Tolnamegyei Ujság, 1937 (19. évfolyam, 1-100. szám)

1936-12-30 / 1. szám

_______________-________________________ as I — A Szekszárdi Jótókonycélu Nő legyint ok Szövetsége január hó 5-én j leste 9 órai kezdettel a Ssekszárd- SSzálló nagytermében a szekszárdi sze- gényellátás céljaira tánccal egybe* » kötött műsoros estet rendes, melyre jegyeket elővételben Ssekssárdon a ) Molnár-féle könyvkereskedésben lehet '’•('kapni. PelUlfisetéseket köszönettel fo­- gad a rendesőség. A tánchoz a zenét a ssekssárdi helyőrség zenekarának jazz zenekara szolgáltatja. — Műsor: £1. Élőkép. Rendezi: Ujsághy Gá záné. Szereplők : Szent László : Ifj. Thnránszky László. Szent Erzsébet: ■Ulrich Melánie. Csoportkép szerep­lői: Ácséi Éva, Bús Márta, Csankó Kata, Csötönyi Juliska, Dicsenty Ju­dit, FiBchhoff Lily, Győri Juliska, Haypál Ilonka, Hertelendy Mária, •dr Horváth György né, Mészáros Marika, dr Missiay Györgyné, Nagy -Zsófi, Peresei Ágnes, Sudár Margit, Süss Zsuzsi, Tarlós Márta, Támer Irma, Tihanyi Erzsébet,Varga Irénke, Vendel Ilonka és Végess Kreatentia. Prológot elmondja: Gaál Judit. Irta: /Eördögh Zoltánaé. — 2. Zeneszám. í Előadja a m. kir. honvéd határezred zenekara. 3. Egyszer egg királyfi...- Énekes mese. Rendezi: Ujsághy Gá- záné. Szereplők: Cs. Pzpp Éva. Fe­kete Márta, Héty Matild, Gyurits l Ilonka, Fekete Adrien, Fekete Ilonka, Hayt Ilonka, Kovács Mária, Szabó (Paula, Szanyi Etelka, Tóth Márta és Tóth Kató. Rendezőség: vitéz dr •Thnránszky Lászlóné, dr Csapó Dá- nielné, Eördögh Zoltánná, dr Fleisch- tnann Ottóné, dr Gaal Dezsőné, dr 'Haypál Sándorné, Jakab Lászlóné, «dr Leopold Kornélné, Nagy Istvánná, dr Perczel Bálánó, Reicht Sándorné, Sároasy Károlyná, báró Schell Jó- zsefné, Surgóth Áladárné, Siongott Edvinné, Tihanyi Ssilárdné, Tóth •Xisjosné, vitéz Vendel Istvánná. — Példaadó Jótékonyság. Nem­csak vármegyénkben, hanem orszá­gos viszonylatban is jói ismert az a jótékonyság, amellyel báró Kornfeld. -Móric felsőiregi földbirtokos mindig megemlékezik a nélkülözőkről. A melegszívű báró ismét kivételes em- berszeretetéről tett tanúbizonyságot, amikor karácsony ünnepe alkalmából a felsőiregi uradalom nagyszerű aján­dékot adott az ottani gyermekek­nek. Hát iskolában és egy óvodában -419 gyermeket ruházott fel az ura­dalom. Ruhát, kabátot és lábbelit kapott minden gyermek és elmond­hatjuk, hogy Feisőiregen ezidén sem lesz ruhátlan, vagy mezítlábas gyer­mek. Ha mindenki, akinek a lehető­séget megadta az Isten hozzá, így •fogná fel az emberbaráti kötelesség teljesítését, akkor bizonyára nem volna nélkülöző ember Magyarorszá­gon. .0“ ■■■ ■ . ' Nagyrabecsült vevőinek és üzlet­feleinek boldog újévet kivdn Steiger István 11 épület-és tüzelőanyagkeresked.3 A----------------------------;-----------­Mélyen tisztelt vendégeinek böl- dog újévet kivdn Erdős Miklós 1 a Szekszárdi Szálló bérlője ____ ■" V 4........... ..................... Igen tisztelt vevőinek és ismerő­seinek botdog újévet kivdn özv. Trebitscher Tiborné 10 tüzel ; anyagkereskedő ciós sikere van Jánosi György Vár-j aljai ref.I lelkész SehoIsfncsorszag j című nemrégiben megjelent gyönyörű kiállítású mesekönyvének. Mint már megemlékeztünk róla, as Athenaeum kiadásában megjelent mesegyűjtemény nemcsak eredetiségénél, hanem zama tos magyar nyelvénél és derűs hu­moránál fogva is a legnagyobb és legértékesebb szenzációja a meseiro­dalomnak. A kötetet külföldi kiadók is megvásárolták ób nemsokára több országban is megjelenik ez a gyűj­temény, amely minden könyvkeres­kedésben kapható. Eljegyzés. Simon Ilonka és Far­kas Ferenc a Ssekssárdi Népbank tisztviselője karácsonykor tartották eljegyzésüket. (Minden külön értesí­tés helyett.) — Kinevezés. A pénzügyminiszter dr Kiss Károly ideiglenes alkalma­zottat, állomáshelyén, a tamási kir. adóhivatalnál, fogalmazó ■ gyakornok­nak kinevezte. — Előléptetés. A belügyminiszter Gábler Mária döbröközi áll. helyet­tes óvónőt segádóvónővé nevezte ki. — Kozmetikára való kikép­zésre, (szemölcs-, szórBzálirtás, quar- colás, diathermiás ránctalanitás, helyi soványitás, estélyi kikészítés stb., stb.) felvesz intelligens tanítványokat: dr Fábián orvos, Szekssárd, Széchenyi- utca 45. — Megalakult a Bonyhádi Öreg* diák Szövetség budapesti csoportja. December 19 én a Pannónia Szálló különtermében 62 Budapesten lakó volt bonyhádi diák gyűlt egybe és nagysikerű baráti vacsora keretében megalkotta a Bonyhádi Öregdiák Szövetség fővárosi csoportját. A diák­szövetség elnöke Korüsánszky Ottó főszerkesztő, az Országos Gyógysze­rész Szövetség ügyvezető igazgatója magasszárnyalásu beszédben vázolta azt a kulturális, ssoeiális és nemzeti programmot, melyet a diákszövetség a budapesti csoport feladatául tűzött ki. E határozták a csoport kollégiális és baráti kapcsolatainak mélyreható kiépítését és a diákszövetség jelvé­nyének elkészítését. A művészi ki­vitelű jelvény Petőfi Sándor arcképét mintázza, aki tudvalevőleg az intézet növendéke volt. Dr Grosch Károly miniszteri tanácsos javaslatára a ba­ráti összejövetelek három legszor­galmasabb látogatója részére arany­jelvény kiadását határozták el. — A budapesti csoport programmjának részletes kidolgozására szűkebbkörü választmány alakult. Ennek tagjai: jákfai Gömbös Andor a Székesfővá­rosi Községi Takarék igazgatója, dr Grosch Károly min. tanácsos, a bony­hádi gimn. felügyelője, Koritsánszky Ottó, Kreska Frigyes az Uj Világ felelős szerkesztője, dr Máté Károly egyetemi magántanár, dr Mozsonyi Sándor min. tanácsos, egyetemi ma gántanár, dr Schwetz Elemér ügy­véd és dr Somogyi István egyetemi r. k. tanár, a Diákszövetség társ­elnöke. A bizottság január havában részletes programmot dolgoz ki és a legközelebbi összejövetelen számol be munkájáról. A budapesti csoport táv­iratilag üdvözölte a bonyhádi gim­náziumot és Virág Ferenc pécsi me- gyéspttBpököt, valamint dr Pesthy Pál ny. igazságügyminisztert, a szö­vetség diazelnökeit. — A Vas Gereben Kör kérelme. Felkéretnek mindazok, akik a Vas Gereben Irodalmi és Művészeti Kör vezetőségétől Denke emlékalbumet kaptak, annak ára fejében tetszés- saerinti összeget január 5 ig a könyv­höz mellékelt befizetési lapon be fizetni szíveskedjenek. jí -r-, Leventék kárácsűny a.*Décom- í per iú ’5 Jirakór fpijH fe i/Bzék- szárd Sfeóllőba'n a Levfente Egyesület karácsony faünnepélye. Az ünnepély a Hiszekeggyel kezdődött, amelyet a levente zenekar játszott, Váradi An tál „Melyiket" című szép költemé­nyét Haiszán Zoltán levente éB Bá­náti Baum Mária „Ferike" című köl­teményét KspoBÍ István szavalták igen nagy hatással. Az ünnepi be­szédet dr Cs. Papp Jenő helyettes polgármester tartotta, aki gyönyörűen felépített hatásos beszédben rámutatott a karácsonynak, a szeretet ünnepé­nek jelentőségére, figyelmeztetve a leventéket, hogy az ő karácsonyi ajándékukat a társadalom hozta ősz- sze nem kötelességből, hanem irántuk való szeretetből. Ezért az áldozat­készségért azt kívánja tőlük, hogy egy hajszálnyit se térjenek el a haza­szeretet érzésétől és ezért a szent eszméért rendeljék alá önös érdekei­ket is és forrjanak össze testvéri sze- retetben. A levente zenekar számai után vitéz Vendel Istvámné kiosz­totta az ajándékokat. Ajándékban 37 levente részesült. Ezek uj cipőt kap­tak, 20 pedig ruhákat. A szép ün­nepély a levente indulóval ért véget. — Amatörfényképezöink közgyű­lésé. A M A. ő Sz. szekszárdi cső portja e hő 9-én tartotta 1936. évi közgyűlését, mely a következő tiszti­kart választotta meg : elnök dr Orffy Gyula, titkár Wallscher László, pénz­táros Debulay Imre, ellenőr Horváth Lajos, számvizsgálók Aszalay Jó­zsef, Ferencs Lajos, Stocker Géza. A választmány 12 tagból áll. Az uj vezetőség intenzív életet kíván vinni az egyesületbe s azért elhatározták, bogy minden hónap első szerdájára összejövetelt, a téli hónapokban el­méleti s vetitettképes előadásokat tartanak, negyedévenként pályázato­kat Írnak ki díjazással, országos és nemzetközi kiállításokon résztvevő tagok számára ezüstserleg vándor­díját létesítettek, melyet 1935. évre már ki is adtak. — Reméljük, hogy amatőreink lelkesen tömörülnek az egyesületbe, résztvesznek annak mun­kájában s ezzel is öregbítik a szek­szárdiak eddig is elért hírnevét I Havi 200 fix Szilveszter-esti előadásán minden moziláto- gató jegyével részt vesz a sorsoláson, amely­nek főnyereménye — egy gyönyörű malac — Kórházi karácsonyfaünnepély. A szekszárdi Horthy Miklós közkór­házban december hó 24 én tartották meg a karácsonyfaünnepélyt. Az elő­csarnokban felállított pompás fa köré helyezkedett a kórház igazgatósága és ott gyűltek egybe a tisztviselők, kedvesnóvérek, alkalmazottak és a járóbetegek, akik áhítattal hallgatták a gyönyörű karácsonyi énekeket. Kosztolányi Pál, aki Gábor Pál kórházi lelkészt betegsége alatt he­lyettesíti, igen szép ünnepi besiédet mondott, amelyet néhány kedves sza­valat, ének majd a szeretetcsomagok kiosztása követett. A kórház minden osztályán, úgyszintén a palánki tele­pen is megünnepelték az Üdvözítő születésének ünnepét. — Halálozás. Özv. Rosenbaum Ignácnó paksi könyvnyomdatulajdo­nos és könyvkereskedő özvegye de­cember hó 24-én 81 éves korában Pakson meghalt. Temetése december 25 én volt. A felekezeti különbség nélkül megnyilatkozott általános nagy részvét megmutatta, hogy közbe- csülósben, általános tiszteletben volt része életében is. Rosenbaum Mór nyomdatulajdonos és könyvkereskedő kilenc testvérével együtt édesanyját gyászolja az elhunytban. a; natei orrai. Primo tűzifát ölben és aprítva, a legjobb minőségd hazai szeneket a legmegbizhatóbban és legolcsóbban TREBITSCHER szén- és tQzifakereskedőnél kaphat Iroda és raktár: Sséchenyi-utca 29—31. Telefon: 137 850 — Gimnáziumi cserkészek kará­csonyestje a szekszárdi ref. iskolá­ban. A szekszárdi Garay János gim­názium cserkészcsapata december hó 19 én délután 4 órakor a szekszárdi református elemi iskola helyiségében karácsonyestet rendezett, amelynek keretében kiosztották a szegénysorán kis gyermekeknek a cserkészek által gyűjtött ruhákat és cipőket. Kará­csonyi énekek és szép szavalatok tet­ték hangulatossá as estet. A kedves meleg ünnepség a cserkészinduló el- éneklésével fejeződött be. — Karácsonyi segélyezés. A Hadi- rokkantak, Hadiözvegyek és Hadi­árvák Országos Nemzeti Szövetsége tolnamegyei és szekszárdi csoportja 25 rászorult hadigondozottnak 100 kg nulláslisztet és fejenként V* kg cukrot osztott ki. Előbb pedig 80 hadigondozottat részesített kedvezmé­nyes tűzifában. A vidéki hadigondo­zottakról sem feledkezett meg a cso­port, mert részükre igen kedvezmé­nyes árban eszközölt ki téli tüzelőt és illetékes helyen kilátásba helyez­ték, hegy a rászorultakat a HONSz révén kedvezményes kincstári selejt- ruhában részesítik. — Névváltoztatás. Feller Mária kétyi községi óvónő belügyminiszteri engedéllyel vezetéknevét nFonyő"-ra változtatta át. — A szekszárdi frontharcosok ka­rácsonya. A helybeli főcsoport jóléti f bizottsága hivatalos helyi­ségében bensőséges ünne­pet rendezett. Ez alka­lommal szegénysorán front­harcosok, özvegyek és ár­vák közt szeretetadomá- nyokra szóló utalványokat osztott szét pénzintézetek, iparosok és kereskedők jóvoltából élelmiszerekre, ruhanemüekre és fűtő­anyagra. A felszólalók meleghangú beszédekben emlékeztek meg a harc­téri karácsonyokról és a hősi halott bajtársakról. A nemesszivü adakozók­nak ez utón is hálás köszönetét fe­jezi ki a vezetőség az értékes aján­dékokért. A-----------------------------------------------------­Mély en tisztelt vevőinek boldog újévet kivdn 4 Városi Drogéria AÉ Szekszárdi, tolnai és bonyhádi mélyen tisztelt üzletfeleinek boldog újévet kivdn Molnár József 5 kelmefestő és vegytisztító A---------------------------------------------------­Ig en tisztelt vevőinek boldog új­évet kivdn Fábián Sándor 6 elektrotechnikus

Next

/
Oldalképek
Tartalom