meg és nem adunk vissza! Sí S2 ve is ss A re Ji m ki Bence Imre beledi és Bencédé Szabó Márta szilsárkányi lelkészeknek 1986. augusztus 29-én harmadik gyermekük született. Neve: Győző. SÍ e* la se fe te se la te S2 SS ki VI m ci s s: Vl I S| 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom