Tolnamegyei Ujság, 1941 (23. évfolyam, 1-94. szám)

1941-04-30 / 32. szám

1941 április 30. TOLNAMEŰYH UJSlfi szervezése, a bátai községi elöljárók napidijának megállapítása, Bátaapáti község egy ingatlanának eladása, a bátaszéki villamosfizemi könyveld, valamint a szerelő fizetésének ren­dezése, a bonyhádvarasdi községi pénztárnok tiszteletdijának megálla­pítása, Kincses Ádám cikói kőr- imok tanulmányi segélye, a dőry- zombai körorvosi lakás tatarozása, a dunafőldvári hirdetések bérbe­adása, a dunafőldvári kisbirók és éjjeli őrök fizetésének felemelése, Paddon Írnok-végrehajtói állás szer­vezése, faddi kisbirák és éjjeli őrök fizetésrendezése, fácánkerti vadá­szati haszonbér leszállítása, győnki Ingatlan vagyonátruházási illeték szedéséről szóló szabályrendelet módosítása, a györkönyi Levente Otthon tűzifájának biztosítása, a hőgyészi vásárjoggal kapcsolatos haszonbérhátralék törlése, a kis- dorogi elöljárók napidijának fel- , emelése, a kisvejkei vadászati jog j bérbeadása, a kocsolai vezetőjegyző természetbeni javadalmának részben való visszavonása, a majosi vadá­szati haszonbérleti szerződés érvé­nyének meghosszabbítása és a va­dászati haszonbér leszállítása, a miszlai községi bíró és pénztárnok tiszteletdijának megállapítása, a Mő- csény belterületén áthaladó kövesut helyreállítása, a naki községház és jegyzői lakás épitése, németkéri vagyonátruházási illeték szabály- rendelet alkotása, paksi városréti és szilhátdfilői szántóföldek bérlőinek bérmérséklése, a paksi Vörösmarty- utca kikövezése, Sárszentlőrinc köz­ségnek a nagydorogi vasútállomási távbeszélő költségeihez való hozzá­járulása és az uzdi távbeszélő állo­más további fentartása és költsé­geinek viselése, a sárszentlőrinci járdaépítési szabályrendelet, sárszent­lőrinci mélyfuratu kutak létesítése és a volt uzdi községi iskola eladása. Szappant árusító kiskereskedők kijelölése A kereskedelmi miniszteri rende­let alapján a szekszárdi polgármes­ter, illetve a járási főszolgabirák előterjesztése alapján Szongott Ed- vin alispán kijelölte azokat a kis­kereskedőket, akik mosószappant árusíthatnak. Akiket nem jelöltek, mosószappankiskereskedői jogosult- ságuk megszünt'és meglévő szappan­készletüket legfeljebb 30 napig áru­síthatják. E határidő után fennma­radó készletüket azoknak a kiske­reskedőknek kell átadniok, akiket a polgármester, vagy illetékes fő­szolgabíró kijelöl. A szappant áru- sitó kiskereskedők névsora a szek­szárdi, illetve a központi és dom­bóvári járás területén a következő: Siekssárd m. város területén: Marth Ferenc Horváth Gyula Hangya Fogy. Szöv. I. Hirth Károly özv. Tóth Ferencné Blum Mátyás Hangya Fogy. Szöv. II. Magyar Köztisztviselők Sápszky Gyula Gauzer Ádám Theisz Lőrincné Szép András V. Lőrincz János Csuka Ferenc Szivcsák János Szűcs Jánosné Tollár Jőzsefné Árvay István Angyal József Fehérvári Lászlóné Simon József Dora István Kótai Lajos Hemm Józsefné Parrag Ferenc Boros Sándorné Borbély Ferenc özv. Strómayer Péterné Klézli Ferenc Lengyel József Gaál Gyula Mihályfi Mária ifj Taksonyi Sándor Horváth Imréné Ribling Lajosné Untermüller Jenő Ketskés Barnabás özv. Tarjáni Lajnosné Benyák József Palaczki Jánosné Günter Béla és Társa Lang Sándor Perlaki József Dévai (Durgonics) István Budai János Koszorú József özv. Pata Józsefné Sárpilis: Hangya Stolczenbach Kálmánná Sióagárd: Bötz Béla Hangya Szövetkezet Knöller György Klein Gábor Knöller Antal Horváth János Szedres: Hangya Rikk József Ferkelt János Tengelic: Mosonyi Endre Mann Lajos Szabó István Zsiga Mihály Meiszel Károly Schwindt Henrik Fejős Ádám Sebestyén Ferenc Várdomb i Hangya Schamberger János Tolna: Bognár Ferenc Csehi Ferenc Ferencz József Hága Mihály Horváth Ferenc özv.JakabovicsAndrásné Klotz János Lautenbach József Lampek Istvánná özv. Müller Józsefné Pentz Ferenc Ricker Ferenc Ratinland József Szabadffy Jánosné Steinbach Ferenc:* v. Szamosujvári Miháiy Schmidt Péter Schnitta Józsefné Schnetzer György Schubert Istvánné Tantos Ferenc vitéz Umbray Ferenc Weriing János Wiedemann György Wittek Lőrinc A dombóvári Járás területén: Dombóvár: Becker Miklós Berta János Bóna Péter Brédl Lajos Bérdi Sándor Farkas István Flaskár Imre Gerber János »Hangya« (Hunyadi tér) Kis Herceg József Kovács Béla' Róthermel János Stickl Imre Thész