Evangélikus Élet, 1988 (53. évfolyam, 1-52. szám)

1988-03-27 / 13. szám

Evangélikus Élet 1988. március 27. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a posztóban, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. Jn 3,14-15 VASÁRNAP Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítve az igehirdetést a nyomában járó jelekkel. Mk 16,20 (2 Móz 5,11-Jn 12, 12—19—Fii 2,5-11-Zsolt 88) A Szentháromság Isten nevében való szolgálatot Krisztus nem a tanítványok erejére, nem testi-lelki ügyességükre, de még csak nem is a hitükre bízta, hanem a szolgálat elvégzéséhez maga ad erőt. Ezért meri Krisztus még a bizonytalan­kodó tanítványokat is az ő lenyűgöző feladatával megbízni s ezért lehet bátorságuk magukat a Szentháromság szószólójának tekinte­ni, mert ez az erő odaígértetett nekik. Keresztyén életünk, egyház­ban való szolgálatunk során hihetjük, hogy minden napon velünk van Krisztus, az ő eget-földet átfogó erejével. HÉTFŐ Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, ha­nem, hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Mk 10, 45 (2 Móz 12, 1,3-7,11-14, 21-28-Mk 14,53-65-Ézs 30,^Érvé­nyesülési vággyal telt világunkban, amitől ném mentes a keresz­tyén ember sem, Jézus tanítólag figyelmeztet: a tanítványi körben és minden idők egyházában hatalmi versengésnek nincs helye. Az elsőbbséget az egymás iránti odaadásban, szeretetben, szolgálat­ban kell keresni, mint ahogyan Jézus is elé élte a tanítványainak. „Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is úgy tegyétek!” Mi emberek olyanok vagyunk, mint a foglyok, csak akkor szaba­dulunk, ha kifizetik a váltságdíjat. Jézus Krisztus kifizette - ezzel elvégezte a legnagyobb szolgálatot. Az élete áldozásával tett min­ket szabaddá. KEDD Pál úja: Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Gál 6,14 (Zsolt 150,6-Jn 12, 27-33-Mk 14, 66-72) Általában fontosnak tartjuk, figyelünk arra, hogy mit mond rólunk, dolgainkról a környezetünk. Sőt, gyakran nem kis energiánkba kerülően, csupa jót mutatunk, igyek­szünk a legjobb véleményt kialakíttatni magunkról. Dicsekszünk önmagunkkal. Ha egyszer kimondtam, hogy „élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus” - vagyis, ha Jézusban valóban meg­újult életűnek mondom magam, akkor már csak egy valamivel, egy valakivel dicsekedhetem. Isten kegyelmes cselekedetével, hogy megváltott Jézus keresztje által. Aki dicsekedni akar, az Úrral dicsekedjék. SZERDA És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte, odaadta nekik és ezt mondta: Vegyétek, ez az én testem. Mk 14,22 (Zsolt 34,9-Jób 38, 1-11,42,1-2-Mk 15, 1-15) „Az ige az, ami ezt a szentséget létrehozza és megkülönbözteti, hogy ne egyszerű kenyér... hanem Krisztus teste legyen. A szentséghez azért járulunk, hogy ott olyan kincshez jussunk, amely által és amelyben bűnbocsánatot nyerünk. Joggal nevezhető a lélek eledelének, amely az új embert táplálja és erősíti. Akik keresztyének akarnak lenni, készüljenek ennek a tisztelendő szentségnek gyakori vételére. Sen­kit nem szabad az úrvacsorához kényszeríteni, mi csak annyit teszünk, hogy tanítunk és buzdítunk.. .nem a mi kedvünkért, ha­nem a magad érdekében. Krisztus édesget és hív, ha megveted, felelj érte” (Nagy Káté) CSÜTÖRTÖK Jézus így szólt hozzájuk: Imádkozzatok, hogy kí­sértésbe ne essetek. Lk 22,40 (1 Krón 29,12-Jn 13, 1-15-1 Kor 11, 