Evangélikus Élet, 1986 (51. évfolyam, 1-52. szám)

1986-09-28 / 39. szám

Evangélikus Elet 1986. szeptember 21. #-RÓL *-Rfi „Mert ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” - ÍJn 5,4 VASÁRNAP; - „Aki pedig elküldött engem, annak az az akarata, hogy amit nekem adott, abból semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó na­pon.” - Jn 6,39 - (Ézs 26,19 - Mt 15,21-28 - Zsolt 67) Jézus ismeri az Atyát. Ők ketten tökéletes har­móniában vannak. Minden értünk, emberekért van, hogy el ne vesszünk, el ne kallódjunk, el ne sodorjon bennünket az élet hullámzása. Mindennek a koro­nája pedig a feltámadás! HÉTFŐ _ »Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek: ne esztelenül, hanem bölcsen.” - Ef 5,15 (Jób 28,28 - 1 Móz 32,23-32 - Hős 10,1-15) A bölcs élet az Úrral való élet. Nem az okosság, gazdagság, szépség, siker tesz bölccsé valakit, hanem a hite! Mert a hitből sok jó fakad, mely értékessé teszi az életet. Nekünk ke­resztyén embereknek nem mindegy, hogyan élünk, ezért hallgassunk igénk szavára! KEDD ~ »Ha prófétálás adatott, akkor a hit szabá­lya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkod­. junk: a tanító a tanításban.” - Rm 12,6-7 - (Mai 2,7 - Mk 9,17-27 - Hós 11,1-11) Isten mindenkire bí­zott feladatot, s mindenkire mást és mást. Ha mara­déktalanul el tudjuk végezni a ránk bízottakat, he­lyünkre kerülünk, s örömmel adhatunk hálát böl­csen vezető Urunknak! SZERDA - „Úgy fegyelmez téged Istened, az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi fiát.” - 5Móz 8,5 - (Zsid 12,10-Ézs 19,1-ó-Hós 13,1-14) Nem jól esik a fegyelmezés sokszor, de tapasztalatból tudjuk, l _______________ hogy szükség van rá. Szabályozza lépéseinket, korri­gálja hibáinkat. Igazából véve nem az indulat, ha­nem a szeretet a mozgató rugója szülő és gyermek viszonyában éppúgy, mint Mennyei Atyánk velünk való kapcsolatában. Fegyelmező erő a parancsola­tokban van, figyeljünk rájuk, s biztonságban lesz életünk! CSÜTÖRTÖK ~ „Jézus mondja: Aki énbennem ma­rad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” - Jn 15,5 (Hagg 2,4- lMóz 6,9-22 - Hós 14,2-10) Gyümölcs nem terem fa nélkül, búza kalászban fejlődik, szőlő és szőlővessző elválaszthatatlanok, ha jó termést remélnek. Keresztyén életünk alapja: Jézus, s szám­talan személyes tapasztalatunk erősítheti meg a tényt: „Velem vándorol utamon Jézus...” Életünk eredményességének titka a Benne maradásban rej­lik. PÉNTEK; - „Maga a menny Istene ad nekünk sikert, és mi az Ő szolgáiként kezdjük el az építést.” - Neh 2,20 (Ef 4,16 - ApCsel 5,34-42 - Jel 1,1-3) „Ember tervez, Isten végez” - tartja a közmondás. Azonban ha Istenbe vetett hittel kezdünk el valamit, nagyobb az esély a sikerre. A szilárd hit mer ennyire bízni Istenben, erre a hitre törekedjünk tehát! SZOMBAT ~ „Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az te mind őtőle született.” - ÍJn 2,29 - (Dán 9,14 - Ézs 49,7-13 - Jel j 1,4-8) Isten és az igazság összetartoznak. Aki ismeri ! Istent, törekszik az igazságra. Erről lehet megismer- j ni. A felismert igazság ösztönöz a jó cselekedetre, hiszen így válik kézzel fogható válósággá. Németh né Tóth Ildikó Gyarmatby Irén Valahol a nagyvilágban Ha valaki megkérdezné most, mi volt a legnagyobb élményem kül­földi utam után, biztos vagyok, nem a csodálatos napsütötte, havas hegycsúcsokat, fjordokat, tavakat, épületeket, amfiteátrumokat, fen­séges katedrálisokat mondanám, hanem azt a kis öregasszonyt, aki egy éjszakára befogadott. Mert minden ember alkotta remekműnél, technikai csodánál többlet mond ne­kem egy emberi szív. En már csak ilyen vagyok. Nem tudok piás lenni. Több száz kilométeres autóút után éjfél felé érkeztünk a nagyvá­rosba, ahol előzetes értesítés mellett megszálltunk volna. De a leendő szálláshelyünkön senki sem tartóz­kodott, a házmester is csak annyit tudott, hogy mi másnap jövünk. Ott álltunk fáradtan, éhesen az éjszaká­ban, idegen helyen, nem dúslakod- va, hanem előre kiszámított valuta­készletünk biztonságában. Tanács­koztunk, mitévők legyünk. Egyik útitársunknak eszébe jutott, hogy van a városban egy Mártika nevűi öreg hölgy ismerőse, mi lenne, ha felhívná, legalább engem befogad­na. Éjfélkor? - kérdeztem félénken, a világért sem mernék ilyenkor va­4 Vajda Fiatal éveinkben együtt ül­tünk a soproni Teológia padjai­ban, s közösen hajoltunk a Szentírás fölé. Aztán ő a Ke­resztyén Ifjúsági Egyesület ba­rázdájába állott, majd a véré­ben rejlő pedagógus szellem a tanári pályára vonzotta: Békés­csabán, Szarvason, végül nyug­díjas éveiben Budapesten mű­ködött. Kezdetben gimnazisták nőttek keze alatt, később taní­tó- és óvónőképző intézetben nevelte tanítványait a magyar nyelv és irodalom szeretetére. Tanulmányi munkájában fő­ként a gyermekirodalomnak és módszertannak szentelte idejét. Tanárként is mindvégig hivő maradt, és lélekben, lényének sugárzásában „pap”. Ahogyan felavatott lelkészként indult. Évtizedek múltán hozott ösz- sze bennünket az irdatlan fővá­rosban egy barátunk által az Isten. Ettől kezdve hűséges munkatársa az egyházi sajtó­nak. Hetilapunk kulturális ro­vatában a hat év alatt félszáz cikke jelent meg: legterméke­nyebb írónknak bizonyult. Pe­dig milyen gondos előkészület előzte meg írásait! Cikkeinek lakit felzavarni. A többiek leszavaz­tak. Felhívják Márti nénit. így is tették.- Ha nincs senki más, hát nékem kell segítenem - mondta Mártika néni. - Hozzátok ide azt a nőt, de meg kell neki osztania velem egyet­len szobámat. Nem kimondott örömujjongás csengett ki ebből a válaszból, de mégis valami menedék az éjszaká­ban. Csendben behúzódtam a kocsi hátsó ülésén, remegő szívvel gon­dolva arra, hogy is lesz, ha engem egyedül hagynak az éjszakában egy vadidegen helyen. Fohászkodtam is eleget az útSn, szálláshelyem is künn volt, messze a város szélén. Márta néni már várt bennünket. Ott nézett ki az épületkolosszus egyik negyedik emeleti ablakából. Onnan kiabált le nekünk. En csak hófehér haját láttam.- Jó, hogy itt vagytok - fogadott bennünket -, jócskán kellett rátok várni. Bemutatkoztam.- Na, jól van. Majd valahogy megleszünk - mondta. - Majd reg­gel hívjatok, most ne zavarjuk q lakókat.- Uram Isten, gondoltam - hova Aurél t mindig hangulatos, találó címet adott, legtöbbször idézetet at­tól, akiről irodalmunk nagyjai közül megemlékezett. Utoljára ez év május 11-én: „Léted vilá­gít...” Berzsenyiről és Berzse­nyivel vallott így. Akkor szakadt rá a betegség. Még megadatott néki és szeret­teinek, hogy súlyos hónapok kórházi gyötrődéséből hat hét­re hazakerüljön csendes, ma­dárdalos budai otthonába - gyógyulóban. Családja gyászje­lentése éppen erre a nagyon drága „kevés időre” alkalmazza Jézus szavát hálaadással, s hoz­záfűzött bizonyossággal: ahhoz ment, akinek küldetésében telt az élete (Jn 7,33). Mert aztán hirtelen, alattomosan tört rá a vég: augusztus 24-én hunyt el 71. évében. Van egy közhelyként hasz­nált felszínes mondás: „Senki sem pótolhatatlan”. Én ennek mindig ellene mondottam. Vaj­da Aurélról pedig külön val­lom: helye pótolhatatlan egy­házunk betűszolgálatában. Le­gyen emlékezete áldott, hogy élete utolsó éveiben írhatott ne­künk. Veöreös Imre kerültem én. - Es igyekeztem olyan kicsi pont lenni, amennyi csak kitel- lett belőlem. Becsukódott az ajtó, ketten ma­radtunk.- Szóval nem volt szállás - for­dult felém.- Nem volt. De a világért sem szeretném...- Mit nem szeretnél? - nézett rám és választ sem várva - hogy fogom én most a takarókat leemel­ni?- Talán majd én - ajánlkoztam.- Te? - nézett rám félvállról. - A Jóska fiam is csak nehezen.- A földön is megalszom - ajánl­koztam félig összerogyva a fárad­ságtól. A takaró kérdése csak megoldó­dott. Ketten elbajlódtunk vele. Hol lesz a fekhelyem, még kérdezni sem mertem. Körülnézett, aztán meg­szólalt.- Tedd le azt a hamutartót a kis asztalra, de ne balra fordítsd, azt nem szeretem. Úgy cselekedtem.- Mit segíthetek? - kérdeztem. -Ott alszol majd az én helyemen, az a jobbik.- De nekem igazán nem számít... Válaszra sem méltatott. ... Ké­sőbb így szólt:- Csak egy szobám van, a nyug­díjam nem enged meg nagyobbat. Nemrégen jöttem meg Egyiptom­ból, arra spóroltam egész évben. - Ott a fürdőszoba, az ablakot hagyd nyitva. A törölközőt terítsd ki.- Igen, igen - szelídkedtem... Fáradtan, étien nyúltam el végül a nekem kijelölt fekhelyen. Nagyon kényelmes volt. Elköszöntem és ke­zem imára kulcsolva már a második kérésnél elaludtam. Eber alvó va­gyok. Nem szokatlan hát, hogy fel­ébredtem arra, valaki ül az ágyam szélén és betakargat. Márta néni volt. Pilláim alól figyeltem. Hosz- szan nézett rám, aztán felállt, nagy nehézséggel kihalászott egy másik takarót és azt is rám tette. Aztán visszament a rosszabbik fekhelyre, és megnyugodva elaludt. Hajnalodott. A nap már ott buj­kált a horizont közelében, a szobá­ban halványan látszottak a tárgyak körvonalai. Fekhelyemmel szemben egy sublót állt, szép, antik darab. Fölötte a falon aranykeretben egy kép. Felültem, úgy próbáltam ki­venni, mit ábrázol. A nap kilépett a láthatárra, elmenekült a sötétség, hogy megvilágítsa az én kicsike ha­zám térképét aranykeretben, ott, a sublót fölött. Néztem a csendesen alvó idős asszonyt és a térképet. A nap egyik kósza sugara aranyba vonta a fehér hajkoronát, j Elnéztem őket, amíg könnyeim eltakarták mind a kettőt. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1986. szeptember 21-én I Deik tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly, de. 11. (úrv.) Takácsné Kovácsházi Zelma, du. 6. Hafenscher Károly. Fasor de. 11. (úrv.) Gáncs Aladár, du. S. (szeretetvendégség) Muntag Andomé. Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Kertész Géza. Karácsony Sándor u. 31-33. de. 9. Kertész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyár) Kertész Géza. Tbaiy Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Vető Béla. Vajda Péter n. 33. de. fél 12. Vető Béla. Zugló de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marian- J na. Kerepesi út 69. de. 8. Szabóné Mátrai I Marianna. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabó- I né Mátrai Marianna. Kassák Lajos u. 22. de. I ll.Reuss András. Váci út 129. de. negyed 10. I Zoltai Gyula. Frangepán u. 43. de. 8, Zoltai I Gyula. Üjpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsé- .' bet de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet. Sorolt- I sár-Újtelep de. fél 9. Pintémé Nagy Erzsébet. _ Pestlőrinc de. 10. Havasi Kálmán. Pestlőrinc i Erzsébet-telep de. háromnegyed 8. Havasi I Kálmán. Kjspest de. 10. Bonnyai Sándor, du. I fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep I de. 8. Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. I Bízik László. Rákospalota Nagytemplom de. ■ 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály de. 10. 1 Mátyásföld de. 9. Szalay Taniás. Cinkota de. j fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Soly- 1 már Péter. Rákoshegy de. 9. Kosa László. Rákoscsaba de. 9. Inotay Lehel. Rákosliget I de. 11. Inotay Lehel. Rákoskeresztúr de. fél I 11. Kosa László. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Imre, de. I fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Szebik Imre, du. I 6. Fodomé Szkrinyár Katalin. Torockó tér I de. fél 9. Fodomé Szkrinyár Katalin. Óbuda I de. 10. Görög Tibor. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. Takács József, de. 11. Takács Jó­zsef, du. fél 7. Kőszeghy Tamás. Modori u. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Kőszeghy I Tamás. Kelenföld de. 8. Bencze Imre, de. 11. (úrv.) Bencze Imre, du. 6. Miss ura Tibor. Németvölgyi út 138. de. 9. Miss ura Tibor. Kelenvölgy de. 9. Rőzse István. Budafok de. 11. (úrv.) Rőzse István. Csillagbegy de. fél 10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi György. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE­LET A RÁDIÓBAN. 1986. október 5- én, vasárnap reggel 7.05 órakor az evan­gélikus egyház félóráját közvetíti a Pe­tőfi Rádió. Igét hirdet: Garami Lajos esperes, Balassagyarmat. Szentháromság ünnepe utáni 17. va­sárnapon az oltárterítő színe: zöld. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Lk 14.1- 11: az igehirdetés alapigéje: Ézs 2.1- 5. A HÉT PORTRÉJA Kovács Mihály Kovács Mihály. A név háromféle formában él Mórichida-Árpáson. Idős Kovács Mihály, kántorunk nagyapja 50 évig volt a gyülekezet lelkipásztora. Ifjú Kovács Mihály, a nagybácsi szin­tén mórichidai lelkész. És: Kovács Mi­hály - a kántor. 1923. nov. 1-én született az Árpás­hoz tartozó Kálmán pusztán. Soproni líceumunk alsó négy osztályának elvég­zése után tanulmányait ottani tanító­képző intézetünkben folytatta és fejezte be 1945-ben, amikor már az épület ma­ga egy szőnyegbombázás következté­ben teljesen eltörlődött a föld színéről. A mórichida-árpási gyülekezet előnyös helyzetbe került, mert Kovács Mihály személyében olyan fiatal kántorhoz ju­tott, aki evangélikus tanítóképzőben végezte tanulmányait. Kiterjedt család az övék. Mint a ma­gyarok a nagyvilágban, úgy lelhetők fel a mórichida-árpási Kovács-nemzetség tagjai országunk legkülönbözőbb pontjain. - Hosszan sorolhatnám még az eseteket, amikor különböző korú, foglalkozású személyek jelezték egé­szen spontán módon a Kovács család­hoz való kapcsolatukat. - Tavalyelőtt idős Kovács Mihály négy ükunokáját konfirmáltam egyszerre. Kovács Mihály kitűnő orgonista. Ritmusérzéke hibátlan. Valóban vezeti- az éneket. Nem nyújtja, de nem is kap­kodja el a dallamot. Játékában minden hang a helyén van. Tökéletesen. Ezermester. Ha kell vülanyszerelő, ha kell asztalos, lakatos, finom műsze­rész stb. stb. E képességei a gyülekezet számára áldozatos munkában érvénye­sülnek, bőségesen. Szerény ember. 65-ben felügyelővé választottuk. Nem akarta elfogadni a tisztséget, mondván, hogy vannak erre a tisztre nála érdemesebbek is. Később az egyházmegyében ajánlottak fel neki vezető tisztségét. Ennek elfogadására már nem tudtam rávenni. Ragaszko­dott ahhoz, hogy ő az egyházáért való munkát a saját gyülekezetében akaija elvégezni. Diákkoromban, korán elhunyt édes­apám hagyatékában kétkötetes német nyelvű katechetikai műre bukkantam, amelyet apámnak, a fiatal lébényi kán­tortanítónak, mint kedves munkatár­sának dedikált idős lelkésze: Bertha Dávid. - Munkatárs. Talán ez a szó fejezi ki legjobban a mi kántorunknak lelkészéhez való viszonyát. Igen. Hűsé­ges munkatárs és - bajtárs. Sőt ennél is több: lelki testvér. 4ÍÍV\ w HÍREK ü w IIIIIIIIIIIIIIIWIII Elhunyt Jusztin pátriárka Egyházi tájékoztatási központ nyílt Moszkvában az Orosz Ortodox Egyház közelgő ezer­évesjubileuma alkalmából a város köz­pontjában (Pogogyinszkaja). Az épü­letben konferenciatermek, kiállítások találhatók; az egyházi emléktárgyak mellett lemezeket is árusítanak liturgi­kus énekek felvételeivel. Az Intourist utazási iroda pedig a jelentősebb egyhá­zi helyekre szervez utakat, (lwi-szp) A Bibliatársulatok Világszövetsége az idén ünnepelte megalakításának 40. évfordulóját. A szervezethez 100 or­szág bibliatársulatai, illetve terjesztői tartoznak. 1985-ben 12.08 millió teljes Bibliát, 13.24 millió Újszövetséget és 39.34 millió példányban egyes bibliai könyveket adtak el, illetve küldtek szét. Jelenleg 544 nyelven készül bibliafordí­tás. Több, mint 300 nyelven jelent már meg eddig modern, mai köznyelvre való ökumenikus bibliafordítás. A szö­vetség jelenlegi költségvetése körülbe­lül 60 millió nyugatnémet márka, (lwi-szp) Készülődés az Orosz Ortodox Egyház jubileumára Az Orosz Ortodox Egyház 1988-as ezeréves jubileumára készülve nemzet­közi egyháztörténeti konferenciát ren­dezett Kijevben, július 21-24. között. A konferencián részt vett dr. Fabiny Tibor teológiai tanár. Jusztin, a Román Ortodox Egyház pátriárkája július 31-én Bukarestben elhunyt, temetése augusztus 3-án volt. 1964-től Iasi és Moldávia metropolitá- jaként az Európai Egyházak Konferen­ciája elnökségének tagja volt, 1979-ben lett a Román Ortodox Egyház vezető­je. Sokat tett a Keleten és Nyugaton élő egyházak, továbbá az ortodoxok és a más keresztyén egyházak közeledésé­ért. A Lutheránus Világszövetség veze­tői táviratban fejezték ki részvétüket, (lwi-szp) A felszabadítás teológiája Ez volt a témája a Lutheránus Világ- szövetség Ökumenikus Kutatóintézete által rendezett idei ökumenikus szemi­náriumnak Strasbourgban (Franciaor­szág) június 30,-július 10. között. Egy­házunkat dr. Prőhle Károly teológiai tanár, teológiai és tanulmányi főigaz­gató képviselte. Utazó evangélisták konferenciája A Billy Graham Evangélizációs Tár­saságjúlius 10-21. között rendezte meg az utazó evangélisták nemzetközi kon­ferenciáját Amszterdamban (Hollan­dia). Egyházunkat dr. Prőhle Károly teológiai tanár, teológiai és tanulmányi főigazgató képviselte. HAZAI ESEMÉNYEK Budavár A Budai Evangélikus Egyházme­gye és a Budavári egyházközség 1986. szeptember 28-án vasárnap a Bécsi kapu téri templomban de. 11 órai istentisztelet és ünnepi közgyű­lés keretében leplezi le a Sztehlo Gábor emlékére készül t dombormű­vet. Az istentisztelet szolgálatát dr. Nagy Gyula püspök végzi. A köz­gyűlésen emlékbeszédet tart Bozóky Éva írónő, az egykori tanítványok nevében Weingruber Éva szól. Nagytarcsa Szeptember 28-án, vasárnap dél­előtt fél 11-kor a nagy tárcsái evan­gélikus templomban ünnepi isten- tisztelet keretében leleplezésre kerül SZTEHLO GÁBOR emléktáblája, aki az önállósuló nagytarcsai gyülekezet első lelké­sze, a helyi Népfőiskola alapítója volt. Igét hirdet: dr. Fabiny Tibor pro­fesszor Gyenesdiás Egy magát megnevezni nem akaró Hittestvér 20 000 Ft-ot adományozott a Kapemaeum céljára, előzetesen a téli fűtés költségeire. „A jó kedvű adako­zót szereti az Úr!” Putnok A kis gyülekezet szépen felújított templomát ünnepi istentiszteleten ál­dotta meg Sárkány Tibor esperes augusztus 31-én. Az ikladi gyülekezet testvéri segítséget nyújtott a renoválás­hoz. Az ünnepélyen az ikladi hittestvé­rek 90 fős csoportja is részt vett. Igét hirdetett Völgyes Pál ikladi és Taijáni Gyula ózdi lelkész. „Mindenért hálát adjatok!” A Csongrád-Szolnoki Evangélikus Egyházmegye Elnöksége tisztelettel értesíti az Egyházmegye tisztségvi­selőit, presbitereit, a gyülekezetek Elnökségét, továbbá a gyülekezetek képviselőit, valamint Egyházme­gyénk barátait, a gyülekezetek ér­deklődő tagjait - mint vendégeket, hogy az Egyházmegye RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 1986. szeptember hó 20-án, szomba­ton délelőtt 10 órára Szegedre az evangélikus templomba (Lenin krt. 16.) összehívja. A Közgyűlést istentisztelet vezeti be. A SAJTÓOSZTÁLY FELHÍVÁSA A Sajtóosztály értesíti a Lelkész! Hivatalokat, hogy az Útmutató és 1987. évi Evangélikus naptár megrendelések 1986. október 15-ig küldhetők be. A Sajtóosztály kéri a Lelkészi Hivatalokat, hogy a meg­rendelésen más iratterjesztési anya­got ne rendeljenek, kizárólag ezt a két kiadványt. A Sajtóosztály az igé­nyeket a beérkezés sorrendjében igyekszik kielégíteni. A határidőn túl beérkezett megrendeléseket a Sajtó- osztály nem tudja figyelembe venni. í ; | j N Szeptember 28-án délután 6 órakor Deák téri ORGONAZENÉS ÁHÍTAT Kárpáti József Walther, Bach, Messiaen és Alain műveket orgonái v _____ ■ ________/ Ap róhirdetés Energiatakarékos fűtések (padlófű­tés) és egyéb belső szerelési munkák elvégzését vállalja tsz-részleg. 1223 Budapest, Hunyadi László u. 9. Telefon-üzenet: 658-631. Fohász Uram! Szeretnélek téged mél­tóképpen dicsérni és tisztelni, de nemcsak a hívók gyülekezeté­ben, hanem a világban is. Ha di­cséretedre megnyílik is ajkunk, szavainkat gyakran nem követik a cselekedetek, bocsásd meg, hogy méltó tiszteleted kárt szen­ved. Add, hogy a mai nap keresz­ted alatt újra követőid lehessünk, támogass szent Igéddel, hogy nyomdokaidban járva Igédnek örülni tudjunk, olyan örömöt adj, mely nem maradhat titokban. Éle­tünk titka a te bennünket hordo­zó kegyelmed, megbocsátó, megszabadító szereteted, a győ­zelmed, amely legyőzi aggodal­munkat és a cél, amely hozzád vezet. Ámen. Németből fordította Vértesi Jolán Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: LEHEL LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal 1088 Budapest Vili., Puskin u. 12. Telefon: 142-074 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Nyomdaipari Fényszedö Üzem (867083/09) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 86.60088 PETŐFI Nyomda, Kecskemét Felelős vezető: BIRKÁS BÉLA igazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalában, továbbá bármely hfrlapkézbesitö postahivatalnál, a hlrlapkézbesitőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hirlapelöfizetési és Lapellátási Irodánál (HELlR Budapest V., József nádor tér 1. 1900) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELlR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Templomi terjesztés az Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. Előfizetési díj: fél évre 140,- Ft, egy évre 280 - Ft. Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem örzünk meg és nem adunk visszal

Next

/
Oldalképek
Tartalom