71 találat (0,363 másodperc)

Találatok

1. 1943-10-06 / 72. szám
[...] a Leányifjusági Vörös kereszt végezte vitéz Nagy Sán dorné tanárnő Ifjúsági [...] 72 fillért A Béla téren vitéz Vendel Istvánné urnájánál gyűjtöttek vitéz Tihanyi Szilárdné dr őrffy Lajosné dr Haypál Sándorné özv vitéz Gömbös Jánosné Schaffer Pálné dr [...] J Angyal I Diófásy J Farkas M Vitkovics M Péter J [...]
2. 1939-11-01 / 86. szám
[...] szorgalmas dolgozó magyar népé Dr vitéz Fábry tábornok a szekszárdi légvédelmi [...] M nővér a központ és Farkas Edith alapitó főnökasszony üdvözletét tolmácsolta [...] özv Gömbös Jánosné dr Haypál Sándorné özv Holub Jánosné dr Hitter [...] Ferenc pécsi megyés püspök­nek és Farkas Edithnek a Szociális Misszió Társulat [...]
3. 1938-11-30 / 95. szám
[...] réktisztviselői Traub Árpád Dunaföld­vár Ferenczi Sándorné Dunaszent­györgy Dömötör Sándor Dunaszent györgy [...] Nagydorog Nagydorogi Hitel szövetkezet Borsai Farkas Ignác Nagydorog Anabach Ferenc Német [...] Kenézy László Dombóvár 20 P Farkas Imre Dom bóvár Moldoványi Ede [...] javaslatának meg­hallgatása után a közgyűlés vitéz Simon Simon pénztárosnak megadta a [...]
4. 1922-02-26 / 9. szám
[...] Ernő 200 200 K Dörgő Sándorné jobaházi Dőiy Jenő Karlovics Dániel [...] Józsefné N N Erdődy Zoltán Farkas Ferenc Csery István Dr Fülep [...] Bernát János 20 20 K Vitéz Rajnai Já­nos Baumgart János 10 [...] Vá­lasztmány Bedő Simon Cseh Béla Farkas Imre Halmos Szilárd Hollósy Andor [...]
5. 1936-12-30 / 1. szám
[...] Márta és Tóth Kató Rendezőség vitéz dr Thnránszky Lászlóné dr Csapó [...] dr Gaal Dezsőné dr Haypál Sándorné Jakab Lászlóné dr Leopold Kornélné [...] Istvánná dr Perczel Bálánó Reicht Sándorné Sároasy Károlyná báró Schell Jó [...] kapható Eljegyzés Simon Ilonka és Far­kas Ferenc a Ssekssárdi Népbank tisztviselője [...]
6. 1943-10-02 / 71. szám
[...] fiatal életét a Hazának áldozott vitéz nagybányai Horthy Istvánról ezeket mondotta [...] 8 nyomában Magyarország főméltóságu kor­mányzóhelyettesének vitéz nagy­bányai Hothy István halála hirét [...] az orosz harctéren eltűnt dr Farkas János vármegyei aljegyző hozzá­tartozóinak ellátását [...] Ödönné özvegyi nyugdiját özv Döry Sándorné kegydiját felemelték és Laki Katalinnak [...]
7. 1941-04-30 / 32. szám
[...] Hemm Józsefné Parrag Ferenc Boros Sándorné Borbély Ferenc özv Strómayer Péterné [...] György Schubert Istvánné Tantos Ferenc vitéz Umbray Ferenc Weriing János Wiedemann [...] Péter Brédl Lajos Bérdi Sándor Farkas István Flaskár Imre Gerber János [...] Papp Mária Szalay József Harc vitéz Simon Mihály Nagy József Pintér [...]
8. 1934-10-13 / 80. szám
[...] Peresei B liáné dr Haypál Sándorné Sárossy Károlyné Surgoth Aladárné vitéz Vendel Istvánná Kiss Lajos apátplebános vitéz Makray Lajos pápai kamarás Koch [...] Halmos Andor kir tan felügyelő vitéz Vendel István pol­gármester vitéz Tihanyi Szilárd szék­kapitány Szongott Edvin [...] Treer István kórházi igazgató főorvost Farkas Irén paksi és Németh Olga [...]
9. 1928-12-08 / 50. szám
[...] Mtzurka Zongorán előadja dr Telegdi Sándorné 6 Mos kovszky Fáklyatánc Zongorán [...] Mariska Thész Jucika Zongorán kíséri vitéz Földváry Béla 10 Ma­gyar dalok Zongorán előadja dr Telegdi Sándorné A tiszta jövedel­met a kongregáció [...] uradalmának igazgatója édes atyját gyászolja Farkas Mihályné szül Hahn Er­zsébet f [...]
10. 1927-04-16 / 16. szám
[...] volt Török Zoltán mondta el Vitéz Zerinváry János bonyhádi reálgima tanár [...] be Veronállal megmórgezte magát László Sándorné sz Fischer Ilona mint házicseléd [...] miklósvarhoz tartozó Mariinca pusz tán Farkas Erzsébet egyedül maradt otthon Anna [...] az anyjuk Pince­helyre ment bevásárolni Farkas Er­zsébet vizet forralt a tűzhelyen [...]
11. 1918-03-31 / 13. szám
[...] a 44 esekérf Hogy a vitéz tolnai és somogyi bakák iránt [...] Nagy Akosné Schwarcz Béla 20 Farkas Ignácz Gilicze Sándor 15 Fischl [...] Károlyné Nagy József gróf Széchenyi Sándorné 10 Siezák Jenő 9 Bruck [...] Ma­riska Szafenauer János Tolnai Béla Farkas Ferenc Hübscher Irén Bedő Ilonka [...]
12. 1916-07-27 / 57. szám
[...] Akit meggyászoltak él Elsiratta Bencze Sándorné tolnané medi i lakos az ő vitéz férjét aki Pietrokovban a cs [...] felé Nem régen azonban Bencze Sán­dorné levelet kapott rajta az ő [...] tartozó tengelici szőlőhegyen A tűz Farkas József udvarában keletkezett ahol a [...]
13. 1933-02-08 / 11. szám
[...] Csapó Vilmos dr órffy Imre Farkas Ivánné dr óiffy Gyula 5 5 P Haypál Sándorné Bajó Pálné 4 4 P [...] 3 50 P Kelemen Imre vitéz Géczy Sándorné özv Gergelyfiy Gusztávné 3 3 [...] 6 50 6 50 P vitéz Vendel István Ganzer Adám 5 [...]
14. 1939-01-18 / 6. szám
[...] és ez a nyilat­kozat különösen vitéz Vendel István polgármesternek a kommunizmus [...] és közoktatásügyi miniszter özv Pdddr Sándorné sz Patakfalvy Ilona oki tanítónőt [...] megható ünnepélyt A Himnusz után Farkas Irén igaz­gató mondott mngasszárnyalásu be­szédet [...] továbbá két fia Komlósi János vi­téz Komlósi József és unokái me­nyei [...]
15. 1937-06-26 / 49. szám
[...] dr Módos Antal ösv Muics Sándorné szül bókái Mattanovich Mária és [...] kitüntetést s az elismerő szavakat Vitéz Gerenday Ádám búcsúz­tatása Mint lapunkban [...] a vallás és közoktatásügyi miniszter vitéz Gerenday Adám szekszárdi polg iskolai [...] való beolvadást A fúziós tárgyalá­sokat Farkas Imre a Dombóvári Takarékpénztár vezérigazgatója [...]
16. 1915-01-25 / 7. szám
[...] királyért és hazáért hősiesen küzdő vitézeink karácsonyára cigarettát ajándékoztak Kedves Nagyságtok [...] királyért és hazánkért hősiesen és vitézül fogunk harcolni 1915 január 1 [...] maradu nk Doszpod József őrmester Farkas István zugsfiihrer Ifi Ferenc zugsflihrer [...] Viktor 1 tucat pipa Reichl Sándorné 6 üveg bor 4 üveg [...]