23-26-Mk 15,16-23) Nagyon gyakran kerül az ember olyan hely­zetbe, hogy kilátástalanná válik, csüggedtté, lemondóvá. Kísérté­sek ezek, hiszen az Istenre hagyatkozásunk, az iránta való bizal­munk, a ráhagyatkozásunk, egyszóval, a hitünk mérettetik meg. A levegővételre a testnek szüksége van és ugyanígy a lelkűnknek is, hogy megújuljon. Mindannyiunkat kikezdett a bűn maró hatása, mindannyian halálraítélt „tüdőbetegek” vagyunk, de! „Feltámadt az igazság napja és gyógyulás van az ő szárnyai alatt”. Imádkozni annyi, mint a lelkűnknek levegőt venni, fénykúrát venni, Jézus erejét minden nyomorúságunkban hatni engedni. NAGYPÉNTEK Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és j reánk bízta a békéltetés igéjét. - 2Kor 5, 19 (3Móz 19,34 - Ézs 52, 13-53, 12 - Jn 19, 16-30 - Mk 15, 24-41) Isten megtette a lépést az ember felé, s ennek ára nem kevesebb, mint saját Fiának feláldo­zása volt. Ezért állhatunk meg előtte nem a rettegők félelmével, a büntetést várók dermedtségével, hanem megváltottakként, meg­újultakként. NAGYSZOMBAT Ilyen lesz a szövetség, amelyet Izráel házával I fogok kötni, ha eljön az ideje - így szól az Úr-: Törvényemet a ] belsejükbe helyezem, szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők pedig j népem lesznek.-Jer 31,33 (2Kor 1,20-Ez37,1-14-Mk 15 42—47) I Isten Fia a sirban - erre gondolhatunk ezen a napon. Mindez 9 miért? Hogy mi, eltévedtek visszatérhessünk Atyánkhoz, s újból | kimondjuk: Én Uram, és én Istenem. Szeker Éva-BK ) Dénes Géza áruló Burjánzó csipkebokrot látott, mellette terjedelmes sziklát. Oda bújt meg. Kaftánját szorosan ma­ga körül fogta és kapkodó tekin­tettel figyelte a vonuló tömeget. A fejek fölött lándzsahegyek ma­gasodtak és egy vállon cipelt ke­reszt egyik ága. A tömegben, jcafcb pák próbálták a fendet .tartani. Jajgatás keveredett az óstorcsapá- sok zajával. Idegesen talpraugrott. A hirtelen mozdulattól hangos csengéssel zördült össze zsebében harminc ezüstpénz. Egyetlen rán­tással széttépte kaftánja elejét, re­megő kezét ökölbe szorította és szavainak tagolásához ütemet vert a mellén: - Mit tettem, mit tettem! - Megijedt saját hangjától. A tö­meg pedig távolodott. Megigazí­totta magán a tépett kaftánt, sze­mét egy római katonán tartotta, aki lehorgasztott fejjel, a tömegtől lemaradva magányosan baktatott. Odakiáltott. A katona megállt, ke­reste a hang irányát, majd meglát­va a kaftánost, odaballagott. Lán­dzsájára támaszkodott:- Nekem kiáltottál? Mit akarsz?- Szólni szeretnék veled - mondta. - Arról van szó, hogy mentsd meg Őt. Tegyél valamit. Pénzt kapsz érte tőlem, igazi ezüs­töt. Szabadítsd meg, én boldoggá teszlek!- Ki vagy, hogy boldogságot ígérsz? Ismerős az arcod. Hol is láttalak? Talán te is csodatevő- vagy, mint az Ember?- Nem vagyok csodatevő, de van harminc ezüstöm...- Elég... - vágta el a beszédet a római katona -, most már tudom, honnan ismerlek. Zeuszra mon­dom, te csókoltad meg azt, akit Isten Fiának neveznek, és harminc ezüstöt kaptál az árulásért. Azt a harminc ezüstöt akarod nekem ad­ni? Nem kell. Tisztátalan az a pénz mint magad!-Nem értelek! Úgy beszélsz, mintha szeretnéd őt!- Tökéletesen ugyan nem bírom felfogni igéinek értelmét, de azt ér­zem, hogy minden szava igaz, ezért szeretem. Láttam, hogy a helytartó is így érezte, apukor a kezét mosta. Te elárultad Őt, én pedig mellé ál­lok. Ott leszek a keresztnél, míg a csőcselék és a többi katona haza nem megy.