Antal Vadász Károly Kovács Ferenc König János Lehőcz András Mayer János őry Jenő Pallos József Pallag Ferenc Peukert Ferenc özv. Rácz Károlyné Radics József Róthermel Henrik Kft. WeiczI Mihály Werner testvérek Szíj ártó Jenő Ujdombővár: Béja Gabriella Herke Antal Németh János Jauch Istvánné Ruppert János Tevesz Vendel Simon Károly Gulyás Mihály Szemeti Istvánné Tóth János Döbrököz: özv. Danes János Magyar László Gödön Mihály Brauer Lipót Csullag Anna Gelencsér László Szalai B! Gyula Rosner Imre Markovics János Felber Ferenc Béndek István Hangya Szili István Klein János Máté János Kőműves György Kurd: Kapinya Mihály Kovács Ferencné Schüszler Adám Gutheil Jánosné Csibrák: Kuhn Józsefné Schmidt Ádám Mucsi: Erb Antal Binder Antal Mercz József Hofbauer György Vajda Ede Lotz József Hofbauer János Bléser János Ggulaj: Szabó Cs. Jenő Fehérvári Lajos Hideg Gyula Hangya id. Ciprián József Tóti István Kocsola: Éppel József Kovács Zoltán Illés József Kelemen Antalné Tarr György Szakos : Apáti Lajos Szemes Kálmánné Schaller László Bogárdi István Nak: Balog József Kétyi István Lombosi Antalné Kiss Imre Bucsi Pál Özv. Nagy Jánosné özv. Szittár Józsefné Lápafő : Könye Sándor Papp József Várong: Zrínyi Ferenc Vincze Jánosné Alsónána: Lauber János Krämer Adolf Kehr János öfcv. Theuerle Károlyné Alsónyék: Hangya Özv. Hopp Ferencné Bátki Kelemenné ifj. Schneider Ferencné Bála: Máté József Sümegi István Balogh Sándor özv. Dancsa Józsefné Pozsgai Imre Vörös Mihály Vondra Adám Csapó József Markó István Bátaszék: Fejes Györgyné Frei Mihály né Garay Mátyás Gerner Mihály Götz János Horváth István Horváth Mártonná Hovánszky Károly Hüffner Jánosné Kammermann Gáspár Központi járás területén: Kappelmayer János Kern Margit Kleszner Antalné Kovács Ferencné König György Lindner Károly Mihli Mihály Schleier Imre Schmidt János Szonleitner Antalné Taffner György Thier János Thier Testvérek Wincsákovics Nándor Wirth János Elter Péterné Teiszthammel Anna Boggiszló: Hangya Németh Gábor özv. Révész Kálmánné Kosztolányi Lajos Maláti Lajos Decs: Blaskó Anna Blaskó István Bokor JoLn Bokor Sándor Frank Ferenc ; Hoffmann József Káh Henriimé König Lajos Ivánka Sándor Fülöp Jőzsefné Vágner András Szűcs István Fácánkert: Fűrész István Szikora Károly Borbély JánoB Papp Mária Szalay József Harc: vitéz Simon Mihály Nagy József Pintér Márton Medina: Hangya özv. Csordás Mihályné Gubány Károly Mözs: Czank Gyuláné Kriszt Rezső özv. Erszinger Józsefné Baki Istvánné özv. Zahratka Jánosné Gärtner Tamás Tóth András öcséng : Hangya Pulay György Zsiga Jánosné u—— Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország — mennyország I — Anyák napja — május 4. A legnagyobb jó, amit Isten minden embernek adott, minden kétségen felül az Édesanyja és nem lélek a lélek, mely boldogabb áldozást is­mer, mint az áldozatos hálát az Anyának. Az ajándék, amelyet ezen a napon a gyermek, kicsi és nagy az Anyának átnyújt, néma hálaima azért, hogy megteheti. A május 4-i ünnep azért van, hogy minden Anya, szegény és gazdag, öreg és fiatal, egyformán érezze meg a gyermeki szeretet mélységét; azt a csekélyke hálát, amelyet egy kis ajándék jel­képez minden Édesanyának önfel­áldozó élete előtt. Adja Isten, hogy ezévi Anyák napján azok is vigasz­talódjanak meg és ezek is teljenek meg az igazabb, szebb magyar jövő ■ reménységével. Adassék hála, béke és szeretet minden Édesanyának. — A főispán Pécsett. Vitéz Madi Kovács Imre főispán e hó 28-án dr Sudár József tb. főszolgabíró, köz- élelmezési előadó kíséretében Pécsett volt és ott a vármegye kőzellátásá- ról tanácskozott dr Nikolits Mihály kerületi közélelmezési és ország- mozgósítási kormánybiztossal. — A polgármester Budapesten. Vitéz Vendel István polgármester Szekszárd megyei város különféle miniszteriális ügyeinek elintézésére f. hó 28-án Budapestre utazott. — Bírói kinevezés. A kormányzó az igazságügyi miniszter előterjesz­tésére dr Tárkány Ernő dombóvári királyi járásbirósági jegyzőt kine­vezte bíróvá a dombóvári járásbíró­sághoz. — Kirendelés a visszatért te­rületre. A m. kir. belügyminiszter dr Borbás Gyula vármegyei árva­széki ülnököt, tb. főszolgabírót ki­rendelte Szabadkára közigazgatási előadónak a délvidéki katonai pa­rancsnoksághoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom