Tolna Megyei Népújság, 1984. október (34. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-31 / 256. szám

TOLNA .MEGYEI OKTÓBER 31 SZERDA Névnap: Farkas. A Nap kél 6.21 — nyugszik 16.28 órakor. A Hold kél 13.43 — nyugszik 22.23 órakor. Kétszáz évvel ezelőtt, 1184. október 31-én robbant ki Erdélyben — Horia, továbbá Closca és Crtsan ve­zetésével — a fokozódó feudális elnyomás ellen til­takozó elkeseredett felkelés, az osztályharc legerőtel­jesebb megnyilvánulása a XVIII. századi Erdélyben. A CIKÖI általános is­kola szülői munkaközösségi választmánya, a tantestület és a Hazafias Népfront helyi szervezetének vezetői egész­napos kirándulást szerveztek a váraljai parkerdőbe. A programban túra, női és fér­fi labdarúgó-mérkőzés, vi­dám játékok szerepeltek. Az eseményen, amelynek célja a zömében Bonyihádról kijá­ró nevelőtestület és a szülők kapcsolatának továbbfejlesz­tése, egymás jobb megisme­rése volt, több mint negyve­nen vettek részt. # Ártatlannak vallot­ta magát a most kezdődött londoni bírósági tárgyaláson az a három személy, akiket bűnrészességgel vádolnak Nagy-Britannia legnagyobb rablásának elkövetésében. A Heathrow repülőtér egyik raktárépületéből tavaly no­vemberben — mint arról ak­kor hírt adtunk — mintegy 3 tonna aranyat, valamint platinát, gyémántot és 26 millió font értékű utazási csekket raboltak el álarcos banditák. Az ügy öt további gyanúsítottja jelenleg spa­nyolországi luxusvillájában él fényűző módon. Spanyol- országnak nincs kiadatási szerződése Nagy-Britanniá- val. 0 SÜLYOS ROBBANÁS történt az éjszakai órákban a Budapesti Bútoripari Vál­lalat XV. Szántóföld utcai gyáregységében. A bútorlap­gyártó csarnok porelszívó kamrájában — eddig ismeret­len okból — tűz keletkezett, majd az oltás közben felrob­bant a gyártócsarnokban lé­vő porkamra. A robbanás kö­vetkeztében körülbelül 500 négyzetméter alapterületen az épület leomlott, falai ki­dőltek. Életét vesztette Búzás Gyula tűzoltó zászlós és Kap­csos József tűzoltó főtörzsőr­mester. Hét tűzoltó súlyosan megsérült. A helyszínen tar­tózkodó és a mentési mun­kálatokban résztvevők közül húszán különböző fokú sérü­lést szenvedtek. A sérülteket kórházba szállították. A rob­banás következtében kiterje­dő tüzet a nagy erőkkel hely­színre érkező tűzoltóság rö­vid időn belül eloltotta. A tűz és a robbanás okának vizsgálatát, a károk felméré­sét a rendőrség és a tűzoltó­ság szakértők bevonásával folytatja. A SZEKSZARDON, a Dél- Dunántúli MÉH Vállalat te­lephelyén egy javítás alatt álló tehergépkocsi puttonya ráesett Sebestyén Lajos 41 éves segédmunkás, kakasdi lakosra. Sebestyén Lajos a helyszínen meghalt. Még alig kezdődött el a fűtési szezon és máris akadt mun­kájuk a szekszárdi tűzoltóknak. Tegnap reggel Szek- szárdon, a Tartsay lakótelepen égett ki egy lakás. A tűz keletkezésének okát a tűzoltók még vizsgálják, de felte­hetően a szobában lévő olaj kályhánál kell keresni. A la­kásban keletkezett kár meghaladja a 100 ezer forintot. Párás idő A várható időjárás az ország te­rületén ma estig: az ország nagy ré­szén folytatódik a párás, ködös idő, időnként ködszitálással. Eső nem lesz. Csupán átmenetileg és kevés helyen — a déli, kora délutáni órákra süt ki a nap. Gyenge marad a légmozgás. A várható legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 5 és 10 fok között, ahol viszont kisüt a nap, 15 fok közelében alakul. Csendes, az évszakhoz képest meleg őszi idő jel­lemezte az elmúlt hét időjárását hazánkban. Az Eszak- Európa fölött létrejött nagy sebességű nyugat—kelet irányú áramlási rendszer csupán érintette a Kárpát- medence északi részét. Számottevő mennyiségű csa­padékot csak a hét végén mértek. Az elkövetkező egy­hetes időszakban folytatódik a csendes, őszi idő. A hajnali és reggeli órákban többfelé várható párás­ság, köd, ami néhány helyen tartósan is fennmarad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 fok körül, a tartósan ködös helyeken 10 fok körül alakul. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet +1. +6 fok kö­zött várhatók. Számottevő csapadék nem várható. A jövő hét eleién változékonyabb időre számíthatunk többször erősen megnövekszik a felhőzet, kisebb esők várhatók Emléktábla-avatás Decsen Koszorúk az emléktábla alatt Sárközben sok népművész született. Oláh Istvánná, — Berekai Éva néni, — a nép­művészet mesitere, egy évvel ezelőtti hunyt el. Az évfor­duló alkalmából a Tolna me­gyei Tanács művelődési osz­tálya és Decs nagyközségi Tanács emléktáblát helyezett ed házán, amelyben közel évszázadon keresztül élt, dolgozott. „Berekai Éva néni négy múzsa leánya vollt” — emlé­kezett rá az avaitóünnepsé­gen Olsvai Imre népzene­tudós, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos fő­munkatársa'. Dalaiban meg­énekelte a tájat a „Horgas hídját”, a hirös decsi högy- ailját”. Történeteiben a falu szokásairól beszélt ékesen, csöndesen. Egy más allkdtói képzelet jelent meg szőtte­sein, színes gyöngysorain. Fiatal korában a zene rit­musára nyomban mozdult lába, libbent szoknyája. A népzene, néprajz tudomá­Olsval Imre megemlékezése nyos kutatói hamar felfe­dezték óit. így ma már nyom­tatott kdttafejek, táncjelek, film- és magnetofonszalag mögött rejtőzik mindig elér­hető közelben — talentumai­nak legfényesebb darabja. Az avatóünnepségen köz­reműködött a decsi művelő­dési ház énekbarát köre Czakó Sándorné vezényleté­vel, bizonyságául annak, hogy Berekai Éva néni em­léke elevenen él. dkj — gk OLVA ST AM Sikereinkről - Japánban Kimondottan örülök Katona Klári sikerének Ja­pánban. Mert az egyáltalán nem járja, hogy mi csak örökké hozsannákat zengedezünk a japánokról. Így a japán szervezés, meg úgy a japán munkafegyelem... engem mindig is dühített, már csak azért is, mert ha ők meg tudják tenni, akkor mi miért nem... Most popzenészeink megmutatták, végre a magya­roknak tapsoltak Japánban. A kis öröm is öröm, leg­inkább annak tapsolnék, amiért nem tapsolhatok... például azért, hogy a japán áruházakban tolong a nép, mert magyar árut akar, abból is azt, amelyik csoma­golása világszínvonalú... A tegnapi lapunkban olvastam, hogy Katona Klári díjat nyert, a Neoton-familia pedig óriási közönség- sikert élt meg... Ez is valami, a siker siker és ma­gyar siker! H. J. „Beültettek a hintába** öreg róka vagyok az új­ságírószakmában, úgy is mint bűnügyi tudósító egész évtizedet tudok magam mö­gött. Most mégis „beültet­tek a hintába”. Egy rémhír kering Szek­szárdion, sőt az egész megyé­ben, de mint kollégáim egyi­kétől hallottam, ő néhány évvel ezelőtt Pécsett taláili- kozott vele. Ezek után bi­zonyos vagyak abban, hogy megjárta' ez a rémhír ,az or­szág számos más megyéjét is, ott is akadtak, akik hit­tek benne, végül szétpuk­kadt, amiként erre a