Tolnamegyei Ujság, 1925 (7. évfolyam, 1-51. szám)

1925-10-17 / 41. szám

4 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1925 október 17. Uj ii Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy a Bajai Hengermalom lisztbizományi lerakatát Szekszárdon, Széchenyi utca 62. szám alatt, a »Magyar király szállá" épületében megnyitottam. Ugyanott mindennemű gabona ŐS hü­velyes magvak vétele és eladása nagyban ék kicsinyben Pozsgay Gyula mezőgazdasági terménykereskedő.^ 750 Használt horoshordók bérbe kaphatók a Mezőgazdasági-Kereskedelmi rt.-nál Szekszardon. — Ugyanott jó fejős tehenek és kitíinö burgonya9 továbbá használt és uj boroshordók előnyös árban vásárolhatók. — Iskolai megnyitó ünnepély. Szép ünnepség keretében folyt le f. hó 11-én h tolnai állami polgári fin és leányiskolában a tanév megnyitása. 9 órakor Veni Sancte volt ünnepios szentmise keretében a plébánia temp lomban, melyet R»k József esperes mondóit. Az istentisztelet után a községház nagytermében a községi elöljáróság és képviselőtestület, vala­mint nagyszámú közönség jelenlété­ben folyt le á tanévmegnyitó ünne­pély. A Magyar Hiszekegy elének- lése után dr. Kliegl Lajos igazgató tartalmas megnyitó beszédet mon­dott, vázolván az aj polgári iskola megnyitásának jelentőségét nemzeti szempontból és szerepét Tolna köz­ség jövője szempontjából. Kiemelte a községi elöljáróság és képviselőtes tűiét nagy érdemét az iskola létesí­tésében. Ezután CsincBara Győző tanár felolvasta és megmagyarázta a rendtartási és fegyelmi házi sza­bályzatot. Az ünnepély a Szózat eléneklésével ért véget. — Eljegyzés. Engel Izidor bőr- kereskedő leányát Editkét, eljegyezte Gyönkön, Adorján Imre kereskedő Dombóvár. (Minden külön értesítés helyett). — Közigazgatási adattárak létesi- Sitése. A belügyminiszter a közigaz­gatás egyszerűsítése érdekében elren­delte a közigazgatási hatóságok szá­mára mindazon adatoknak öszegyttj- tését, melyekre a hatóságoknak az ügyek intézésénél a tapasztalat sze rint, leggyakrabban Bzükség van, bog y ezáltal a sok felesleges levél­váltás, illetve közbeeső tudakozódás kikerülhető legyen. — Egy szekszárdi tanítónő apos­tolkodása Amerikában. Élénk emlé­kezetünkben van még, hogy Horváth Ida szekszárdi tanítónő, Horváth Ignác szekszárdi r. kath. elemi is­kolai nyug. igazgató leánya belépett a Szociális Missziótársulat szerveze­tébe és szerzete Amerikába küldötte, hogy az ottani magyar telepesek között folytassa áldásos működését. Évek óta foglalkozik Horváth Ida missziós nővér a kanadai Stockholmba szakadt magyar gyermekek nevelé­sének nehéz munkájával, amelynek eredményességéről most ezeket olvas­suk a Kanadai Magyar Újságban: „Kisarjadt az uj magyar sző az idegen földön. Gyönyörű eredményt mutatott fel a stockholmi magyar iskola. A stockholmi nyári magyar iskola ma, vasárnap délután tartotta ünnepélyes záró vizsgálatát, mely alkalommal a szülők és érdeklődök zsúfolásig megtöltötték a ,Magyar Hall“ termét. Sorra kerültek a nyári tanfolyam tárgyai, u. m. hittan, ma- gyar*irás, olvasás, történelem, ének és szavalat s a felmutatott eredmény a tanulók gyönyörű elhaladásáról tett tanúságot. Az ünnepély értékét nagyban emelte a teremben elhelye­zett kézimunka kiállítás, melynek szép darabjait az iskola leánytanulói készítették. A kézimunka »terén elért siker reményt nyújt arra, hogy idő vei sikerül magas fokra fejleszteni a magyar iQnságban rejlő művészi te­hetséget. Az ünnepély végén a hit­község nevében dr. Sántba Pál plé­bános mondott köszönetét az iskolát vezető Horváth Ida k. nővérnek buzgó fáradozásáért, majd a szülők előtt rámutatott a vallásos és nemzeti nevelés fontosságára. A gyermekek úgyszólván valamennyien dicséretben részesültek és vizsgái emlékeket kap tak. Hogy o nap a gyermekek előtt még emlékezetesebb legyen, vizsga a tán a hitközség vezetősége szóra koztató versenyeket rendezett a „Hall“ előtti téren és a nyertesek között dijakat osztott ki. Itt említjük meg, hogy a Sz. Erzsébet hitközség szep­tember 8 án, Kisasszony napján arató ünnepélyt és mulatságot rendez, mi dőo az iskola tanu:ói színdarabot fognak előadói. A Szerkesztőség a magyarságnak minden szeretetével és lelkesedésével szívből gratnlái a stock­holmi magyarság kitűnő vezetőinek, dr. Sántha Pál plébánosnak és Hor­váth Ida nővérnek és az egész kanadai magyarság elé példának állítja a stockholmi magyarok gyö­nyör ü munkáját, amelynek követése valamennyi igaz magyar embernek kötelessége.“ — Értesítés. A tolnai áll. polgári iskola igazgatósága közli, hogy a rendes tanulók felvétele az I. és II. osztályba f. hó 25 ig eszközölhető még úgy a fiú , mint a leányiskolá­ban. Ezntán már cBab indokolt ese­tekben történhetik felvétel. Más pol­gári iskolából való átlépésnek azon­ban későbben sincsen akadálya. A III. és IV. osztálybeli tanu'ók délután nyernek rendszeres oktatást. Esen- kivül tüzérségi, csendőrségi, valamint tulkorosak részére külön tanfolyam lesz. Vidéki magántanulók részére az igazgatóság szívesen ad felvilágo­sítást. — Beírás a Szekszárdi Téli Isko­lába. A Szekszárdi m. kir. Téli Gaz­dasági Iskola Igazgatósága felhívja a község gazdáit, hogy 16—25 éves fiaikat a Szekszárdon november hó 5-én megnyíló téli iskolába adják be. A gazdaképző iskola 2 éves. Mind a 2 évben az elméleti előadások november 5-től márcins 5-ig tarta­nak. A növendékek kiképzést nyernek az összes gazdasági tárgyakból, (u. m. növénytermelés, állattenyésztés, ker­tészet, szőlészet, gazdasági számadás, földméréstan, stb.), a háziipari mun­kák közül pedig a famunkák, kosár , kefe-, seprükötés, gyékény fonás. A tanítás teljesen ingyenes. A gazda- ifjak Szekszárdon gazdáknál kosztba (kvártélyba) olcsón elhelyezhetők. A 2 téli félév elvégzése ntán a gazda- ifjak levizsgáznak és bizonyítványt nyernek. Jelentkezni lehet Szekszár­don, a selyemgyárban, november 5-ig. — Egy magyar bencés levele Dél* afrikéból. Szék nzárdon még sokan emlékeznek Szilágyi Oszkár bencés tanárra, Szilágyi Gyula volt szekszárdi pénzügyigazgató-helyettes fiára és Szilágyi Ernő szekszárdi táblabiró fivérére, aki mint a soproni Bzeut Benedek rendi főgimnázium közszere­tetnek és köztiszteletnek örvendő tanára, több mint busz évvel ezelőtt missziós munkát vállalt a tengeren talon. Szilágyi Oszkár előbb plébános volt Amerikában, ahonnan a pannon halmi főapát engedélyével átment Délafrikába a zulukhoz Marienbiilbe. Délafrikai missziőállomásáról érdekes levelet irt Farkas Edithnek, a Szo­ciális Missziótársulat főnökasszonyá­nak Budapestre. „Talán nem érdek­telen, — írja levelében — hogy ép pen a dogmatika tanára lettem itt a Szemináriumban, ahol ezt a tárgyat oly alapos bőséggel tanulmányozzuk körülbelül, mint az egyetemeken. Négy éven keresztül heti 4 óra van erre kiszabva. Tanártársaim igazi tudósok: egyik a párisi Sulpice inté­zetben tanult, a másik, Bromner dr., világi pap, a Szeminárium rektora Rómában. Ez éppen tegnap kapta a Saentséges Atyától a Monsignore- kitüntetést és egy prelátus is van itt ezen a világtól oly távoleső telepen, összesen 6 pap vau itt. 22 többnyire német és svájci növendékpap, körül­belül 30 a Szent Vérről nevezett nő­vér, továbbá 8 fekete zulu férfijelölt és 6 laikus szerzetes testvér. Schütz tanár ur dogmatikáját is használom és mindig jobban értékelem kivételes érdemeit. Több mint egy tucat első­rangú dogmatikus után még mindig gyönyörűség az övét elolvasni, bár­melyik traktust vegyük is elő.