Tolna Megyei Népújság, 1984. október (34. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-02 / 231. szám

XXIV. évfolyam, 231. szám Ara: 1,40 Ft 1984. október 2., kedd ■ Világ proletárjai, egyesüljetek! E7 AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA "ÜSOÜ Mai számunkból A 35 ÉVES NDK-BAN (2. old.) REKONSTRUKCIÓ BATASZÉKEN (3. old.) A BONYHÁDI GAZPROGRAM (3. old.) SZÍNHÁZI ESTÉK (4. old.) SZÉP ESTÉNK VOLT AZ ATOMVAROSBAN (6. old.) Nemcsak többet ­jobban is A műtrágya-felhasználás körülményeit elemezték né­hány éve a szakemberek és megdöbbentő eredményre jutottak: a veszteségek elérték a 15—20 százalékot. A tűrhetetlen mértékű pazarlás főként a gondatlan táro­lás miatt következett be. Ezt a feladatot ugyanis senki sem végzi szívesen. A gyár a kereskedelmet tartja il­letékesnek, ők pedig — ha tehetik — az üzemekre há­rítják a gondot, merthogy ez a teendő sok-sok pénzt köt le. A mezőgazdasági kormányzat — salamoni dön­téssel — egy józan feladat- és költségmegosztást tart. célravezetőnek. Sokat lendíthet a helyzeten a tárház­építési program megvalósítása is, amelynek keretében 1985-ig 80, az évezred végéig pedig mintegy 180 táro­ló készül majd. A jól használt műtrágya mennyisége mindig is je­lentős szerepet játszott a növénytermesztés hozamai­nak alakításában. Az 1930-as évékben egy hektár szán­tóra még csak 1,6 kilogramm jutott, 1982-ben pedig hektáronként már 343 kilót szórtak szét az állami gaz­daságokban. Az 1950-es évekig csak egy-két üzemben folyt korszerű tápanyagutánpótlás, az ugrásszerű fej­lődés az 1950—1975-ös években bontakozott ki. Ennek eredményéként megkétszereződött a búza és a kuko­rica termésátlaga, de a többi szántóföldi és kertészeti növény hozamainál is figyelemre méltó növekedés kö­vetkezett be. A sikerek nyomán szélsőséges vélemények is lábra kaptak. Egyesek azt hangoztatták, hogy a növények tápanyagutánpótlását kizárólag műtrágyákkal is meg lehet oldani, a talaj csak szükséges rossz, kizárólag a növény megtámasztására szolgál. A szemléletbeli hibák miatt leértékelődött a talajok szervesanyag-gaz­dálkodása is. A tápanyag-gazdálkodás dinamikus fejlődését kedve­zőtlenül érintette az energiahordozók árának emelése. Hazánkban emiatt 1977 és 1983 között a műtrágya árát négyszer növelték. És ez — kell-e mondani? — lényeges változást okozott a mezőgazdasági nagyüze­mek gyakorlatában. Egyes gazdaságok a tákarékosko- "á'- ...rágya-felhasználás radikális csökkentésében Mindez oda vezetett, hogy a gazdaságok között az anyagi lehetőségeiktől függően — erőteljes jifferenciálódás következett be a műtrágya-felhaszná­lásban. Szerencsére mind több üzemben alkalmaznak egyéb tápanyag-gazdagító módszereket. Ilyen például a ke­letkező szervesanyag-melléktermék, szerves trágya, gyö­kér- és tarlómaradvány szakszerű felhasználása, ami javítja a talaj humuszháztartását. A számítások sze­rint a mezőgazdaságban keletkező szerves anyagok korszerű hasznosításával csaknem 150 ezer tonna mű­trágyát nyerhetnénk, ami a jelenlegi felhasználásnak kereken tíz százaléka. A szerves anyagok nagyobb mértékű alkalmazása mellett szól az is, hogy a kör­nyezetre sem jelentenek veszélyt. A nehéz pénzügyi helyzet miatt a mezőgazdasági nagyüzemekben egyre nagyobb az érdeklődés a haté­kony műtrágyázási módszerek iránt. Ezek közé tarto­zik a folyékony műtrágyák használata. A módszer elő­nye, hogy a tápanyagok összetétele — a talaj és a nö­vény igényének megfelelően — tetszőlegesen variál­ható. Ráadásul a folyékony anyag kijuttatása köny- nyebb és egyenletesebb, mintha szilárd műtrágyát kel­lene szétszórni a földön. Ezért is terjed a folyékony műtrágya használata hazánkban. Hat évvel ezelőtt — 1978-ban — még csak 3 ezer tonnát használtak fel az üzemek ily módon, tavaly viszont ez a mennyiség el­érte a 100 ezer tonnát. A becslések szerint az ezred­fordulóig a mezőgazdaság hatóanyag-igényének mint­egy 25 százaléka folyékony és szuszpenziós műtrá­gyákba kerül majd a szántóföldekre. Jelenleg 8000 nagyüzemi földi műtrágyaszóró, 170 repülőgép és helikopter áll a mezőgazdászok rendel­kezésére. Ez a gépi kapacitás elegendő a tennivalók időben elvégzéséhez, ám a munkák minőségén — kü­lönösen a pontos adagoláson és az egyenletes kiszó­ráson — sok még a javítanivaló. A kemizáló szakem­berek — szakmérnökök, technikusak és szakmunká­sok — képzésére nagy gondot fordítanak hazánkban. Pillanatnyilag 2600 szakmérnök, 1200 üzemmérnök és 40 ezer szak- és betanított munkás dolgozik ezen a területen. Az egységes tápanyagvizsgálat és szakta­nácsadás megalapozására — 1978 óta — 15 területi laboratóriumból álló hálózat jött létre, amely segíti a növénytáplálás hatékonyságának ellenőrzését. A hazai mezőgazdaság töretlen fejlődése — az ez­redfordulóig 55—60 százalékos termelésnövekedés prognosztizálható — csak úgy képzelhető el, ha javul a műtrágyázás jelenlegi színvonala. Azaz, a tudomá­nyos kutatás fejlődése, a szaktudás gyarapodása mel­lett mind szélesebb körben szükséges elterjeszteni a gazdaságos módszereket. A takarékosság, az ésszerű megoldások térhódítása nem jelenthet lemondást a korszerűségéről. És ez vonatkozik a talajerő-gazdálko­dásra is. Ugyanis a termőföld csak akkor képes na­gyobb hozamok nevelésére, ha állandóan gazdagodik a biológiai aktivitása és ezzel összhangban a táp­anyag-ellátottság. Éppen ezért az 1983. évi 1 millió 580 ezer tonnáról mintegy 2 millióra kell növelni a műtrágya-felhasználást. Ama fejlődés közben nem sza­bad megfeledkezni a mostani veszteségek erőteljes mérsékléséről sem. CSEH JANOS Kezdidik a pártoktatási év A 237. nap Ma térnek vissza Bonyhádon Jutkusz Győzd előadásával kezdődött meg a fölkészítés Október második felében megkezdődik ,az 1984—85-ös politikai tömegoktatási év. Mindenütt megindulnak a különböző tanfolyamok, ki­véve a mezőgazdasági üzeme­ket, ahol néhány héttel, ké­sőbb lesz laz indulás. Ez a hét a propagandisták fölkészítésével telik el. A me­gye öt városában és három nagyközségében — Dunaföld- váron, Tolnán és Simontor­nyán —■ kétnapos előadás- sorozaitokait és konzultációkat tartanak, az előadók a me­gyei pántbizottság oktatási igazgatóságának tanánál, il­letve a városi, nagyközségi pártbizottságok titkárai. Tegnap Bonyhádon és Dombóváron kezdték meg a propagandisták fölkészítését. Bonyhádon a marxista világ­nézet formálásának időszerű kérdéseiről Ju/tkusz Győző tartott előadást, majd Éne­kes Ferenc előadása követ­kezett a hosszú távú népgaz­dasági tervezés és gazdaság- irányítási rendszerünk to­vábbfejlesztésének társadal­mi, ideológiai összefüggései­ről, délután dr. Gyurkovics Lajos tartott előadást „Négy évtizedes történelmi utunk néhány ideológiai kérdése” címmel. az űrhajósak Sikeresen végrehajtotta valamennyi kutatási felada­tát, és ma visszatér a Földre Leonyid Kizim, Vlagyimir Szolovjov és Oleg Atykov. A három szovjet kozmonauta töltötte eddig a legtöbb időt a világűrben — leszállásuk­ra útjuk 237. napján kerül sor. Az utóbbi napokban az űrhajósok minden idejét a visszatérésre való felkészü­lés kötötte le. A Szojuz T— 11 űrhajó leszálló egységébe átszállították a február óta végzett kísérletek eredmé­nyeit tartalmazó tartályokat. Mivel a szovjet űrhajózás­ban már hagyománynak szá­mít, hogy a távozó expedí­ciók tökéletesen tisztán hagyják maguk mögött az űrállomást, kitakarították a Szaljut 7-et is. A műszere­ket, az állomáson maradó berendezéseket szekrényekbe rakták, a kutatómunka so­rán használt, s a továbbiak­ban felesleges berendezése­ket pedig átvitték a Szojuz T űrhajó orbitális és műsze­res egységébe, amelyek a Föld légkörébe visszatérve elégnek. A telemetrikus mérések és a személyzet beszámolója sze­rint a Szaljut—7—Szojuz T —11 orbitális komplexum rendeltetésszerűen működik, a leszállásra készülő három űrhajós egészségi állapota és közérzete jó. Magyar napok Tallinnban Gerhard Schürer befejezte budapesti tárgyalásait Gerhard Schürer, az NDK miniszterelnök-helyelttese, az állami tervbizottság elnöke szeptember 27. és 29. között Budapesten az 1986—1990. évi tervkoordinációról (tár­gyalásokat folytatott Faluvé­gi Lajossal, a Miniszterta­nács elnökhelyettesével, az Országos Tervhivatal elnöké­vel. Áttekintették a kért or­szág közöltt érvényben lévő termelési kooperációs és gyártásszakosítási megálla­podások teljesítésének hely­zetét. Megállapodtak ezeknek az 1985 Utáni időszakra, tör­ténő meghosszabbításában, továbbá új egyezmények ki­dolgozásában. Az 1986—1990. évi tervkoordináció eddig végzett munkálatainak érté­kelése során egyetértettek abban, hogy az együttműkö­dés fejlesztése érdekében ,a gépiparban — különös tekin­tettel a mezőgazdasági gép­gyártásra, a mikroelektroni­kára, és a robottechnikára — továbbá a vegyiparban és az élelmiszergazdaságban kell újabb lehetőségeket feltárni. Jóváhagyták az 1986—1990. évi tervkoordináció folytatá­sának irányát és ütemtervét. Megállapodásra jutottak a mindkét népgazdaság szá­mára fontos nyers- és alap­anyagok, továbbá mezőgaz­dasági termékek szállításá­nak 1985 utáni folytatásá­ban. Gerhard Schürer és kí­sérete elutazott hazánkból. Szovjet-Észtország főváro­sa, Tallinn ,ad otthont az el­következő négy napban a magyar gazdasági és műsza­ki napoknak. A rendezvény célja,, hogy segítse a gazda­sági együttműködés bővíté­sét, hozzájáruljon a vállalat­közi kapcsolatok fejlesztésé­hez. A Magyar Kereskedelmi Kamara és a Műszaki és Ter­mészettudományi Egyesületek Szövetsége az idén hetedik alkalommal rendezte meg a Szovjetunióban már hagyo­mányosnak számító magyar napokat. Marjai József miniszterel­nök-helyettes vezetésével va­sárnap este óta Tallinnban Hétfőn a Parlamentben tanácskozást tartottak az Or­szággyűlés tisztségviselői, a megyei képviselőcsoportok és az állandó bizottságok ve­zetői. A képviselőket Apró Antal, az Országgyűlés elnö­ke tájékoztatta a soron kö­vetkező, őszi ülésszakkal kapcsolatos tudnivalókról. Az október 18-án kezdődő plénum várhatólag megvi­tatja a tisztességtelen gazda­sági tevékenység tilalmáról szóló törvényjavaslatot; a külügyminiszter beszámoló­ját kormányunk nemzetközi tartózkodik a gazdasági és műszaki napokon részt vevő hivatalos magyar küldöttség is. Magyarország és az Észt SZSZK gazdasági kapcsolatai az elmúlt években dinamiku­san fejlődtek. A jelenlegi öt­éves tervperiódusban az Ika­rus mintegy 1200 autóbuszt szállít a köztársaságba. Ezek nagyobb részét — 800 dara­bot — Tallinnban állítják forgalomba. Videoton számí­tástechnikai berendezéseket használnak a tengeri kuta­tóhajókon, s rendszeres vá­sárlója a Videoton termékei­nek az észt rádió is. Bár természeténél fogva a rendezvénysorozat nem tar­tevékenységéről, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hi­vatala elnökének tájékozta­tóját a tanácstörvény végre­hajtásáról. E témákat dr. Markója Imre igazságügymi­niszter, Nagy János külügy- minisztériumi államtitkár és Papp Lajos államtitkár, a Minisztertanács Tanácsi Hi­vatalának elnöke ismertette, majd Markója Imre tájékoz­tatást adott a gazdaságirá­nyítási rendszer korszerűsí­tésével összefüggő jogsza­bály-előkészítő munkáról. tozik a ileglátványosabbak közé — hisz főleg ai szakmai közönség részére elhangzó előadásokból, tapasztalatcse­rékből áll — igen széles körű az érdeklődés iránta. Az ér­deklődés felkeltését segítette elő az a számos kulturális program is, amit a magyar napok idejére szerveztek, önálló kiállításon mutatja be hazánkat a Hungexpo, lesz néprajzi kiállítás és di­vatbemutató, s a magyar konyha remekeivel is meg­ismerkedhetnek az ínyencek. Az áruházi hét keretében a szolnoki Centrum Áruház tart vásárlással egybekötött bemutatót. Veress Péter Plovdivban Veress Péter külkereske­delmi miniszter Hriszto Hrisztovnak, a Bolgár Nép- köztársaság külkereskedelmi miniszterének meghívására 1984. szeptember 28—30. kö­zött látogatást tett az őszi plovdivi vásáron. Vendéglá­tójával áttekintették az ez évi árucsereforgalmi jegyző­könyv teljesítésének helyze­tét és aláírták az 1985. évi árucsereforgalmi jegyző­könyvet. Veress Pétert fogadta Gri- sa Filipov miniszterelnök. A megbeszélésen részt vett Kiss István, a szófiai magyar nagykövetség ideiglenes ügy­vivője is. Országgyűlési tisztségviselők tanácskozása

Next

/
Oldalképek
Tartalom