Tolnamegyei Ujság, 1934 (16. évfolyam, 1-101. szám)

1934-10-13 / 80. szám

2 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1934 október 13. KoffalMiitiitai Hag-kávé 1 kit csomag— __ 1*M 1 nagy csomag _ 3*30 Te gyen egy próbát éa győződjön meg ezen káré kiváló mlnőaégéről. Kapható: Gauzep Ádám főszer- és csemegeáruházában Telefon 31 Szek8Zárd Telefon 31 Szállítás postán és vasúton hitók, mert megkülönböztetést kell tenni épugy az ipari etatisitika össze­állításánál, mint a gazdaságinál. Ai 1930. évi népszámlálás aierint Dunán­túl (a törvényhatósági városok figyel men kivül hagyásával) ai egyeaitett Komárom éa Esztergom vármegyék­ben a legnagyobb a népsűrűség, □ kilométerenkint 90*4, legkisebb Somogybán 57*4. Tolnamegyében 74 8, a tanulmányban hivatkoiott dombó* vári járásban 80*4, a tamásiban 60 1. A csonka orsaág 25 megyéjében ai átlagos népsUrttség a fentemlitett szem­pont figyelembe vételével 75 6. Ko­rántsem jön ki tahát a szerző érvei ■sempontjéből oly előnyös statisztika, mint ai a tanulmány 19. lapján ta­lálható. Figyelmen kivül hagyja dr Ná- methy B51a ur tanulmányában ait is, amikor a herceg Esterhásy Uj- dombóvár és Majsamiklósvár eszményi községek népességét tekinti, hogy a hercegi uradalmak, bár közigazgatá- silag e két kösséghes tartósnak, de igen népes községek határában feküsznek és így ások lakosságának egy igen tekintélyes réssé as urada­lomnak dolgosik, abból él és as Al­föld lakosaiból álló telepítés esetén, e községek lakói veszítenének leg­többet, lennének nemcsak földnél­küliekké, de munkanélküliekké is, holott moBt ások, akik dolgozni akar­nak, Tolna vármegye e területein családjaikkal a legrandesettebb vi­szonyok között élnek és alkalmuk van a munkanapok után kérges ke­züket imára kuloto’ni és hálaimát küldeni az Istenhez az Esterházy hercagek által nagy vallásossággal és áldozatkészséggel fenntartott 14 kegyuraBági templomban (utalás N »• methy Béla hivatkozott válaszára, ahol költői lendülettel ir erről). Senki sem vitatja azt, hogy a dol­gozni akaróknak munkaalkalmat kell adni, a napszámos sorból nemcsak kiemelkedni akaró, de tudó szor­galmas embereknek főldsserzési lehe tőséget is kell biztosítani. De semmi esetre sem leint ezt úgy megcsinálni, hogy a nincstelenből még munka- nélkülit is teremtsünk, mint az a legutóbbi földreform utján igen nagy százalékban bekövetkezett. Az ily módon való juttatás nemcsak a több j és jobb termelés és kivitel szempont­jából bűn, de ssociális szempontból is. Az általános földreform birtokokat osstott fel, tehát birtokosokat föld­jüktől, munkásokat, béreseket meg­élhetésüktől fosztott meg igen sok helyen, est telepítés címe alatt újból megindítani határozó‘.tan bűn volna. Beismeri a tanulmány írója is, hogy az állam anyagi ereje, valóssinüleg hosszabb ideig, nem engedi meg a a dr Némethy elgondolása sserinti települést. Mielőtt e tanulmánnyal foglalkoztam, illetékes helyről azt as információt szereztem, hogy az abban foglaltak, annak dacára, hogy|a ta­nulmány írója a földmivelésügyi mi­nisztérium telepítési osztályának egy kiváló munkása, osak magán el­gondolás és nem fedi a hivatalos felfogást. A hivatalos felfogást ille­tőleg nem volt módom és alkalmam a telepítési osztály uj vezetőjétől, dr Vass Elek miniszteri tanácsos úrtól tájékozódást szerezni, de abból, hogy csak tiz millió psngő áll a telepítési célra a kormányhatalomnak rendel kenésére, joggal arra lehet következ­tetni, hogy ebből nem a békeidőbeli csángó és egyéb telepítésekhez ha sonló akciókra gondolnak, még csak az oly sserencsétlen eredményűre sem, mint a tolnamegyei muthpusstai te­lepítés, hanem a cél az lehet, hogy hoszátelepitésekkel eladás előtt álló birtokokból olyanok juttassanak föld­höz, akik állami támogatással ugyan, de földet vásárolni, kis gisdaságukat felszerelni, állatállománnyal ellátni, a földet megművelni és megtartani is tudják. SíjnoB, sokkal több föld áll e célra | rendelkezésre, mint amennyit tiz, sőt | mi a Lumen — e ténytelje sitmény egysége, legyezze meg: 10 Lumen — 1 Dekalumen (Dim). Dekalumennel jelöljük az uj TUNGSRAM D lámpákat, hogy a duplaspirál (kétszer tekercselt izzószál) meg­növekedett fényteljesitményéf kis számokban is kifejezhessük. TUNGSRAM Ü DUP1ASPIRÁLLÁMPA DEKALUMEN SOROZATBAN A# huss millióból is át lehetne adni az arra érdemeseknek. Mert meg vagyunk győződve arról, hogy kormányunk telepítési ssándéka komoly, nem egy felvetett jelszó, amelynek ssülője vagy a politika, vagy a lelkiismeretlenség és önzés. A cél nem lehet az, hogy földet adjanak annak, aki akar, hanem földet kapjon az, aki eddigi életével, józanságával, munkaképessé­gével és hazafias érzésével reá szol­gált arra. A kormány emez igen fontos feladatának megoldásában ott lesznek a szövetkezetek kipróbált hitel- éB földbérleti szerveikkel és gyakorlatukkal. Ne álmodozzunk tehát és ne keltsünk kielégíthetetlen vágyako­zásokat, ragadjuk meg azt, ami adva van, a tanulmányok ilyen irányban jogosultak és hasznosak. Schneider János. Tolna vármegye IskolánklvülI Népműve­lési Bizottsága folyó hó 11-én tartotta meg évi ren­des közgyűlését dr Peresei Bála alis­pán elnöklete alatt, melyen résztvet- tek: dr Hagymássy Zoltánná, dr Peresei B liáné, dr Haypál Sándorné, Sárossy Károlyné, Surgoth Aladárné, vitéz Vendel Istvánná, Kiss Lajos apátplebános, vitéz Makray Lajos pápai kamarás, Koch Alajos esperes- plebános, Müller Róbert ág. ev. fő- esperes, Tóth LajoB és Jánosi György ref. lelkészek, Schulthaisz Rezső vm. főjegyső, dr ó.ffy Gyula vm. tiszti főügyész, dr Halmos Andor kir. tan- felügyelő, vitéz Vendel István pol­gármester, vitéz Tihanyi Szilárd szék­kapitány, Szongott Edvin főszolga­bíró, László Aladár műszaki főtaná­csos, Legény Oszkár gazd. felügyelő, dr Freyler Károly vm. tiszti főorvos, dr Matson Gábor főorvos, dr. Had­nagy Albert vm. főlevéltáros, Pongrács Lajos gyógyszerész, dr Horvát Jenő ügyvéd, Dömötör József gazd. biz. tag, John Sándor gazd. egyes, igaz gató, Krámer János gazd. egyes, tisztviselő, Schlenker Mihály tanitó- egyes. elnök, Kovács Zoltán gazd. isk igazgató, Milonyay Elemér és vitéz Simon Simon el. isk. igazgatók és R«jczi Péter vm. népmüv. titkár. Dr Pdrcsel Béla alispán megnyitó­jában a népművelésnek a hazafias, vallásos és erkölcsös magyar lelkek kiformálásra irányu'ó eredményes munkájára mutatva rá, együttes és áldozatos munkára kérte fel a bizott­ság tagjait, majd elismeréssel szólt dr Hilmos Andor kir. tanfelügyelő­nek, a bizottság ügyvezető elnöké­nek, lelkes, körültekintő, értékes és eredményes népművelési munkájáról és köszönettel adózott Rajcii Péter bizottsági titkár busgó munkájáért is. Indítványára a közgyűlés úgy az ügyvezető elnöknek, mint a titkár­nak jegyzőkönyvi köszönetét szava­zott. A klasszikus elnöki megnyitó után a bizottság megállapítva tagjainak névsorát, örökös bizottsági tagokká megválasztotta Hussth Aladár m. kir. bányaügyi tanácsos, ny. nagymányoki bány»igazgatót és Bodnár István irót a népművelés érdekében kifejtett lel­kes munkásságuk elismeréséül, mig a bizottság tagjaivá megválasztotta Blandl György nagymányoki rk. es­peres-plébánost, dr Bujdos János ny. máv. titkárt, Csap’ovics József domb­óvári kir. kath. reálgimn. igazgatót, báró Fiáth Tibor földbirtokost, Ge- nersich Tivadar bonyhádi ág. ev. lelkészt, Jánosi György váraljai ref. lelkészt, báró Kornfeld Móric föld- birtokost, öisi Adorján bátaszéki közs. főjegyzőt, dr Pilisy E'emér kir. ügyészt, dr Treer István kórházi igazgató-főorvost, Farkas Irén paksi és Németh Olga dunafóldvári áll. polgári leányiskolái igazgatókat. Ezután Rajczi titkár ismertette a bizottság munka- és hatáskörét meg­szabó miniszteri randeletet, melyet a bizottság tudomásul vett. Az 1933—34. évi népművelési beszámoló jelentésből megtudtuk, hogy népművelési előadás 2878, műsoros délután 124, analfabéta tanfolyam 2, alapismeretterjesztő tanfolyam 2, nép­művelési tanfolyam 5, művészeti tan­folyam 6, ügyességi tanfolyam 5, nőnevelési tanfo'yam 2, mesedálután 160, tanulmányi kirándulás 9, nép­művelési hangverseny 47, műkedvelői előadta 181, alkalmi ünnepély 212 volt s a rádió közművelődési előadá­sait 279 esetben hallgatták. Nép­könyvtár 57 van, 11.309 kötet könyv­vel. Ezeket 6709 olvasó használta, 25 929 kötetet olvasva. A népművelési előadók száma 783 volt, a muH évhez az előadók száma 128 cal emelkedett. A vetítőgépek száma 22-val gya­rapodott és ekként már 87 község rendelkezik vetítőgéppel. A bizottság a kimerítő jelentést elismeréssel vette tudomásul, úgyszintén a 3 évi be­számolót is, amely az évről évre he* | állott népművelési munka fokozatos j és céltudatos fejlődését is föltárja. A Kedvelő részletfizetésre is Saját telepei Nntfrhpnhflrhpr flrfnn óc Fin cé*i N«i*«fc«»b»ciur j«ns utm#, mükö­IIUIJt'IlKlllfUUlM UUUII KJ 1 III cementárugyáros sirkőnagyraktára, tüzelő- és építési anyagkereskedése. S se k s tjárd, Horthy Miklós-ut 14—IS—18. szám és Gróf Tisza István-ut IS. — Fiók sirkőraktár;: Tolna, Gróf Sséchenyi-utca 88. szám, Kőfaragó munkák vállalása s készítése rajz szerinti kivitelben is. — Nagy raktár fekete svéd, — gránit sírkövekben, továbbá fehér es szürke márvány- és mükősirkövek, azonkívül fedlapok és sirszegé­Saját raktárai lyekben és virágvázákban is. Temető munkák vidéken is, u. m. vésés, aranyozás, áttisztítás jutányos árban. Cementáruk készítése és nagy raktára, u. m. kntgyflrük, betonhidcsövek és előfejek minden át­mérőiben, etető- és itató vályúk, jászolok, épitő bloccok, kutfedö, kutrovás. víztartályok, vasbetétes kerítés és kapuoszlopok, cementcserép, járda cementlapok többféle színben és nagysában stb. — Állandóan kapható friss portlandcement, minden színben és szemcsézetben mokózusalék, csiszoló- éa fényező anyagok, cementfesték, dunakavics, dunahomok, bányahomok, vakolat! kőpor sárga-, fehér- és rózsaszínben. Schamottégla és liszt, bőrlemez, szigetelő- és kátránypapir raktáron. _Tűzifa vagóntétel­be n és ölenként és felapritva minden minőségben, továbbá külföldi és hazai szenek állandóan raktáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom