Tolnamegyei Közlöny, 1916 (44. évfolyam, 1-53. szám)

1916-07-30 / 31. szám

1916. julius 30. TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 3 . — Nyugdíjazás. A megy egy ülés Szecsey Lajos megyei utmestert betegsége miatt 1008 K nyugdíjjal és 200 korona lakbér nyugdíjjal nyugdíjazta. — Kérés a 18 kg. gabonaadag. A kor­mány tudvalevőleg a mezőgazdasággal foglalko­zók részére — személyenkint — havi 18 kg.-ban, egyéb foglalkozásnak részére havi 10 kg.-ban szabta meg az elfogyasztható s ilyen formán meg­vásárolható illetve visszatartható gabonamennyi­séget. Ez a megszabott mennyiség azonban, kü­lönösen a mezőgazdaságot űző lakosság számára kevésnek bizonyult már a múltban is és alig van mezőgazda, aki a saját és gazdasági cseléd­sége szükségletét már jó pár hete nem az uj ga­bonából fedezné, mert a 18 kg.-os adagolással sem maga be nem érte, sem munkásai nem akar­tak a szűkre szabott kenyér mellett dolgozni. így történt, hogy a 12 havi mennyiséget 9—10 hó­nap alatt felették s alig tudták kivárni az újat. A hús-étel hiánya idézte elő különösen a többlet í°Sya8Ztást s míg a nem mezőgazdasággal fog­lalkozók, különösen a hivatali osztály, nár még annyi húst Bem lát, mint a földművelők, de kop­lalni, sanyarogni szó nélkül jobban megtanult, addig a mezőgazdasággal foglalkozók nem tud­nak és nem is akarnak úgy látszik a saját tér- melvényük mellett kisebb adagokkal megelégedni. Talán ennek is tudható be, hogy a kisebb mező­gazdák tartózkodnak fölösleg gabonájuk eladásá­tól. Azonban, rendelet — rendelet marad mind­addig, mig meg nem változtatják. Hogy pedig mennyiben lehet megváltoztatni, azt most olyan magasabb szempontok döntik el, amibe csak a kormány láthat bele. Mindenesetre jobb 365 nap féladag, mint akár csak 200 napon át egész adag •és 165 napon át semmi. — özvegyi nyugdijak. A törvényhatósági bizóttság néhai Szévald Móric volt tamásii járási : főszolgabiró özvegye nyugdiját 3920 koronában, Kálmán Móric elhunyt nagyszokolyi községi főjegyző özvegyének nyugdiját és gyermeke utáni nevelési járulékát összesen 1541 korona 12 fillérben, Pcsthy Ferenc volt paksi köz­ségi pénztári jegyző özvegyének nyugdiját és gyermekei utáni nevelési járulékát összesen 1993 korona 60 fillérben, Antal István elhunyt tolnai anyakönyvvezető jegyző özvegyének özvegyi nyugdiját 728 koronában állapította meg. — Hősi halál. Szalay Sándor volt tolna­vármegyei nyug. kir. segédtanfelügyelő Dobro- nucnál a Bukovinában vívott nehéz harcokban julius hó 7-én az ellenség golyójától találva, hősi halált halt. — Akik nem akarják eladni gabona- fölöslegüket. Lépten-nyomon halljuk a panaszt, hogy a termelők visszatartják a gabonájukat, tar­tózkodnak az eladástól. Nyilván arra számítanak ezek, hogy majd eldugják és suttyomban a rá­szoruló fogyasztóknak eluzsorázzák. Ez a számí­tásuk azonban nem fog beválni, mert a saját szükségleten felüli készlet rekvirálva van már s igy ha nem adják el ezt a fölös készletet a ter­melők, úgy a Haditermény rt.