Tolnai Napló, 1955. október (12. évfolyam, 231-255. szám)

1955-10-12 / 240. szám

4 NAPLÓ 1955. OKTOBER 12. Esti beszélgetés,,. Ilyenkor október közepén korán ereszkedik az este, s különösen hirtelen nyúlik a tes­tek árnyéka, ha felhős az ég s ködösen szitál az eső. így volt ez hétfőn este is Madocsán, s talán éppen azért találtuk ott­hon Földesi János bácsit, a madocsai kultűrcsoport vezető­jét, mert szitált az eső. Alacsony kis szobában ültünk szép, csendes falusi este. Kint a háztetőn álmosítón kopogtató esőcseppek, s a verandán vész- szőkosárban csördült a morzsolt kukoricaszem... A község kulturális életéről beszélgettünk Földes János bá­csival, az Igazság Termelőszö­vetkezet brigádvezetőjével, mi­vel ő a kultűrcsoport vezetője. Azé a kultúrcsoporté, amelyik a tavasszal sikerrel szerepelt a kultúrverseny megyei döntő­jén. ö olyan ember, hogy szí­vesen elmondja terveit, s kész­séggel fogad el tanácsot azoktól az emberektől, akik jóindula­túan készek segíteni, vagy ta­nácsot adni tervei megvalósítá­sához. Elmondta, hogy nehéz volt az együttest — nem is annyira összeszedni — mint műsor­anyagai ellátni. S amint be­szélt a szemében és a száján ki­buggyanó szavakban ott volt a szíve, s a jóindulat, amellyel az együttest igyekezett, s igyek­szik ezután is komoly, hasznos dolgokkal foglalkoztatni. A tavaszon szorgalmas idő volt már: május, amikor a falu népe reggel korán megy a föld­re s késő este tér haza. S este, amikor az együttes próbált, öreg szülők állítottak a kultúr­otthon ajtajába, hogy: — El- gyüttem, ha belehet gyünni. — Nagy siker volt ez, mert az öre­gek szívében élt még a múlt em léke, amit öreg apjuktól hallot­tak, vagy láttak, s most ezt kellett tőlük valahogy ellopni. S ha már ott voltak, bíz bele­beleszóltak, ha az unoka nem jól járta a táncot, vagy- kifor­gatta a mondókát. Volt egy túlsóféli legény is az együttesben, de az sehogy se illett oda, hiába alföldi volt, vízentúli, más szokásban nevel­kedett, kirítt a csoportból. Oda is kellett adni másnak a szere­pet. Egy 50 év körüli bácsi vál­lalta el, az aztán eltudta ám mondani kádenciára úgyhogy csak nem is döccent a mondó­ka ritmusa... így ... Aztán szóba került a téli terv: A „Bor’’, a „János vitéz" s hogy jobb lenne talán új népi szokást feleleveníteni, amíg végleg veszendőbee, feledésbe nem megy... Persze a szavak elhangza­nak, nem keltik minden ember­ben a kellő hatást. Földesi Já­nos egész szívét, gondolatvilá­gát, minden igyekezetét meg­mutatta ez a beszélgetés. Egy élmény volt, s nem állítunk va­lótlanságot, ha azt állítjuk, hogy Földes János szavai a falu lakoságának akaratát tük­rözik. S ez az akarat, — hogy színpadra viszik a még meg- alálható hagyományokat, szo­kásokat — ilyen lelkiismeretes (Szándékkal meg is valósul. BUNI. Sinkovits Imre nyilatkozik új szerepéről A közeljövőben kerül be­mutatásra Szekszárdion a Kü­lönös ismertetőjel c. magyar film. A film főszereplője Sin­kovits Imre a következőket mondotta szerepéről. — A legnehezebb feladatot a gépkocsivezetés elsajátítása jelentette számára. A film felvételének időszakában min­den taxisoff őr tanulmány volt számomra. Az utcán jártam- ban-keltemben figyeltem mi­ként támaszkodnak kocsijuk­hoz, utasra várva, hogyan tele­fonálnak, beszélgetnek stb. A film története 1942-ben