sorsra jutott minálunk is. Nem ismertetem részlete­sen a sztorit, annyira bor­zalmas, hogy részletezésére nem vállalkozom. Arról van szó, hogy egy kislányt tulaj­don szülőanyja felakasztott, egy faágra, hintázás ürügyén, vailóságosan azért, hogy meg­ölje. Szerencsére a kislányt :— a véletlenek közrejátszá- sával — megmentették. A hír annyira borzalmas volt, hogy első pillanatban elhittem s azonnal érdek­lődni kezdtem az illetékes rendőri szerveknél. Meg­nyugtattak, szó sem igaz az egészből, beszélték ezt már Tamási környékén is, meg még sok egyéb vidéken. Most jutdtt el Szekszárdra, most borzolja a megyeszékhelyen a kedélyeket. Tehát: nyugodjon meg mindenki, aki hallotta és el­hitte, egy árva szó sem igaz az egészből. Rémhír, kacsa, morbid kitaláció az egész. Hanem elgondolkodtató, hogy időnként lábra kapnak — amolyan „szentantalláne”- szerűen — ilyen történetek és sajnálatos módon mindig akadnak, akik fel is ülnek az efajta rémhíreknek. Ve­lem is megtörtént legutóbb, ne vegye hát sértegetésnek senki az itt leírtakat. Vélhetőleg tájékoztatásunk is lehetne gyorsabb és ala­posabb, de úgy hiszem nem erről van szó elsősorban, ha­nem az emberi hiszékeny­ség veszedelmes elburjánzá­sáról. » Most nem azokról beszé­lek, akik kitalálják az ilyen (történeteket, ők gonosz em­berek, hanem a hiszékenyek­nek mondom: azért mert a jót is nehezen fogadjuk el néha, ne adjunk mindjárt hitelt a rossznak. Nem kell mindjárt „beülni a hintába”. A mi tájékoztatásunknak, persze, higgyenek, legfeljebb lassúak vagyunk alkalom- adtán, de pontatlanok — ilyen esetekben — soha. L. Gy. A MERKUR kocsiátvételi sorszámai Trabant Lim. Hyc. (Bp.) 1 009 Trabant Hyc. Combi (Bp.) 106 Trabant Lim. (Bp.) 27 748 Trabant Lim. (Győr) 26 029 Trabant Combi (Bp.) 8 695 Trabant Combi (Győr) 4 212 Wartburg Lim. (Bp.) 13 617 Wartburg Lim. (Győr) 7 466 Wartburg de Luxe (Bp.) 19 467 Wartburg de Luxe (Győr) 10 670 Wartburg de Luxe tolótetős (Bp.) 4 029 Wartburg Tourist (Bp.) 7 13S Wartburg Tourist (Győr) 2 S15 Skoda 105 S (Bp.) 8 658 Skoda 105 S (Győr) 6 849 Skoda 120 L (Bp.) 15 957 Skoda 120 L (Győr) 11 490 Skoda 120 GLS (Bp.) 994 Lada 1200 (Bp.) 31669 Lada 1200 (Győr) 10 472 Lada 1300 S (Bp.) 12 382 Lada 1300 S (Győr) 4 481 Lada 1500 (Bp.) 12 226 Lada 1500 (Győr) 3 937 Lada Combi (Bp.) 5 748 Moszkvics (Bp.) 13 473 Polski Fiat 126 P (Bp.) 20 170 Polski Fiat 126 P (Győr) 7 093 Polski Fiat 1500 4 751 Dacia (Bp.) 22 256 Zastava (Bp.) 6 493 ^ 1 » bár A cascobiztosítás bármilyen típusú, J belföldi forgalmi rendszámú ^ személy- és tehergépkocsira, szóló- ^ és oldalkocsis motorkerékpárra, ^ személygépkocsi után kapcsolható lakókocsira, teherutánfutóra, S belföldi hatósági jelzéssel ellátott / ■ J segédmotoros kerékpárra, i'Tj,' ^ segédmotoros rokkantszállító ^ járműre és háromkerekű S teherszállító járműre ^ egyaránt megköthető. \ Kérjen bővebb felvilágosítást az , Állami Biztosítótól vagy a helyi takarék. ' szövetkezettől! I A pedagógus- ellátottságról — Halló, Tolna me­gyei Tanács?... Vi­téz Zsoltot, a műve­lődési osztály cso­portvezetőjét keresem. — Tessék, Vitéz Zsolt va­gyok. — Hogyan alakult ine- gyénk oktatási intézményei­ben a pedagógusellátottság? — A leglényegesebb — ezt a minőségi mutatók igazol­ják —, hogy jobb a helyzet, mint 1983 szeptemberében... Ez azt jelenti, hogy ugyan­annyi a képesítés nélküli ne­velő, mint tavaly, de így is pozitívnak tartjuk, mivel a tanulócsoportok, illetőleg a napközis csoportok száma az idén növekedett. Ebből pe­dig az következik, hogy több a képesített nevelők által tanított órák száma. — Ügy tudom, tavaly a ta­mási járásban volt a leg­több képesítés nélküli... — Igen. Az előző évben 55 volt, sőt, most 66 van. A helyettesítésre alkalmazottak száma növekedett, az üres álláson lévőké viszont csök­kent. Meglehetősen sokan vannak képesítés nélküliek Iregszemcsén, Pincehelyen, Nagyszokolyban, Magyarke- szin és a tamási óvodában. Hetven százalékuk azonban helyettesítőként foglalkozta­tott. — Másutt nőtt-e a szá­muk? — Igen. Bonyhádon és a városkörnyéken. Ez abból adódik részben, hogy a szep­temberben belépett új isko­la megnövelte a nevelő­igényt és helyből, illetőleg a városkörnyékről munka­erőt vont el, másrészt az az oka, hogy megnövekedett a gyes-t igénybe vevők száma. Ide sorolhatnám okként azt is, hogy négy napközis cso­porttal többet indítottak az idén. — Akkor érthető a növe­kedés ... Van-e megyei szin­ten eredmény? — Igen. A képesítés nél­küli óvónők száma néggyel, a tanítóké tizenkettővel, az általános iskolai tanároké öttel, a gyógypedagógiai ta­nároké öttel, a zenetanároké néggyel, a középiskolai taná­roké kettővel csökkent, ösz- szesen 252 óvónő, tanító, ál­talános iskolai tanár, gyógy­pedagógiai tanár, zenetanár és középiskolai tanár képe­sítés nélküli volt tavaly Is. Ezen belül 138 volt helyette­sítő, most pedig 171. Ez azt jelenti, hogy kevesebben vannak üres álláson. Ebből a 252-ből 18, aki utolsóéves tanító-, illetve tanárjelölt, és ötvenen olyanok, akik az előbb említett képesítéseket kívánják megszerezni. — Mi a helyzet a betöltet­len állásokkal? — Csökkent a számuk. Tavaly 60 volt, idén már csak 35, amit nem főállású szakember tölt be. — Milyen szaktanárok hiányoznak? — Középfokon a nyelvsza­kosok — német, francia, an­gol —, de minden nyelvsza­kos helyettesítése szinte megoldhatatlan. Sok intéz­ménynél még az orosz nyelv is. Általános iskoláknál — főleg a kistelepüléseken — a készségtárgyak: ének, rajz, testnevelés, de a kémia sza­kos is hiányzik. — Mi a megoldás? — A képesítés nélküli óvó­nők továbbtanulása szeptem­bertől Szekszárdon megin­dult, 9 ének szakos tanítói végzettségű kiegészítő spe­ciális kollégiumra jár, 33 pedagógus szerez ugyanilyen képzési formában könyvtá­rosi képzettséget. A német nemzetiségi nyelvoktatásban is előrelépés van, hiszen ki­lencen végzik a bajai tanító­képző speciális kollégiumát. — él — ríÉPUJSAG \ Magyar Szocialista Munkáspárt Tolna megyei Bizottságának lapja. - Főszerkesztő: FEJES ISTVÁN, főszerkesztő-helyettes: SZÁLAI JANOS. Szerkesztőség: Szekszárd, Széchenyi u. 36. 7100. Telefon: 16-211. Sportrovat: 11-457. Kiadja a Tolna megyei Lapkiadó Vállalat, Szekszárd, Széchenyi u. 36. Telefon: 16-211. Telex: 14251. Postafiók: 71. - Felelős kiadó: DR. MURZSA ANDRAS. Készült ofszet-rotációs epárással. Saphir 96-os gépen a Szekszárdi Nyomdában, Szekszárd, Széchenyi u. 46. Postacím: 7101. Szekszárd, telefon: 11-422. Felelős vezető: BENIZS SÁNDOR. - Terjeszti a Magyar Posta. - Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivatalok­nál és kézbesítőknél. - Előfizetési díj: egy hónapra 34,- Ft, negyedévre 102,- Ft, egy évre 400,- Ft. Indexszám: 25069. ISSN 0133-0551. V

Next

/
Oldalképek
Tartalom