Dombóvári Hírlap, 1921 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1921-01-02 / 1. szám

V. évfolyam. Dombóvár, 1921. január 2­Előfizetési ár: egész évre 48-— kor; félévre 24-— kor; negyedévre 12*— korona. Egyes szám ára 1 korona. í A népszámlálás előmunkálatai. A törvényhozás az 1920. évi 33. t.- cikkel elrendelte a népszámlálás megtartá­sát. A népszámlálás a szilveszteréji állapot szerint január hó t. és 10. között fog meg­történni. A számlálólapnak hasonló kérdé­sei lesznek, mint 10 év előtt, uj kérdések is vannak azonban, amelyek leginkább a vi­lágháború okozta károkat kivánják megvilá­gítani. így kérdezi a számláló lap, hogy a megszámlált egyénnek a világháború követ­keztében foglalkozása változott-e, vagy a világháború előtt hol volt rendes lakóhelye. Külön kérdés van a hadiözvegyekre és ha- diáryákra vonatkozólag, egy kérdés pedig a végzett szakiskolákat tudakolja. Egy kérdés sorozat a világháborúban katonaköteles kor­osztályok katonai szolgálata iránt tesz fel kérdéseket. Arra nézve, hogy mindenki csak a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltat­hatja, az 1917. évi 35, t.-c. rendelkezései maradnak érvényben, de emellett biztosítja a törvény azt is, hogy a bevallott adatok adókivetés alapjául nem vehetők, magáné, soknak ki nem szolgáltathatók és egyénen­ként közzé nem tehetők. Rendes körülmények között is valósá­gos leltári művelet, a nemzet erőpróbája egy ilyen népszámlálás és így fontos ese­mény a nemzet életében. Nenn kell tehát külön hangsúlyozni, hogy milyen nagy je­lentősége van most, amikor az ország meg­csonkítása után vérző «zivvel kell számba- venni értékeinkből a íegbecsesebbat, az em­bert. Meg kell állapítanunk, hogy milyen korú és nemű és milyen összetételű ember­anyagunk maradt meg, mennyi a háború áldozatainak, az elesetteknek, a most is fog­ságban levőknek, a rokkantaknak, a hadi­özvegyeknek ás hadiárváknak a száma, hogy teljes mértékben előttünk álljon az a bor­zasztó csapás, amely a háborúval és az or­szág igazságtalan megcsonkításával a nem­zet legbacseaebb alkatelemét, az embert érte és hogy odatarthassuk a művelt világ s kösöttük hatalmai legyőzőink elé s ret­tentő képet : talán megmozdul lelkiismere- ttik. Hazafia* kötelessége ezért mindenki­nek, hogy annak idején pontos és az igaz­ságnak megfelelő adatok bevallásával a nép- számlálás sikerét előmozdítsa. Népszámláló biztosok helyben : 1. kerület: Felülvizsgáló-biatos : Sze- tnenyei Mihály. 1. Szent László-tér és Deák Ferenc-utca : Ldbl Benő áll. elemi isk. ta~ nitó. 2. Baross Gábor- és Kossuth Lajos- utcák : Lenkey Géza áll. elemi iek. tanító. 3. Jókai-utca és Hunyady-tér: Szanyi István főgimn tanár. 4. Esterházy- és Petőfi-utca : dr. Mészáros Ede fégimn tanár. 2. kerület: Felülvizsgáló biztos: Ko- pacsek Ervin jegyző. 1. Széchenyi-*tca és HBHHBHDH&ttMaEBHHMnSűaBfiiBuíhmm mi ■■ ■■ ■—ifi« Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési dijaik és hirdetések a kiadóhivatalba; a lap sz«lleuu részét illető közlemények pedig a szerkesztőséghez (Szt. László-tér 18.) küldendők. Erz*ébet-utca 1—23: Bugaila Béla ál!.-elemi iskolai taajtó. 2. Erzsébet utca 25—113: Parti József elemi isk. igazgató. 3. Erzsé- bet-utca 2 — 112: Krasznay József áll. elemi isk. tanító. 4. Erzsébet-uica 114—142. és Andrássy-utca 2—68 : Meinléin Béla rk. el. isk. tanító. 3. kerület: Felülvizsgáló biztos: Bau­mann Béla jegyző. 1. Andrássy-utca 1 — 69, Tinódi- és Verbőczy-u:ca : Váezy Ferenc áll. elemi iskolai tanító. 2. Teleki-utca: dr. Piukovich Sándor főgimn. tanár. 3. Zrinyi- utca: Bauer Henrik áll. elemi isk. tu nitó. 4. Rákócsi-utca : Gyöngyössy József, áll. elemi isk. tannó. 4. kerület : Felülvizsgáló biztos : Fuchs Ferenc jagyző. 1. Árpád-utca: Dóri Anta* főgimn. tanár. 2. Bezeredy-utca: Tóth Da­niel áll. elemi isk. tanító. 3. Vörösmarty Mihály-utca : Finger Béla főgimn. tanár. 4. Dombó Pá!-uica és kültelkek : Lehmaan | György jegyzőségi alkalmazott. GylijtsUnk a harangra. Jelenlőségíeljes irat érkezett Karácsony ! estéjén a helybeli róni. kaíh. hitközséghez, kerületünk nemzetgyűlési képviselője, őrgróf Pűllüvicini György közbenjárására az Or­szágos Férnközpont kilogrammonként 70 ko­rona kedvezményes áron összesen 7 méter- mássá fémet bocsát a hitközség rendelke­zésére, hogy belőle harangot öntsön, amely­nek szózata imára hívja az áhitatos kö­zönséget. Ami után a háború lezajlása óta vágyva vágytunk, ime testet öltött, íme valóra vá­lik és habár teljesen nem tudjuk pótolni a békebeli állapotokat, amidén három harang I harmonikus özszhangzásban szólalt meg, mégis ha a hívők áldozatkészsége úgy en­gedi, nem leszünk kénytelenek az alig hall­ható kis harang hangjára imára kulcsolni a kezeinket. A háború sok és mély sebet ejtett raj­tunk. Fokozottabb erővel, mint valaha, kell Ma imádkoznunk, imádkoznunk kell rendü­letlen hittel a Mindenhatóhoz, hogy adja vissza szép hazánkat teljes egészében, hogy ne gázolja Mátyás király szülíföldjét a ro- , mán, aradi vértanúink mártiromföldjé» nt szántson az oláh, Rákóczi nyugvóhelyét ne »avarja meg a csehek tülekedése, hanem kerüljön minden vissza a magyar kezébe, íme, most itt az alkalom, hogy újra meg- szólaljen a harang. De jól tudjuk, hogy a hitközségnek pénze erre nincsen, jól tud­juk, hogy csupáu a hívők áldozatkészsége hoshatja meg azt. Ne fukarkodjék tehát senki, hanem adja oda szeretettel nélkülöz­hető filléreit a harang beszerzésének költ­ségeire. Szégyen volna, ha gyengeségünknek adnék tanojelét azáltal, hogy nem adjuk át Szerkesztőség: Szent-László-tér 18. sz. Kiadóhivatal: Esterházy-utca 17. szám. Telefon: 40. szám. nélkülözhető filléreinket. A harangnak meg kell lennie és ugyanezért nem hinuők, hogy lenne oly hivő, aki erre a célra nem áldozna szívest, örömest. A pénz előteremtése sürgős. A gyűj­tők a hívőket házanként fogják felkeresni és tudjuk, hogy a nemes célra mindenütt nyitott ajtókra fognak találni. Adakozzanak tehát tiszta szívből, hogy a nemes cél óha­junk szerint minél hamarabb megvalósít­ható legyen. A gyűjtők utcánként a következők : Bezerédj-utca : dr. Piukovich Sándor és Szanyi Istvánná. Árpád.utca; Horváth János és Hor­váth bona. Kossuth L.-utca: Svarda József é* Móriíz Manci. Andrássy-utca: Buda Mátyás és Mol­nár Ántatué. Erzsébiit-utca páratlan oldal: Faiéin# B. Aranka és Partlné P. Mária. Erzsébet-utca páros oldal : B^nozp Já­nos és Kalocsa Nani. Zrínyi utca: Ács József és Ricsovics Győrgyné. Rákóczi-sica : Kelemen Gvirgy és Sza- tory Irén. Teleky-uíca: Cser Jézsef és Beruht Jánosné. Hunyady-tér és Dornbó Pál-utea: Lau- risch Károly és Svarda Bözsike. Petőfi- és Széchenyi-utca : Tury Ja­nes és üjváry Rozika. Esterházy-utea : Thész Antal és Bajusz Árpád«é. Deák Farenc-uiea: Gailó JóEsef és Horváth Irma. Baross-utea: Szabó Jenő és Horváth Bözsike. Vörösmarty-utca : Buliea János és Lo- renc György. t Ó-állomás : Svarda József. Uj-állomás : Gafló Jézsef. — Az Oltár-egylet szegényeinek karácsonyi segélyezésére adakoztak : Szallós Jánosné, özv. Budai Béláné 100, Makhalek Istvánné 80, N. N. 50, Horváth Istvánué 40, N. N. 26, Hujber Lajosnó, Fonai Dnréué, Oláh Józsefné 20, Kovács Mártonné 14, Szeifert Bálintné 13, Somogyi Katalin 12, N. N., Megyeri Istvánné, Balog Margit, Baka Anna, Pap Imiéné, Vörös Imréné, Ricsovics Győrgyné, Velner Péterné 10, N. N., Ka­locsa Anna, Lehőe Mihályné, Buda Józsefné, Barkóczi Vara 8, Kovács Ferencné, özv. Balog Jánosié, äzv. Boróczy Bélán#, Far­kas Farencaé 6, Horváth Mária, Barta Ist­vánné, Gergő Fálné 4, Kaszinovies Anna 3, Ttnna Istvánné, Leugyel Józsafné 2, Ka­locsa Istvánné, ’ özv. Targa Józsefné, Márka* Rozália 1 koronát. Köszöni az Elnökség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom