Tolnavármegye, 1893 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1893-11-12 / 46. szám

6 TOLNA VÁRMEGYE. 1893. november 12. — Merész betörő. Goldfinger Mór bony­hádi kereskedő október hó 25-én éjjel a högyészi vendéglőben aludt s azalatt valaki az ablakát ki- nyitotta, behatolt s 700 írttal telt tárcáját a szek­rény tetejéről ellopta s ugyanazon az utón ismét eltávozott, a nélkül, hogy G o 1 dfi n g e r felébredt volna. A nyomozás eddig nem vezetett eredményre. — Ellopott lovak. S t e i k Flórián szegzárdi lakos csak a múlt héten vett 2 szép lovat Tolnán. Folyó hó 8-án reggel kimen vén istállójába, a lo­vaknak csak hült helyét találta. Ellopták. Másnap éjjel meg sertéseit akarták ellopni, de észrevették, mire a tolvajok kereket oldottak. — Házvétel. Szegzárdon a Széchenyi utcában levő Konstaneer-féle emeletes házat a napokban tartott árverés alkalmával az örökösök vették meg 14050 írtért. VIDÉK. — Duna-Földvárról írják lapunknak: Abból az alkalomáól, hogy Romanszky Antal ur, az itteni m. kir. sóhivatalnál alkalmazásban volt el­lenőr, Losoncra helyeztetvén át, körünkből távozik, — tiszteletére barátjai folyó hó 4-óu Nagy Imre vendéglőjében bucsu-lakomát rendeztek. Még alig egy-két éve csak annak, hogy R o- manszky ur városunk lakója lett s ez aránylag rövid idő alatt benne nemcsak kitűnő, kötelességét mintaszerűen teljesítő hivatalnokot, hanem önzet­len, minden jó és nemes iránt fogékony szellemű, agilis férfiút tanultunk megismerni. Az estélyen a város intelligentiája igen szép számmal jelent meg s az elhangzott toastok mind annak az élénk sajnálkozásnak adtak kifejezést, me­lyet mindnyájunk a közkedveltségnek és közbecsü- lésnek örvendő férfiúnak körünkből távozása foly­tán érezünk. A fényes társaság a legjobb kedvben a késő éjjeli órákig együtt maradt. — Műkedvelői előadás Bonyhádon. A hely­beli „Községi Gyermekmenházak“ javára Bonyhá- don, az „arany oroszlán“ szálloda nagytermében 1893. évi november hó 11-ón Buborékok. Víg­játék 3 felvonásban. Irta: Gsiky Gergely. Szemé­lyek : Solmay Iguác, földbirtokos, Brandeisz Fe- rencz. Szidónia, neje, Lengyel Ilona. Béla, ország­gyűlési képviselő, Huszár Aladár, Szenfin, Rábay neje, Halász Emilia, Róbert, Dr. Pottyondy Béla, Gizella, Traiber Margit, Aranka, Finaly Berta gyermekei. Rábay Miklós, osztálytanácsos, ifj. Ha­lász Géza. Morosán Demeter, Traiber János. Ta­más, fia, Szeppssy Kálmán. Özvegy Sereczkyné, Grosch Etelka. Chupor Aladár, Lippich Zoltán. Há­mor, Katzen bach István. Malvin, neje, Becht Sa­rolta. Gombos, ügyvéd, Stolzenbach Gyula. Bangó, kereskedő segéd, ifj. Rech Sándor. Belli, szoba­leány, Bosnyák Nina, Adolf, inas, Hildebrand Miksa. Betti, szobaleány, Csekey Anna, András, inas, Rá- baynál, Schmiermund Lajos. Történik a fővárosban. Az első és harmadik felvonás Solmay lakásán, a második Rábay lakásán. Kezdete 7 órakor. Az elő­adást tánc követi. Külön meghívók ez alkalommal nem bocsáttatnak ki. Helyárak : Körszék a 3 első sorban 3 korona, a 6 következő sorban 2 korona a többi sorban, állóhely és karzat 1 korona, deák­jegy 60 fillér. Jegyek előre válthatók a Raubitschek- féle könyvkereskedésben és este a pénztárnál. — Betörés egy ügyvédi irodába. Késmárky Iván. paksi ügyvéd, kellemetlen meglepetésre éb­redt ma reggel. Ismeretlen tettesek álkulcscsal be­hatoltak irodájába, ugyancsak álkulcs segítségével felnyitották az asztalfiókokat és szekrényt, s Kés­márky fiókjában levő 180 frtnyi készpénzt elvit­ték s az ott levő irományokat össze-vissza hányták A fiókban volt uagyobb értékű bélyeg is, de azt a betörők jónak látták ott hagyni. A csendőrsóg nyo- raábán van a tetteseknek. A hun sírokról. Ez év nyarán, julius vége felé, véletlenség folytán, vagyis egy páráját kiadott tehén elásása I közben C z i k ó falu végén egy lovas és lovának csontvázára akadtak. A lelet felől Wosinszky, ismert régészünk órtesittetvón, a további kutatás azonnal megkezdődött. Első megtekintésre W o- s i n s z k y tisztában volt azzal, hogy itt hunteme­tőnek kell lennie, a milyen sirmezőre, ugyan jóval kisebbekre, már Závodés Yarasd tolname­i gyei községekben is akadt. A legnagyobb passzió- | val ps szorgalommal fogott hozzá tudós régiség búvárunk az ásatáshoz. Ez nem mindig egy bú­zámban történt, de csaknem minden héten pár na- | pig és pedig többnyire nagy apparátussal, mintegy j i 40—50 munkás segélyével, s fárasztó munkáját szép siker koronázta. Az eredményről már beszá­molhatunk, minthogy még lagfölebb két napig fog ásatni a megkezdett irányban, de újabb kiválóbb lelet reménye nélkül. Eddig összesen 450 csontvázat talált; ba be- végzi, lesz 500. A csontvázak általában egy ugyan­azon irányban feküsznek, tehát szisztematikusan napkelet felé fordulva, ennélfogva a hunok szoro­san vett soros temetkezést követtek. A férfiak min­dig fegyverrel vannak temetve, a mi a hunok har- \ cias hajlamaira mutat. E fegyver hosszú késből, ! háromélü hajitó dárdából és baltából áll. Ezek ren­desen a jobb kézben tartva a felső lábszáf mellett feküsznek, de a balkéz sem üres, mert ebből az acél. tűzkő, tapló sohasem hiányzik, melynek nyoma a korhadt földrétegből ismerhető fel. Ugyancsak balkezében tartja rendesen az obulusát, pénzdara­bot is, a melyet valószinüleg a római mythológiá- ból vették át. Csak kivételesen hordozzák a pénzt nyakékszer gyanánt is és pedig átlyuggatva. — E pénzek kivétel nélkül a római császárság végső szakaszából valók s a többi leleten kívül a sirmező | korát ezek dokumentálják leghitelesebben. Néhány | fórfitetem mellett lovának csontváza találtatott. A | ló feje ugyancsak keleti irányba néz, miként lovasa. Egy ló gyönyörűen ült magasra emelt fővel, hom­lokán az ezüst szerszám zöld patinája látszott, mely­nek zöldes nyoma homlokán észrevehető volt. A ló j mindig felszerszámolva fekszik: szájában különös alakú zablya, melynek két oldalán igen gyakran a legszebb motívumokkal vésett szarvasagancsok van­nak : fel van kantározva, hasa mellett vascsat és kengyel vas. A lószerszám gyakran igen szép bronz- diszitésekkel van ékesítve. A hun lovasok tehát fé­nyesen, pompával jelentek meg. A nőicsontvázak ékszerekkel vannak eltemetve. Az ékszerek függők-, nyakékek-, karperecek és gyű­rűkből állanak s aranyból, ezüstből, borostyán-, bronzból és üvegből készültek. Hogy mily szép az üvegtechnika, ez a gyöngyökön látható, mert majd mind mozaikszerüen betett munka. E gyöngyökben bronzcsövecskók vannak, melyek kiváló szép irizáló szint és fényt kölcsönöztek az üvegpásztának. Kü­lönös, hogy a nőknél sem hiányzik sohasem a bicska, de ez mindig alig egy negyed részét ké­pezi a férfikésnek. A női síroknál a balkézben tar­tott orsógomb is igen gyakori. Ok L úgy tekintet­ték tehát a halált, mint az élet fonalának elszaka­dását, mely körülmény ismét a mythológiai pár- kákra emlékeztet. Felszínre került egy hun fejedelemnő sírja is, a ki írónő volt, és ez kullurtörténeti szempontból hallatlan újdonság. Ugyanis az orsógombon és kis bicsakon kívül jobb kezében gyönyörű motívumok­kal díszített ezüst stylust találtak, a melylyel vi- aszszal befont fatáblákra véste költői gondolatait. A stylus ezüst hosszú tű, egyik vége hegyes, másik | kalánalakulag lapos, hogy az esetleges hibákat kar- j colhassa és simíthassa a viaszban. E nő fülében masszív ar.myfüggök voltak. Egy másik csontvázon szintén találtatott stylus, de ez nyakáról függött le, tulajdonosa alkalmasint úgy kapta, vagy találta és ékszer gyanánt használta. Egy hun vezér sírjában kópját is találtak, a milyen eddig Magyarországon még nem fordult elő, de a görög történetírók feljegyzéseiből ismerjük, hogy a hunnok ritka fegyverét képezte. Ez majd 1 méter hosszú vas lándzsából áll, melynek köpü- jébe igen hosszú rúd illesztetett s a köpő végéről zászló lengett. Ezen kópja a hun vezér lovának oldalához volt erősítve, úgy hogy maga a lándzsa jóval tovább nyulott a fejénél. A legtöbb csontváznál, melyek mind hanyatt nyújtott helyzetben feküsznek, a halott mellé adott ételeket edényekbe rejtették. Nem lehettek nagy gurmánok, vagy tán vegetáriánusok voltak, mert