Tolnamegyei Ujság, 1929 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1929-12-07 / 49. szám

6 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1929*december 7. RÁDIÓ •• | kedvező részletfizetésre | J I I 1.. 1 Almássy cukrászdával szemben 1 9 BUDAI FERENCNÉLg | Szekszárd, Széchenyl utca 28. zz. alatt — A Magánalkalmazoitak Biztosító Intézetónek önkormányzati választása Tolna vármegyebon. Megírtuk, hogy a Magánalkalmazoitak Biztosító Inté zete önkormányzati szerveinek meg­választása december hó 15-ére tűze­tett ki. Buzna Emil, az Országos Társadalombiztosító Intézet szekszárdi kerületi pénztárának ügyvezetője a rendelet értelmében megalakította a vármegye területén működő szavazat szedő bizottságokat, amelyek előtt Szekszárdon, Dombóváron és Bonyhá dón fogják a választásra illetékesek szavazataikat leadni. Szekszárdon, a kérületi pénztár helyiségében működő bizottság elnöke Buzna Emil, helyet­tes elnöke Gaszner György, jegyzője Komjáthy Pál, helyettes jegyzője Palásthy László, a dombóvári bizott­ság elnöke Baumly József, helyettes elnöke dr. Strassenreiter Ignác, jegy­zője Kánya Sándor, helyettes jegyzője Nagy Béla, a bonyhádi bizottság elnöke Loisch István, helyettes elnöke Babay Béla, jegyzője Gaál József és helyettes jegyzője Nagy László. Min­den bizottság mellett a munkaadók és a biztosításra kötelezettek 3—3 képviselője szerepel, mint szavazat­szedő bizottsági tag. — Szekszárd megyei város köz­gyűlése. SzekBzárd megyei város Újjáalakított képviselőtestülete f. évi december hó 7-én, szombaton tartja első rendkívüli közgyűlését a város­háza nagytermében, amely alkalommal megalakítják a város különböző szakosztályait. A közgyűlésről leg­közelebbi számunkban részletesen be fogunk számolni, — Egészségügyi hírek Az orvosok és bábák létszáma a legutóbb ismét növekedett. Dr. Mühl Henrik orvos Bonyhádon, dr. Bozóky István és dr. Giazer Zsigmond orvosok Duna földváron, dr. Simkó Pál orvos Tolnán, dr. Mátis Lajos orvos Ocsényben telepedett meg. Rell Katalin férj. Hajdú Jánosné oki. bába Tevelen, Tatai Erzsébet oki. bába pedig Döbröközön kezdett működést. — Bethlen ünnepély. A szekszárdi m. kir. állami Bezerédj István fiú felső­kereskedelmi iskola „Vas Gereben0 ifjúsági önképzőköre diszgyülés ke­retében, november hó 30 án ünnepelte meg Bethlen Gábor erdélyi fejedelem halálának 300. évfordulóját. Az ün­nepélyt Németh Gyula lelkész vezény­lésében az ifjúsági énekkar nyitotta ineg a Hymnus éneklésével, majd dr. deési Daday Dezső igazgató mutatott teá tömör, kifejező erejű megnyitó beszédben az ünnep céljára és jelen­tőségére. A nagy fejedelem életét Miszlai István köri titkár ismertette, gondosan kidolgozott felolvasásában. Farkas Ferenc tanuló; a kör alelnö kének szép szavalata után vitéz Molnár József, a Kör vezető tanára, tartotta | meg ünnepi beszédét, amelyben Beth i len nagy kortársainak, Pázmány Pé- ■ tér és gróf Esterházy Miklósnak tö rekvéseire való ráutaiással lendületes I ’’VILÁG” FILMSZÍNHÁZ Igazgató: Barcziny Imre. Az előadásokat 6 tagú zenekar kiséri I — A nézőtér kellemesen fűtve! December 7 Botrány« i Szombat Glenn Tryon és Patsy Ruth Miller utolérhetetlen világbajnoka: A szemtelenség világbajnoka. December 8 Vasárnap Repriz! A legszebb filmelőadás! Repriz! Jk > 8 tagú nőikar énekel harmónium- és zenekar-kísérettel I < dk Mária nővér, üti sfcüKSS Ezt megelőzi: Dodó, az utolsó Mohikán. Bohózat 5 felvonásban Műsort bevezeti: Fox Journal December 11 Petrovich Szvetiszláv világfilmje Quartier Latin Szerda (A csókok városa) Előadások kezdete hétköznap 6 és Va9 órakor, vasárnap 4, Vs7 és 9 órakor. és költői hangulatú beszédben Bethlen átfogó politikáját és diplomáciai mű­ködését ismertette. A nagy tetszéssel fogadott ünnepi szónoklat után Ordögh József tanuló szavalta el mély érzés­sel Vályi Nagy Gézának „Bethlen Gáborhoz0 cimü költeményét. Az ünnepélyt a Szózat eléneklésével az ifjúsági énekkar zárta be. — Kocsis László szobrának lelep- lezése Dombóváron. A dombóvári urinők Maria-kongregációja pompá­san sikerült irodalmi estélyt rende­zett a szegények felsegélyezésére az Orsolya rendi zárda tornatermében. Legelőször Pribay László játszotta el bravúros technikával Sinding „Früh lingerauachen0 cimü zongoraszerze­ményét, majd Nikolényi Veronka meleg közvetlenséggel szavalta Kocsis Lászlónak, az ismert papköltőnek kitűnő versét, a „Koldusok könyör­gését0. Domosvay Lajos volt szek­szárdi káplán, most pécsi hitoktató olvasta fel Hantos Bélának a modern katolikus irodalom jelenét ismertető tanulmányát, amelyben részletesen kitért Kocsis László költészetére. Az estélyen jelen volt Kocsis László mu tatta be ezután nagy hatással két bájos költeményét. A tetszészaj le- csillapulta után a kongregáció nevé­ben Fodor Imréné üdvözölte Kocsist, akinek egyúttal leleplezték a Fetter Károly dombóvári művész által készi tett mellszobrát, amelyre elhelyezték az első babérkoszorút is. Marczell Györgyné és Marczell György tanár hegedűn, Lehmann György jegyző mélyhegedűn és Vosáhlo Lipőt tanár csellón adták elő nagy hatással Haydn 15. kvartettjét és Schubert „A leány halála8 cimü szerzeményét. Beisinger Vilma pompásan szavalta Kocsis László „Ferenc prédikációja0 cimü költeményét, majd Lagler Olga tanárnő énekelte nagy művészettel Csiky két dalát és egy irredenta éneket, amelye­ket Marton Kálmán zongorajátékával az énekkar kisért. Ezután ismét Kocsis László mutatta be nagy ováció közepette „A harangozó0 és „A kis proli0 cimü költeményét. Darabos Erzsi és Kövi Ilona igen kedves klasszikus táncokat mutattak be, végül Pribay László mérnök igazi művé szettel zongorázott néhány magyar dalt. A fáradhatatlan rendezőség élén Kecskés Károly buzgólkodott a felejt­hetetlen estély sikerén. — Választás, Kánya községben községi írnokká Marosi János, a naki körjegyzőségben körinokká Misor Teréz választatott meg. — Kinevezés. A vallás és köz­oktatásügyi m. kir. miniszter Ud- vardy Aranka gindlicsaládi áll. isk. helyettes tanítónőt a bakonycsernyei ág. ev. iskolához rendes tanítónővé nevezte ki. — Tanitóválasztás. A szálkai rk. iskola tanítójául Juhász János oki. tanítót választotta meg az ikolaszék. — Pedagógiai szemináriumi elő­adások vármegyénkben. A folyó év­ben tartandó pedagógiai Bzemináriumi előadások az egyes körzetekben a következő sorrendben lesznek meg tartva: a te véli körzetben (Tevelen) december 7-én, a paksi körzetben (Pakson) december 9-én, a bonyhádi körzetben (Bonyhádon) december 12-én, a dombóvári körzetben (Dom­bóváron) december 13-án, a tamási körzetben (Tamásiban) december hó 14 én és a gyönki körzetben (Gyün­kön) december 17-én. — Lemondás. Dreschner János be- lecskai ág. ev. tanító ez állásáról lemondott. — Óvónői áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Scholtz Anna áll. óvónőt a pilisszent- kereszti áll. óvodából a gyulaji áll. óvodába, Bódé Margit várdombi áll. óvónőt a lajosmizsei áll. óvodába s Kiss Anna nagykamarási h. áll. óvó­nőt a várdombi állami óvodába he­lyezte át. Adományok a Népkonyhára. Báró Schell Józsefné 150 kg burgonya, Dőry Frigyes 200 kg burgonya, Fácánkerti gazdaság 500 kg bur­gonya, Tóth János 100 drb sütemény, 10 kg kenyér, vitéz Borza Béla 10 P, Adler János 10 P, Dőry Istvánná 6 kg rizs, gróf Appooyi Sándorné 25 pengő. — Színház. Szombaton, e hó 7-én, este 8 órakor Csolnakossy Gyula búcsú estélyt tart, melyen Csolna­kossy Gyuláné, a debreceni Csoko- nai-szinház volt tagja és több szek­szárdi műkedvelő fog fellépni. Elő­adásra kerülnek: bohózat, vígjáték és egy paraszttragikum. A közönség szives pártfogását kéri a rendezőség. — Karácsony közeledtével tiszte­lettel kérem nagybecsű rendelőimet, szíveskedjenek műtermemet mielőbb fe keresni, hogy művészi portraitok, nagyítások stb.-vel idejében elégít­hessek ki mindenkit — Tisztelettel: Nőger Frigyes, főhercegi udvari fényképész, Szekszárd. — Accumulátorok szakszerű tölté­sét és javítását eszközli Som mer mechanikus Szekszárd. Telefon: 51. Jobbágy-, Ideál-, Zephir-, Premier­RfllpMK a tűzhelyen legolcsóbban kaphatók Singer Viktornál Szekszárdon | a „Ferenc“-közkórházzal szemben. — Uglár János szekszárdi vállal kozó a Dunába ölte magát. A duna- földvári révkapitányság pénteken reggel telefonon értesítette az állam- rendőrség szekszárdi kapitányságát, hogy Uglár János szekszárdi építő— vállalkozó a csütörtökön délben Buda­pestről induló hajóról Tétény és Duna- földvár között, Szásehaiombatta köze­lében beleugrott a Dunába. Podgyásza és iratai a dunaföldvári révkapitány­ságon átvehetők. Körülbelül ezzel egyidejűleg Uglárnénak levelet kézbe­sített a posta és ebben a levélben Uglár bejelentette öngyilkosságát és elbúcsúzott a feleségétől. A tragikus eset hire gyorsan elterjedt Szekszár­don és az egész város újabb nagy szenzációját képezi ennek az értékes, szorgalmas, becsületes embernek a szomorú vége. Uglár öngyilkosságát anyagi bajai idézték elő. Búcsú­levelében azt írja, hogy egy vele társas- viszonyban volt vállalkozó a neki járó negyvenezer pengő részesedést nem akarta megfizetni és emiatt fize­tési kötelezettségeinek nem tudott eleget tenni. Bár a szekszárdi iparos székház építésénél is veszteségek érték, ezeket azonban fedezni tudta volna, ha a neki járó haszonrészt megkapja. Uglár 1900-ban Pécsről került Szekszárdra, ahol a muzeum építését vezette. Az építés befejezése után önállósította magát és egymás­után épitette Szekszárdon a csino- sabbnál csinosabb házakat. Az ő vállalkozói ügyessége létesitette a tisztviselőtelepet, majd a vidéken is számos magán- és középület építésére nyert megbízatást. Számos iskolát, községházat, templomot épített és töb bek közt ő épitette dr. Pesthy Pál usdi, dr. őrffy Imre badacsonyi és Knefély Ödön tolnai kastélyát, sok balaton- menti villát, a szekszárdi kath. kört, a polgári olvasókört, az iparos szék­házat az őcsényi olvasókört, a tenge- lici templomot, plébániát, a medinai és kistengelici kulturházat és sok más épületet. Megbízható, becsületes vál­lalkozó volt, aki szeretettel csüggött pályáján. Fizetési kötelezettségeinek mindig pontosan eleget tett. Váratlan vesztesége annyira megzavarta lelki egyensúlyát, hogy az emberek tiszte­letének elvesztésétől félve, a halálba menekült. Korai halálát özvegyén kí­vül számos barátja gyászolja. — Ismeretterjesztő előadások Uj dombóvárott. Ujdombóvárott — főleg Hollóssy Andor főjegyző és Gábor Béla igazgató tanító buzgólkodásából — kezdetüket vették gazdag tarta­lommal az ismeretterjesztő előadások. Múlt vasárnap délután Eöri Szabó Dezső református lelkész Bethlen Gábor erdélyi fejedelem érdemeit mél­tatta vonzó előadásban, majd Gábor Béláné tanítónő a jellemfejlesztés esz közeiről értekezett. Vasárnap, f. hó 8-án délután 3 órai kezdettel dr. Piukovich Sándor reálgimn. tanár és Arany Olga tanítónő tartanak elő­adást. — Villanyszerelést és Javítást ol csón és szakszerűen végez SOMMER mechanikus, Szekszárd. Telefon 51

Next

/
Oldalképek
Tartalom