Tolna Megyei Népújság, 1978. november (28. évfolyam, 258-282. szám)

1978-11-09 / 264. szám

1978. november 9. ÍÜÉPÜJSÁG 5 & A ❖ * f\ Él Hecht és Csőm játszmája döntetlenül végződött, így 2:2 lett a végeredmény a Buenos Aires-i sakkolim­pián, a 10. fordulóban Ma­gyarország és az NSZK csa­pata között. A 'nőknél ugyan­csak döntetlenül végződött a magyar—angol találkozó, mi­után a függőjátszmát a szi­getországi sportoló nyerte. A férfiaknál a 11. fordu­lóban Magyarország 3:l-re győzött Izland ellen, míg a magyar—nyugatnémet női találkozó 1,5:1,5 arányban zárult. * Az amszterdami olimpiai stadionban 63 000 néző előtt került sor kedden este Jo­han Cruyff búcsújátékára egykori klubjában, az Ajax- ban. A nagy gála azonban „ünneprontással” zárult, mert az ellenfél, a Bayern München 8:0 (2:0) arányban lelépte a nagy hírű holland együttest. A mérkőzés ma­gyar szempontból azért ér­dekes, mert az UEFA-kupá- ban a Bp. Honvédnak az Ajax lesz az ellenfele. Cruyff annak ellenére, hogy az ő búcsúmérkőzésé­ről volt szó, a bevételről le­mondott a dél-hollandiai mozgássérültek és az amsz­terdami gyermekklinika ja­vára. * A kis Adria-parti üdülő­hely, Kupari uszodájában bonyolítják le péntektől a vízilabda KEK-középdöntő- jében az egyik csoport mér­kőzéseit. Itt szerepel az FTC együttese, amely a belga ku­pagyőztes ellen játssza első mérkőzését. A zöld-fehérek­nek a legnagyobb ellenfelük viszont a jugoszláv Korcula csapata lesz, amellyel vasár­nap találkoznak, és ezt az összecsapást a belgrádi tele­vízió is közvetíti. * Ügy látszik, rendszeres lesz, hogy a legjelentősebb hazai asztalitenisz-versenye­ken — Jónyer kényszerpihe­nője is közrejátszik ebben — Gergely és Klampár egymás között dönti el az elsőséget. Az Asztalos emlékversenyen Gergely, a BVSC Európa- bajnoka visszavágott Klam- párnak, a Bp. Spartacus vá­logatottjának, 3:1 arányban győzött ellene. Az elődöntő­ben Gergely Nozicskánt, Klampár pedig Kristont győzte le, egyaránt 3:l-re. * Halléban nemzetközi sakk­versenyt rendeznek, amelyen már eljutottak a második fordulóig. A férfiaknál a magyar színeket képviselő Faragó első játszmáját meg­nyerte Bönsch (NDK) ellen, míg a második döntetlenül végződött Espig (NDK) el­len. A nőknél Porubszkynak csak a második játszmájáról érkezett jelentés, ez döntet­lenül végződött a szovjet Sternyina ellen. * Az asztaliteniszezők Szuper Liga versenysorozatában a harmadik forduló első mér­kőzését a magyar válogatott — mint ismeretes, 6:l-re nyerte a Szovjetunió ellen. Az AFP újabb találkozóról adott hírt: Csehszlovákia a Chateauroux-ban 1500 néző előtt lezajlott találkozón 5:2- re győzött a kupát védő Franciaország ellen. Az est szenzációját az jelentette, hogy az ex-Európa bajnok Secretin mindkét mérkőzését elvesztette. Ügyességi verseny a felsőnyéki labdarúgópályán A középső pedállal lehet fékezni — A 29. induló követke­zik, Sztojka Éva rajtol. — Három, kettő, egy, rajt! Sztojka Évának volt alkal­ma jól megfigyelni a pályát, hisz előtte huszonnyolcán már végighajtották a terepet. Jó megfigyelésének, na meg erőnlétének, ügyességének meglett az eredménye. Az akadályok felénél szinte biz­tosra lehetett venni, hogy ki­tűnő időt hajt, hacsak az utolsó métereken nem törté­nik baj. Igen, az utolsó mé­tereknél, mert a cél előtt nem sokkal a lányoknak kü­lönösen nehéz akadályt je­lentett a billenő pallón át­hajtani. Biztatták is a kis­lányt: — Éva bátran, ne félj! — Eddig ő hajtotta a leg­jobb időt — állapították meg a zsűrinél, ahol három stopperórát egyeztettek és az eredményt jegyzőkönyvbe ír­ták. Precízen dolgoztak, pon­tosan felkészültek mindenre, a Felsőnyéki Tsz SE aktívái, Cseke István sportköri elnök vezérletével. November 7. tiszteletére rendezték az ügyességi ver­senyt, mely sorrendben a harmadik volt. A község be­járatánál az érkezőket üd­vözlő feliratok fogadták, a fellobogózott sportpálya, a gondosan előkészített terep jelezte, hogy nagyon készül­tek az ügyességi versenyre. Persze vannak dolgok, me­lyek váratlanul jelentkeznek, így például amikor 33.-nak indult egy kisfiú, valahonnan előkerült egy kutya és paj­kosan követte, néha-néha a nadrágszárába kapott. Ennek aztán az lett a vége, hogy a fiú abbahagyta a verseny­zést. Néhány an bementek a pályára, a kutyát elzavarták, és a fiú újra rajtolt, elölről kezdte. A ködös, kellemetlen hi­deg ellenére is szép szám­mal akadtak, akik kimentek megnézni az eseményt. A helybelieknek bizony elég ritkán van alkalmuk sport- eseményt látni, így érthető volt az érdeklődésük. Aztán jöttek az autók is. Igaz az ő versenyükre csak délután került sor, de — biztos ami biztos — egy részük már dél­előtt ' megérkezett, hogy le­gyen ideje körülnézni a pá­lyán. Míg az autósok a pá­lyarajz alapján a verseny színhelyét tanulmányozták, a zsűri elkészítette a kerékpá­rosok versenyének végleges sorrendjét. A lányoknál Sztojka Éva bizonyult leg­ügyesebbnek, majd Bognár Katalin és Savanyú Erika következett sorrendben. A fiúknál Pincési Ferenc állt a dobogó legmagasabb fokára, Kálmán Sándorné a máso­dig, Bognár Ferencé a har­madik hely lett. Cseke Ist­ván a győzteseknek ajándék­tárgyat, a helyezetteknek oklevelet adott át. — Az autóverseny előtt a rögtönzött versenyirodában megnéztük a nevezéseket. Érdekes dolgok derültek ki. így például Dombóvárról, Paksról, Harcról, Szekszárd- ról, Tamásiból, Bogyiszlóról, Hőgyészről és Értényből je­lentkeztek, — ki levélben, ki táviratilag — az autósok ügyességi versenyére. — Nem tudunk ráfizetni a sportversenyre — mondta kérdésünkre Cseke István sportköri elnök, majd mind­járt megmagyarázta az okát. — A motorkerékpárosok tíz, az autósok húsz forint neve­zési díjat fizetnek. Aztán ott van az esti autósbál, mely minden bizonnyal ezúttal is sikert hoz minden vonatko­zásban. Talán ez késztette éppen a sportegyesület veze­tőit arra, hogy már kitűzzék a következő verseny idő­pontját, mely 1979. április 30-án lesz. Erre a napra Lengyelből is meghívják a motorosokat, akikről már oly sok jót hallottak. Az országúton már sora­koztak a gépkocsik: a Sko­dák, a Ladák, a Zsigulik, a Trabantok, de volt köztük Renault, de még 126-os Fiat is. Három kategóriában raj­tolhattak az autósok: 1000 köbcentiméter alatt, illetve az felett, és külön kategóriá­ban a nők. Aztán megtörtént a sorso­lás, és a pályán — melyet közben a kerékpárverseny után előkészítettek az autó­soknak — a kritikus helye­ken az ellenőrök elfoglalták helyeiket. Négy fiatalember, kezében egy piros és egy fe­hér koronggal várta a gép­kocsikat. Ha kellett jeleztek, tudatták a zsűrivel, hogy a versenyző követett-e el sza­bálytalanságot, avagy min­den rendben történik. A zsüriasztal közelében egy harminc év körüli férfi igyekezett bizonyítani, hogy ő a gépkocsik csalhatatlan szakembere. Igyekezett fi­togtatni tudását. — A középső pedállal le­het fékezni — szólt oda gú­nyosan Bessenyey Cecíliának, aki Dombóvárról érkezett a versenyre. — Autóvezetésre oktat, ez a foglalkozása, de azért nem kellene így lebecsülni a női vezetőket — szólalt meg mel­lettünk egy helybeli férfi, aki érthetően mindenkit is­mer a községben, így a „böl- cselkedőt” is. Aztán Bessenyey Cecília bebizonyította, hogy nem­csak azt tudja, hogy melyik pedállal lehet fékezni, ha­nem a kormányt is ügyesen forgatja. Ugyanazt a terepet, ugyanolyan akadályt kellett leküzdenie, mint a férfi ver­senyzőknek, de az ő ideje 20 másodperccel jobb volt, sőt olyan ügyesen tolatott és vet­te a kanyarokat, hogy a te­nyerek tapsra verődtek. Né­hány perc múlva hiába ke­restük az okoskodó fiatal­embert, aki tanácsokat akart adni neki, eltűnt, jobbnak látta nem mutatkozni. Késő délután fejeződött be a negyven autó versengése, emly egyben példamutatás is volt. így lehet, így kell prog­ramot csinálni a kerékpáro­soknak és az autósoknak. A felsőnyékiek nem vártak központi intézkedésre, saját szakállukra dolgoztak és pél­damutatóan. Megérdemlik a dicséretet mindazok, akik a szervezésben, irányításban részt vettek és segédkeztek. — kas — Kosárlabda Az MTK-VM ellen sem sikerült MTK-VM—Szekszárdi Dó­zsa 89:55 (55:18). Hungária körút, 100 néző. V: Bánsági, Makiári. Sz. Dózsa: Harsányi (16), Palotás (4), Skoda (6), Sáfrány (8), Tarczy (7). Cse­re: Varga (14), Farkas (—), Lesó (—). Edző: Tapodi László. A mérkőzés tulajdon­képpen az első félidőben el­dőlt. Az MTK-VM távoli, pontos kosaraival sorra sze­rezte pontjait. A szekszárdiak ebben a játékrészben csak a fővárosiak válogatott cente­reit, Kárászt és Kovácsot si­került kikapcsolni a játék­ból. Ellentámadásaikból több helyzetet kidolgoztak, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott, sőt a lepattanó lab­dákat is a hazaiak szerezték meg. A második félidőben a szekszárdi együttes csakúgy, mint egy héttel korábban a DVTK ellen, egész pályás le­támadással kísérletezett. Él­vezetes, izgalmas játék ala­kult ki, ekkor az MTK-VM hibázott többet. A második félidőben mutatott játék és eredményesség alapján a Dó­zsa szépített — 37:34-re nyer­ték a félidőt — de végül is vereséget szenvedtek a dobo­gós helyezés várományosától. Az eredmény a szekszárdi csapat szempontjából hízel­gő, miután tartalékosán áll­tak fel. Hiányzott Binder, de Sáfrány és Skoda is betegen vállalta a játékot. NB I ifjúsági mérkőzés: MTK-VM—Sz. Dózsa 73:58 (42:32). Szekszárd: Farkas (13), Palotás (6), Várkonyi (24), Varga (9), Stella 6). Cse­re: Tóth (—). Nagy (—), Tá- mer (—), Szegedi (—). A szekszárdiak sokáig vezettek a második helyezett ottho­nában, végül az ütőképesebb és ponterősebb cseresor dön­tött a hazaiak javára. AZ NB II-BEN: Dombóvári VSE—Universi­tas PEAC 83:71 (42:37). Dom­bóvár, 100 néző. V: Elmauer, Szabó. DVSE: Illés (17), Ács (4), Tahi (17), Tamási (16), Ruzicska (10). Csere: Kollár (19), Szakács (—), Bálind (—), Bogdán (—), dr. Trinn (—). A hideg időben, szabadtéri pályán mindkét csapat nagy lendülettel kezdett. Az első kosarat a hazaiak érték el, majd 24:24-ig fej-fej melletti küzdelem alakult ki. Tahi tá­voli dobásai rendre ponto­sak voltak, de az ellenfél is nagyszerű akciókkal vála­szolt. Az első játékrészben nem született döntés, szoros eredmény alakult ki. A má­sodik félidő elején a vasutas­csapat nagy akarással küz­dött és tetemes előnyre tett szert. Elhúzott 55:46-ra, majd 63:48-ra. Ebben a játékrész­ben is Illés és Tahi nagysze­rű cseleinek, a fiatal Kollár látványos dobásainak tapsolt a közönség. Az egyetemisták mindent megtettek, hogy hát­rányukat csökkentsék, de a hazaiak nagyszerű védekezé­sének nem találták meg az ellenszerét. A DVSE megér­demelten nyert. Nagyszerű mérkőzésen Illés mellett Ta­hit és Tamásit a pontos tá­voli dobásokért, a fiatal Kól­áiért lelkes játékáért és ered­ményességéért kell kiemelni, de a többiek is dicséretet ér­demelnek. Volán SC—Bátaszéki VSK 71:65 (36:38). Budapest. V: Aranyosi, Vitéz. BVSK: Csát- aljai (10), Szűcs (—), Illyés (21), Nagy (11), Piszárovics (11). Csere: Zágonyi (7), Grá­ma (5), Péter (—). Jól mu­tatkozott be a bátaszéki csa­pat őszi első vidéki mérkő­zésén. Zónavédekezéssel kez­dett a vasutascsapat és a 10. percben Piszárovics eredmé­nyessége révén kétpontos ve­zetésre tett szert: 14:16. Ál­landóan rohamozta ellenfele palánkját. A magas centere­ket felvonultató fővárosi együttes ekkor nem tudta megakadályozni a bátaszékie- ket szervezett játékukban. Az első félidő hajrájában foko­zottabb, gyorsabb iramot dik­tált a BVSK és távoli dobá­saik révén megérdemelt ve­zetést szereztek. A második félidőben a bátaszékiek érték el az első pontokat, ekkor 41:37-re vezettek. A 8. perc­ben Piszárovics kipontozó­dott, így a BVSK-centér nél­kül játszottak tovább. A 16. percben 59:58-as bátaszéki vezetésnél a Volán büntetők­ből egyenlített, majd a hajrá­ban sikerült megszerezni a győzelmet is. Veresége elle­nére jó benyomást keltett a vasutasgárda, kis szerencsé­vel a győzelmet is „kivere- kedhette” volna. Minden já­tékos dicséretet érdemel küz­deniakarásáért. Pályaépítők klubja Mözsön az általános iskola szervezésében a helyi terme­lőszövetkezet és az MHSZ közreműködésével sportnapot rendeztek november 7-én. A rendezvényen hetvennyolcán vetélkedtek, többségükben olyan szülők, akik tagjai a két éve országos első helye­zést elért pályaépítők klub­jának. A programban kis­pályás labdarúgás és lég­puskalövészet szerepelt. A legeredményesebben szereplő csapatnak felajánlott kupát az MHSZ együttese nyerte. Komjáti harmadik Komjáti Tibor, a Szekszár­di Dózsa ökölvívója is részt vett Pécsett a Steinmetz- kupa nemzetközi versenyen. Komjáti súlycsoportjában ti­zenegyen indultak, ahol a szekszárdi fiú az előkelő har­madik helyet szerezte meg. Indulási sorszámot 1iú znak a női versenyzők A labdarúgópályából átalakított versenypálya A kerékpárverseny legjobbjai a dobogón

Next

/
Oldalképek
Tartalom