játszódik. A magyar nép leg­jobb fiainak, a kommunisták­nak hősi küzdelmét örökíti meg, melyet országunk sza­badságáért, függetlenségéért folytattak. A cselekmény fon­tos részei f egyházban ját­szódnak le. Kicsit szorongó érzéssel léptem be a Markó- utcai fegyház kapuján. Ez a nyomasztó érzésem azonban csak rövid ideig tartott. A fegyőrök ,akik különben igen morc emberek, hamarosan fel ismertek és szeretettel üdvö­zöltek. A film főhőse Szabó Imre, akiben a film alkotói a mártír halált halt Schönhercz Zoltán legjobb, legszebb tulajdonsá­gait mintázták meg. A törté­nelmi helyzet, s a cselekmény jobb megértése érdekében so­kat beszélgettem olyan elvtár­sakkal, akik közvetlen munka társai, vagy barátai voltak Schönhercznek. Hollós Ervin­től, a DISZ Központi Vezető­ség titkárától kaptam a leg­több segítséget. Ä Tolnai Napié terjesztéséért! A Tolnamegyei Népbolt 3. számú Bonyhádi Textilüzletében szívesen járnak a dolgozók vásárolni. A piaci napokon zsúfolásig megtelik a bolt, s nemcsak a helyi, de a vidéki vásárlóközönség Is itt kívánja beszerezni textilszükségletét. Az üzlet dolgozói mindent elkövetnek azért, hogy a vásárlók minden igényét ki­elégíthessék. Szívesen foglalkoznak a közönséggel, s a beszélge­tések során javaslatokkal is elősegítik a vásárlást. Lőrinczi And­rás, Liling Miksa és Fischer Manó a népbolt dolgozói fáradtsá­gos munkájuk mellett a megyei lap, a Tolnai Napló fáradhatat­lan terjesztői. Már évek óta végzik a lapterjesztés munkáját, s ezzel bebizonyították, hogy a pult mögött is kivehetik részüket agitáción keresztül a dolgozók neveléséből. Képünk Csibi Mi- hályné kismánycki bányászasszonyt mutatja, aki a Tolnai Napló legfrissebb számát veszi át. A Hűszaki Könyvkiadó új kiadványai Az utóbbi hetekben a követke ző új műszaki szakkönyvek je­lentek meg a Műszaki Könyv­kiadó kiadásában: G. T. I. Forgácsoló szerszá­mok gazdaságos felhasználása; Ozorai Gyula: A kőbányászat kézikönyve I.; Dr. Rusznyák— Dr. Messik—Králik—Bercsényi — Fucker: Textilkémiai vizsgála­tok: Horváth Kálmán: Korszerű könnyített gépalapok; Szeniczey Lajos: Az általános fogazás (má­sodik átdolgozott kiadás); J. E. Pumper: Kristálydiódák és tran­zisztorok; Mohácsi István:,Gép- rajzi példatár; Szirmai Foris Má­ria: Keresztszemes kézimun­kák; Oszmann György: Mérések a szuperkészülékben; Fábry Jó­zsef: Villanyszerelő munka (má­sodik kiadás); H. A. Kozakov. Térközbiztosító és vonatbefolyá­soló berendezések; Erdős Andor: Szerelvénykönyv műszaki adatok és méretek (ÉTI kiadvány); Vö­rös Imre: Gépelemek I., II.: O. N. A.: Kohászati és gépipari me­legüzemek tűzállóanyaggazdál­kodása; O. N. A.: Gépek szerelé­sének művelettervezése; Szurdi István: önköltségcsökkentés a könnyűiparban; P. A. Mihajlov —V. I. Nyesztrov: Villamos mé­rőműszerek javítása; N. V. Bela- vencev—V. M. Gyergalov: Va­súti kocsik kerékpárjainak gyár­tása és javítása. Apróhird elések — TOLNAMEGYEI Terményfor­galmi Vállalat azonnali belépésre keres gabonaszakértőket, novem­ber 30-ig történő foglalkoztatás­ra. Kereseti lehetőség 1400—1500 Ft munkabér, plusz állandó kfll- szolgálatl napldlj. Jelentkezni le­het a vállalat székhelyén Szek- szárd, Széchenyi u. 37—39. szám alatt minden reggel 8—9 óra kö­zött, a munkaügyi csoportnál. — Kőműves tanoncnak jelent­kezőket felvesz 16-évtől, iskolai