- Alig hiszek neked. Katona lé­tedre úgy beszélsz, mint a keresz­teltek. Ha mégis igazat szóltál, ak­kor te jó vagy és én nem vagyok méltó arra sem, hogy az útnak azt a porát tapossam, amelyben a Mester jár.- Hihetsz nekem! Nézd: tömlő­ben ecetes vizet viszek, mellvértem alatt szivacsot rejtek. Itatni fogom őt és enyhíteni fogom kínjait. Na lódulj, te hitehagyott. Kerüld az utat, amelyen az igaz Ember hívei­vel vagy akár ellenségeivel is talál­kozhatsz, mert mindkettő megvet téged. Add vissza a pénzt azoknak, akiktől kaptad és tedd mérlegre bűnödet. - S a római katona vállára emelte lándzsáját és sietős léptekkel elindult a vonuló tömeg után. Az áruló beért a városba, de megbízóinak nem kellett a har­minc ezüst, ezért szétszórta a pad­lóra és eszelősként kirohant a lige­tig, ahol egy cédrusfa vastag ága alatt ítélkezett maga fölött. A római katona megvárta a tö­meg szétoszlását, majd a kereszt- ről-vételt. Segédkezett. Egy zoko­gó asszonyt próbált megvigasztal­ni. A gyászolók hamarosan elin­dultak, s egy fordulónál eltűntek a tragédia színhelyéről, csak a Meg­feszített közvetlen hozzátartozói maradtak ott.- Siessetek, mert vihar kereke­dik ! - kiáltott a római a bandukoló tömeg .után. Körülnézett. Egy ősz- bajy pásztprt, egy ijedtarcú zsidót és egy rokkant római veteránt látott az alvadt vérrel tarkított kereszt közelében. Odaszólt hozzájuk:- Bizony, meghalt! De a hitét nem tudták keresztre feszíteni... Most aztán arra vagyok kíváncsi, hogy harmadnapra feltámad-e, ahogy még életében megjövendöl­te! MEGJELENT! .. .Megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! (Keresztelési traktátus) Ára: 25,- Ft Scholz László: Jót várj! (verseskötet) Ára: 135,- Ft Kapható, megrendelhető Sajtóosztályunkon! ÚJ SOROZATUNK! A húsvéti számunkban új sorozatot indítunk dr. Sel- meczi János tollából, amely­ben az 1000 éves orosz or­thodox keresztyénség életét mutatjuk be hat részben. ÚJ SOROZATUNK! Nyílt napok Teológiai Akadémiánkon Április 6-án és 7-én (szerdán és csütörtökön) ebben az évben is úgynevezett nyílt napokat ren­dez az Evangélikus Teológiai Akadémia. Ebből az alkalomból szeretettel várjuk elsősorban azokat a fiatalokat, akik érdek­lődnek a Teológiai Akadémián folyó munka és a teológusok éle­te iránt. A látogatók részt vehet­nek az előadásokon és alkalmat teremtünk arra is, hogy kérdése­ket tegyenek fel professzorok­nak és hallgatóknak. Mindkét nap programja 3/4 8-kor kezdő­dik reggeli áhítattal. Ebédre is meghívjuk azokat, akik előzete­sen írásban is jelentkeznek. Dr. Cserháti Sándor dékán Sokféle csend­ről tudunk. Az éj­szaka, a pihenés csendjéről. A tehetetlenség csendjéről. A vi­har előtti, csend­ről. A visszafoj­tott izgalom csendjéről. A vá­rakozás csendjé­ről. Nagyszombat csendje még leg­inkább a várakozásé. De ki várakozik itt? Senki, egyedül Isten. És mire vár? Az élet megjelenésére. Arimáthiai József és .a többiek nem várakoznak, hanem temetnek. Ők nem tudják, kit helyeznek a sírba.Egyedül Isten tudja, hogy a búzamag kerül a föld alá, a búzamag, aki az élet forrása lesz. A hagyomány szerint nagyszombat mozdulatlansága láthatatlan mozgást takar. Jézus meglátogatta az elhunyta­kat: „alászállt a poklokra”. Mintegy NAGY­SZOMBAT IGÉJE Mt 22, 31-32 ISTEN CSENDJE hírnöke volt an­nak az Istennek, aki nem a holtak Istene, hanem az élőké. Aki hatal­mával éltet. Aki­nek szeretetétől Jézus óta nem választ el sem ha­lál, sem élet, sem magasság, sem mélység (Rm 8,38-39). Mielőtt a rügy kipattan, a faágban megindul a nedv­keringés. Mielőtt a búzaszár első zöldje megjelenik a felszínen, a mag átformá­lódik a föld alatt. Ez az átformálódás ment végbe nagyszombat csendjében, hogy húsvétkor nyilvánvalóvá lehessen az élők Istenének ereje. * Csepregi András Imádkozzunk Köszönjük Urunk, hogy te a csendben is munkálkodsz értünk. Ámen ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1988. március 27-én Virágvasámap Deák tér de. 9. (úrv.) Takácsné Kovácshá­zi Zelma, de. II. (úrv.) Hafenscher Károly, du. 6. Bach: Máté-passió (Harmati Béla). Fasor de. II. (úrv.) Szirmai Zoltán, du. 6. ifjúsági: Fabiny Tamás. Üllői út 24. de. fél ll. Kertész Géza. Karácsony Sándor o. 31-33. de. 9. Kertész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar) Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Fabiny Tamás. Vajda Péter n. 33. de. fél 12. Fabiny Tamás. Zugló de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna. Kerepesi út 69. de. 8. Szabóné Mátrai Marianna. Gyarmat n. 14. de. fél 10. Szabóné Mátrai Marianna. Kassák Lajos n. 22. de. II. Reuss András. Frangepán n. 43. de. 8. Reuss András. Váci út 129. de. negyed 10. Reuss András. Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pintérné Nagy Erzsébet. Soroksár-Újtelep de. fél 9. Pintérné Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10. Havasi Kálmán. Kispest de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Bízik László. Rákospalota Klstemplom de. 10. Bol- la Árpád. Rákosszentmihály de. 10. Karner Ágoston. Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Solymár Péter. Rákoshegy de. 9. Fabu- lya Hilda. Rákoskeresztúr de. fél 11. Fabulya Hilda. Rákoscsaba de. 9. Muntag Andor. Rákosliget de. 11. Muntag Andor. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Weltler Ödön, de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Szebik Imre, Schütz: János-passió, du. 6. Bozóky Éva. Torockó tér de. fél 9. Szebik Imre. Óbuda de. 10. Nagy István. XU. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. (úrv.) Donáth László, de. 11. (úrv.) Donáth László, du. fél 7. Pesthidegkút de. fél 11. Takács József. Modori n. de. fél 10. Ke­lenföld de. 8. (úrv.) Bencze Imre, de. 11. (úrv.) Bencze Imre, du. 6. Missura Tibor. Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura Tibor. Budafok de. 11. Rőzse István. Buda­örs de. 9. Rőzse István. Törökbálint du. fél 5. Rőzse István. Csillaghegy de. fél 10. Bozó­ky Éva. Csepel de. fél 11. Hefty László, du. 5. szeretetvendégség: Hefty László. Budapesten, 1988. március 31-én, Nagycsütörtökön Deák tér du. 6. Hafenscher Károly. Fasor du. 6. Szirmai Zoltán. Karácsony Sándor n. 31-33. du. 6. (úrv.) Kertész Géza. Kőbánya du. 6. (úrv.) Fabiny Tamás. Zugló du. 6. úrvacsorái istentisztelet Szabó Lajos. Kassák Lajos n. 22. du. fél 6. (úrv.) Bachorecz Kata­lin. Újpest du. 6. (úrv.) Blázy Lajos. Pester­zsébet du. fél 6. úrvacsorái istentisztelet. Pestlőrinc du. 6. (úrv.) Havasi Kálmán. Kis­pest du. 6. Bonnyai Sándor. Rákospalota Kistemplom du. 6. Bolla Árpád. Óbuda du. 6. (úrv.) Nagy István. XU. Tartsay Vilmos u. 11. du. fél 7. Kőszeghy Tamás. Pesthidegkút du. fél 6. Takács József. Kelenföld du. 6. (úrv.) Bencze Imre. Budafok du. 6. úrvacsorái istentisztelet. Csillaghegy du. 5. (úrv.) Donáth László. Csepel du. 6. Mezősi György. Budapesten, 1988. április 1-jén, Nagypénteken Deák tér de. 9. úrvacsorái istentisztelet: Pintér Károly, de. ll. (úrv.) Harmati Béla, du. 5. passióolvasás: Takácsné Kovácsházi Zelma, du. 6. Hafenscher Károly. Fasor de. 8. (úrv.) Gáncs Aladár, de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán, du. 6. (úrv.) Szirmai-Muntagné. Ül­lői út 24. de. fél ll. (úrv.) Kertész Géza. Karácsony Sándor n. 31-33. de. 9. (úrv.) Ker­tész Géza, du. 6. passióolvasás: Kertész Gé­za. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák úrv.) Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar, úrv.) Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. (úrv.) Rédey Pál; du. 6. passióolvasás. Kőbá­nya de. 10. (úrv.) Fabiny Tamás, du. 6. pas­sióolvasás: Kinczler Irén. Vajda Péter o. 33. de. fél 12. (úrv.) Fabiny Tamás. Zugló de. 11. (úrv.) Szabó Lajos, du. 6. passió Szabóné Mátrai Marianna. Kassák Lajos n. 22. de. 11. (úrv.) Reuss András, du. 6. (passió) Bacho­recz Katalin. Váci út 129. de. negyed 10. (úrv.) Reuss András. Újpest de. 10. (úrv.) Blázy Lajos, du. 6. (úrv.) Blázy Lajos. Pes­terzsébet de. 10. Pintérné Nagy Erzsébet du. fél 6. passióolvasás. Soroksár-Újtelep de. fél 9. Pestlőrinc de. 10. (úrv.) Havasi Kálmán, du. 6. (úrv.) passióolvasás: Havasi Kálmán. Kispest de. 10. (úrv.) Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8. (úrv.) Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Bízik László. Rákospalota Nagytemplom de. 10. Bolla Árpád, du. 6. Bolla Árpád. Rákosz- szentmihály de. 10. (úrv.) Karner Ágoston, du. 5. Kamer Ágoston. Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. (úrv.) Solymár Péter. Rákoshegy du. 6. (úrv.) Muntag Andor. Rá­koskeresztúr de. fél 11. (úrv.) Muntag An­dor, du. fél 7. passióolvasás: Fabulya Hilda. Rákoscsaba de. 9. Fabulya Hilda. Rákosliget de. 11. Fabulya Hilda. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Mik­lós, de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós, du. 6. (úrv.) Szebik Imre. Torockó tér de. fél 9. (úrv.) Vető István. Óbuda de. 10. (úrv.) Nagy István, du. 6. (úrv.) Nagy István. XII. Tar­tsay Vilmos u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József, de. 11. (úrv.) Takács József, du. fél 7. Korén Emil. Pesthidegkút de. fél 11. Kőszeghy Ta­más. Modori n. de. fél 10. Kelenföld de. 8. (úrv.) Missura Tibor, de. 11. (úrv.) Missura Tibor, du. 6. (úrv.) Bencze Imre. Németvöl­gyi út 138. de. 9. (úrv.) Bencze Imre. Budafok de. J1. (úrv.) Rőzse István, du. 6. (úrv.) Rő­zse István. Budaörs de. 9. (úrv.) Rőzse Ist­ván. Csillaghegy de. fél 10. (úrv.) Donáth László. Csepel de. fél 11. (úrv.) Mezősi György, du. 6. passió. Virágvasárnap az oltárterítő színe: lila. A délelőtti istentisztelet oltári igé­je: Fii 2, 5-11; az igehirdetés alapigéje: Jn 10, 17-18(19-21). Nagycsütörtökön az oltárterítő szí­ne : fehér. A délelőtti istentisztelet oltá­ri igéje: lKor 11, 23-29; az igehirdetés alapigéje: Lk 22,, 14-30. Nagypénteken az oltárterítö színe: fekete. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Ézs 53, 1-12; az igehirdetés alap­igéje: Lk 23, 33-49. w HÍREK w IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Az állam és egyház szétválasztása felé Svédországban A svéd egyház múlt év végi közgyű­lésén, amelyet Uppsalában tartottak, az egyház szervezetét, felépítését érintő változtatásokat határoztak el. A köz­gyűlésen részt vett Bertil Werkström érsek, Bo Holmberg egyházügyi mi­niszter és 251 küldött. Á napirenden két fő kérdés szerepelt: egyrészt, hogy az egyház végezze-e továbbra is az anyakönyvezést, népességnyilvántar­tást, másrészt pedig szervezeti kérdé­sekről volt szó. A közgyűlés 122 szavazattal 106 elle­nében az egyházi anyakönyvezés fenn­tartása mellett foglalt állást. Az egy­házügyi miniszter szerint azonban a kormány feljogosítva érzi magát ennek átvételére. Ézt a feladatot az egyház 1600 óta végzi, 1686 óta pedig törvény biztosítja részére. Amennyiben az ál­lam átveszi ezt a feladatot, azt sokan a szétválasztás első jelentős lépésének te­kintenék. 1989-től minden egyházkerület gyü­lekezetei közgyűlést, a közgyűlés pedig egyházkerületi vezetőséget választ, amelynek elnöke a püspök. Ez a szerve­zeti felépítés eddig is lehetséges volt, de nem kötelező. A lelkészi állások betöl­tésekor az egyházkerület csak ajelöltek előírás szerinti képesítését vizsgálja, a választást a gyülekezet vezetősége vég­zi. A gyülekezetek szerepe, beleszólási joga a jövőben általában is növekedni fog. Bertil Werkström érsek, az egyházi ifjúsági szervezet, továbbá a legtöbb politikai párt az állam és az egyház szétválasztásá szeretné. A lelkészek vé­leménye megoszlik: a vidékiek többsé­ge a jelenlegi helyzet fennmaradását, a városiak, különösen is a stockholmiak pedig a szétválasztást támogatják, (lwi-szp) Kitüntetés Az osztrák szövetségi államfő dr. Gustav Reingrabnert, a burgenlandi evangélikus egyházkerület szuperinten­densét az osztrák állam érdekében ki­fejtett „különösen sokoldalú és köz­ügyi tevékenységéért” az osztrák állam nagy arany érdemrendjével tüntette ki. Dr. Hilde Hawlicek közoktatásügyi és művelődési miniszter a minisztérium dísztermében ez év február 12-én adta át neki ünnepélyes keretek között ezt a kitüntetést. Dr. Reingrabner szuperintendens 1975 óta áll a burgenlandi evangélikus egyházkerület élén, tagja a zsinatok ve­zető fórumainak, az evangélikus sajtó- osztály s a belmissziói és diakóniai osz­tály elnöke, az evangélikus hitoktató nők iskolájában az egyháztörténetet tanítja, amint egyáltalában az egyház- történet és forráskutatás kedvenc fog­lalkozásaihoz tartozik. Azonkívül a bé­csi egyetem evang. teológiai fakultásán mint magántanár egyházjogot ad elő. Dr. Reingrabner kezdettől fogva szorgalmas és buzgó látogatója és elő­adója az úgynevezett „Nemeskéri na­poknak” minden év májusában és kez­deményezője a határmenti évenkénti lelkészi találkozóknak. Ne maradjon említés nélkül, hogy amikor két évvel ezelőtt elteijedt a nagymúltú soproni evangélikus templom megrongálódásá­nak vészhíre, Reingrabner szuperinten­dens barátunk mindjárt nagy részvétet mutatót s egy nagyméretű gyűjtést in­dított meg erre a célra a burgenlandi evangélikus gyülekezetekben. (G. P.) HAZAI ESEMENYEK Zugló Március 24-én, csütörtök du. 6 órai kezdettel a Zuglói Gyülekezet templo­mában (Lőcsei út 32.) Teológiai Aka­démiánk hallgatói passiójátékot adnak elő. Az istentisztelet offertóriuma a Teológiai Akadémia építésének célját szolgálja. Budavár Március 27-én, virágvasárnap, de: 11 órakor a Bécsikapu téri templomban istentisztelet keretében előadásra kerül Schütz: János passiója. Énekel a buda­vári Schütz-kórus Csorba István ve­zényletével. Közreműködik: Basky Ist­ván, Blazsó Sándor és Szász István. Igét hirdet: Szebik Imre esperes. Böjti zenés áhítat a zuglói evangélikus templomban (Lőcsei út 32.) 