Tolnai Népújság, 1994. március (5. évfolyam, 50-76. szám)

1994-03-01 / 50. szám

A LAKOSSÁGÉRT, AZ EURÓPAISÁG JEGYÉBEN (3. oldal) 1994. MÁRCIUS 1. KEDD ÁRA: 16,30 FORINT V. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM ... rövid idő alatt sikerült megtalálni azt a kapcsolatot, amellyel nagy dolgokat lehet véghezvinni. (Interjú a Tamási Körzeti Földhivatal vezetőjével a 4. oldalon.) Magukat testvéreknek hívják Sárközi bál Őcsényben Kamatemelések Az Országos Takarék- pénztár Bank Rt-nél átla­gosan 2-3 százalékkal emelkednek a betéti kama­tok. Jelentősebb az emel­kedés a a folyószámla-be­téteknél és a Junior szám­lákon, hosszabb időre le­kötött összegek esetében. A 6 és 12 hónapra kekötött összegeknél február 26-tól 3,25 százalékkal nőtt az éves kamat. A takarékle­vél-betétnél és a nyug- díj-előtakarékossági betét­nél a 2 éven túli lekötések esetében az éves kamat 3,125 százalékkal nő már­ciustól, és 2 százalékkal emelkedik az egy éves le­kötésű takarékbetétek ka­mata. Budapesti Divatnapok A Magyar Divatintézet szervezésében március 10. és 12. között kerül sor a Budapesti Divatnapokra. A szakvásárról a rendezők hétfőn sajtótájékoztatót tartottak. A mostani di­vatnapokat a nemzetközi gyakorlathoz igazodva szakosítják. A Budapest Sportcsarnokban az alsó- és felsőruházattal, kiegé­szítőkkel, divatékszerek­kel foglalkozó cégek, a körcsarnokban a kelléke­sek, ruhaipari gépeket gyártók, az olimpiai csar­nokban pedig a textil, mé­teráru és lakástextil válla­latok, valamint az infor­mációs szervezetek kap­nak helyet. Romániai sztrájk Éjfélig a CNSL-Fratia (Testvériség) szakszerve­zeti központhoz tartozó tagszervezetek 80 száza­léka kapcsolódik be a hét­főre meghirdetett romá­niai országos sztrájkba konkrét munkabeszünte­téssel vagy „japán módra" - vagyis azzal, hogy sztrájkban lévőnek nyilvá­nítják magukat, de magát a munkát nem hagyják abba. Ezt a 3 millió tagot szám­láló Testvériség elnöke, Victor Ciorbea jelentette be hétfőn reggel a rádióban. Ugyancsak sztrájkolnak az Alfa kartellhez tartozó szakszervezetek tagjai - ez egymillió szervezett dol­gozót érint. Kitiltás Belgrádból A belgrádi városi ható­ságok hétfőn kitiltották a városból - a pitbull terrie­reket. A rendelkezést - az APA osztrák hírügynök­ség jelentése szerint - a Stúdió B. helyi rádióadó hozta a lakosság tudomá­sára. Ezek szerint, aki nem emészti el kutyáját vagy nem távolítja el a városból, annak átszámítva 7000 schillingig terjedő pénz- büntetéssel kell számolnia. A rendelkezés indoklása szerint a harcias pitbull terrierek az elmúlt hóna­pokban több gyermeket megtámadtak és megsebe­sítettek Belgrádban. Mint­egy 1500 pitbull terrier tu­lajdonosa tiltakozott a rendelkezés ellen és azzal fenyegetőzött, hogy Belg­rad utcáin szélnek ereszti kutyáit. Akik egymást maguk kö­zött testvéreknek hívják nem mások, mint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tagjai, s ez nem valamiféle póz, nem csu­pán szóban megnyilvánuló összetartást jelez, hanem az A kedvező téli csapadék nyomán bíztató év elé néz a mezőgazdaság és hamis az az állítás, amely szerint az ágazat csődben lenne - jelentette ki Boross Péter miniszterelnök hétfőn Gödöllőn a Falugazdá­szok első Országos Tanácsko­zásának megnyitóján. Amint a miniszterelnök kifejtette: csődről legfeljebb túltermelési válság esetén, vagy akkor le­hetne beszélni, ha a bevetetlen földek nagy száma miatt ve­szélyeztetve lenne az élelmi­A társadalombiztosítás in­formatikai rendszerének megújítását szolgáló, 132 mil­lió dolláros világbanki hitel felhasználásának részleteiről tárgyaltak hétfőn Budapesten a társadalombiztosítás, vala­mint a Price Waterhouse taná­csadó cég szakemberei. A tár­sadalombiztosítás tavaly ősz­szel vállalt kötelezettséget arra, hogy ez év június 30-ig felülvizsgálja a világbanki hi­tel felhasználásával