végzettség 6 elemitől, felvételi szerződést azonnal megkötjük. Je­lentkezés a személyzeti osztályön. Tolna megyei Magasépítő Vállalat Szekszárd, Arany János^u. 13. — AZONNALI belépésre kere­sünk egy vasesztergályos képe­sítésű lakatos szakmához is értő szakmunkást, palánki telephely­ivel. Jelentkezés: Vízügyi Igazga­tóság Szekszárd, Bezerédi u. 14. szám. — „MEGYEVILL” vállalja; Me­zőgazdaságok. Termelőszövetke­zetek, üzemek, fénycsöves vilá­gítások szakszerű szerelését, vil­lamos készülékek javítását, mo­torok tekercselését minőségi munka végzése mellett. — FŐVÁROSI Épitővállalat Bu­dapest, V. kér. Bástya utca 35. Kőműveseket és segédmunkáso­kat felvesz budapesti munkára. TOLNAI NAPLÓ Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: KIRÁLY LÁSZLÓ Kiadja a Tolnai Napló Lapkiadó V. Szerkesztőség telefonszáma: 20-10 Kiadóhivatal telefonszáma: 20-11. A szerkesztőség és kiadóhivatal elme: Szekszárd, Széchenyi u. 18. Terjeszti: a Megyei Postahivatal Hlrlaposztálya és a hírlap kézbesítő postahivatalok Előfizetés postahivataloknál és kézbesítőknél Havi előfizetési díj: 11 Ft. Szekszárdi Nyomda Szekszárd. Széchenyi u. 46. Telefon: 21-21. Nyomdáért felel: Odepka Rezső Eseménynaptár • 1954-ben egy évvel ezelőtt ezen a napon nagyjelentőségű szovjet-kínai megállapodáso­kat kötöttek Pe- kingben. A meg-------------------állapodó felek k özös kormánynyilatkozatot ad­tak ki a Japánhoz való viszony kérdéséről, a port-arthurl támasz pontok átadásáról Kínának, a szovjet-kínai vegyestársaságok kínai tulajdonba mennek át, új vasútvonalak Kína és Szovjet­unió között 250 millió rubel hosszúlejáratú szovjet hitellel Kínának és további segítség ipari vállalatok építésére. Hat évvel ezelőtt, 1949 októ­ber 12-én megalakult az NDK kormánya, Grotewohlt miniszter- elnökké választják. HÍRE — A paksi járási kultúrotthon színjátszói „A nagyi gazda menye’’ című bolgár drámát ta­nulják november 7-re. — A dunaföldvári Alkotmány TSZ egy nap alatt 80 mázsa napraforgót szállított le a Duna­földvári Terményforgalmi Válla­lat raktárába. — Egyre fejlődő töltőtoll gyártásunk „Lady’’ néven színes tetszetős kivitelű női töltőtollat hozott forgalomba. — A kajdacsi kultűrcsoport több egyfelvonásos darabbal ké­szül november 7. méltó meg­ünneplésére. — A Népművelési Minisztéri­um 26—136/1955. számú ren­deletében az ország kulturális ellátásának biztosítására, vala­mint a kulturális igények figye­lembevételével rendeletileg áll- pította meg, hogy az egyes me gyéket mely színházak látják el előadásokkal. A fentieknek meg­felelően az Állami Faluszínház „Déryné Színház” Tolna megyét látogatja. — Hivatalos francia statisz­tikai adatok szerint Franciaor­szág területén minden kilencedik másodpercben történik olyan üzemi baleset, amely ideiglenes munkaképtelenséget okoz. Min­den második percben tartós munkaképtelenséget maga után vonó baleset éri a dolgozót. Min den órában előfordul egy-egy halálos baleset. — Megyénk minden kultúr- otthona egy műsoros est bevéte­lét a könyvtárnak adja könyvek vásárlásra. Ezzel a mozgalommal is körülbelül 30 000 forint érté­kű jó új könyv kerül a megye olvasói kezébe. Időj á rá s Várható időjárás szerda estig: nyugaton és keleten erősen fel­hős idő. Ott több helyen eső. Máshol kevesebb felhő, s legfel­jebb néhány helyen kisebb eső. Helyenkint reggeli köd. Mérsé­kelt szél. Az enyhe idő tovább tart. Várható legalacsonyabb hő­mérséklet 10—13, helyenkint 10 fok alatt. Legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nyugaton 17—20, keleten 19—22 fok között. MOZI Garay Filmszínház október 7- től 12-1«. péntektől szerdáig: Gróf Monte Christo I. rész. Du­mas regénye nyomán készült két­részes film. Olasz—francia kö­zös alkotás. Előadások kezdete vasár- és ünnepnap fél 4, fél 6 és 8 órakor. Hétköznap fél 8 és 8 órakor. Olvasd, terjeszd a Tolnai NapMt! SPORT Az HTSB kibővített bizottsági ülésének hozzászólásaiból A vasárnapi számunkban kö­zöltük az MTSB kibővített bizott­sági ülését, melyen Lépő László, az MTSB elnöke tartotta beszá­molóját, melyet a hozzászólások követtek. Hussy Károly hozzászólásában azzal foglalkozott, hogy a sport­körök a költségvetések legna­gyobb részét a labdarúgásra for­dítják. Ezért fordulhat elő, hogy a megye területén a többi sport­ág — köztük a kiemelt sportágak is — el van hanyagolva. Véle­ménye szerint a tömegsport terü­letén is igen nagy a szervezet­lenség. Nem sokat törődünk az üzemek közötti bajnokságokkal. A sportolók egy részének munká­hoz való viszonya nem megfelelő, nem állják meg helyüket a mun­ka területén. Kalocsa Jenő megállapította, hogy kormányzatunk soha nem adott még annyi pénzt a sportra, mint most. Megemlíti, hogy me­gyénk úszósportja elég alacsony színvonalon mozog. Mint mondot­ta, ez részint azért van, mert Budapesten támogatiák a sporto­lókat. vidéken például Tolna meqyé- ben nem nagyon törődnek az úszósporttal sem. Javasolja a TSB felé, hogy a me­gyében szervezzenek úttörő vízi­labda- és úszóversenyeket. Vé­gül megemlíti, hogy fedett uszo­dára volna szükség, hogy a téli edzéseket biztosítani tudják. Földesi János az iskolai testne­veléssel foglalkozva megállapí­totta; Sokszor előfordul, hogy a testnevelés helyett valami más órát tartanak. Előfordul, hogy magyar-szakos tanár magyar órát tart testnevelés helyett. Beszéde további részében helyteleníti, hogy a költségvetésnek nagy ré­szét a labdarúgásra fordítják a sportolók. Sok esetben 11 labdarúgó já­tékosra egy évben 15—20 000 forintot költenek, ugyanakkor a kiemelt sportágaknál alig jut felszerelésre, f fl i “'nősön a szakszervezeti sport­köröknél fordul ez elő. Vígh Dezső elvtárs elmondta, hogy pártunk Központi Vezetőségé­nek határozatában súlyponti helyet foglal el a sportolókkal való foglalkozás, a sportolók nevelése, a sportolók munkára való serkentése. Egyetért Hussy elvtárssal akkor, amikor azt állítja, hogy a sporto­lóknak mintegy 50 százaléka nem állja meg helyét a munkában. Meg kell állapítani, hogy a TSB keveset tett a határozatok végre­hajtásáért. Az elkövetkezendő időben kérlelhetetlennek kell lenni a határozatok végrehajtá­sánál. Az utánpótlással is ko­moly bajok vannak a megye te­rületén. Izsák elvtárs a MÖHOSZ részé­ről hiányolja, hogy a megye te­rületén nincs megfelelő lőtér. így a megyében elhanyagolt a lövé­szet is. Kéri a végrehaj.tóbizott- ságot, adjon segítséget a MÖHOSZ- nak abban, hogy a megye terü­letén csak egyetlen lőteret tud­janak építeni, ahol a versenyeket le tudnák bonyolítani. Szabiár Márta elmondta, hogy a párthatározat óta a tanárok többsége megértette, hogy a test­nevelési órának is ugyanannyi