Tolnamegyei Közlöny, 1906 (34. évfolyam, 1-52. szám)

1906-03-08 / 10. szám

— Szentszéki ülnök. Gróf Zichy Gyula pécsi megyéspüspök dr. Hanny Ferencet, a budapesti tudományegyetem fakultásának taná­rát pécsi szentszéki ülnökké nevezte ki. — Bonyhádi hírek. Mártin György ,nyug. tanító és dr. Kanczler Antal helybeli ügyvédnek végre sikerült Bonyhádon is egy temetkezési egyletet létesiteniök. F. hó 4-én ez ügyben a községháza nagytermében gyűlés tartatott, melyen a jóváhagyás végett felterjesztendő alap­szabályok olvastattak föl. Az egylet tisztviselői lettek: Elnök: dr. Kanczler Antal, alelnök: Ér­mei Adolf, jegyző: Répás Rezső és pénztáros: Mártin György. Az uj egylet tagjai már eddig meghaladják a 400-at. Bízunk azonban, hogy 1—2 hét múlva 600 lesz a tagok száma s akkor megkezdi az egylet működését. — Március 15-ét az idén a szokottnál nagyobb pompával ülik meg Bonyhádon. Már is gyűjtik az aláírásokat, kik részt óhajtanak venni. — Csödnyitás A szekszárdi kir. törvény“ szék Vértesi Mórné és fiai dunaíöldvári cég ellen elrendelte a csődöt. Csődbiztos: dr. Son­newend Frigyes kir. töyényszéki biró. Tömeg­gondnok, dr. Spányi Leó szekszárdi ügyvéd, helyettese pedig dr. P’lföldy Lajos dunaföld- vári ügyvéd. — A szakcsi csendörörs áthelyezése. Szakos­ról, mint már megírtuk, a csendőrörst Kocso- lára akarják áthelyezni. Dőry Pál alispán azon­ban a csendőrségnek Szakosról leendő áthelye­zését nem javasolta, sőt inkább annak megha­gyását kérte, mert Szakcs választási székhely, a mely nem nélkülözheti a csendőrséget. — A „legénybolondja“ harmadszor. A szek-i szárdi ev. ref. olvasókör jövő vasárnap, folyó hó 11-én közkívánatra harmadszor megismétli a „Legény bolondja“ cimü népszinművet. A tolnai kath. legényegylet. Tolnán a kath. legényegylet folyó hó 1-én alakult meg. Egy­házi elnök: Fekete Ágoston prépost plébános. Schneringer József asztalos mester. Alelnök Mózes Endre segéd lelkész. Jegyző Czerna Rezső, pénztáros Pusztay Béla. Ellenőr Pirgil Ferenc. Dékán Isgum Rezső és Ezer János. Ezenkívül 24 választmányi tagot is választottak. — Lóvonatu iparvasut. Brogli Béla mázai lakos engedélyt nyert arra, hogy Szászvár-Mázai állomástól Máza község területén fekvő tégla­gyári telephez lóüzemü iparvasutat építhessen. A közigazgatási bejárást az alispán elrendelte s annak vezetésével Szentiványi Miklós főszol­gabírót bízta meg. A bejárásnál az államépité- szeti hivatalt Alacs Zoltán kir. főmérnök fogja képviselni. — Alapszabály jóváhagyás- A belügyminisz­ter jóváhagyta a tolnai első temetkezési egye­sület módosított alapszabályait. — Harmadik osztály a gyorsvonaton. Május­tól kezdve; mint értesülünk, a gyorsvonatokhoz harmadosztályú kupékat is csatolnak. — A dombóvári polgári iskolai bizottság f- hó 1-én értekezletet tartott Lex a Zenó elnök­lete alatt, aki leszámolt megbízatásának ered­ményéről. Á bizottság ugyanis egy előbbi ér­tekezleten arra kérte fel Lexa Zenót, hogy a kultuszminisztériumban személyesen szerezzen információt arra, hogy kaphatnak-e az állam­tól a polgári iskola részére tanárokat és mily feltételek mellett. Az elnök tehát küldetésének megfelelve, előterjesztette, hogy információja szerint, mig a politikai életben kibontakozás nem történik nem számíthatnak az állam támogatására. De mihelyt a kibontakozás létre jön, akkor ha megfelelő épületet tud­nak az államnak felajánlani, megkapják az állami polgári iskolát. — A póttartalékos katonák családjainak segélyezése. Oczvirk Nándor bányafőmérnök Váraljáról 70 K 50 fillért küldött be hozzánk a póttartalékos katonák családjainak segélyezésére, mely összeget átadtuk Dőry Pál hazafias alis­pánnak. A fenti összeg a Váralján tartott tánc- mulatság alkalmával gyűlt egybe, melyről az alábbi kimutatást kaptuk : Brogli Béla (Máza) 5 K, Oczvirk Nándor (Váralja) 4 K, Gruber József (Szászvár) 3 K, Hüber Fülöp (Váralja), Stukli Béla (Váralja), özv. Molnár Sándorné (Tolna), Oberndorf Henrik (Váralja), Brogli József (Máza), Littke István (Szászvár-Máza), Eichert István (Szászv.-Máza), Dóczy József (Váralja), Schneider Árpádné (N.-Mányok). Davidovics Testvérek (Bonyhád), Raubitsek Izor (Bonyhád), Héra Sán­dor (Rác-Töttös), Keiber János (Váralja) 2—2 koronát, Konrád Kálmán (Váralja), Molnár Ist­ván (Váralja),' Dr. Kertész Mór (Váralja), Mess József (Máza), Dankó Antal (N.-Mányok), Rück Alajos (N.-Mányok), Simnancz Mátyás (Szászvár), Schlichtherl Gyula (Váralja), Perístein Zsigmond (Váralja), Wachtel Henrik (Váralja), Duzsi István (Váralja), Weiszling Henrik (Váralja) 1 —1 koro­nát, Heinemann János (Váralja) 40 1, Héra Sándor (Váralja) 40 fillért fizettek felül. 6 — Névmagyarosítás. Krausz Béla paksi illetőségű, budapesti lakos vezetéknevét belügy­miniszteri engedéllyel «Gázony»-ra magyaro­sította. — Kossuth Lajos születésének századik év­fordulója és a március 15-iki hazafias ünne­pélyekre a mai szomorú időki'en iskolák, körök, egyletek, dalárdák, stb. fokozott lelkesedéssel készülődnek. — Az országgyűlési képviselők Kossuth emlékünnep rendező-bizottsága díszes szabadságjelvényekről gondoskodott ez alkal­makra és a hazafias ünnepségek külső fényé­nek emelésére azok megszerzését ajánlja. A díszes jelvények főelárusitása a vármegye terü­letére Szekszárdon, Pirnitzer József és fiai cég­nél van, hol a jelvények 10, 20 és 30 fillér árban kaphatók; Ajánljuk az érdeklődők, külö­nösen tanítóknak és egyleti elnököknek szives figyelmébe. — Kivételes nösülési engedélyt nyertek: Gaál István berkesdi, Wappenschmidt Bálint murgai, Vida István szakcsi, Mennyhei István dunaíöldvári, Szék István bátaszéki lakosok. — Személyszállító hajók közlekedése. A Dunagőzhajózási Társaság közölte velünk, hogy a személyszállító hajók közlekedése Budapest és Mohács között újból megindult. Az első hajó folyó hó 3-án déli 12 órakor indult Budapest­ről és este 9 óra 55 perckor érkezett Mohácsra. Mohácsról az első hajó folyó hó 4-én déli 12 órakor indult és Budapestre 5-én éjjel 2 órakor érkezett meg. — Pótvásár. A kereskedelemügyi minisz­ter megengedte, hogy Tevelen folyó évi már­cius hó 19-én pótvásárt tarthassanak. — A sárszentlörinczi ág. ev ifjúsági egy­let f. évi február 25-én saját pénztára javára dalestét és táncmulatságot tartott a következő műsorral: 1. Nem tudom én mi a bajom ... és Csillag elég ragyog az égen . . . kezdetű férfi­kardal ok. 2. Az ezredes, önkéntes és a csősz. Sipulusztól. Előadja Miszlai József. 3. Bagó I-ső és Il-ik dala János vitéz színműből. Előadta az egyleti énekkar. 4. A magyarok istene. Petőfi Sándortól. Szavalta Greifenstein Károly. 5. Ta-. vasz elmúlt . . . Lányi Ernőtől. Énekkar. 6. Göre Gábor biró ór utazása az mönyeknek or­szágába. Elmondta: Greifenstein János. 7. Pin­cér ! Tréfás karének Zöllner K-jóf. Előadta az egyleti énekkar. A mulatzágnak 120 korona 60 fillér bevétel és 39 kor. 62 fillér kiadás mellett 80 korona 98 fillér tiszta jövedelme maradt. A rendes belépti-dijakat felülfizették: Fördös Dezső (Űzd) 4 K 20 f., Fördös Lajos (Űzd) 2 K. 20 f., Dobrovszky Gyula (Űzd) 1 K. 20 f., Varga János 2 K. Sántha Károly lelkész 1 K 20 f. Győré Pál jegyző ur 2 K, Schád János tanító 40 f, Kiss István községi biró 1 K 20 f, Kasza János községi pénztáros 1 K 40 f, Sz. Varga István 2 K, Gősi Pál 20 f, Szabó István 40 f. Hádinger Albert 40 f, Tóth János Buda­pest 1 K, Pósa József 20 f, Szabó György Budapest 1 K, A. Farkas János 40 f, Német György 40 f, Szabó György 20 f, Németh Ist­ván 20 fillérrel. A kegyes adakozóknak hálás köszönetét fejezi ki a rendezőség. — Ijedtében meghalt. Tatai Antal döbrö- közi cigányt a napokban egy ismeretlen ember a szakcsi utón megtámadta és le akarta szúrni: A szegény cigány hátrálva védekezett, mire egyszerre összeesett és rögtön meghalt A meg­ejtett orvosi vizsgálat megállapította, hogy Ta­tai Antalt ijedtében agygutaütés érte. Az isme­retlen támadó nyomozását a csendőrség megin­dította. — Testvérháboru. Sióagárdon valóságos testvér háborút vívtak kapákkal a Simon test­vérek. Simon János és Simon Mihály ugyanis úgy összevagdalták József nevű testvérüket, hogy annak életben maradásához nincs remény. — Megtámadta a rendőrt. Csizmazia Ferenc tamási lakos múlt szerdán Sterman Ignác korcs- márost leszurással fenyegette és vele dulakodott. Erre közbe lépett Fábián József községi rendőr, akire Csizmazia kést rántott elő és feléje döfött. A rendőr a szúrást csak úgy kerülhette ki, hogy kardját használta és a támadót bekísérte. — Rendőri hírek. Pincebetörök. A napokban Malicsek Ödön selyemgyári pénz­tárnok és Topler József selyemgyári tisztviselő Palánkhegyi szőlejükben levő présházukat is­meretlen tettesek feltörték. A tulajdonosok múlt vasárnap együtt mentek ki a szőlőbe és meg­lepetve tapasztalták, hogy mindkettőjüknek prés­háza fel van törve. Malicsek Ödöntől flóber fegyvert, Topler Józseftől pedig egy fali lám­pát vittek el. A betörők Malicsek présházában tüzet raktak és megmosakodtak, de a borpin­cébe nem hatoltak be. Úgy látszik, máshonnan hoztak bort és ide csak azért jöttek, hogy meleg szobában mulathassanak. — Betörés Szekszárdon. Múlt szombaton éjjel ismeretlen tettesek betörtek dr. Szászy Endre szekszárdi ügyvéd irodájába. Az utcai ablakot benyomták TOLNAMEGYEI, KÖZLÖNY és úgy jutottak az irodába, ahol mindent össze­kevertek, de semmit sem vittek el. A Wertheim szekrényt próbálgatták ugyan helyéből kimoz­dítani, de miután nem boldogultak vele, az ab­lakon keresztül távoztak és vérnyomokat hagy­tak hátra, mert az ablaküveggel megvághatták magukat. — Megtámadott községi rendőrök Zimmermann Ferenc, Ulrik József és Gauzer Antal tolnai lakosok f. hó 2-án nagy lármával haladtak az utcán, a miért őket Schulcz József és Hoffmann János községi rendőrök csendre intették. Ezért a nagyhangú társaság késekkel támadta meg a rendőröket, akik ellenök meg­tették a feljelentést. — Verekedés. Sümegi Ferenc és Kern Ferenc paksi illetőségű tolnai lakosokat az utcán a napokban Szabó György, Nagy I Vendel, Potyondi Vendel, Vas János, Tóth | József, Horváth István és Kovács József tolnai ! lakosok úgy megverték, hogy rajtuk súlyos | testi sértést ejtettek. A csendőrség a szekszárdi I kir. járásbíróságnak jelentette fel a verekedő I legényeket. -- Kölcsönösen elverték egymást. I Balog István és Baranyai Sándorné decsi lako- j sok valami pletyka miatt összevesztek és egy- ! mást kölcsönösen elverték. Az ügy folytatása a kir. járásbíróságnál lesz. — Tyuktolvajok. Két ! 16 éves suhanc a Haidekker pusztáról 25 drb. : tyúkot lopott A tetteseket a csendőrség kinyo- j mozta és a bíróságnak feljelentette. — Letar­tóztatott gyanús legények- Désnaházi Kálmán Mihály verőcei illetőségű 30 éves hentessegéd j és Dohányos Károly -24 éves békési illetőségű | nyomdász segéd f. hó 5-én az úri lakásokban I s pénzintézetekbe koldulás ürügye alatt szét j néztek. A rendőrség figyelme felhivatott rájuk j és bekísérték őket. — A szépség hatalom. Szép akar lenni I mindenki Mindenki használja tehát Magyar- ország első orvosnője, gróf Hugonnay Vilma dr.-nő által legjobban ajánlott székelyhavasi bivalytejből készült «Alba» szappant (ára 1 K) «Alba» arckrémet (1 K 50 f.) és «Alba» hölgy­port (1 K 50 f.), melyek semmiféle ártalmas vegyi terméket nem tartalmaznak és szeplő, májfoltok, valamint mindennemű arctisztátalan- ságok ellen legjobb hatású szereknek bizonyul­tak. Kapható mindenütt. Készíti Balázsovich Sándor gyógyszerész, Sepsiszentgyörgy 181. sz. 1906. március 8 MULATSÁGOK. — A Bátai Önkéntes Tűzoltó Egylet által folyó hó 17-én rendezett táncestély — dacára annak, hogy az intelligencia nagy része nem tartotta szükségesnek e nélkülözhetlen, nemes célú intézményt személyes megjelenésével ki­tüntetni — úgy erkölcsi, mint anyagi tekintet­ben sikerültnek mondható. Az estély bevétele 69 K., kiadása 49 K 36 f. s igy tiszta jövedelme 19 kor. 64 fillér volt. Jegyeiket megváltották: Schall Mihály, Körtvélyessy Zoltán, Guttmann Bernát,- Bokányi Andor, Gy. Sümegi Imre, Kres- kay István, Sörös Gyula és Kovács József 2—2 K.-val, Szalczer Sándor, ifj. Sávics János és Szabó Gyula 1 — 1 koronával; felülfizettek: Purt Adolf és Kalmár Ármin 2—2 K.-t,. Gutt­mann Jakab 1 K. 40 f.-t, Rozmanits Timót és Battmann Jánosné 1 K 20 f-1 K. 20 f.-t, Heb- rang Mihály, Debulay Antal, Pirisa Mihály, Sümegi Mihály, ifj. Szántó Mihály, Neiser Hen­rik, Pelczer Adolf és Csankó Károly 40—40 f., Halász Ferenc, B. Sümegi Mihály, Mracskó János, Kustár Géza, Wieder Anna, Simon Mi­hály és Kis.s őrsvezető 20—20 fillért, mely ke­gyes adományokért ez utón is hálás kcszönetét fejezi ki a rendezőség. — A Tolnai Ifjúsági Egyesület február hó 25-én tartotta szokásos (farsangi) táncmulatsá- Sf*"’..me*y a Tolnán rendezett táncmulatságok közül a leglátogatottabb volt most is, úgy any- nyira, hogy a Tolnai Kör nagy díszterme alig volt képes a táncosok befogadására. A meg­hívott vidéki ifjak is szép számmal jelentek meg, sajnos, hogy ezt nem mondhatjuk a helyi intel­ligenciáról, mely eddig nagyobb figyelemre mél­tatta az ifjúságot. A siker mégis teljesen meg­felelt a várakozásnak, mert leszámítva a tete­mes kiadásokat, több, mint 100 korona maradt tiszta jövedelműi a könyvtár alap javára. _ Az egyesület tagjai, akik kivétel nélkül meg­jelentek, egyúttal mint rendezők, nagy figyelem­mel gondoskodtak a jelenvolt hölgyek szóra­koztatásáról. Az első négyest mintegy 60 pár táncolta. A vidám hangulatnak a reggeli órák vetettek véget. A jelenvolt hölgyek közül sike­rült feljegyeznünk a következőket: asszonyok: Lehmann Györgyné, Tantos Gyuláné, Pusztay Jozsefné, Buchmüller Istvánné, ifj. Szauter Jó- zsefné, Marsay Pálné, Fojdl Ferencné, Kovács Is tvan ne stb., leányok : Marsay Annus és Teréz,, Morschauzer Maris, Winkelmann Lujza, Plank l erez, Szőke Maris, Isgum Anna. Müller Teréz es Maris, Bertalan Erzsi, Dosztál Maris, Petkó Katica, Horváth Maris és Annus, Borsos Erzsi,

Next

/
Oldalképek
Tartalom