kapcsola­tos stratégiai rendszertervet. A konzultáción kiderült, hogy Egy nappal később lesznek az előadások A Tolna megyei Önkor­mányzat Pedagógiai Intézeté­nek március 2-ra meghirdetett rendezvényeit egy nappal ké­sőbb, március 3-án, csütörtö­kön tartják meg. Ekkor kerül sor Dombóváron, az Apáczai Csere János Szakközépiskolá­ban a német nyelvi szakmai programra, Szekszárdon, a Garay János Gimnáziumban pedig dr. Ormos Mária tart történelmi előadást az érdek­lődő pedagógusoknak. egymás iránti mélységes tisz­teletet és szeretetet, hiszen őket a segíteni akarás, a rászo­rulók gyámolításának nemes eszméje kapcsolja össze. így van ez a szeretetszolgá­lat pécsi régiójához tartozó szerellátás, erről azonban sze­rencsére nincsen szó. A ter­mékszerkezet átalakítása azonban természetszerűen zökkenőkkel jár. A tanácskozáson Szabó Já­nos földművelésügyi minisz­ter üdvözölte a 741 falugaz­dát. ők tanácsadóként segítik majd a falvakban a mezőgaz­dasággal foglalkozókat, egye­bek között a vetőmag beszer­zésénél, az üzletek tervek el­készítésénél, vagy a hitelfelvé­teleknél. a legelőrehaladottabb állapot­ban jelenleg a járulék-folyó­számla információs rendsze­rének kidolgozása van. A le­goptimistább becslések szerint 8-12 hónapon belül a járu­lék-folyószámlák már egysé­ges rendszerben, számítógé­pen lehetnek. Amint elkészül, kétségtelenül meggyorsul a készpénzfizetési ellátások át­futási ideje, és a nyugdíjba vonulóknak sem kell majd he- teket-hónapokat várniuk a nyugdíjmegállapításra, illetve a nyugdíj folyósítására. Távbeszélő koncessziók Újabb szakaszához érkezett a magyar távközlés fejlesz­tése, ugyanis Schamschula György közlekedési, hírköz­lési és vízügyi miniszter hét­főn nyilvánosan kihirdette a helyi közcélú távbeszélő szol­gáltatás végzésére kiírt kon­cessziós pályázat eredményét. A tender nyertesei 25 évre szóló koncessziót, ezen belül 8 évig terjedő kizárólagos szol­gáltatási jogot kapnak. A tár­saságok 1997. január 1-jétől kötelesek az előfizetői igények 90 százalékát hat hónapon be­lül kielégíteni. szekszárdi csoportban is, amely dr. Témák Gábor főor­vos, országgyűlési képviselő kezdeményezésére, toborzá­sára jött létre. Razzia Szegeden Nem találtak fegyvert Sze­geden a szombaton tartott nagyszabású közbiztonsági és idegenrendészeti ellenőrzés során. Erről a Csongrád Me­gyei Rendőr-főkapitányságon tájékoztatták a sajtó képvise­lőit, hozzátéve, hogy Szege­den mégsem akkora méretű a fegyverkereskedelem, a fegy­veres bűnözők száma, mint amekkorának a közhiedelem véli. Mumpsz elleni kampányoltás 1994. március 14.-április 30. közötti időben mumpsz elleni védőoltásban részesülnek az 1987. június 1.-1988. december 31. közötti született kisgyer­mekek. ÁNTSZ A NATO két F-16-os ameri­kai vadászgépe lelőtt négy kétüléses szerb katonai gya­korló-repülőgépet hétfőn haj­nalban az ENSZ boszniai lég­térre vonatkozó repülési ti­lalmának megsértése miatt Banja Lukától 80 kilométerre északnyugatra. A hírt a görög hadsereg vezérkari főnőké je­lentette be Athénban - írta AFP és a Reuter. A dpa jelen­tése szerint a NATO brüsszeli központjában megerősítették a hírt. A Banja Luka közelében lelőtt négy szerb repülőgép a közép-boszniai Vitéz közelé­ben éppen egy üzemet bom­bázott - közölte a francia vé­delmi minisztérium. A Bosz­nia feletti akcióban összesen hat, Galeb típusú szerb repü­lőgép vett részt, ebből az ame­rikai harci gépek négyet lőttek le. A gépek lelövésének hírét Banja Lukában szerb katonai Minden év március első szombatján rendezik Őcsény­ben a hagyományos sárközi bált. Idén március 5-én este 8 órakor vonulnak majd be a re­formátus gyülekezeti házba a Segélyek Boszniába Hétfőn először indítanak útnak Boszniában segélyszál­lítmányokat úgy, hogy előze­tesen nem folytatnak tárgya­lást a szemben álló erőkkel, csupán bejelentik a konvojok indítását és útirányát. Az első ilyen konvoj Metkovicból Jab- lanicán keresztül halad Szara­jevóba, vagyis a horvát-mu- zulmán frontvonalak körzetén át. A gépkocsioszlopokat fegyveres katonák kísérik. Mi­chael Rose tábornok, a bosz­niai ENSZ-erők parancsnoka újabb erősítést kért a kéksap­kások számára. Mint mondta, 3-5000 ENSZ-katonára lenne szüksége ahhoz, hogy haté­konyan ellenőrizhesse a hor- vát-muzulmán tűzszünetet. Németország támogatja, hogy Magyarország kérelmet nyújtson be az Európai Unió­hoz (EU) való csatlakozás ügyében, ez a támogatás re­mélhetőleg Helmut Kohl né­met kancellár és Boross Péter magyar miniszterelnök keddi tárgyalásain még egyszer források sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudták. Szarajevóban az ENSZ Me­nekültügyi Főbiztosság szóvi­vője közölte, hogy felfüggesz­tették a humanitárius segé­lyek légi úton történő továbbí­tását a városba. Beszüntették a szerbek ellenőrizte területek felé történő mozgásokat is Boszniában. A hétfő reggeli légiakcióra az ENSZ BT tavaly áprilisban elfogadott 816. számú határo­zatának értelmében került sor - közölte a NATO szóvivője Brüsszelben -, azaz annak formálisan semmi köze nem volt a legutóbbi hetek boszniai fejleményeihez. Az ENSZ Biz­tonsági Tanácsának említett határozata repülési tilalmat rendelt el Bosznia légterében, amelynek ellenőrzésére és be­tartatására a NATO légierejé­nek adott felhatalmazást. Ez sárközi népviseletbe öltözött leányok, asszonyok. A helyi vállalkozók által felajánlott dí­jak érdekesebbé teszik a tombolajátékkal a falu nép­szerű batyusbálját. Politikai gyilkosságok Dél-Afrikában Legkevesebb 22 személy lett politikai gyilkosság áldozata a hét végén Dél-Afrikában. Az áldozatok között van az Afri­kai Nemzeti Kongresszus (ANC) egy helyi vezetője - je­lentette hétfőn a Reuter. Két kivétellel mindegyik gyilkos­ságot Natal tartományban, Mangosuthu Buthelezi zulu-vezető Inkatha Szabad­ság Pártjának székhelyén kö­vették eí. A párt elutasítja a Dél-Afrikában áprilisra kitű­zött általános választásokat és szuverenitást követel a ki- lencmilliós zulu nemzetség számára. megerősítést nyer - közölte hétfőn Bonnban újságírókkal Martonyi János, a külügymi- nisztérim közigazgatási ál­lamtitkára, aki német-magyar jogi-gazdasági szemináriu­mon vett részt itt, majd esz­mecserét folytatott a kancel­lári hivatal munkatársaival. utóbbi kapcsán a szóvivő kü­lön is emlékeztetett arra, hogy az ENSZ-mandátum „vala­mennyi szükséges eszköz" igénybevételét lehetővé teszi a légtérzárlat érvényesítése ér­dekében. Belgrádban is bejelentették, hogy a NATO vadászgépei hétfő délelőtt lelőttek négy re­pülőgépet, amely megsértette a repülési tilalmat. A brüsszeli közlemény négy Galeb típusú szerb repülőről tett említést, amelyet Banja Luka körzeté­ben semmisítettek meg. A belgrádi jelentés csak annyit közöl, hogy nem jugoszláv gépekről volt szó. Ez az első eset, hogy a NATO lelőtt szerb repülőgépeket. A légtérzárlat megsértését rengetegszer re­gisztrálták, de eddig még nem léptek közbe. Eddig zömmel helikopterekkel sértették meg a légtérzárlatot. (Folytatás a 3. oldalon.) Falugazdászok első országos konferenciája Világbanki hitel a tb-nek Tolna Megyei Intézete Szerb repülőgépeket lőttek le NATO-vadászgépek Kézikönyv a gyógyszerek rendeléséhez Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól hamarosan mind a 30 ezer gyakorló orvos megkapja azt a kézikönyvet, amely nagyon hasznos segítséget nyújt majd számukra a gyógyszerek rendelésénél. Ezzel párhuzamosan egy külön segédanyagból a gyógyítók átfogó tájékoztatást kapnak a gyógyszerek árában és felírásában bekövetkezett változásokról is - tájékoztatta az új­ságírókat hétfőn Matejka Zsuzsanna, az Országos Egészségbiz­tosítási Pénztár (OEP) főgyógyszerésze. Németország támogatja kérelmünk benyújtását

Next

/
Oldalképek
Tartalom