szárnyas vagy feltört állati csontok, mint egyéb­ként más sirmezökben, az edényekben nem talál­tattak. Gyakori azonban a tojás, a melynek héja még konzerválva van a fazékban. Gyakori, a mi a halott iránti kegyeletre és a családi életre elég szép fényt vet, az együtt vagy hozzá temetkezés, igen gyakran találunk közvetlen egymás mellett férfi és DÖicsontvázat, férj és teleség. Ismét nem ritka anya gyermekével, az anya rendesen jobb karján tartja mellén keresztbe fektetett gyermekét. Mennyit ol­vashat ki az ember társadalmi viszonyok- s vallási fogalmakra vonatkozólag a legjelentéktelenebb kö­rülményekből, melyekre, laikus szellemmel tekintve ; a leleteket, senki sem gondolna! Mit bizonyítanak a halott mellé adott fegyverek, ékszerek, ételek, a vezérnek leölt lova és számos egyéb lelet-körülmény, mint azt, hogy mily erősen gyökeredzett a lélek halhatatlanságában, a tulvilági életben való hit a pogány keblekben ! A leletek után Ítélve kétségtelen, hogy hun temető, és pedig vagy ezrekre menő nagy csoport- í nak kellett itt tanyáz’ni, vagy pedig hosszabb időn át kellett itt lakniok. Wosinssky ur hozzávetőleg , 1000 sírra számit. Valószínű, hogy nem sokáig, de nagyobb számban éltek itt. Mert hisz nem kultur- nép volt, hanem hóditó csapat, mely Attilával le Romáig húzódott, ott sem időzött, hanem nyugatra, Franciaországba nyomult, tűig a Katalauni, , most Chalon mezejéu útját állották hódításuknak. Ázsiá­ból jőve hány öreg hun' vitéz nyugszik itt Cikóban, mert az eltemettettek legnagyobb része öreg. Mig az idősbek Ázsiából jőve Cikón nyugosznak, fiaik talán Aquiléja vagy a Chalon mezején estek el hősi halállal. E vidéken d'vattá vált most hun fogakat gyűj­teni. A legmagasabb arisztokratáktól — pl. gróf Apponyi Sándorné, Eszterházy grófnék, Borghesse hercegnők — lefelé igen sokan hun fogakat hor­danak melltűk és karperecekben foglalt jou-jou-k- ban. Az érdeklődés tehát általános ezen ásatásokra nézve. Jeles tudósunk, Wosinszky a leleteket a nem­zeti múzeumban helyezi el hogy azok, minthogy a korán letűnt hatalmas hun nép történetére oly kiváló érdekességgel bírnak, a haza kozkincseivé váljanak. IRODALOM. ZENE. — Nemzeti iskola cim alatt Benedek Elek szerkesztésében és kiadásában hetenként meg­jelenő tauügyi lap indul meg november végén. A lap — mint halljuk — első sorban a tanárok és tanítók (tánitónők) erkölcsi és anyagi érdekeinek lesz minden tekintetben független szószólója. Előfizetési ára 4 frt. Előre is ajánljuk a nemsokára megjelenő mutatványszámot a taniigy embereinek figyelmébe. Meghaltak Szegzárdon 1893. évi november hó 5-től ugyene hó 12 ig. Farkas Mihály, 50 éves, tüdőlégdag. — Fehér Teréz, 1 hónapos, veleszületett gyengeség. — Steiner Józsefnó, 54 eres, heveny tüdögümőkór. — Körmendi János, 2 éves, gyer­mekaszály. Q- ab o n a árak a legújabb tőzsdei jegyzés szerint. Búza tavaszra 7-44., 7-51. Tengeri 1893. november. 4-75., 4,80. Zab tavaszra, 6‘94. 696. Szegzárdról indul reggel 7 óra 35 perckor, Budapestre érkezik délután 1 óra 40 perekor. Budapestről indul reggel 8 óra 15 perckor, Szegzárdra érkezik délután 3 óra 30 perckor. Szegzárdról indul délelőtt 12 óra 02 perckor, Budapestre érkezik délután 7 óra 15 perckor. Budapestről indul délután 2 óra 20 perckor, Szegzárdra érkezik este 7 óra 54 perckor. Bndapestről indul délelőtt 10 órakor, Szegzárdra érkezik délután 6 órakor. Mohácsról indul délelőtt 10 órakor, Szegzárdra érkezik délután 2 órakor. N Y I L T T É R.* Alkalmi vétel Téli idényre! Női és leány kabátok. Karmantyúk és sapkák. Pariitok, flanelek, ruhaszövetek, különféle téli kendők. Jäger tanár rendszerű alsó ingek, nadrágok és harisnyák. Gallérok, kézelők és keztjük. -É^al3-polc és xiy'a.ltleendőit. Esőernyök és más divatcikkek meglepő olcsó áron adatnak el. (1153. 1—1.) Elárusitás az ezelőtt HEISLER és KLEIN-féle üzlethelyiségben, Szegzárdon, Széchenyi- utca, id. Mayer János-féle házban. * E rovatban közlőitekért felelősséget nem vállal — a Szerk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom