Tolnamegyei Közlöny, 1915 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1915-05-16 / 20. szám

1915 május 16. TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 3 A V. Ü Hös neSyven négyeseink dicsérete. I hadtestparucsnokság Rés. 4975. sz. alatt 1915. évi április hó 24 én kelt parancsa: -Őfelsége eDgem a legkegyelmesebben .megbízni ínéltőzta- tott, hogy a cs. és kir 44. gyalogezrednek már most tudtára adjam, hogy őfelsége az ezrednek kitűnő vitézségéről és minden alkalommal be­bizonyított, példásan kiváló magatartásáról elő- terjesztett jelentést különös megelégedéssel a leg­kegyelmesebben tudomásul venni méltóztatott. —[ Őfelsége ezen kitűnő ezrednek legmagasabb kö­szönetét és üdvözletét küldi. Frigyes főharceg s. k. lábornagy“. — Szurmav altábornagy |j csoport parancsnoknak búcsúszavai az ezredhez, az ezrednek a csoport kötelékéből való távozása alkalmával: „Sajnálattal látom dicsőséges had­seregünk egyik legvitézebb ezredét csoportom kötelékéből távozni. Április 7-én érkezett a 44. gyalogezred előzetes nehéz küzdelmek után, kis létszámmal Kiesvölgybe, hogy a nagy túlsúlyban levő ellenséggel küzdő 37'ik és 68 ik gyalog­ezredek részeinek segítsen és hogy az Ung völ­gyének birtoklásához okvetlen szükséges és igen fontos Ceremcha magaslatokat számunkra meg­tartsa, Április 8—11-ig állottak ellen a derék 44-esek a folyton megerősítéseket nyert és nagy túlsúlyban lévő ellenség ismételt heves támadá­sainak és még akkor sem inogtak meg, midőn a Ceremeha-magaslat már 3 oldalról át volt ka rolva és az ellenség a magaslattól délnyugatra a hegyoldalon előrenyomult. Ellenséges tüzhatás, Uagas hó, jeges hideg és metsző szél a tisztek és legénység közül sok áldozatot követeltek és mégis nemcsak hősiesen küzdött és kitartott e gyenge kis maroknyi sereg, hanem még az ellen támadásba vezényelt, a 30. honvédgyalogezred és a 102. népfelkelő ezred egyes részei által meg­erősített 65. dandárhoz csatlakozva, állásaiból támadásba ment át. — Negyvennégyesek! Min­den egyes- emberiek egy hős! hűen asperni elő­deitek hagyományaihoz, tisztelve a fenséges tábor • nagy nevét, amelyet az ezred örökidőkig visel. A nehéz küzdelmekben atyáitok dicsőségéhez uj dicsőséget fűztetek. A 89., 90 , 91., 238. és 240. orosz ezredek összetörtek a Ceremchán,- amelyet Ti védelmeztetek. Szülőföldetek minden egyes kunyhójában végtelen időkig büszkeséggel fognak visszagondolni azon tettekre, amelyeket Ti leg­magasabb Hadurunk és a Haza dicsőségére véghezvittetek. Fogadjátok a legmagasabb szol­gálat nevében és az en nevemben is hálás kö- szönetemet ! Legbensőbb kívánságaim kisérnek Titeket további utaitakon ! A jövőben is ered mény eredmény után fűződjék zászlótokhoz.---­Sz urmay 's. k. altábornagy“. — Megjutalmazott szerző. A budapesti kir. magy. tudományegyetem Hittudományi Kara 600 korona jutalomban részesítette Sipos István dr. pécsi theológiai tanáVnak „A celibátus törté­nete és védelme“ cimü könyvét. — Zászlószentelés. Az Amerikában élő szekszárdi honfitestvéreink vallásos érzületüknek és hazaszeretetüknek megkapó jelét adták az által, hogy' nehéz munkával -szerzett keresmé­nyükből égy összeget küldöttek Mosgai Sándor szeretett újvárosi plébánosuknak és megkérték, hogy azon csináltasson egy zászlót és azt szen­telje fel a Remete kápolnában. — A gyönyörű zászló, melynek egyik felén ,,Jézus az olajfák hegyén“, a másik felén pedig „Jézus a háborgó tengeren“ látható, -— már elkészült és azt Mos­gai Sándor plébános folyó hó 22 én, pünkösd előtti szombaton fogja a Remete kápolnában be­széd kíséretében felszentelni. — Az újvárosban miért nincs ovotla? Nagy baja . az újvárosi lakosságnak, hogy még mindig nem nyitották meg az ovodát és igy a gyermekes asszonyok nem tudják a gazdasági szőlőmunkát végezni. Kérünk gyors intézkedést. — Lehetetlenségig fokozott árak. Négy darab nem nagy igényű, csak olyan háború al­kalmából tauglich tehenet hajtott egy atyafi a vásárra és eladta ott 6000 kor. azaz Hatezer koronáért. Ez az egy adat jellemző általánosságban is a hétfői szekszárdi vásárra, — hol nemcsak a növendék és a tenyész, — de különösen vágó marhák ára soha nem hallott magasságot ért el. A vágó marhákat különösen vidéki fogyasztás céljaira elszállításra vették, jóllehet nálunk is olyan a hushiány, hogy a mészárosok egyike- másika üzlete beszüntetésére készül. Felhajtatott egyébként szarvasmarha 300 drb., eladatott 200 drb., sertés 300 drb., eladatott 200 drb., lóból felhajtatott 1000 dr., eladatott 300 drb. szintén a legmagasabb árakon.-— Államsegély. A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter Kocsis Elvira kurdi rk. segéd- tanitónő részére havi 80, Farkas Irma cikói rk. tanítónő részére évi 1110, a teveli gazdasági ismétlő-iskolai tanerőknek tíszteletdijul 200 korona államsegélyt, — Patay Pál hátai ref. tanítónak pedig 1914. november 1 tői kezdve évi 600 kor. személyi pótlékot utalványozott. — Képviselő küldés. Az országos bírói és ügyészi egyesület f. é. julius hó 29-én Buda­pesten tarja meg közgyűlését, melyre az egyesü­let szekszárdi osztálya dr. Végess Ferenc kir. törvényszéki bírót, egyesületi titkárt küldötteki, hogy ott az egyesületet képviselje. :— Évzáró vizsgálatok. A szekszárdi pol­gári leányiskolában az évzáró vizsgálatok május 25-től 29-ig fognak megtartatni, 30 án lesz a záróünnepély. A magánvizsgálatok pedig junius hó 15, 16, 17, 18, 19 és 21-én lesznek. — Kitüntetetett tolnamegyci tanitók. A király Pápay Ödön mözsi rk. tanítót vitézségi éremmel, Moholik Mihály ozorai lkath. tanitót ezüst érdemkereszttel, Földi Istváo dunaföldvári magán polg. isk. tanitót nagy ezüst vitézségi éremmel és Tóth Márton hőgyészi rkath. tanitót II. bsztályu vitézségi éremmel tüntette ki az ellenséggel szemben tanúsított hősies maguk- tartásáért. — Halálozás. Hinkovczei Hinka László nyug. pécsi püspöki jogtanácsos és alapítványi ügyész, a Ferencz József-rend lovagja hosszas betegség után életének 70 ik évében Pécsett el­hunyt. Folyó hó 11-én d. u. 4 órakor temették el. Strem Ödön siraontornyai járási m. kir. állatorvos az oroszlengyelországi harctéren elhunyt és ott el is temették. Sigora Lajos törvényhatósági főállatorvos a múlt szerdán tartott közigazgatási bizottsági ülésben azt jelentette, hogy Strem állatorvos halálát konzervmérgezés okozta. Fehér Soma dr. felsőiregi körorvos folyóíhó 6 án Budapesten életének 53 ik évében elhunyt. Bongor Mihály magyarkeszii kisgazda éle­tének 83 -ik évében elhunyt Szekszárdon. — Városi burgonya. Dr. Szentkirályi Mihály polgármester — mint értesülünk — tudatában azoknak a szomorú ' viszonyoknak, melyek városunk közélelmezését uralják, újból nagyobb mennyiségű burgonyát vásárolt, hogy legalább ezzel legyen valamennyire könnyítve a helyzeten. Az elsőrendű városi burgonya a móter- mázsánkénti maximális 11 korona árban áll a lakosság rendelkezésére. — Sebesült katonáink segítése. Vár­megyénknek egy magát megnevezni nem akaró nagybirtokosa, aki nemeslelkü adományaival már több Ízben hozzájárult hős katonáink segélyezé­séhez, most újabban 200 koronát küldött be hoz­zám sebesült