17. 1876-04-16 / 16. szám
[...] J‍á‍n‍o‍s‍ N‍é‍m‍e‍t‍h‍ J‍á‍n‍o‍s‍ S‍z‍ö‍t‍s‍é‍n‍y‍i‍ G‍y‍ö‍r‍g‍y‍ F‍a‍r‍k‍a‍s‍ J‍á‍n‍o‍s‍ B‍e‍n‍e‍d‍e‍k‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ K‍ö‍r‍ö‍s‍i‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ [...] F‍a‍r‍a‍g‍ó‍ I‍s‍t‍­‍ v‍á‍n‍ S‍z‍ő‍k‍e‍ P‍á‍l‍ F‍a‍r‍k‍a‍s‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍n‍ő‍ S‍z‍a‍b‍ó‍ J‍ó‍z‍s‍e‍f‍n‍ö‍ R‍i‍t‍u‍p‍e‍r‍ J‍ó‍z‍s‍e‍f‍ [...] 8‍ f‍r‍t‍ 6‍3‍ k‍r‍ M‍o‍l‍n‍á‍r‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍n‍é‍ g‍y‍ű‍j‍t‍é‍s‍e‍ 7‍ f‍r‍t‍ 7‍2‍ k‍r‍ [...] i‍g‍e‍n‍ m‍e‍g‍a‍l‍á‍z‍t‍a‍ m‍i‍d‍ő‍n‍ a‍ j‍e‍l‍e‍s‍ V‍i‍t‍é‍z‍ J‍á‍n‍o‍s‍ é‍s‍ V‍á‍r‍ d‍a‍i‍ P‍é‍t‍e‍r‍ [...]
18. 1936-04-08 / 28. szám
[...] halott volt Életunt öregasszony Freimann Sándorné szül Leopold Margit 77 éves [...] RUGGYANTAÁBUGYÁR Nagyszabású jótékony hang­verseny Szekszárdon Vitéz Vendel István Szekszárd polgármestere a [...] Tiltott műtétet végzett magán Ilia Sándorné 31 éves szakcsi asz szony [...] a nyomozást amelynek során elfogták Farkas Istvánná budapazti női zsebtolvajt aki [...]
19. 1929-04-13 / 15. szám
[...] ver­senytárgyalásra beadott árakkal A vitához vitéz Vendel István polgár mester Schneider [...] letárgyalása után a képviselőtestület ülését vitéz Vendel István polgármester fél 6 [...] és tanári testületé főleg Ács Sándorné parancsnok fáradozik dél­után fél 3 [...] Lajos igaz érzéssel szavalta el Farkas Imre Egy város cimii hazafias [...]
20. 1928-06-02 / 23. szám
[...] szentandrási Szévald Oszkárné elnöklete alatt vitéz Vendel Istvánná vitéz Tihanyi Szilárdné Végh Béláné Krét Sarolta Páti Nagy Sándorné Günther Józsefné Tóth Jánosné Fe­jős [...] F Né­meth E Babais B Farkas J A többiek is elismerést [...]
21. 1977-05-14 / 112. szám
[...] mondunk mindazoknak akik sze­retett halottunkat FARKAS SÁNDOR nyugalmazott rendőr őrnagyot a [...] részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíte­ni igyekeztek özv Farkas Sándorné és gyermekei 351 Köszönetét mondunk [...] lemezfesztivál Zenés film 14 32 Vitézek Spanyol filmsorozat XIII 9 Színes [...]
22. 1925-10-17 / 41. szám
[...] Délafrikai missziőállomásáról érdekes levelet irt Farkas Edithnek a Szo­ciális Missziótársulat főnökasszonyá­nak [...] bátaszéki körorvos nagyszerű hegedű játéka vitéz Dénes Ivánná szép éneke és [...] bírósághoz kerül tek őzv Szőke Sándorné és Tikos István decsi lakosokat [...] csendőrség feljelentette mert özv Szőke Sán­dorné Tikos feleségét gyalázó sza­vakkal illette [...]
23. 1929-12-07 / 49. szám
[...] titkár ismertette gondosan kidolgozott felolvasásában Farkas Ferenc tanuló a kör alelnö kének szép szavalata után vitéz Molnár József a Kör vezető [...] drb sütemény 10 kg kenyér vitéz Borza Béla 10 P Adler [...] 6 kg rizs gróf Appooyi Sándorné 25 pengő Színház Szombaton e [...]
24. 1937-02-13 / 11. szám
[...] öt testvérén kívül gyermekei Molnár Sándorné se Szászy Jolán ármentesitő társu­lati [...] akaró tapssal köszönt meg Rá­adásul Farkas Imre Beszélgetés 0 c költeményét [...] Béla Németh Bertalan Sseder­jessy Győző vitéz Székely Sándor Sztupka Lajos és [...] érdeme Az eBt legérdekesebb száma vitéz Márky Henrik gyönki főjegyző be­széde [...]
25. 1924-02-16 / 7. szám
[...] Nagy Istvánné dr Mayer Gyuláné vitéz Tihanyi Szilárdné dr Hacksch Fevencné [...] Ferencné özv Kiss Ernőné Molnár Sándorné Kovács Dávidné dr Leszler Alajosné [...] Nagy Jánosné dr Bús Lajosné Farkas Imréné Schneider Gáborné dr Káldi [...] Jakabné Sarkadi Andorné és Szeghv Sándorné 1 1 tortát Diczenty László [...]
26. 1936-01-15 / 4. szám
[...] tragikomikus idők a kecske a farkas és a káposzta várja azt [...] kulturdélutánját a következő mű­sorral 1 Vitéz dr gyergyéaifalvi Gereöffy Géza a [...] fogja elszavalni han­gulatos költeményeit 2 Vitéz dr Tölgyessy Sándorné raözsi orvos neje zongora darabokat [...]
27. 1956-10-07 / 237. szám
[...] sárpilisi citera együttes és Ágasvári Sándorné népi énekes műsora 9 40 [...] lakásfronton Riport 19 00 János vitéz Részle­tek Kacsóh Pongrác és Heltai [...] Havasi kürt és Vincze Ottó Farkas a havason c operettjéből 15 [...] Frankhon ivadéka Angolhon szülötte Ma­gyarhon vitéze 22 00 Tánczene 22 47 [...]
28. 1939-09-13 / 72. szám
[...] hó 12 én tartotta meg vitéz Madi Kovács Imre főispán elnöklete [...] az ülést megnyitva bejelentette hogy vitéz Makray Lajos országgy képviselő a [...] Kéler B Takarodó egyveleg 5 Farkas D Horthy nóták magyar ábránd [...] maradtak A ház özv Bonyai Sándorné tulajdona akinek kára 1500 P [...]
29. 1925-04-11 / 14. szám
[...] 66 éves földm napsz Drubics Sándorné sz Szendi Terézia 25 éves [...] Boross Sándor Vályi Nagy Géza Farkas Imre Czóbel Minka stb stb [...] kedves verses kötet­nek amelyet Miklós Vitéz néven vármegyénkben már előnyösen ismert vitéz dr Zerinváry Szilárd poéta ba­rátunk [...]
30. 1928-02-25 / 9. szám
[...] 150 kép bemtt tatásával kspcsolatosan Farkas Edith alapító központi elnökasszonynak örök [...] Judit leány­egyleti elnök zongorán játszik vitéz Zerinváry János tanár az evang [...] a helybeli közreműködők közül pedig vitéz Makray Ferencnó Molnár Józsefoé úrasszonyok [...] részt Ott voltak gróf Apponyi Sándorné báró Schell Jó ZBef és [...]
31. 1921-12-11 / 50. szám
[...] Klein Jenő Dr Szabó Elemér Farkas Imre Glücks Bertalan Gold Jákó [...] 200 K val özv Spitzer Sándorné Spitzer Dezső Villány 150 K [...] N Günsberger Jenő Stern Sándor Vitéz Rajnai János Forgács Zsig mpnd [...]
32. 1984-10-31 / 256. szám
[...] MEGYEI OKTÓBER 31 SZERDA Névnap Farkas A Nap kél 6 21 [...] művelő­dési ház énekbarát köre Czakó Sándorné vezényleté­vel bizonyságául annak hogy Berekai [...] ellátottságról Halló Tolna me­gyei Tanács Vi­téz Zsoltot a műve­lődési osztály cso­portvezetőjét keresem Tessék Vitéz Zsolt va­gyok Hogyan alakult ine [...]
33. 1906-03-08 / 10. szám
[...] Stukli Béla Váralja özv Molnár Sándorné Tolna Oberndorf Henrik Váralja Brogli [...] és Il ik dala János vitéz színműből Előadta az egyleti énekkar [...] György Budapest 1 K A Farkas János 40 f Német György [...] I Balog István és Baranyai Sándorné decsi lako j sok valami [...]
34. 1925-02-21 / 7. szám
[...] számában bírt ad­tunk á bátaezéki vitézek ezen fénye aen ikerült estélyéről [...] Megsértette a rendőröket Ka Ián Sándorné decsi lakost a városi rendőri [...] Ella Dicenty Gyula Wilcaek Sándor Farkas Imre 30 000 özv Haidekker [...] Tarnói Istvánná Kurz Istvánná Molnár Sándorné Hámori Antalné Sárossy Károlyné Dörnyei [...]
35. 2011-03-25 / 70. szám
[...] Gyöngyi mű­vésztanár irányítása mel­lett készültek Farkas Pálné igazgató köszöntő­je után Baky [...] beküldői közül könyvet nyertek Horváth Sándorné Simontornya Könyök u 2 Szántó [...] HÓNAP FEJLŐ­DÉS EGYSEJTŰ ÁLLAT KIPLING FARKASA L T RAG VÁ PÁRJA CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY VERSE k MIND­UNTALAN PÁHOL [...]
36. 1978-11-09 / 264. szám
[...] a dobogó legmagasabb fokára Kálmán Sándorné a máso­dig Bognár Ferencé a [...] Tarczy 7 Cse­re Varga 14 Farkas Lesó Edző Tapodi László A [...] 73 58 42 32 Szekszárd Farkas 13 Palotás 6 Várkonyi 24 [...] 36 38 Budapest V Aranyosi Vitéz BVSK Csát aljai 10 Szűcs [...]
37. 1924-11-15 / 46. szám
[...] a katonaság nevében négy tiszttel vitéz Tihanyi Szilárd őrnagy Lészay Ferenc [...] frappáns beszéde a melyet a vitézek koszorúja elhelye­zésekor vitéz Tihanyi Szilárd kapi­tány szívből fakadt [...] ifj Tóth Lajos az Iparoskör Farkas Ignác a Kaszinó Schwartz Béla [...] akik az ebédet készítet­ték Tury Sándornéval az élükön A kegyeleteB ünnepség [...]
38. 1914-10-18 / 42. szám
[...] melletti ütközet­ben augusztus 31 én vitézül harcolva hősiesen elesett A rendkívül [...] tűntek az ellenséggel szemben tanúsított vitéz ségükkel Harminc orosz lovashadosztállyal há­romszoros [...] Aranka 1 pár csuklóvédőt Hoffmann Sándorné 1 hósapkát Khayl Johanna 4 [...] 30 Kelemen Józsefné 1 I Farkas Györgyné 60 Berekai Jánosné Ocsény [...]
39. 2005-07-02 / 153. szám
[...] Testületi tagok Illés Gyula Jónás Sándorné Orsós József Pataki György Háziorvos [...] rendezett fogat­hajtó versenyeiről A felvételen Farkas Ferenc irányítja a kettesfogatot a [...] me­sebeli alak mint például János Vitéz Hófehérke avagy vallási jelenet mint [...]
40. 1995-09-04 / 207. szám
[...] Posch Mónika és Bihari Nagy Sándorné úgy véli szük­ség van komplex [...] alakíthasson új Phralipe szer­vezetet Időközben Farkas Flórián az Országos Roma Önkor­mányzat [...] lehetett volna kimondatni azt amit Far­kas Flórián kimondott neveze­tesen hogy a [...] is resztvettek Tolna megye új vitézei szám sze­rint tizenketten A lovagrendi
41. 1978-09-30 / 231. szám
[...] Zámbó Du nakömlőd Pusztahencse 14 Far­kas Kajdacs Madocsa i 4 Po­roszkai [...] 14 May Fürgéd Iregszemcse 14 Farkas Tamási MEDOSZ Ozora 14 Kleiber [...] kivételével Állandó ügyeletet vállal Tóth Sándorné Szekszárd Toldi u 10 II [...] Hogyan s mi­ért is lett vitézből szegény legény Erre ad választ [...]
42. 1933-05-10 / 37. szám
[...] 5 A tanítóképzés reformjáról Előadj vitéz Simon Simon igazgató tanító 6 [...] jelentő­ségét szívhez szólóan méltatta Raffay Sándorné tanítónő és az előadás után [...] majd Simon Mária I és Farkas Gyula részvételével egy I dalt [...]
43. 2007-08-19 / 25. szám
[...] szépé­nek a Bartina Egyesület táncosát Farkas Zsuzsannát választották A rendezvény so­rozatot [...] az érdek­lődők figyelmébe November 8 Vitéz Vendel István Szekszárd város 1921 [...] a megyeszékhely­hez kapcsolódik Dr Braun Sándorné a Hangya Szövetkezetek tolnai működésével [...]
44. 1930-12-03 / 95. szám
[...] Kurz Istvánná Lövik Kálmánná I vitéz Hargitay Károlyné és Elek S [...] Énekli a Szekszárdi Dalárda 3 Farkas Herr Kuvik madár Énekli a [...] visi Major Mária dr Bulla Sándorné és visi Major Mar­gitka veje [...]
45. 1980-09-21 / 222. szám
[...] töltötte Be szombaiton Szlo vacsek Sándorné A házában la­kó idős asszonyt [...] 5 perckor ve­títik a János vitéz című magyar rajzfilmet majd 11 [...] központban tartották a megnyitót Dr Farkas Miklós alezredes a megyei rendőr [...]
46. 1930-12-31 / 103. szám
[...] Gaál Dsiáő vezető kir ügyész vitéz dr Fazekas Péter államrendőr ségi [...] szellemben készített kézimunká­kat is Gájásy Sándorné érdekes és a nagyszámban megjelent [...] van folyamatban Egy gyermek balesete Farkas Katalin másféléves kislány folyó hó [...]
47. 1893-11-12 / 46. szám
[...] Ázsiá­ból jőve hány öreg hun vitéz nyugszik itt Cikóban mert az [...] legmagasabb arisztokratáktól pl gróf Apponyi Sándorné Eszterházy grófnék Borghesse hercegnők lefelé [...] től ugyene hó 12 ig Farkas Mihály 50 éves tüdőlégdag Fehér [...]
48. 1932-01-01 / 1. szám
[...] szegényügyosztály vezetője végezte segítségére voltak vitéz Vendal Istvánná Berény Biiáné Gockler [...] S mon Gy aláné Jóhn Sándorné Szüc 3 Róza Vigh Béláné [...] után Brumbauer Kata­lin Baranyai Etel Farkas Erzsébet Kocb Kató és Horváth [...]
49. 1914-10-04 / 39. szám (40. szám)
[...] Mariska Bölcske 1 aranygyűrűt özv Farkas Lajosné Bölcike 6 koronát gyürü­megváltásra [...] fiát az ellenséggel szemben való vitéz és eredményes magatartásáért a katonai [...] meg tanítónak Nyugdíjazási kérelem Molnár Sándorné szül Gajdosi Erzsébet tolnai róm [...]
50. 1916-07-30 / 31. szám
[...] hadseregpa­rancsnokság az ellenség előtt tanúsított vitéz ma­gatartásukért a pécsi 8 honvédhusz [...] György huszároknak Végh Ferenc szakaszvezetőnek Farkas Sándor tizedes­nek és Hegedűs András [...] Elesettnek nyilránitott katona levele Bencze Sándorné tolnanémedii lakos már el siratta [...]
51. 1914-12-28 / 104. szám
[...] legmelegebb rokonérzéssel kiséri lépésről lépésre vitéz házi­ezredének szeretett véreinek minden ténykedését [...] Ignácné ssül Haypál Eszter Haypál Sándorné szül Dienes Rozália Haypál Benőné szül Farkas Irma sógornői Niefergall Nándorné szül [...]
52. 1994-03-18 / 65. szám
[...] 85 000 Ft Érdeklődni Szekszárd Vitéz u 2 MTZ 50 háromszög [...] befizetve kábeltévé gáz az udvarban Farkas László Szekszárd Alpári Gy u [...] ismer­ték és szerették hogy JÓNÁS SÁNDORNÉ sz Lieszkovszky Mária alsónánai lakos [...]
53. 1906-02-01 / 5. szám
[...] tűz bisztonságáról Az amerikai János vitéz előadásáról is közöl képet Faragó [...] Podvinec Lipótné Perl Béláné Reichl Sándorné és Wolf Henrikné Leányok Braun [...] rendezők Acsádi Jó­zsef Beda András Farkas András Gáspár András Molnár Sándor [...]
54. 1910-07-14 / 28. szám
[...] Színház A városunkban érkezett dr Farkas Ferenc színtársulata kedden kezdte meg [...] julius 13 Második előadásul dr Farkas Ferenc­nek egy franciás izü és [...] buga számára A hadjáratból hazatért vitéznek azonban a lelki gyötrelmektől megkínzott [...] Zsófi Reichl Káté unokái Reichl Sándorné sz Weig Paula Reichl Adolfné [...]
55. 1915-11-07 / 45. szám
[...] esperes Tamási 8000 Özv Kovács Sándorné kisgazda Tamási 1200 Kőnigs baum [...] Kaszás János kisgazda Tamási 2000 Farkas JánosTamási 500 Polecsak György aagy [...] századosnak az ellenség­gel szemben tanúsított vitéz magatartása elisme­réséül a katonai érdemkereszt [...]
56. 1955-10-12 / 240. szám
[...] terv A Bor a János vitéz s hogy jobb lenne talán [...] a testnevelő tanárokkal akarják elvégeztetni Farkas József szerint a sportolók erkölcsi [...] Szekszárd Marosi Mihály szekszárd Soós Sándorné Szekszárd Gyet vai László Szekszárd [...] kömlőd Csórna István Duna kömlőd Farkas László Duna­földvár Somogyvárl Lajos Ireg [...]
57. 1998-06-24 / 146. szám
[...] hirdet ÉRDEKLŐDNI telefonon 316 922 Vitéz Zsolt igazgató személyesen Szekszárd Kecskés [...] szerették hogy SZÉKELY JÓZSEFNÉ sz Farkas Erzsébet életének 78 évében csende­sen [...] mindazoknak akik felejt­hetetlen halottunk CSISZÁR SÁNDORNÉ temetésén részt vettek fáj­dalmunkban velünk [...]
58. 1979-10-17 / 243. szám
[...] motorke­rékpár keveset használt eladó Öcsény Vitéz Le­hel u 22 433 E [...] hogy szeretett édes­anyánk özv KÁDÁR SÁNDORNÉ sz Farkas Anna 1979 öktóber 14 én [...]
59. 1978-10-28 / 255. szám
[...] Poroszkai Németkér Kajdacs 9 30 Farkas Tamási MEDOSZ Tolnanémedi 11 Zsol­nai Magyarkeszi Gyönk 13 30 Farkas Szakály Simontornva 10 Kovács Hőgyész [...] ben kapitánya Jurisics Miklós 800 vitézzel állta a török sereg rohamát [...] kivételével Állandó ügyeletet vállal Tóth Sándorné Szekszárd Toldi u 10 II [...]
60. 1997-02-20 / 43. szám
[...] 487 739 487 746 Szekszárd Vitéz u 3 sz 3 szobás [...] ismerték és szerették hogy ANDICS SÁNDORNÉ sz Taba Sára őcsényi lakos [...] a gleccser árnyékában 24 00 Far­kas Árpád Köszörű időben HBO 16 [...]
61. 1994-12-23 / 302. szám
[...] u 348 Bérdi Jó­zsef Szekszárd Vitéz u 7 Horváth Gyula Zomba [...] Zomba Szabadság u 7 Do­monkos Sándorné Nagydorog Mező u 25 Szarka [...] Miklós Zomba Orosháza u 25 Farkas Gábor Bogyiszló Kossuth u 13 [...]
62. 1996-08-08 / 185. szám
[...] hogy feleségem édesanyám nagyanyánk SZIKORA SÁNDORNÉ életének 76 évében csendesen elhunyt [...] Vera és Babs 17 00 Vitéz László vándorútján 17 30 Mester­ségem [...] ön fogható Vakáció tévé műsorvezető Farkas Beáta Bálint György 6 30 [...]
63. 1994-01-08 / 6. szám
[...] amerikai film 23 05 Csoko­nai Vitéz Mihály Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz [...] Váci M u 9 Jákob Sándorné 7084 Pincehely József A u [...] mozgás Kutyáink közeli rokonai a farkasok napjában gyakran 50 kilomé­teres sugarú [...]
64. 1897-02-07 / 6. szám
[...] kamara területéről történt elköltözése és Farkas Lajos volt dárdai ügyvédet elhalálo­zása [...] következő Asszonyok Hirch Henrikné Spitzer Sándorné Paunz Samuné Armut Feriné Neu [...] a közös had­sereg és honvédség vitézei számára az átvonulások alkalmával kiszolgáltatandó [...]
65. 1915-05-16 / 20. szám
[...] Sajnálattal látom dicsőséges had­seregünk egyik legvitézebb ezredét csoportom kötelékéből távozni Április [...] segéd tanitónő részére havi 80 Farkas Irma cikói rk tanítónő részére [...] csirkéért 4 80 koronát Túrós Sándorné csertői lakos ellen aki az [...]
66. 1993-07-15 / 163. szám
[...] immár nagysza­bású munkáját a Kuruc vitézek folyamodványait olvastam már tudtam Egze [...] megbízottra támadt ököllel kedden este Farkas László a Somogy me­gyei Kisbajomban [...] 315 726 Felelős vezető SOÓS SÁNDORNÉ Előfizethető bármely hírlapkézbe­sítő postahivatalnál a [...]
67. 1970-07-12 / 162. szám
[...] Jolán Bistyei Miklós Pataki Ka­talin Farkas István Lambert Klá­ra Bischof István [...] 13 45 Válaszolunk hall­Halálesetek Pál Sándorné Dürr Henrlkné Szabó Orbán Weisz [...] mezmúzeum 19 25 Fegyvert s vitézt éneklek Fegyveres erőink a nyilvánosság [...]
68. 1977-04-09 / 83. szám
[...] 150 cigálya anyabirka Cím Sülé Sándor­né 7043 Bikács Kis­tápé 26 171 [...] olcsó áron Érdek­lődni a helyszínen Farkas Jánosnál 151 H áromszobás ker­tes [...] Színes Szovjet rövidfilm 15 40 Vitézek Színes Spanyol film­sorozat IV 16 [...]
69. 1999-12-27 / 301. szám
[...] 05 Santa Barbara 11 10 Farkasokkal táncoló amerikai kalandfilm ismétlés 14 [...] a nagyvilágból 10 20 A vitéz szabócska mesefilm 12 00 Lapozó [...] Őszikék nyugdíjasműsor Szerkesztő műsorvezető Albert Sándorné Fortuna Rádió Paks 00 05 [...]
70. 1996-04-30 / 101. szám
[...] édesanya nagy­anya anyós dédmama ERŐS SÁNDORNÉ sz Jauch Katalin grábóci lakos [...] 05 Megtört csend 0 25 Farkas Árpád Özönvíz HBO 16 30 [...] 30 Mozivilág 14 05 Csokonai Vitéz Mihály A méla Tempefői 15 [...]
71. 1985-04-06 / 81. szám
[...] bel­városhoz közel el­adó Érdeklődni este Farkas Jenő Szekszárd Barátság u 26 [...] is­merték és szerették hogy PAJOR SÁNDORNÉ sz Tauszig Klára hamvasztás utáni [...] 8 00 10 00 Jánoska vitéztől Pere Jánosig Húsvéti kíván­ságműsor a [...]