-nak kötelesek el­” adni. A. Haditermény rt. részére pedig az 50 métermázsán aluli vásárlásnál 1 koronával olcsóbban van meghatározva az átvételi ár a maximális árnál. — Elmennek a 6-os vadászok. A Szek- szárdon állomásozó cs. és kir. 6 os vadászezred zászlóalja, mint hírlik, rövid időn belül elmennek tőlünk Kaposvárra és igy felszabadulnak az iskolák. — A katonaság is rekvirál. A katonaság ellenőrzi a rekvirált kukoricát. Kinyomozzák, hogy mennyi a kukorica készlet. A gazdáknál esak annyit hagynak, amennyi október hó 1-ig szükséges a sertések hizlalására. — Kevés a gyümölcs. Vidékünkön az idén alig termett gyümölcs, ami a piacra kerül, azért az eladók hallatlan árakat követelnek. Egy szem franciabarack 30 fillér, egy hitvány almácska 14 fillér. Ha a vevő drágálja, egyszerűen azzal felel az almás asszony : „hogyha nem tetszik, ne vegye Imeg, majd megveszi más.“ — A gyermekek imádság« « békéért. XV. Benedek pápa rendeletére egész Európában, igy hazánkban is folyó hó 30 áD, vasárnap a gyermekek minden kath. templomban imádkoz­nak és közös áldozáshoz járulnak, hogy mielőbb a várva-várt békét leesedezzék. A pápa rendele­tét Zichy Gyula gróf pécsi megyésptispök XI. körrendeletében papságának figyelmébe ajánlja. —' Napközi otthonok. A miniszter fel­szólította a kir. tanfelügyelőket és az illetékes -egyéb hatóságokat, hogy napközi otthonokat lé­tesítsenek, hogy a férfi munkaerő híján keresetre -és ^ munkára utalt anyák gyermekeiket napközi otthonokba helyezhessék el. Ezt a hasznos intéz­ményt .minden községben és városban életbe kel­lene léptetni. — Hős pécsi hnszárok. A hadseregpa­rancsnokság az ellenség előtt tanúsított vitéz ma­gatartásukért a pécsi 8. honvédhusz&rezredbeli Kraszny Mihály tartalékos hadnagynak, Drasko- vits Ferenc, Báró Podmaniczky Atilla, Bors Emil és Muzslay Sándor tartalékos zászlósoknak a 2. osztályú ezüst vitéaségi érmet, továbbá Horvát Gyula, Király Lajos tizedesednek, Polák János, Potecz József, Nyirő János, Vörös Gyula, Wecker Antal, Bugyáklia István, Pintér Mihály, Kmetovics András, Gurubi György és Gebl Ru­dolf huszároknak, Fazekas István, Kiss János szakaszvezetőknek, Böhm József, Csenge István tizedeseknek, Gilián Mátyás, Rejk István, Ge- lányi Antal huszároknak, Varga Vince járörve- zetőnek, Kerner Jószef, Brajda József, Limbur­ger János, Schüle György huszároknak, Végh Ferenc szakaszvezetőnek, Farkas Sándor tizedes­nek és Hegedűs András huszárnak a bronz vi­tézségé érmet adományozta. — A liszthiány. Nemcsak nálunk, hanem igen sok helyen arról panaszkodnak, hogy hiába van a gazdáknak lisztutalványuk, mert ennek dacára sem kapnak a kért mennyiségben lisztet a kiárusító lisztüzletekben. A bajt csak fokozza azon körülmény, hogy a hetipiacra beözönlő asszonyok városunkból csempésznek lisztet. — Reméljük, hogy qzek a bajok mielőbb meg fog­nak szűnni, mert1 csak az a véletlen és ak aratlan körülmény idézte elő a múló liszthiányt, hogy a malom-őrlést technikai zavarok rövid ideig gá­tolták. Ha a szükség megkívánja, a hatóság az éjjeli őrléseket is elfogja bizonyára rendelni. — Takarmány-árpa beszerzése. A takar­mány-árpa beszerzését Szekszárdon igen meg­nehezíti az a körülmény, hogy egyrészt Szek- szárd határában igen kevés árpa terem, másrészt a termelő gazdák árpájokért a drágább sörárpa maximális árát követelik. — Minthogy az idén szemes takarmányul alig kínálkozik más az állat­tartó gazdáknak, mint árpa, célszerű volna, ha a szekszárdi érdekeltek tömörülnének árpa szük- ségletök együttes és tömeges beszerzésére. E cél­ból szükséges, hogy az illetők szerezzék be a várostól az egész évre szóló vásárlási jegyet és azt borítékban mentői előbb küldjék el «Föld­vári Mihály Szekszárd, Béri Balogh Ádám- utca i2.* címre, amikor is a tömeges takarmány árpa megrendelés a maximális árban eszközöl­tetni fog, illetőleg a takarmányárpa szükséglet biztosítására a megfelelő intézkedések hivatalos utón megtétetnek. — Több százezer koronás örökség. A pécsi Miasszonyunkról (nevezett apácazárda több százezer koronát érő örökséghez jutott. Ugyanis végrendelet utján megkapta a bölcskei Nagy-féle birtokot. Az örökség tárgyát képezi a többek között egy ódon kastély, 3Q hold 1 terjedelmű park közepén, melybe a zárda most volt be­vezetve. A szép értékes hagyatékot Vajdics Gyula pécsi prelátus-kanonok, a nőzárda két kiküldött­jével és a püspöki mérnökkel a napokban vette át Bölcskén. — Az elesettek holttesteinek szállítása. Gyakran előfordul az az eset, hogy a hars téren elesett és tábori egészségügyi intézetekben elhalt katonai egyének holttesteinek exhumálásánál hozzátartozói részéről az említett holttestek vas­úti szállítására vonatkozó díjkedvezmények enge­délyezéséért utólagosan és csak akkor folyamod­nak az illetékes vasút igazgatóságához, amidőn az utazás és szállítás már megtörtént. A folya­modók kérelmét az illető vasutigazgatóság min­denkor kénytelen elutasítani, mivel aszóbanforgó díjkedvezményeket utólagos visszatérítés utján elvi okoknál fogva nem engedélyezheti. Ennél­fogva újból felhívták a parancsnokságok figyel­mét arra, hogy a díjkedvezményekért előzetesen, vagyis az utazás és szállítás megtörténte előtt kell az illető vasutigazgatósághoz folyamodni, mivel ellenkező esetben a kifizetett rendes menet- és szállitási dijak 50°/o ának utólagos vissza­térítését nem engedélyezik és az ilyen folyamod­ványok beterjesztését mellőzni kell. — Kisegítő kórház. Dr. Zavaros Gyula főorvos a nemrég beszüntetett kölesdi kisegítő Vöröskereszt kórházat újból megnyitotta, melyben 20 katona nyer ápolást. — Uj hajómenetrend. Az Első cs. és kir. szab Dunagőzhajózási Társaság e hó 24-ével uj hajómenetrendet, a régi nyári menetrendet léptette életbe, van hajóközlekedés külön Budapest —Mohács között (helyi hajó) és külön Buda­pest—Mohács—Zimony (Belgrád) között. — Elesettnek nyilránitott katona levele. Bencze Sándorné tolnanémedii lakos már el- siratta katona férjét, mivel a hivatalos értesítés szerint még 1915 ben hősi halált halt. Most az­után levelet kapott elveszettnek hitt férjétől Orosz-,Szibériából, melyben írja, hogy él és jó egészségnek örvend. — Vágatáéi tilalom. A földmivelésügyi miniszter a kormány rendelkezése alapján üsző- borjuk, három évesnél fiatalabb üszők és hasas tehenek levágását eltiltotta és esen tilalomnak érvényt sserzendő, elrendelte, hogy minden em­beri fogyasztásra szánt szarvasmarhát a 'hús- vizsgálóknak közreműködése és annak alapján megadott engedély után szabad csak levágni. —— Kivételt ez alól csak kényszervágás esete képez. A husvizsgáló köteles az Uszőborjak, hasas tehe­nek és három évesnél fiatalabb üszők levágását megakadályozni. A rendelet ellen vétők kihágást követnek el és megfelelőképpen büntetve lesznek, az engedély nélkül levágott állat hasa pedig el- kobzandó. — A dombóvári szt. Orsolya-rend női kereskedelmi tanfolyama és polgári leány­iskolája intefnátuss&l. A kereskedelmi tan­folyam egy évre terjed. Tandíj: 120 K, be- iratáéi dij: 10 kor. Internátusi eltartási díj : 580 K. A polgári leányiskolának az I., II. és III. osztálya nyílik meg. Tandíj: 100 K. Eltartási dij: 500 K. Bővebb felvilágositással szolgál az intézeti! főnöknő. Dombóvár, 1916. jul. 19. Jäger M. Berchmána, főnöknő. — A búza- ég roisliszt legmagasabb ára. A kormánynak a busa- és rozsliszt legmagasabb árát megállapító rendelete szerint Tolnamegye területén a búzából készült finom téBztaliszt és dara legmagasabb ára métermázsánként 95 kor. 50 fillér, főzőliszt 59 K 50 f., kenyérliszt 41 K 47 f., rozsliszt 45 K 85 f. E megállapított leg­magasabb árak 1916. julius 22 ik napján léptek életbe. A közvetlen fogyasztás céljait szolgáló forgalomban, kicsinyben az eladó csak olyan árat számíthat, a melyek a megállapított legmagasabb áraknál nem aránytalanul magasabbak. Az eladó a zsák súlyát az eladott liszt súlyába nem szá­míthatja be. Azonban az általa szolgáltatott zsák árát külön felszámíthatja. — Tilalom az irány tűre. Az utóbbi idő­ben a hadifoglyok és internáltak közül számosán vásároltak iránytűt, ami fontos segédeszköz az esetleges szökésre. Ennélfogva egyes közigazga. tósági hatóságok elrendelték, hogy a hadifoglyok nak, internáltaknak s bárkinek részére iránytű* ezentúl csak hatósági engedéllyel szabad eladnit Az ez ellen vétő árusítókat szigorúan büntetik, s iparigazolványukat elvonják, — Az állattenyésztés érdekében. A megyegyülés a szarvasmarha, sertés és juh- tenyésztési szabályrendeletet oda módosította, hogy a községek az apaállatokat a jövőben csakis a m. kir. gazdasági felügyelőség közben- jöttével szerezhetők be. — Ezen rendelkezés az állattenyésztés egyöntetű és céltudatos irányítását célozza. A szabályrendelet módosítás körül meg­lehetős vita fejlődött ki, mert Molnár József gazdasági egyesületi előadó a módosítást felesle­gesnek tartotta, mivel a most érvényben lévő szabályrendelet is megadja a gazdasági felügye­lőnek az irányitás és szakellenőrzés lehetőségét, amellett azért is ellenzi, mert tulajdonkép a köz­ségek autonóm jogát érinti. —- Többek hozzá­szólása után azonban a közgyűlés a módosítást elfogadta. — Utazás repülőgépen. Egy nagyarányú érdekcsoport van alakulóban, hogy megteremtsék Magyarország nagyobb városai között a repülő­gépközlekedést személy- és postaforgalomra. — A légi forgalmi társaságban a magyarországi érdekeltséget a Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság fogja képviselni, Budapestről kiindulva terv szerint nyolc főirányban hálózzák be az országot. — Az nj mozi műsor ismét a megszokott elsőrangú fölvételekből van összeválogatva. <Az úszó vulkán*, mely az idei szezonban bemuta­tott filmek legszebbike. Ezt a plasztikus szépsé­get különösen a szabadlevegős háttér, a messze­ségbe menő- tenger vakító fénye segít elő. - —- A témáját a halászéletből veszi. Egy halász­lány kedvese dühe elől megment egy ellenséges országból való fiatalembert, ki a hajórobbanás alkalmával megmentette életét. — A halászlány szerepében Lilly Bek realisztikus s mindamellett finom, művészi alakítást nyújt. — Az előadás második slágere: <A földi paradicsom* cimü vígjáték, 3 felvonásban, mely az idei vígjátékok legmnlatságosabbika. Jön még az érdekes ki­egészítő műsor. — Mennyi vámot vehetnek a malmok? A vármegye törvényhatósági bizottsága kimon­dotta, hogy a vámőrlő malmok S°/0 őrlési vámot * szedhetnek és hogy az őrleményt lemázsálva kö­telesek az őrlő közönségnek kiadni, a súlynak a zsákon való feltüntetésével. — A szekszárdi kir. postahivatalban minden fajta hadisegély postai frankójegy kapható. Ha mindenkinek hadisegély posta­bélyeget szabad esak használni. Minden fillér egy árva könnyét törli le. ■ « / \

Next

/
Oldalképek
Tartalom