Tolnamegyei Közlöny, 1914 (42. évfolyam, 1-52. szám)

1914-10-04 / 39. szám (40. szám)

9 TOLNA MEGY El KÖZLŐN' 1914 október 4. . Legújabb. A mohamedánok is verik A szerbeket. * Konstantinápoly, október 2. Az „Q8maü Lloyd“ reprodukálja ^ löhb niuzuimfft tí*il?eTO&égf’*nyYlatkozaíát. *Az illetők tegnapelőtt érkeztek ide Szalonikin átftiiíB elmond­ták, hogy Qptkavában, I Ipekben, L Ptnirendben)' Uszkühbeu és, Kocsanibaiv aí muzulmánok fégyt vert fogtak « szerbek ellen és három hadosztályt alakítottak, amlelyek létszám^, 90.0Q0 áhtber. A szerbek három zászlóaljat küldtek ellenük, ame­lyeket azonban, mielőtt még rendeltetési helyükre értek volna, az albánok körülzártak. Két szerb zászlóalj teljesen megsemmisült. Egy albán vezér 20.000 albán önkéntessel Uszkübb ellen vonult, és követelte a város megadását. A monasztiri albánok szövetkeztek a reznai bolgárokkal, akik Peikov, volt bandavezér parancsnoksága alatt állanak. Bolgár bandák megszállották a Bigliszte szorost, hogy megakadályozzák epirotáknalc Macedóniában,való átkelését. Monasztirban muzul­mánok és csendőrök között összeütközésre került a sor, amely ‘alkalommal 12 szerb csendőr életét vesztette. •- ■ Perzsia szent háborúra készül. Bécs, október 2. A Mittagzeitung a következő konstanti­nápolyi tudósítást közJi: — Perzsiában az oroszellenes mozgalom olyan méreteket öltött, hogy az még Pétervárott is, ahol pedig tudták, hogy Perzsia oroszellenes, általános j meglepetést keltett. Ilyen nagy ellen szenvet nem vártak mégsem Perzsia részéről. — A perzsa papság lázitja a népet Orosz­ország ellen és Perzsiában a papság mindenható. Minden politikai pártkülömbség megszűnt és Perzsia egész népe egyöntetűen szent háborút hirdetett Oroszország ellen, • hogy Perzsiát föl-, szabadítsák minden idegen járom- alól. Perzsia déli • részében ugyanilyen nagy az ellenszenv Anglia ellen. Teheránban hatalmas tüntetések voltak Proklamációk terjesztenek ezrével a nép köpött és fölszólítják a lakosságot, hogy rázza le magáról az orosz és angol jármot. Németekkel való egyiittmüködésíink. Becs, október 2. A főhadiszálláson általános az áz érzés, hogy á legközelebbi napok részünkre kedvező alakulást fognak hozni. A németekkel való együtt­működés azt a reményt keltheti bennünk, hogy az .erőd vonalhoz közeledjenek, visszavetettük. A Szilézia télé eső fronton, az ellenfél jelentős erő­sítéseket kapott és nagy tevékenységet fejt ki. Olaszországnak a hármasszövetség mellett kell maradni. Róma, október 2. Az olasz királyi ház tágja, az áostai her­ceg, a „Giornale d’Italia“ hoz intézett nyílt leve­lében a többi között a következőket írja: Az olaszoknak nem szabad megfeledkezniük arról a sok jogtalanságról, amelyet a franciák O.aszországgal szemben Tunisz birtokbavételétől kezdve egészen a tripoliszi háború végéig elkö vetlek. Oktalan és káros dolog volna O.aszország szempontjából, ha ahelyett, hogy szövetségi kö­telezettségeinek eleget tegyen, együtt akarna menni* az "entente hatalmakkal. Egyetlen józan hazafi nincsen, aki kételkednék abban, hogy az olasz kormányban lesz annyi jogérzet, kötelesség tudás és bölcsesség, hogy — ez minimális köte­lessége a hármasszövetséggel szemben, —a sem­legességét változatlanul fentartsa. Az olaáz szociáldemokraták újra nagyszámú, igen látogatott népgyülést rendeztek, amelyeken azt a határozati javaslatot terjesztették föl az olasz kormányhoz, hogy olasz nemzetnek sem legességét minden körülmények között fenn kell tartania és ezen az álláspontján legkevésbé az entente hatalmak érdekében szabad változtatnia. A határozat ezzel a fenyegetéssel végződik : Ha a kormány ennek ellenére a frankofilok által letériteni engedné magát az egyedül becsü­letes útról, akkor majd a mi szerepünk kez­dődik ! Sárszentíörinc. „Ma küldtünk el vasúton öt nagy ládát, bennök 136 drb ing, 52 drb lepedő, T" paplan lepedő, 1 abr sz, 6 szalvéta, 104 zsebkendő, 3 irikóing, 13 pár harisnya, 3 pár lábszárvédő, 81 alsónadrág, 147 törülköző, 6 nagy párna, 2 kis párna, még számos más ruhanemüek^ seb­kötők stb.“ így szól a sárszentlőrinci jelentés. Tolnamegyének pz az 1928. lélekszámú tős­gyökeres mag} ar lakossága aránylag a vezetők közt foglal helyet. Lelkes hazaszeretete nem várt felszólítást, saját elhatározásából sictve-siet a nem­zeti becsület védelméért küzdő1 katonák felka rolására. ., A gyüjtés fáradságos szerepét Török Józsefaé éls Na^y Istvánné-íi-trhölgyek' VégzUí^' előbbit*;* jpgytíi utóbbi a tanító neje. Époly szép hivatást töltenek be, mint a férjük \hwatáeáoáhfo^va- a községházán, vagy az iskoláiban5 betölt. I lonleábj^i ijemes agilitásükért fizessen meg nekik• a Min- denliató. »> ; < \ ;>tá íuÁ ti >va ‘'/Ismerjük, jó oldaláról ezt a kis községet*, liol-.az tegész lakosság egy test, egy* lélek.' Jó­módú magyarajku Lutheránusok, kik vasút hiá­nyában —f a világtól ugyan kissé távol esnek,- de kedves otthonukban feltalálják magukat; s nem egy nagyközség, kisebb város irigyelheti boldog társas életüket. Most is, hogy a haza oltá­rára adakozhattak, vetekedve tette ezt mindegyi­kük, s hogy. az adakozás, a természetbeni és a pénzsegélynyujtás listája náluk nem záródik le, az bizonyosra vehető. Petőfinek iskolát nyújtó község méltó marad nevéhez, szivükben lelkűkben a hazaszeretet örökké lángolva ég. Hát csak rajta jó lőrinciek, férfiak, nők előre a Haza hív ! Sokan vannak Sirszentlőrinc- ről is a harcban, fiuk, apák ] Mily jól esik ezek­nek, ha hozzájuk is bárhonnan jut ruha, vagy bárminő segély. Egyek vagyunk, együtt érezünk, ami a harcosoknak fáj, nekünk is fáj. Ne enged­jük, hogy fázzanak, hogy nélkülözzenek, lőrin­ciek meg ne álljunk a fél utón ! Hogy sár és Lőrinc akad a községben, az könnyen Hihető. De hogy szentté avassuk, erre most jött az idő. Nagy időket-élünk, nagy dol­gok várnak ránk. Katonáink halálmegvetéssel életüket és vérüket áldozzak a Hazáért, vele érettünk, nekünk mindenünket oda kell adnunk érettük ! KÜLÖNFÉLÉK. Aranyat-vasért. Lipunk legszebb rovatának tartjuk ezt, hol az emberi lélek legnemesebb ’iszivvtrágának szirmát jelenti minden név, mely itt állandóan felsorakozik egymás után. Debulay Lajos 2 régi ezüst pénzt 1 drb fülbevalót, Debulay Antal 2 régi ezüstpénzt, Mohai Mariska t , ....... Mohai Lajos 1 1 ezust'0M Baumgartner Vrtícéné (Hőgyész) 1 pár fülbevalót 1 amulettet, -­Baumgartner Ducika (Hőgyész) 1 aranygyűrűt, Bruckner Zsigmond 2 koronát gyürümegváltásra, Debulay József z régi ezüstpénzt, Hödl Andor 1 régi ezüstpénzt, Berényi Gyözőné 1 arany gyűrűt 1 zsuzsut, Fischhof Mór-1 arány gyűrűt, Físchhof Mórné 1 arany függőt, Honórits Béla 1 ezüst órát,'"« özv. Dicenty Ernőné 1 pár aranyfülbevalót, Debreczeni Tivadar 1 ezüstórát, Hödl Zsigmond 1 ezüst húszast, Horváth István 1 ezüst húszast, Tenk Miklósné 1 pár aranyfülbevalót, Daróczy Zoltán 1 ezüstláncöt, Mattyoni Erzsiké 1 pár arany fülbevalót, Mattyoni Esztike 1 aranygyűrűt, Hotacskó Kató 1 aranygyűrűt, Parragh Etelka 1 aranygyűrűt, Bodor Aladárné 1 arany karperecét, Bodor Aladár- 1 ezüst ótaláncot, Szabó Irénke (Bölcske) 1 aranygyűrűt, Szabó Mariska (Bölcske) 1 aranygyűrűt, özv. Farkas Lajosné (Bölcike) 6 koronát gyürü­megváltásra, Tóth Erzsiké I pár arany fülbevalót és törmelék aranyat, Szabó Pál Jánosné 1 pár arany fülbevalót, Elek Gyula 1 ezüst óraláncot, Aldor Ödönné 1 aranygyűrűt, Horváth György 1 ezüst szűrőt és villát. Feinné Steiner Rózsi 1 aranygyűrűt, Szabó Rozi 2 koronát gyürümegváltásra, , Taffner Márta I ezüst díszt, Heilmann Ilonka (Szedres)' 1 aranygyűrűt, Heilmann Béláné (Szedres) 1 aranygyűrűt, Heilmann Béla (Szedres) 1 aranygyűrűt, Stefancsics Franciska (Szedres) 1 arany fülbevalót, Radó Aladárné 1 aranygyűrűt, Hirsch Bella 1 ezüst kést és villát, ■N. N. 1 pár arahy fülbevalót. N. N. (Fadd) 1 törölt arany fülbevalód Fent Lászlón é 1 aranygyűrűt, Fent László 3 drb régi ezüst pénzt, özv. Király Sámuelné 2 aranyfüggőt és törött gyűrűt, id. Arany Károlyné arany törmelékeket, Debreczeni Zsigmond 1 ezüstkanalat, Holub Jánosné 1 karikagyűrűt, Holub János arany törmelékeket, Jároscsáki Róza I ez(jst. karperecét és ezüst mejltüt, dr. Haypál Sánífó'r 1 ezüst óraláncot, Haypál Borlska 1. ezüst óraláncot, ■Cziráky Ferenc 1 ezüstórát, Cziráky Ferencné gyűrűt és ékszértörmelékeket, Dánay Sarolta 1 ezüstláncot, aranygyűrűt és szivet, Dánay Mariska 1 ezüstláncot és aranyzsuzsut, N. N. 1 ezüstzsuzsuí, Vesztergombi Juliska 2 ezüstgyürüt, Wolf Adolné 1 pár arany fülbevalót, 2 pár ezüst fülbevalót, egy e'zfl&f amulettet. Tóth István unokái (Sárszentíörinc) 2—2 koronát gyürümegváltásra, Fricker Edéné (Hőgyész) 2 aranygyűrű), N. N. 1 aranyláncot, N. N. 1 régi ezüstpénzt. R. B. (Kistengelic) l aranygyűrűt, R. B. (Kistengelic) I aranygyűrűt, Rí- B. (Kistengelic) 1 aranygyűrűt, Szivcsák jánosné 1 aranygyűrűt, Fekete Maliid 2 darab ezüst karperecét, Molnár IImil! 2 fezjüst órajáncod' , Molnár Györgyi arjpnyz^uzsut elkeresztel, 4 darab ezüst zsuzsut, rxoli Beqjcze Rozi''arany fülbevalót, Valga EfzseBét 4 ezüst' díszt, Pa tiltás Erzsébet 1 arany fülbevalót, "GrAnfeld Zseni - (Decs) 1 arany és 1 azüst kar­perecét, V :f. ’ , '' 4 í­Duflai Erzsi | pár arány" fülbevalót, Fehérvári józséf 1 ezüst érmet, ‘ Hillér Gyula | aranygyűrűt, Takács Gyula ' (Dunaszentgyörgy) 5 koronát gyűrű- megváltásért, _ Takács Gyuláné (Dunaszentgyörgy) 5 koronát gyürü- megváltásért, Özv. Garay GyÖrgyné (Paks) 5 koronát gyürümeg- váltásért, Cziráky Mariska 1 ezüst karkötőt, Mayer Ilonka 1 ezüst fülbevalót, . Mayer Mariska 1 ezüst láncot, ' - ;• Müller Erzsi 1 aranygyűrűt. 1 pár fülbevalót, tör­meléket, . . Salamon jakabné 1 régi ezüst pénzt, Salamon Frida 3 töiött fülbevalót, Salamon Elza 2 ezüst láncot, Salamon Magda 1 ezüst karperecét, j Tóth Mariska 1 aranyszivet, lánctörmeléket, Tóth Cizike 1 ezüst óraláncot, Perlaky József 4 i égi ezüst pénzt, Perlaky Józsefné 1. régi ezüst pénzt, Lendvai Józsefné 1 karikagyűrűt,' Pécz Pálné 1 aranygyűrűt, Portás Anna 1 aranygyűrűt, Császár Örzsike 1 törött‘fülbevalót, Császár Juli 2 arany fülbevalót, N. N.' 4 régi ezüst péiízt, — A király névnapja, ősz királyunknak f. hó 4-én lesz a névnapja, mely alkalommal ünne­pélyes hálaadó istenti-zteleteket tartanak. A szek- szárd-belvárosi róna. kath - templomban tartandó ünnepélyes nagy misére dr. tent Ferenc apat- plébános meghívta az állami, megyei és városi hatóságokat. h4' Kitüntetés. A király Módig Zoltán vezérkari testületbeli századost, néhai Módig László vm. főpénztárnok fiát az ellenséggel szemben való vitéz és [eredményes magatartásáért a katonai érdemkereszttel tüntette ki. — Királyi elismerés. A király megparan­csolta, hogy Marossg Dezső 64 gyalogezredbeli hadnagynak, Marossy Lipót szekszárdi m. kir. I adópénziáros j fiának, aki Szerbiában meg is sebe­sült, a legfelső dicsérő elismerés tudtul adassák. v;£i| Miniszteri megbízás. A vallás- és közok­tatásügyi miniszter. Kárpáti Kelemen székesfehér­vári tankerületi főigazgatót megbízta a bonyhádi ág. ev. főgimnázium és a gyönki réf. algimnázium látogatásával. — Megerősítés. A vallás és közoktatásügyi m kir. miniszter 65350 számú rendeletével Horváth Ferenc r. k. tanítót, a tolnai közs. iparos- tanonc iskolánál viselt állásában megerősítette. — Beiratás az iparos tanonciskolában. Az iparos tanonciskolában ma 4 én d. e. fejeződnek be a beiratások. A polgármester hirdetményileg hívta fel az iparosokat tauoncaik behatására. Tandij 4 korona, mely a háború után is fizethető. Tanitóválasztás. Epres Lipót naki rk. osztálytanító Bácsvaskutra, — bősze- János nosztauyi tanító pedig Veszkényre választatott meg tanítónak. — Nyugdíjazási kérelem. Molnár Sándorné szül. Gajdosi Erzsébet tolnai róm. kath. tanítónő nyugdíjaztatásáért folyamodott. — Uj kaszinói tagok. A Szekszárdi Kaszinó választmánya múlt kedden tartott ülésében a rendes tagok közé folytatólag felvette a következőket : Szabolcsi László máv, mérnök, Tóth József törv. irodaigazgató, Bölöny Ödön urad. felügyelő, Madi Kovács Dénes közig, gyakornok, Szerényi Ferenc magánzó, Madi Kovács István, Polgár József tanár, Schäfer Aladár gyógyszerész, Havranek Jánps csendőrfőhadnagy, Gallik Kálmán közalapitv. s. felügyelő, Bitzó Vilmos h. gazd. felügyelő, Lakos János fogytán, tanár, Politzer Sándor máv. mér nők, Gasparovics György róm kath. s. lelkész, Sebestyén Ferenc róm. kath. s. lelkész. — Zichy Gyulífgróf püspök felhívása. Zichy Gyula gróf püspök most megjelent XIX. körle­velében felhívással fordul az egyházmegye pap­ságához és | hívekhez, hoity a sebesült harcosok és a hadban álló katonáink családtagjai részére gyűjtsenek. A gyűjtést maga a bőkezű püspök kezdette meg 2000 koronával. Reméli, hogy nem lesz egyházmegyéjében egyetlen kath. pap sem, aki a gyűjtéshez a maga adományával ne sietne szintén hozzájárulni. Egyben elrendelte, hogy egyházmegyéje összes templomaiban október első vagy második vasárnapján e célokra a hivek kö­rében is gyűjtést rendezzenek és ennek eredmé­nyét haladéktalanul jelentsék be. A püspök a begyült összeget felerészben a Vöröskeresztnek, felerészben pedig a magyar Hadsegélyző Hivatal­nak fogja elküldeni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom