Tolna Megyei Népújság, 1977. május (26. évfolyam, 101-126. szám)

1977-05-14 / 112. szám

1977. május 14. ^PÚJSÁG 7 APRÓHIRDETÉSEK Adásvétel Nagy virágú ere­deti francia Shabaud szegfűpalánta min­den színben kapható, tövenként 2 Ft, To­ronyi kertészet, Bé­késcsaba, Sztraka 27. (262) A hőgyészi József A. Lakásépítő és Fenntartó Szövetke­zetnél, 1978-ban át­adásra kerülő 2 és fél szoba, összkomfortos, garázsos lakrészek 1977 augusztusi be­fizetéssel beköltöz­hetek. Jelentkezés, felvilágosítás. Vámo­si Jenőné, Hőgyész, Gárdonyi u 22. (352) Hímzett, színes, fe­hér menyasszonyi ruha kölcsönzése új árukészletből, Dom­bóvár, Kölcsey 16. (Gárdonyi térről nyí­lik.) (253) A hőgyészi Petőfi tsz felszámolási bi­zottsága 1977 május 15-én (vasárnap) de. 9 órakor Kalaznó községben bontás céljára szolgáló gaz­dasági épületek ér­tékesítésére nyilvá­nos árverést tart. (318) Dekorációs részleg elhelyezésére Szek- szárdon kb. 40 m3 alapterületű műhely­helyiséget keresünk, városközpontban bérleménybe. Jelent­kezés: ÁFÉSZ keres­kedelmi főosztály, Béri Balogh Ádám u. 45. (294) Közlemény. A ba­jai Bereczki Máté Kertészeti Szakkö­zépiskola levelező ta­gozata felvételt hir­det 17 évesnél idő­sebb mezőgazdasági dolgozók részére, akik 8 ált. iskolai végzettséggel, 3 éves szakmai gyakorlat­tal rendelkeznek. A 8. ált. iskolát végzet­tek számára a tanul­mányi idő négy év. Szakmunkás- és érettségi végzettség­gel rendelkezők ta­nulmányi kedvez­ményben részesül­hetnek. Jelentkezni lehet folyó év aug. 1-ig az alábbi címe­ken: 6501 Baja, Sza­muely T. u. 96. és a kihelyezett osztály­nál: 6000 Kecskemét, Pf. 181, Ceglédi u. 2. Kert Szakközépis­kola. Az érdeklődők­nek a fenti címek részletes felvilágosí­tást és jelentkezési lapokat küldenek. Igazgatóság. (202) Eladó vöröstarka választási bikaborjú. Gerjen, Dunasor 20. Dévajda József. (321) Autó-motor US írsz. Skoda S—100 eladó. Szek- szárd, Kadarka ltp. 12, Sajgó. _______(346) I H rendszámú 601- es Trabant olcsón el­adó. Szekszárd, Jó­kai 6. I emelet 3 17 óra után.________(343) CH-s Wartburg ér­vényes műszaki vizs­gával eladó. Érdek­lődni: Szekszárd, Jó­kai u. 4. II. 1. 17 óra után. ____________(266) I L-es 601-es Tra­bant eladó. Szek­szárd, Kövendi Sán­dor u. 12. Gaál Já­nos _____________(325) C X-es Wartburg de Luxe eladó. Érdek­lődni mindennap 17 órától, Medina, Ady E. 3, (324) Kifogástalan UF Wartburg L 3 éves eladó. Érdeklődni: 12-535 tel Wellisch. __________(314) I S rsz. 850 cm3 Fiat Speciál felújított motorral eladó. Adorján Lajos, Decs, Lenin u. 59. (307) Vennék üzemképes U—28-as vagy UE— 28-as traktort sza­lagfűrésszel vagy anélkül. „Ármegje­löléssel 158300” jel­igére a szekszárdi hirdetőbe._______(236) 2 50-es Jawa alkat­részként eladó. Szek­szárd, Ezerjó u. 1. (173) IN-es Trabant el­adó, Szekszárd, Jó­kai u. 12 IV. 3. (264) CH-s Wartburg el­adó, érdeklődni le­het: Tolna, Bartók B. 34—36._______(155) U E-s piros Skoda de Luxe újszerű ál­lapotban eladó. Tol­na. Határ út 5. (333) Vegyes Remete-tetőn 1000 n.-öl lucernatermés eladó. Érdeklődni: Szekszárd, Zrínyi u. 42________________(282) Háziasszonyok fi­gyelem ! Üzemképes állapotban lévő „Singer” varrógé­pet vennék. „Márka 158364” jeligére a szekszárdi hirdető­bb______________(319) T olnán piac köze­lében jó karban lé­vő kertes kis ház ol­csón eladó, azonnal beköltözhető. Érdek­lődni: Tolna, Ma­dách u. 25._____(316) A lsónána, Dózsa Gy u. 9. sz. ház el­adó, 2 család részé­re is megfelel, szu- terénnal, gazdasági épülettel, kerttel, Kökény Béla. (309) Dombori üdülőtele­pen hétvégi ház el­adó. Érdeklődni le­het : Tolna, Perczel M. u 55 sz. alatt ________ (308) 7 hetes bikaborjú eladó. Gerjen. Duna­sor 19. D. Vajda. _________________(276) K erti traktor „Ter­ra” (csehszlovák), munkagépekkel, új­szerű állapotban el­adó Andics Sándor, Öcsény, Kossuth u. 8.___________ (277) T olnán, Deák F. A/4. III. em. 13. szám alatti OTP 2 szobás komfortos lakás, sür­gősen, olcsón eladó. Érdeklődni este a helyszínen, vagy Szekszárd, 12-490 te­lefonszámon (223) Eladó 1 db 15 hó­napos sárga sodrott kanca csikó Tenge- lic, Petőfi u. 110. Uzner. (147) Kétszobás, komfor­tos családi ház el­adó, vagy pécsi la­kásért elcserélhető Szekszárd, Zrínyi u. 35/b. ____________(179) T amási, Hársfa u. 14. családi ház be­költözhetően eladó, fürdő mellett. (221) Bátaszéken beköl­tözhető ház eladó, megegyezés szerint. Kossuth u 73. szám alatt. Érdeklődni: Perczel u 81. (86) Szekszárd, Csébi fiúk u. 1. sz. alatti családi ház eladó, vagy elcserélném szövetkezeti vagy tanácsi szoba-kony- hás összkomfortra megegyezéssel _________________(273) K étszoba-komfor­tos ház lakható szu- terénlakással, 125 n.- öl telekkel, beköl­tözhetően eladó. „Május 158355” jel­igére a szekszárdi hirdetőbe. _______(293) Ü j, vízközeli 8 la­kásos luxuskivitelű, kertes 32 m2 nyaraló­rész Zamárdiban 9000 Ft/m2 eladó Dr. Burik 4464 Tiszaesz- lár.______________(203) 29 éves diplomás lány társaság hiá­nyában ezúton keresi hozzáillő férfi isme­retségét „Lakás megoldható 158339” jeligére a szekszárdi hirdetőbe (271) A lakosság és közületek részére minden típusú villanymotor javítását, tekercselését rövid átfutási határidővel vállalja motortekercselő részlegünk. Tm. Szóig. Ip. Szöv., Szekszárd, Rákóczi u. 13. (297) A Tolna megyei Tej­ipari Vállalat azonnali belépéssel felvesz: műszaki előadót felsőfokú vagy középfokú műszaki végzettséggel. Jelentkezés: Szekszárd. Bezerédj u. 2. (340) FELVESZÜNK GÉPÍRÖT, adminisztrátort, ÉJJELIŐRT és ÁRUKÍSÉRŐKET. FÜSZÉRT, Szekszárd, Mátyás k. u. 74. (342) A Bonyhádi Építőipari Szövetkezet KÖZPONTIFÜTÉS­SZERELÖ szakmunkást vesz fel. Jelentkezni lehet a köz­ponti irodában Bonyhád, Perczel u 80. (208) A Bátaszéki Építő- és Szerelőipari Szövetkezet azonnali belépéssel fel­vesz FŐKÖNYVELŐT, ÉPÍTÉSZ­TECHNIKUST, KŐMŰVES SZAKMUNKÁST, ÉPÍTŐIPARI SEGÉDMUNKÁST, SZERKEZET­LAKATOST VAGY Altalanos LAKATOS SZAKMUNKASOKAT. Jelentkezés: Bátaszék, Budai u. 46. (190) Tanácsok, mgtsz-ek, állami gazdaságok, vállalatok figyelem! Utak, járdák, istállók, sertésnevelők, üzem­csarnokok, raktárak, sportpályák ÖNTÖTT aszfaltozását VÁLLALJUK. Bátaszék Nagyközségi Közös Tanács Költségvetési Üzeme, Bátaszék, Deák F. u. 13. (341) Gyász­közlemények Köszönetét mondunk mindazoknak, akik sze­retett halottunkat, FARKAS SÁNDOR nyugalmazott rendőr őrnagyot, a dombóvári ÁFÉSZ rendészét utolsó útjára elkísérték, és részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíte­ni igyekeztek. özv. Farkas Sándorné és gyermekei (351) Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett ha­lottunkat, KERECSÉNYI JÖZSEFNÉT elhunyta alkalmából utolsó útjára elkísérték, részvétük­kel, virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló család. (256) BONYHAD: Éjfélkor indul út­jára a gyönyör. (16.) DOMBÓVÁR: du. Oz, a csodák csodája: este Duroc, a katona' PAKS: A jégsziget foglyai I—II. SZEKSZÁRD, PANORAMA: A magas, szőke férfi visszatér. TAMASI: A kenguru. A Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezet rövid határidőre vállalja a Hűtőgépgyár által BOSCH licenc alapján gyártott hűtőszekrények garanciális javítását HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK Címünk: Gép- és Műszeripari Szövetkezet, Tolna, Ságvári Endre u. 1. Telefon: Tolna 141. Fiatalok! Pályaválasztók! A Tolna megyei Allatforgalmi és Húsipari Vállalat gimnáziumot végzett, de felsőfokú oktatási intéz­ményekben továbbtanulni nem kívánó, vagy felvé­telt nem nyert fiatalok részére lehetőséget biztosít, hogy 2 év alatt elsajátítsák a húsipari szakmát. Minden tanuló részére kollégiumi elhelyezést, állami szakmunkás-ösztöndíjat és társadalmi ösztöndíjat biztosítunk. Szakmunkásvizsga letétele után jó kereseti és to­vábbtanulási lehetőségek! Csak egy osztály indul! Várjuk az 1976. és 1977. években gimnáziumot és egyéb középiskolát végzettek jelentkezését! A jelentkezés módjáról és egyéb kérdésekről részle­tes felvilágosítást ad az iskola pályaválasztási fele­lőse és a vállalat személyzeti és oktatási osztálya. Szekszárd, Keselyűsi út 24. Telefon: 12-525. (328) A VÁROSGAZDÁLKODÁSI VÁLLALAT kaxánfUtSi tanfolyamot indít. A TANFOLYAM ELVÉGZÉSE 12 t/ó NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY ALATTI — BÁRMILYEN TÜZELÉSŰ — KAZÁN KEZELÉSÉRE JOGOSÍT. JELENTKEZÉSI FELTÉTEL: — 18. életév betöltése — 8 ált. iskolai végzettség — (1935. január 1. eflőtt születetteknél 6 elemi) — gyakorlati idő: 2—12/ó-s kazán mellett legalább 3 hónap, kis teljesítményű kazán mellett legalább 6 hónap. A tanfolyam előreláthatóan 1977. július 1-től 1977 novemberéig tart. Jelentkezés levélben: Cím: Városigazdálkodási Vállalat Szekszárd, Hunyadi u. 4—6 sz. személyzeti csoport. (185) Nemzetközi hegymászótábor Idén nyáron Pamir ’77 el­nevezéssel nemzetközi tábort nyitnak a világ különböző országaiból érkező hegymá­szóinak a Pamír-hegység egyik 4 ezer méterrel a ten­gerszint felett fekvő pontján. A tábor mintegy 200 lakója innen elindulva ostromolja meg a Lenin-csúcsot (7134 méter) és a Kommunizmus­csúcsot (7495 méter). A tábor szovjet szervezői mindent elkövettek, hogy a hegymászókat a lehető leg­nagyobb kényelem vegye kö­rül. A Pamir ’77 állomás és a közvetlenül a Kommunizmus­csúcs alatt fölépített bázis kö­zött állandóan helikopter fog közlekedni. A legjobb szovjet alpinistákból, akik már több­ször megmászták ezeket a csúcsokat, különleges instruk- tori csoportot állítottak föl. Ilyen még nem volt Szekszárdon ! VILÁGSZENZÁCIÓ ! LOVAK ÉS BÖLÉNYEK KÖZÖS IDOMÍTÁSBAN, RUMBÁT, KERING ÖT TÁNCOLÓ ELEFÁNTOK, GÓLYALÁBAKKAL MAGAS KÖTÉLEN, OROSZLÁN- ÉS TIGRISKAVALKÁD, OROSZLÁNOK BOROTVÁLÁSA ÉS EGYÉB FELEJTHETETLEN ARTISTAATTRAKCIÓK. Szekszárdon a vásártéren az Európa-szerte ismert BUSCH CIRKUSZ CSAK 2 NAPIG, MÁJUS 17-ÉN ÉS 18-ÁN ELŐADÁSOK: 17-én 15.30 és 19.30 órakor, 18-án csak 15.30 órakor A cirkusz állatkertjének megtekintése: naponta 9-től 18 óráig. JEGYELŐVÉTEL: május 15-től naponta 9—18 óráig a Garay téren lévő pénztárkocsinál, május 17-től a helyszínen is. Autóbuszjáratok sűrítése és céljáratok indítása biztosított. (240) KOSSUTH RADIO 8.27: Két Mendelssohn-kórus­mű. 8.35: Lányok, asszonyok. 9.00: Sulisajtó. 9.30: Mindenki iskolá­ja. 10.05: Holnap közvetítjük... 10.35: Zenekari muzsika. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Ma­gyarán szólva... 12.45: Melódia­koktél. Közben: 13.30: Az adott szó. 13.40: A mielódiakoktél foly­tatása. 14.05: Lakatos Sándor né­pi zenekara játszik. 14.25: Szer­kesztőségi beszélgetés a Falurá­dióban. 14.55: Uj Zenei Újság. 15.30: Fiatal magyar táncdaléne- kesek és együttesek felvételei­ből. 16.00: 168 óra. 17.30: Lemez­múzeum. 18.09: Népdalok, nép­táncok. 18.45: Örökzöld dalla­mok. 19.39: Remekírók — remek­művek. 20.32: Elisabeth Schwarz­kopf énekel. 21.09: Régi magyar dalok és táncok. 21.34: Halál­fúga. Rádióesszé. 22.20: Rádiószín­ház. 23.15: A beat kedvelőinek. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Polkák fúvószenekarra. 8.20: Tíz perc külpolitika. (Ism.) 8.33: Kerekes Tóth Erzsébet, Bol- la Tibor. Pécsi Kiss Agnes és Domahidy László énekel. 9.33: Egy éj Velencében. Részletek. 10.15: Válaszolunk hallgatóink­nak. 10.30: Hogy tetszik lenni? 11.33: Az élő népdal. 11.43: Négy ország — négy énekes. 12.33: Solomon zongorázik. 13.15: A kór­házi ápoltak jogai. 13.33: Karai József féld.: Ifjúmunkások — szvit. 14.00: Fiataloknak! 14.45: József Attila és Pap Károly. 15.02: Győri Szabó József nótákat éne­kel. 15.25: Orvosok a mikrofon előtt. 15.33: Napraforgó. 16.00: Felsőbb osztályba léphet! 16.33: ötórai tea. 17.30: Gazdálkodj okosan! 20.00: Harminc perc rock. 20.38: Zenecsere vámmen­tesen. 21.35: Zenés játékokból. 22.33: Slágermúzeum. 23.15: Men­delssohn műveiből. III. MŰSOR 8.08: Bárdos Lajos két népdal­kórusa. 8.16: Mindenki zeneisko­lája. 9.07: Hangverseny a Min­denki zeneiskolája hallgatóinak. 10.05: Jean-Pierre Rámpái fuvolá- zik. 10.30: Slágerlista. 11.05: Ver­di : Az álarcosbál. Háromfelvo- násos opera. 13.48: Decsényi Já­nos: A gondolat játékai. 14.05: Zenekari muzsika. 15.15: Délutá­ni hangverseny. Közben: Kb. 16.03: Villa Tahiban. Molnár Gé­za regénye. — VI. Kb. 16.22: A hangverseny-közvetítés folytatá­sa. 17.02: Vitezslav Nezval ver­sei. 17.07: Tenoráriák. 17.35: Dzsesszfelvételekből. 18.03: Em­lék és káprázat. (Ism.) 18.56: Mű­vészlemezek. 20.00: A Csehszlo­vák Rádió szimfonikus zenekará­nak hangversenye. Közben: Kb. 21.00: Egy pálya vonzásában. Kb. 21.15: A hangverseny-közvetítés folytatása. Kb. 21.50: Hangszer- szólók. 22.05: Mi újság a magyar- országi operaszínpadokon. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Műsorismertetés, hírek. 17.05: Hang-ár Hoffmann Antal összeállítása. 17.45: Ismerőseink közelről: Ruttkai Évával beszél­get Tiszay László. 18.00: Hírek, tudósítások. 18.10: Szombat esti muzsika. 18.30: Szerb-horvát nyel­vű műsor. Hírek — Budapesti tudósítónk jelenti. — Hallgatóink kérésére. Zene. — Gradistyei hor- vátok között, összeállítás. II. rész. — Horvát népdalok 19.15: Német nyelvű műsor. A hét ese­ményeiből. összeállítás — Neue Zeitung-előzetes — A jövő hét műsoraiból. — Szombat esti mu­zsika. 20.00: Műsorzárás MAGYAR TV 8.59: Idősebbek is elkezdhetik. (Színes). (Ism.) 9.05: Perpetuum mobile. Ismeretterjesztő műsor. (Ism.) 9.50: A bűvész. Amerikai film. 10.40: Nemzetközi velencei lemezfesztivál. Zenés film'. 14.32: Vitézek. Spanyol filmsorozat. XIII/9. (Színes). 15.00: Hírek. 15.05: Pergő képek. Amatőr fil­mesek műsora. 15.55: Hatévesek lettünk. Verses-zenés műsor. (Színes). 16.25: Tájak, városok, emberek... A vikingek utódai. 16.45: Reklámműsor. 16.55: Női torna-Eb. Közvetítés Prágából. (Színes). 18.05: Mozgó világ. 18.40: Reklámműsor. 18.50: Egymillió fontos hangjegy. (Színes). 19.05: Stop! 13. (Színes). 19.10: Cicaví­zió. (Színes). 19.30: Tv-híradó. 20.00: Idegen a cowboyok között. Amerikai film. 22.45: Tv-hiradó. 3. 22.55: A Humphries Singers műsora. (Színes). II. MOSOK 20.00: Novellák filmen.. NDK tévéfilm. (Színes). 21.15: Tv-hír­adó. 2. 21.35: A romantikus XIX. század. Francia képzőművészeti filmsorozat. (Színes). Vl/2. 21.50: Rossini: Kis ünnepi mise. (Pe­tite messe solennelle. — Színes). JUGOSZLÁV TV 15.40: Jugoszláv labdarúgó-baj­nokság: Partizán—Celik. 17.45: öt plusz. — Vetélkedő gyerme­keknek. 18.45: Szórakoztató-zenei adás. 20.00: Variációk. — Humo­ros sorozat. 20.30: A szamuráj. — Francia film. 22.35: Belgrádi ta­vasz. — Szórakoztató-zenei fesz­tivál. (Felvételről). n. mosok 17.30: Hét tv-nap. 17.50: Népi muzsika. 18.35: Paul Gauguin. — Filmsorozat. 19.55: Akciók. (Ism.) 20.00: Tv-esszé. 20.30: Zene és... zene. 21.20: Huszonnégy óra. 21.30: Spórtszombat. 21.45: Tor­nász-Eb. (Nők, felvételről).

Next

/
Oldalképek
Tartalom