helye van az iskolák oktatásában, mint a többi órának. Ábrahám László elvtárs az utánpótlással kapcsolatban meg­jegyzi: Olyan elgondolásuk volt, hogy Szekszárdon a Dózsa és a Petőfi edzői az úttörők részére tartsanak edzéseket. Így azok is megfelelő képzésben részesülje­nek. Ezt azonban az oktatási osztályon nem engedélyezik, mert ezt is a testnevelő tanárokkal akarják elvégeztetni. Farkas József szerint a sportolók erkölcsi és politikai képzése iqen időszerű kérdés, mivel az Ifjúság ezirányú hely­zete igen kétségbeejtő. Meg kell állapítani, hogy a politikai képzés '.terén elsősorban baj van a vezetőknél is. A fiatalok nevelése csakis a munkahelyen és a sportkörön belül lehetsé­ges. Minél alaposabb ez a ne­velés, annál nagyobb sikerrel tudunk haladni a nevelés út­ján. Kárpáti András az úttörők fog­lalkoztatásával kapcsolatban el­mondja, hogy tervezetet készített arra, hogy úttörő nyári olimpi- ászt szerveznek. Ezzel az után­pótlást is biztosítani tudnák és az úttörők nyári foglalkozása, táborozása is biztosítva lenne. Perecsl Ferenc né elvtársnő megállapítja, hogy az elmúlt időkben tettünk lé­péseket a sport megjavítása ér­dekében. Eredményeket is ér­tünk el. ez azonban csak el­enyésző. Ezek csak az első lé­pések azon az úton, hogy a Központi Vezetőség határoza­tát végrehajtsuk. Egi-ip fő hibának tartja, hogy a sportmunka, a testnevelés ellen­őrzése nincs teljes egészében a TSB kezében. Meg lehet állapí­tani, hogy nincs a megyében egyetlen csapatnak sem olyan szurkoló tábora, mint két évvel ezelőtt volt. Felveti, hogy ne várjunk mindent az állam­tól hanem nevelő munkával és jó munkával érjük el azt, hogy a dolgozók a sportköröket anyagilag is támogassák. Ariiénak el a sportkörök több tagbélyeget és ezzel is nagy ösz- szegeket tudnak szerezni. Sok­kal jobban kell támaszkodni a dolgozók áldozatkészségére. A sportolók nevelésével kapcsolat­ban felveti, ott van a baj. hogy nem azokra támaszkodunk, akik jó sportolók és jó munkások is. hanem azokra, akik csak a spor­tot arra használják fel. hogy ez­zel előnyöket szerezzenek ma­guknak. Meg kell szüntetni azt is, — ami főleg a labdarúgóknál mutatkozik —, hogy egyes mér­kőzések után mulatozások van­nak. Metz István felveti, hogy a DISZ Bizottság nem foglalkozik sporttal. de nem foglalkozik megfelelően a sportolókkal sem. Kéri a pártbizottságot, tegye le­hetővé, hogy a községi pártszer­vezetek adjanak több segítséget a községi sportköröknek a spor­tolók neveléséhez. Javasolja még. hogy a járásokban ellenőrizzék le a DISZ bizottságok munkáját sportvonatkozásban. A hozzászólásokra Lépő László az MTSB elnöke adta meg a vá­laszt. mely után végétért az MTSB kibővített bizottsági ülése.. Dombóvári Törekvés—Öcsény 5:1 (2:1) Öcsény, 100 néző. Vezette: Babits. Dombóvár: Egyed—Kaposi, Nagy, Halmos! — Kelenfi, Horváth —Gölöncsér, Mátrai, Kiss, Ma­gyar, Molnár. Öcsény: Matus—Dör, Korsós I., Balogh — Honfi. Korsós II.— Brandt. Molnár, Géczi, Németh, Szabó. Az öcsényiek 10 emberrel kez­denek, mivel Dör csak a 10. perc­ben érkezik meg. A hazai csapat már a 3. percben váratlanul gólt ér el, amikor két dombóvári já­tékos összefut és a szemfüles Szabó a hálóba juttatja, 0:1. A gólra a dombóváriak támadá­sokkal válaszolnak és több ízben szerencsével ment a hazai véde­lem. Majd újra a hazaiak kerül­nek fölénybe és a szél támogatá­sával veszélyesen támadnak, de nem kíséri őket szerencse. Szabó lövése kapu mellé megy, majd Géczi jó lövése Egyed zsákmánya lesz. Ä 25. percben Géczi ügye sen átjátsza magát a védelmen, de a jó érzékkel kifutó Egyed zavarja a lövésben és a labda a kapu mellé megy. Egy percre rá a vendégek egyenlítenek. Egy ártatlannak látszó támadás után a labda a hazaiak kapujánál pat­tog és Kiss a hálóba tudja azt küldeni. 1:1. Nem sokkal ezután a vendégek szép támadást vezet­nek a pályán, de Gölöncsér éles lö­vése fölé megy. A másik kapunál Brandt 30 méteres lövése kapufá­ról Géczi elé pattan, de az 3 mé­terről is csak a kapust találja el. (Nagy helyzet volt.) A következő percben Gölöncsér éles lövését Matus csak leütni tudja és Gölön­csér másodszorra a lábak közt a kapuba gurít. 2:1. Ellentáma­dás után Géczi fölé lő. A II. félidőben kezdés után rögtön nagy helyzete van Géczi- nek, de az üres kapuba se tud beletalálni. Utána Szabó szép beadását védi Egyed. Ezután Géczi fejesét teszi ártalmatlanná a dombóvári kapus. Az eddig kiegyensúlyozott játékot lassan a vendégek irányítják. A 12. percben Horváth egy sarokrúgás után gólt fejel. 3:1. A gól után Magyar lövését védi Matus, majd' Kiss egyedül tör kapura. Matus a labdát kiejti és azt Kiss a há­lóba juttatja, 4:1. Közvetlen utá­na Mátus Kisst megakarja rúgni, mire a játékvezető Matust kiállít­ja. A 35. percben a játékvezető 11-est ítél Öcsény ellen. Brandt reklamál és a kiállítás sorsára jut. A büntetőt Kelenfi a kapusba rúgja. Az utolsó percben Kiss szép góliával beállftja a végered- ménvt, 5:1. Jók: Egyed. Kiss, Gölöncsér,, illetve Géczi és Szabó. Három hét múlva befejeződik Sportrejtvénypályázatunk A közel három hónapja tartó sportrejtvény pályázatunk lassan befejeződik. A keddi számunkban közöltük a 11. számú szelvényt, és ezt követi majd a 12. és a Í3. számú szelvény. Vasárnapi szá- 'a zöPük a legtöbb ta­lálatot elérő olvasóink nevét. Azok az olvasóink, akik a vasár­napi számunkban közöltek kö­zött nem szerepeltek még min­dig esélyesek arra, hogy a hátra­lévő három hét alatt jobb helye­zéseket érjenek el. A 10. számú szelvényen ezúttal sem volt 10 találatos. 9 találatot értek el: Wurst Mátyás Nagy­mányok. Dubó Lászlóné Bony- hád. Tavai! János Öcsény, Csap­iáros Lajos Szekszárd, őri An­tal Tengelic. ifj. Hencz János Öcsény. 8 találatot értek el: Guld János Tolna. id. Tornyos István Szekszárd, Asztalos Dénes Szek­szárd, László Sándor Szekszárd, Marosi Mihály szekszárd, Soós Sándorné Szekszárd, Gyet- vai László Szekszárd, Gyánó József, idős Hencz János Mészáros János Dunaföldvár, Balázs Lajos Bonyhád, Győrök Imre Dunaföldvár, Neubauer Adám Nagymányok. Verhás Ist­ván Dombóvár, Zerza József Paks, Boronkai József Bonyhád, Bogdán Gyula Dombóvár, Keidl Alajos Kisdorog, Kovács János Gvöre, Schilling Antalné Duna- kömlőd, Csórna István Duna- kömlőd. Farkas László Duna­földvár, Somogyvárl Lajos Ireg- szemcse, Szltkovits Éva Duna­földvár, Tóth Mihály Dunaföld­vár. Bán Endre Máza, Bony­hádi István Bonyhád. Buch- müller József Szekszárd. Mül­ler Péter Dombóvár, Kerner József Bonyhád. Mocsári József Siőagárd, Szállási Aurél Keszt­hely, ifj. Klem Adám Nagvmá- nyok. Nagy Gábor Szekszárd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom