Evangélikus Élet, 1983 (48. évfolyam, 1-52. szám)

1983-11-27 / 48. szám

Luther mai igazságai Dr. Nagy Gyula püspök előadása az országos Luther-ünnepen Budapest, 1983. október 31. (Folytatás az 1. oldalról) nél jobban féljük, szeressük és Őbenne bízzunk!” , Ezért lett a lutheri reformáció jellegzetes igazsága az „egyedül hit által” reformátor! elve! 5. Nincs azonban nagyobb félre­értése a lutheri reformációnak, mintha valaki az „egyedül hit által” alapvető igazságát szem­beállítani próbálná a tett, a cse­lekvő élet fontosságával. Luther nem szűnt meg hirdetni és taní­tani, hogy ahogyan Istenhez a hit kapcsol, ugyanúgy a világ­hoz, az emberekhez való helyes viszonyunk is egyetlen szóban foglalható össze: szeretet — ak­tív, cselekvő, segítő szeretet. „Az egész evangélium semmi mást nem tanít, csak a hitet Is­tenben és a szeretet embertársa­ink iránt” — mondja Luther. A hitnek szeretetté kell átalakul­nia itt a világban. A reformáció akkor radikálisan új és ma, 400 év után, újságában alig értékelt üzenete volt, hogy az igazi is­tentiszteletnek nem a világból kiszakadva, a puszták magányá­ban, vagy a kolostorcellák mé­lyén, hanem a családban, a gyermekek nevelésében, földi hi­vatásunk hűséges, becsületes vég­zésében és a mindenki iránt se­gíteni kész jótcselekvésben kell végbemennie. A középkor még a világtól elvonuló, meditativ élet­formát tartotta a legmagasabb- rendű életnek. A reformáció vi­szont újra kitárta a hívők előtt a világban: a családban, a napi munkánkban, a társadalomban végbemenő keresztyén élet ka­puját és azt hirdette: Legyetek a világban keresztyének — él­jetek ott szeretetben. Isten di­csőségére és embertársaitok ja­vára! Nem véletlen, hogy a refor­máció egyházai, a mi evangéli­kus eleink is, mindig elől jár­tak hazánk története során a közéletben, a köz szolgálatában, az irodalomban, a művészetek­ben, a nevelésben és a szeretet- munkában. Nem véletlen, hogy ma — ami­kor világunkat újra a háború réme, egy mindent megsemmisi- tő pusztulás fenyegeti, a refor­máció örökösei milliószámra fe­lelős szeretettel szállnak harcba a rakéták, a fegyverkezési ver­seny, a háborús mentalitás el­len, együtt a békeszerető embe­rekkel — szerétéiből és felelős­ségből Isten teremtett világa iránt! Ennek az Istenben bízó hit alapján, az ember, a közösség javát önzetlen, aktív szeretetben segítő „lutheri nyitottságnak” mai tükröződése egyházunkban a diakóniai teológia: egyházunk fe­lelős, segíteni kész viszonyulása minden embertársunk, társadal­munk, népünk és a mai világ nagy kérdéseihez. Mért az Istenben bízó hit éle­te ebben a világban az Ige szol­gálata és a szeretet soha nem pihenő, aktív, felelős szolgálata! 6. Az előbbiekhez szorosan kap­csolódik Luthernek egy, az egy­ház küldetésére vonatkozó üze­nete: az egyház hatalma nem világi, hanem lelki hatalom. „Az egyház igazi kincse Isten dicső­ségének és kegyelmének szent evangéliuma” (62. tétel). Hogy ezt az igazságot jobban megérthessük, megint csak a XVI. sz. összefüggésébe kell azt állítanunk. Jézus szegény, ha­talom nélküli egyháza az évszá­zadok során, a középkor világá­ban, a legnagyobb világi hata­lommá vált Európában. Az egy­ház akkori feje hármas koronát, tiarát, viselt, annak jeléül, hogy császárok és királyok fölött áil és hogy az egyház egyformán rendelkezik a lelki és a világi hatalom „kettős kardjával”. A szegény szerzetes Luther ez ellen a gazdaggá vált, hatalmas, elvilágiasódott egyház ellen for­dult és hívta azt vissza a Krisz­tus egyháza eredeti, lelki hiva­tásába. Négyszáz év után — a törté­nelem sok, nehéz leckéje után — az egyházak ma világszerte jobban értik talán Luthernek ezt a nagy, bibliai igazságát: — a világi hatalom, a kivált­ságok és a dicsőség útja nem az egyház igazi útja, nem Isten akarata! Az egyház igazi kincse és küldetése a lelki szolgálat: a szolgálat az evangéliummal és a másokért élő szeretetben! . 7; Lehetne még folytatni a sort. Szólnunk kellene arról is, ho­gyan kapcsolódik össze a refor­mátor teológiájában az Isten Országa, az örök élet reménysé­ge és az aktív, cselekvő remény­ség a világ földi sorsa iránt. Hiszen Isten van jelen és kor­mányoz láthatatlanul ebben a világban is: Isten „világi kor­mányzása”. Van tehát értelme a szeretetünknek, a felelőssé­günknek ez iránt a világ iránt: mert ezzel Isten „munkatársai­vá” leszünk a jóért, az életért itt, ebben a világban! Hadd idéz­zem itt Luthernek egy híres mondását a reménységről: „Ha bizonyosan tudnám is, hogy hol­nap elpusztul a világ, azért ma még egy almafácskát ültetnék!” Szólnunk kellene arról is, hogy mindezeket a mély, maradandó, biblikus igazságokat Luther csak­is és egyedül a Szentírásból me­rítette. A lutheri reformáció év­századokra kiható, hitet és kul­túrát. az egyház és a társada­lom életét egyformán formáló tette volt, hogy az egyházban újra odahelyezte a középpontba Isten igéjét. S az újonnan felfe­dezett könyvnyomtatás segítsé­gével az egyszerű nép, a gyüle­kezet nyelvén a kezünkbe adta a Bibliát. Sola Scriptura — Egyedül a Szentírás! A reformáció egyhá­zainak ez ma is élő, alapvető igazsága, és örömmel látjuk, hogy egyre erősödő igazság más egyházak életében is. Hálát adunk Istennek, hogy a lutheri reformációnak mindezek a sarkallatos igazságai ma már nem egyszerűen „lutheri” és „protestáns” igazságok, hanem jelentőségüket látják és messze­menően elismerik a többi egy­házakban a hívő emberek kö­zött és a világban is. Luther reformátori művére, mint „a vágányok átállítására a középkorból az újkor felé”, még­pedig a lelkiismeret szabadságá­ban, a közösség, a világ iránti szeretetben és felelősségben, ma megbecsüléssel tekint a világ, társadalmunk is, amint ezt a vi­lági, társadalmi Luther-megem- lékezések sora is mutatja itthon és külföldön, elsősorban a re­formáció hazájában .— és mi őszintén hálásak vagyunk ezért. Luther reformátori tette és reformációjának maradandó igaz­ságai megbecsülés tárgya ma — amint ezt nemzetközi teológiai konferenciák és a mai Luther- irodalom is mutatja — a világ ökumenében is. Protestáns, sza­badegyházi. római katolikus, or­todox teológusok „újraértékelik” Luthert és felismerik benne azt, aki valójában mindig is lenni akart: az egész egyház Istentől küldött pórfétáját, aki nem „új egyházat”, nem „szakadást akart, hanem a bibliai útról le­tért egyházat akarta visszavezet­ni Krisztushoz. Isten igéjéhez, igazi szolgálatához. A mi számunkra, evangélíku sok számára, pedig azt jelenti az 500 éves jubileum, hogy úgy ünnepelünk igazán, ha Luther reformátori üzenete és bibliai igazságai újra élővé és hatóvá lesznek közöttünk, az ünnepen és a hétköznapokban is. Akkor rajta is beteljesül majd sokszor idézett, kedves zsoltár- igéje: „Nem halok meg, hanem élei És hirdetem az Űr ( cselekedeteit' (Zsolt. 118, 17). Jánosy István: Luther a zenéről Ha az Ördök kísért és elkalandozol imádban és Bábéiban palotát emelsz halk brokátruhás asszonyodnak, vagy elönt a tiszta melankólia s kést fogsz magadfa, hogy az Ördög már kacag, vagy a máglyára gondolsz, min elemesztének lassú tűzön órákig pirítva — úgy énekelj zsoltárt s lám az Ördög elinal. A sokszólamúságnál nincs semmi magasztosabb: hogy valaki egy dallamot énekel, s e dallamot négy-öt szólam körülveszi: ujjongva hajlong és ugrándozik. Pókhálóként, min esőcseppek ragyognak, szivárványozva fölékesítve azt, mintegy égi kartáncot lejtvén körötte — a Bárány körül táncolnak így az angyalok az iromba réten, hókeblű, lenge fellegek. S a bolygók zsongnak így a Föld körül, hogy mindegyik más-más hangon zenél legszebb arányú distanciákban valami ősi, sugaras pentatont. S ha a számokkal, s a szólamokkal győzködöl: utánozod a teremtés misztériumát. Az Isten csodás műve a zene: a szólamok összhangos ölelkezése megfékezi p bennünk dúló ördögöt, vad ösztöneink juházza és elöldösi, s szemünkbe mutatja az igazi Jézust: hogy ő nem az irgalmatlan bíró, de ki vállára vette bűnéinketf s halált kínlódott értünk legyek-beköpté hússal; s a zene megmutatja Jézus Atyját, ki a tékozló fiúnak megbocsát, ha bűneit megbánta, s visszatért. Bárány Gyula esperes kitüntetése Magas állami kitüntetésben — a Magyar Népköztársaság Munka Érdemrendje ezüst fokozatában — részesült Bárány Gyula győri lel­kész, a Győr-Soproni Egyházmegye esperese. Értékes társadalmi mun­kája és a békéért végzett szolgálata elismeréséül november 2-án Buda­pesten, a Hazafias Népfront Belgrád-rakparti székházában nyújtotta át neki dr. Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront főtitkára, a kitüntetést. Eperesünk magas kitüntetéséhez őszinte szívvel gratulálunk! A világ ádventje MINDEN HOMORÚ TÜKÖR TORZÍT. A világ csak homorú tü­körben^ látja és ismerte meg ádventet. Nem bűne ez a világnak, sőt meggyőződésem, hogy Isten a homorú tükröt azért adta számára, hogy legyen fogalma, sejtése az igazi, valódi ádventről Is. Torz kép­ben látja tehát ádventet, de látja. És ez a fontos. Az 1953-ban meg­jelent Idegen szavak szótára pl. ádventről ezt írja: „Advent (lat.) vall. A karácsonyt megelőző négy hét”. .Ugyanezt a mondatot vet­te át az új idegen szavak szótára és az Értelmező szótár U.) Ilyen egyszerűen, homorú tükörbe pillantva adják tudomásul e szótárak ádventet, négy hétben megjelölve lényegét. Ezen a „négy héten” azonban tartsuk rajta mutatóujjunkat! Mi ennél sokkal többet tudunk ádventről. S nem hetekben fe­jezzük ki lényegét, hanem abban, hogy Isten régtől hangzott ígé­rete, az Egyszülöttel való ajándékozása sűrűsödik benne. Vagyis áz ő jöveteléről (ádvent annyit jelent, hogy eljövetel, „ö jön”), érke­zéséről bizonyosodunk meg egyre erőteljesebben. ÁDVENT HATALMAS KORSZAK. Felöleli az egész Ószövetsé­get, amelyben periódusonként ismétlődött az ígéret, s a nép újttt, meg újra megerősödött abban, hogy a misztikus isteni ajándék, a Fiú úton van, közeleg, s az idők teljességében már-már az ajtó előtt áll és zörget. Ennek a hatalmas korszaknak a szimbóluma az egyházban a négy hét. Viszont a hosszú, nagy időn egy vörös fo­nal húzódik keresztül. Isten meg-megismétlődő ígérete: majd meg­érkezik az, aki a kígyó fejére fog taposni. Az „ígéret népe”, mond­hatnánk így is. ,.ádvent népe”, mint kifeszített húr. érzékenyen rez- diilt, „rezonált’’ a hangra. Ádvent érzelmi hullámverése azután ki­öntött medréből, s elárasztotta nem egyszer az ígérettől távol eső népeket. így idegen népeknek is lett valamelyes sejtésük ádvent­ről. AT. ÍGÉRET NEGATÍV LENYOMATA A SZÍVEKBEN FORMÁ­LÓDÓ VÁRAKOZÁS, készülődés volt. Várakozott, készülődött a nép az Ür érkezésére. „Várja az Urat. várja az én lelkem és bí­zom az ő ígéretében”, mondja a 130. zsoltár írója. íme, ádvent ne­gatív lenyomata, az emberi szív vetülete! Ez a várakozás, készülő­dés annál izgatottabb lett, minél közelebb érezte magához az „idők teljességét”, a beteljesülést. Simeonról, az agg várakozóról íny ír az evangélista: „Volt Jeruzsálemben egy ember... ez az ember igaz és istenfélő volt. aki várta az ízráel vigaszt dósát ... és kiie- lentetett neki a Szentlélek által, hogy nem lát halált addig amin meg nem látja az Ür Krisztusát”. íme. ádvent izgatott prototípusa. egy ember, aki a „küszöbnél” szorongott, várakozott és egyik első tanúja lehetett az ádventi vendégnek, mert „látták az Üdvösségét”. Simeonról is hullott ádventi fény másokra. Kevéske, de hullott. MONDOM, AZ ÍGÉRET NÉPÉNEK MEG-MEGREZDÜLÉSE moz­gásba hozta az egész tengert, „a népek tengerét". Ezért találunk már az időszámításunkat megelőző századokban ..ádventi nyomok­kal” idegen népek közölt. Ezek a negatív lenyomatok gyakran a választott néptől függetlenül is jelentkeztek. S mivel homorú ^tü­körből tájékozódtak, nem ismerték fel az ígéret igazi képviselőiét. Valami univerzális szabadítom vártak, aki megszünteti az emberi nyomorúságot, békességet teremt a vének között, aki megvalósítón a népek lelkében szunnyadó örök vágyat, a boldog korszakol A várakozás, készülődés közös volt., de a várakozás tárgya homáhy- ban maradt a népek előtt. A várakozás ösztönösen kereste tárgyát, így lett pl. Qyrus vagy Augustus a „soter”, megváltó. AZ EGYHÁZ ÁDVENTJE MELLETT TUDUNK MA IS más ,.ád- ventekröl”. A világ ádventjéről, annak legalábbis negatív lenyoma­táról, a várakozásról. így nyer jelentőséget az a négy hét. amelyen eddig mutatóujjunkat tartottuk. Mert a világ a maga ádventiével szorosan odacsatlakozik az egyház ádventiéhez. Más a tárgya, lel­kivilágának töltete, de éppen úgy vár. mint mi. Nagy hiba lenne gyanúival fogadni, lekicsinyelni a világ ádventjét. Annál is inkább, mivel, ha visszatekintünk az Ószövetség hatalmas korszakát átíve­lő első ádventre. bőven fedezhető fel benne hamis illúzió, a világ hangja beleszűrődött az „igazak” várakozásába. ..Te vagy-e, aki el­jövendő, vagy mást várjunk”, tévedt meg a Keresztelő is. A VILÁG VÁRAKOZÁSÁT MÉGIS HALÁLOSAN KOMOLYAN KELL VENNÜNK. Miért? Azért, mert a várakozása közös a mi­énkkel. Mire vár első renden a világ? Miben közös a várakozásunk? sunk? Aligha kell távol keresnünk kérdéseinkre a válaszokat. Egyete­mes óhaj és vágy a félelem nélküli élet. Igen, mert a félelem meghatározó életérzése lett korunknak, világunknak. Félünk a fel­halmozott tömegpusztító fegyverektől, a véletlentől, hogy váratla­nul megnyomhatja valaki a világégés gombját. Félünk az újabb és újabb katonai felszerelésekre megszavazott összegektől. Attól hogy ezeket az összegeket elvonják mindennapi kenyerünktől. Félünk at­tól, hogy pusztul környezetünk. Hogy utolsó tartalékait emésztjük a levegő ózonjának, s fogytán van ivóvizünk. Félünk az agyontech- nizált világ nyomasztó jövőjétől. Milyen világot hagyunk unokáink­ra? S nemde egyre égetőbb lett a kérdés: ki szabadítja meg a vi­lágot elv^elhetetlen félelmétől. Ebből a testet-lelket átjáró féléimből fakad a várakozás. A világ is vár „szabadítóra”. Fellélegzésre. Sóvárog a békére, sóvárog egy nyugodt, biztonságos életre. Nyilvánvalóan, mert közössé vált a vég­zetérzet. várakozása beleáramlik az egyház adventiébe. Kart-karba öltve várjuk a ..Szabaditót”. A különbség itt csak annyi, hogy mi Istenre függesztjük tekintetünket, s bízunk szabadító kegyelmében. A világ viszont homorú tükrének mélyén keres „valakit”. A VILÁG ÁDVENTI VÁRAKOZÁSÁBAN MÁS JELEK US VAN- NAK. Az elnyomott népek szabadság után sóvárognak, a szegény­zónák tömegei jól akarnak lakni, a gazdasági krízis munkanélküli milliói munkához akarnak jutni. A betegek gyógyuláshoz, az egye­dül élők társhoz akarnak jutni. Az árvák, özvegyek megértő szi­vekre vágynak. S várják, hogy mindezt megkapják. A gyakran sze­mérmesen elhallgatott fájdalmak, a bizonytalanul megfogalmazott vágyak, várakozások ilyenkor, a „mi adventunk” ideje alatt, ama bizonyos „karácsonyt megelőző négy hétben” törnek jel elenii erő­vel. A világ mozgása, mint a fulladásos roham, szakad ránk A va­cogó lelkek reménysége, várakozása magával sodor bennünket is. Vagy tán éppen a világnak ádventi feszültségben égő láza hívja fél figyelmünket, hogy milyen vérszegény a mi ádventünk? A vallá­sos emberek „elcsépelt”, meg-megismétlödő ádventi négy hete már alig emlékeztet az „első szerelemre", az Űr érkezésének mélységes várakozására.És főként, mivél mi a második ádventben élünk, Lel­künk élcsendesedett vizét, már alig borzolják az ígéretek. Mindenesetre a Szabadító ott is tud csodát tenni, ahoi nem szá­mítanak rá és meg tudja áldani közös ádventünket. Ez viszont a mi reménységünk. Hédey Pál BOZÓKY ÉVA KÖNYVE dr. Theofil Funk professzor fordí* tott. német nyelvre — összesen 30 000 példányban jutott el a né­met olvasókhoz. Bozóky Éva Claudia című kis­regényét másódik kiadásban je­lentette meg az NDK metodista egyházának sajtóosztálya. A két kiadás folytán a könyv — melyet

Next

/
Oldalképek
Tartalom