1988. március 26-án, szombaton du. 6 órai kezdettel. Műsoron: Händel, Mozart és Buxte­hude ének- és zenekari művei, valamint Bach orgonaművek. Közreműködik a Szervita énekkar és kamarazenekar Noseda Tibor vezényletével Finta Gergely orgonái Meghívó Március 26-án, szombaton délelőtt 11 órai kezdettel az óbudai temp­lomban iktatja be szolgálatába a gyülekezet egyhangúlag megválasz­tott új lelkészét Csepel Március 27-én, virágvasárnap du. 5- kor, szeretetvendégség keretében Hefty László Buenos Aires-i lelkész tart be­számolót a dél-amerikai evangélikus egyházak életéről. Ugyancsak ő végzi a délelőtti istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát. Minden érdeklődőt szíve­sen lát a gyülekezet. Húsvéti - következő - számunk 8 oldalon jelenik meg 11 Ft-os áron. Apróhirdetés Dr. Nagy István teológiai professzort Szebik Imre esperes. Az istentiszteleten az Északi Egy­házkerület püspöke lelkésszé szenteli Nagy Edina lelkészi munkatársat. Igét hirdet: Dr. Nagy Gyula püspök Kisorgona fasípok maiméihoz, pedálhoz villany­fújtató eladó. Tel.: 484-499. őrségben, Rábagyarmaton fenyveserdő közelé­ben nagy parasztház hideg-meleg vizes fürdőszobá­val, napi 60 forintért kiadó. Cim: Nagy László, 2100 Gödöllő. Fácán sor 13. ■Isiit kink likkaninisl b UulHi tátiul! raki-U tiillllilKliikn mm hétköznap 11-18 érőig TaWoni 111.171 look rmnuwitüi aiotO m—balon Ift-U éróla ___ ToMnlnuMi 4KFD71____ A LUTHERÁNIA ÉNEK- ÉS ZENEKAR március 27-én, virágvasárnap és április 2-án, nagyszombaton 18 órakor a Deák téri templomban előadja J. S. BACH MÁTÉ PASSIÓJÁT Közreműködnek: Benczúr Erzsébet, Sánta Jolán, Fülöp Attila, Baski István, ■ Berczelly István, Kuncz László, ifj. Gryllus Vilmos, Holló Csaba és Trajtler Gábor. Karnagy: D. Weltler Jenő Vezényel: HERBERT M. HOFFMANN Igét hirdet: DR. HARMATI BÉLA püspök (virágvasámap) PINTÉR KAROLY lelkész (nagyszombat) A belépés díjtalan! A Landese ének- és zenekar H. Schütz: Jézus hét szava a kereszten című művét adja elő istentisztelet kere­tében március 27-én (virágvasámap) 10 órakor Kőbányán és április 1-jén (nagypéntek) du. 6 órakor a fasori templomban. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: LEHEL LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal 1088 Budapest Vili., Puskin u. 12. Telefon: 142-074 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Nyomdaipari Fényszedő Özem (887036/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 88.20013 PETÓFI Nyomda, Kecskemét Felelős vezető: BIRKÁS BÉLA vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Elet Kiadóhivatalában, továbbá bármely hlrlapkézbesltő postahivatalnál, a hlrlapkézbesltőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hlrlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR Budapest XIII., Lehel utca 10/a. 1900) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Templomi terjesztés az Evangélikus Elet Riadóhivatala útján. Előfizetési díj: fél évre 140,- Ft, egy évre 280,- Ft. Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött köziratokat nem örzünk meg és nem adunk visszal

Next

/
Oldalképek
Tartalom