“ — Tekintve, hogy Szilágyi főtisztelendő ur iránt még ma is igen sokan ér­deklődnek, itt közöljük mostani,cimét: Ixopp Marianhill Natal S. Afrika. — Iparművészeti „Thesa“ tan­folyam nyílik. A gyöoyörü kivitelű, saját tervezésű kézimunkákat kiraka­tokban helyezték el. Készítési módját bámulatos rövid idő alatt lehet el­sajátítani. Ezen tanfolyamon testüle­tileg vettek részt nőegyletek, leány- klubok. örülnénk, ha a házi iparnak ez újabb ágazata gyökeret verne városunkban is, mert amellett, hogy kiváló hasznot bajt, ízléses és csinos is. Érdeklődni lehet a cukrászdában. — A Könyöt cirkusz bemutatko­zása. Magyarország leghatalmasabb és legértékesebb cirkusza, a Könyöt- cirkusz szombaton este tartja meg nyitó előadását a vásártéren. A volt fővárosi cirkusz a legkitűnőbb mű­vészi erőkkel rendezi előadásait, amelyben a legszenzációsabb számok váltakoznak. Légtornászok, akroba­ták, trapézmüvészek, zenebohócok és augusztok szenzációs számai válta­koznak a dús műsor során. A 76 főnyi művészi személyzettel bíró cir­kusz nagy nevezetessége lesz pár Dapig a városnak. I Az ui typasn PUCK 175 cm3-es motorkerékpár GYŐZ és több mint egy perccel £ javítja meg kategóriájának | rekordlát. I 59 km-es átlagsebességet I ér el a Svábhegyre. I Gyári eladási központ: VI.» Liszt Ferenc-tir 9« — A pécsi postatisztviselök da­lárdája Bonyhádon. Folyó hó 10-en, szombaton nagysikerű hangversenyt adott Bouybádon a pécsi postatiszt­viselők dalárdája. A dalárda bárom számot adott le, köztük szerepelt a soproni dalosversenyen nagy hírre jntott Dal a dalról is. Szépen kiegé­szítették a művészi értékű program- mot Zerinváiy János tanár kitűnő zongorajátéka, Schall Juci ügyes szavalata, Schumann Jáaos sikerült gordonkajátéka, Schmidt Géza dr. bátaszéki körorvos nagyszerű hegedű- játéka, vitéz Dénes Ivánná szép éneke és Tomka Gusztáv zongorán előadott hangulatos magyar nótái. A karnagy tisztét Báter János látta el, konferanszié Olaazy Gábor volt. — Katonai élelmezési pályázat. A tolnai honvéd huszárosztály parancs­nokság az ott elhelyezett csapatok részére a jövő évre szükséges élelmi­cikkek szállítására pályázatot hirdet. Az ajánlatokat november hó 14 ig kell a gazdasági hivatalba benyújtani. A feltételek a huszárosztály gazdasági hivatalában megtudhatók. — A XV. m. kir. osztálysorsjáték uj játékterve általános feltűnést kelt nemcsak azért, mert a nyeremények számát 29.000 re emelte a m. kir. pénzügyminisztérium, hanem mert a nyereményeknek az összege való­ban szenzációs, szerencsés esetben 3,000,000.000, azaz hárommilliárd korona nyerhető 2 milliárd jutalom és 1 milliárd főnyeremény, azután 500 millió, 400 miíló, 300 millió, 200 millió, 100 millió stb. nyereményeket sorsolnak ki. összesen 27 milliárd és 905 millió korona készpénzben. Bizonyára még többen vesznek ezen­túl sorsjegyet és akinek eddig volt sorsjegye, most még inkább részt fog venni az uj sorsjátékban. Sors­jegyet azonban ajánlatos sürgősen megrendelni, mert a készlet a főeiáru- sitóknál nagyon kevés. Sorsjegyek hivatalos ára: egész 120.000 K, fél 60.000 K, negyed 30.000 K. Húzás október 22-én kezdődik. — Mindketten a bírósághoz kerül* tek. őzv. Szőke Sándorné és Tikos István decsi lakosokat a csendőrség feljelentette, mert özv. Szőke Sán­dorné Tikos feleségét gyalázó sza­vakkal illette, mire a feldühödött férj özv. Szőke Sindornét és Benedek Andrásnét úgy megverte, hogy eiőb- bin 8 napig, utóbbin 3 napig gyó­gyuló testi sértést okozott. j MAUTKER GYULA iotmMerme SZEKSZÁRD, Szekszőnl-Hőllú mellett. Telelőn: 107 |

Next

/
Oldalképek
Tartalom