katonáink számára. — Slockinger János névnapi megváltás címén *0 koronát kül­dött hozzám a Vöröskereszt szekszárdi fiókja számára. Mindkét összeg átvételét köszönettel nyugtázom. — Rendeltetési- helyükre juttattam. Kovács Dávidné. — Szobor megáldás. Cséplő István és neje Varga Erzsébet értényi lakósok az értényi róm. kath. temetőben a jelenleg dúló háborúban fiakat vesztett anyák szimbólumaként egy fájdal­mas Szűz Anya (Pieta) szobrot állítottak fel. E hó 9-én Magyar Zsigmond koppányszántói espe­res plébános az ünnepélyes szent mise után kör­menetben vezette ki az értényi hiveket a temetőbe I ott könyekig ható szép beszéd kíséretében meg­áldotta | „háborús emléket“ a Pieta szobrot. — Meg kell büutetni a piaci élelmiszer uzsurásOkaL Történt feljelentésre a szigetvári főszolgabiróság uzsora miatt eljárást indított Mester Józsefné mozsgói lakos ellen, aki egy 5 25 kilogramm súlyú libáért 24 koronát, Kiss Ferencné pap-pusztai lakos ellen, ki egy pár fél kgr. sulyu csirkéért 4 80 koronát, Túrós Sándorné csertői lakos ellen, aki az alma darabjáért 12 fillért, Vörös Józsefné szigetvári lakos ellen, aki egy másfél kgr. sulyu kakasért 6 60 koronát kert. Aki ezt a hirt elolvassa, bizonyára az lesz az első gondolata, hogy hiszen akkor a szigetvári főszolgabíró, ha szekszárdi rendőrkapitány lenne, végig büntetné a szekszárdi piac valamennyi árusát., mindkét sorban, — a legelsőtől a leg­utolsóig. — A második gondolata pedig bizonyára az az erős óhajtás, — hogy vajha csakugyan ilyen gyökeres házi kezelésbe venné már egyszer városunk is a piaci kérdést, ho például legutóbb megtörtént, hogy egy pár fél kgos csirkéért 5 korona 20 f-t kértek és fél nyolc órakor a teli kosaru menyecske a tojást vásárolni akaró vevőnek azt a választ adta, hogy az egész kosár­ral eladta már az előbb 11 fillérjével a kofának. A jó rendőri közigazgatás a háborús közélelmezés elviselhetővé tételének az egyetlen módja. A közönség pedig minden sérelmes esetet ne szégyel- jen feljelenteni. — Nyílt levelezőlapokat küldjünk az orosz hadifogságban levőknek. A bécsi hadifog­lyok iránt tudakozó irodához az utóbbi időben igen sokan fordultak olyanok, akik orosz hadi­fogságban lévő hozzátartozóiknak levelet küld­tek, amely visszaérkezett. A levélen a következő megjegyzés volt: „Hadifoglyoktól vagy hadi- foglyok részére írásbeli közlemények csak nyílt levelezőlapon továbbittatnak.“ — Ajándék. Gróf Apponyi Géza vbt. tanácsos, a szekszárdi Ferenc-közkórházban ápolt sebesült katonák ellátásának javítására 100 koronát adományozott. — Przemysl magyar költője. Az Orszá­gos Hadsegélyző Bizottság kiadásában megjelent Gyóni (Áchim) Géza „Lengyel mezőkön tábortűz mellett“ cimü verskötete. Gyóni versei az ostrom­lott Przemyslben missziót teljesítettek lelkesítő hatásukkal és most az Országos Hadsegélyző Bizottság kiadmányaiban jótékonyságot szolgál­nak, mert a kiadmány jövedelme hadi jótékony célra szolgál. Ha annyit mondunk olvasóinknak Gyóni Géza Przemyslben ágyudörgés és harci riadalmak közütt megszólalt és nevét egyszerre országos hirré emelt Múzsájáról, bizonyára sokan megfogják venni a Molnár féle könyvkereskedés­ben 1 koronáért megkapható verseskönyvecskét s talán fel sem vágják, el sem is olvassák, mert hiszen olyan jótékooy célra kiadott könyvnek tekintik, melynek nem is kell költői műbecs- csel bírni s legfeljebb az az érdekes benne, hogy a przemysli kötet hű nyomdai utánzata is benne van. S az ilyenek ... adják koronájukat jó­tékony célra csak úgy, — Gyóni verses könyve nélkül. Mert Gyóni Géza versei a bennük élő magyar költői zseni ihletét lehelik magukból, mert Gyóni verseskötetét a jótékony cégér nél­kül is keresve fogja keresni ma és a jövőben minden magyar lélek, mintahogy keresve keresi lelkünk Petőfi Sándor költészetét. Gyóni Géza przemysli verseit olvasni olyan lelki gyönyörűség, — aminőt csak a magából való szép és igazi és legtisztább poezis válthat ki a lélekből. Gyóni Géza és költészete becsét csak háhoru után fog­juk még igazán megbecsülni. Mai számunkban egy mutatót hozunk a verses kötetből. — A tizenötödik gyermek. A mai világ- - ban, midőn a nemzetpusztitó etju/fe-rendszer uralkodik mindenfelé, a legnagyobb ritkaságok közé tartozik a 8, 10, 12 gyermekes család. — Leffier Istvánná szül. Lendvai Terézia szekszárd- ujvárosi asszony még az egy tucatot is hárommal felülmúlta, akinek most született meg a tizen­ötödik gyermeke. Ez a szegény asszony levelet küldött a szerkesztőségünkbe, melyben könyör. adományt kér a nagyközönségtől. A bő Isten áldással megáldott derék magyar anya, kinek 13 élő gyermeke van, valóban megérdemli a köayö- rületes szivek támogatását. A szives adományo­kat szerkesztőségünk is közvetíti. — Gyermeknap támogatása. Az Országos Gyermekvédő Liga munkaköre jelentékedyen ki­bővült a hadbavonultak gondozás nélkül maradt gyermekeinek és a hadi árváknak elhelyezésével és gondozásával. Hogy ezt az erős próbát a Liga erőforrásai elbírják, a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete alapján felkérem tankerületem tanítóit, hogy az idei „Gyermeknap“ gyűjtéseit szíveskedjenek hathatósan támogatni. Szekszárd, 1915 május 12. Nagy Béla hiv. vez. kir. segéd­tanfelügyelő. — Délvidékre való utazás megengedése. A belügyminiszter értesítette Tolnavármegye tör­vényhatóságát, hogy a délvidékre a következő városokba lehet adni utazási igazolványt: Baja, Szabadka, Zombor, Újvidék, Pancsova és Versec és pedig azért, mert ezek a városok közegész­ségügyi szempontból fertőzött területeknek nem tekinthetők. — A katonák javára. A „József kir. her­ceg szanatórium egyesület paksi fiókja“ folyó hó 15-én, szombaton, Pakson az Erzsébet szálloda nagytermében részben a harctéren megvakult, rész­ben a tüdőbeteg katonák segítő alapja javára dús és művészi műsorral ünnepélyt rendez. Az ünnepélyen Pakots József iró, a Petőfi társulat titkára „A nő munkája a háborúban“ c-imen fel­olvasást tart. — Hivatalos Óraváltozás. A közönség tá­jékoztatása céljából közöljük, hogy a szekszárdi in. kir. pénzügyigazgatóságnál folyó évi május hó 16-tól a hivatalos órák hétköznapokon reggeli 7 órától délután 1 óráig, vasárnap és ünnep­napokon pedig reggeli 9 órától déli 12 óráig fog­nak tartatni. — A „Világ“-mOZgó Színházban szombat­vasárnap egy p íratlan szenzáció kerül műsorra : <Az áruló csillag», bűnügyi dráma 3 felvonás­ban. Egy «csillag» rablóbanda főnöke: Jack Provels, aki jelvényüket kezefején hordja, meg­ismerkedik egy newyorki milliárdos kisasszony­nyal : Bessy vei, akit a csodaszép Fern Andrée amerikai színésznő alakit, s kölcsönösen meg­szeretik egymást. Jack tudtán kívül, hogy ideálja az, ki akarja rabolni a milliárdos kisasszonyt, de a leány felismeri, át akarja adni a rendőrségnek, a végén azonban a szív mégis csak diadalmas­kodik felette s megmenti szerelmesét. A csillag jelvényü bandita hálából és Bessy szép szemeiért, forró csókjaiért lemond bűnös, kalandos életéről. Egy szerelmes szív tud alkotni! Ezt a kiváló szenzációt mindenki nézze meg! Es ezenkívül még más szép érdekes képek is lesznek. /*

Next

/
Oldalképek
Tartalom