Tolnamegyei Ujság, 1936 (18. évfolyam, 1-102. szám)

1936-04-08 / 28. szám

1936 április 8. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 3 HOZI — Szerdán és csütörtökön a szezon legizgalmasabb expedicióa filmje, A legsötétebb Afrika aierepel a Világ moai programján. Kairóból indul el az expedíció azzal a céllal, hogy Egyiptom, Szudán éa a Balga Kongó néprajzi viazonyait tanulmányozza, hogy az állatvilágról eddig még tel­jesen ismeretlen adatokat gyűjtsön. Sokszor kerülnek életveszedelembe, de az ügyes vadászok a benszülöttek segítségével mindig megmenekülnek. A film a hatalmas vándorutnak leg érdekesebb eseményeit örökítette meg. Ezt a gyönyörű és igen tanulsá­gos filmet, amely megismerteti Afrika állatvilágát, mindenkinek meg kell nézni. — Kacagtató rajzos trükkfilm és Fox világhiradó vezeti be a műsort. — Háziasszonyok 1 Megjelent a dr Oetker gyár 1936. évi első kiadású fényképes receptkönyve, melyet kí­vánságra bárkinek ingyen és bér­mentve küld: Dr Oetker A. Táp­szerművek Budapest, Vili., Conti- utca 25. Sütőpor és vanillincukor ára most levelenkint 12 fillér. — Halálozások. Györkös József címzetes apát, a pécsi leánygimná­zium igazgatója, az Actio Catholica pécsegyházmegyei igazgatója 51 éves korában a pécsi sebészeti klinikán rövid szenvedés után folyó hó 3-án meghalt és Pécs város egész társa­dalmának impozáns részvételével e hó <5-án, hétfőn délután helyezték örök nyugalomra a pécsi temetői kápolna altemplomából a Pécs város által ado­mányozott díszsírhelyre. A temetési szertartást nagy segédlettel maga Virág Ferenc megyéspüspök végezte. Dr Paál Zoltán nyug. pénzügyi litkár, Szekssárdon e hó 6-án, hoss­zas betegség után meghalt. A fiata­lon elhunyt kiváló tisztviselőt, aki veje volt László Géza ny. reálgimn. tanárnak, özvegye és kis fia gyászolja. Friedmann Armin simontornyai lakoB, aki 36 évig igazgatósági tagja volt a Simontornyai Takarékpénz­tárnak, elhunyt. Odeon, Pátria, Kristály és Telefon­kén hanglemezek Valkaynál, Szekszárd, Széchenyi-utca 60. — Telefon: 101. — Sióba fulladt egy féllábu ember. K u t i Sándor féllábu molnársegéd, simontornyai lakos, valószínűen kissé ittas állapotban, fürödni ment a Sióba. Úszni testi hibája miatt nem igen tudván, belefulladt a vizbe. Holttes­. tét még nem találták meg. A ható­ság felkérte a siómenti községeket, hogy ha rábukkanna valaki Kuti hul­lájára, telefonon értesítsék a simon- tornyai elöljáróságot. — Tizenkét méter szakadékba zu­hant egy kocsolal gazda. Március /30-án késő este érkezett haza id. Tevesz Péter 65 éves kocsolai gazda, hogy az utat megröviditse, kertjének a végén akart leereszkedni a körül­belül 12 méter magas partról. Alig indult meg a veszélyes meredek lej­tőn a sötétben, megbotlott és a mély­ségbe zuhant, ahol hozzátartozói halva találták meg a szerencsétlen öreg embert. — Szerelmi bánatában öngyilkos lőtt. Horváth József 30 éves tenge lici lakos folyó hó 5 én szerelmi bá­natában felakasztotta magát. Mire rátaláltak, már halott volt. — Életunt öregasszony. Freimann Sándorné szül. Leopold Margit 77 éves nagyszékelyi asszony e hó 6 ára virradóra lakásának mestergerendá- jára felakasztotta magát és meghalt, j Tettét valószínűleg életuutságból kö- I ‘▼ette el. j Megszüntettük cipógond­jaidat, megvédjük lábaidat, megkönnyítjük munkádat az olcsó DORCO nyári-cipővel. Jó barátod, segítőtársad a tetszetős kivitelű, ké,- nyelmes, szellős, könnyű, rugalmas EMERGÉ DORCO nyári-cipő. A vászon felsőrész és $ gumitalp szívóssága és erőssége az EMERGE DORCO cipő tartóssá­gának titka. Vigyázz! EW'EWSiÉ védjegy = £jft Éföi&E minőség! GYÁRTJA A MAGYAR RUGGYANTAÁBUGYÁR — Nagyszabású jótékony hang­verseny Szekszárdon. Vitéz Vendel István, Szekszárd polgármestere a város szegényei felsegitésére folyó hó 18 án este fél 9 órai kezdettel a Szekszárd szálló nagytermében hang­versenyt rendez, A hangversenyen szerepelni fognak a rádióból is jól ismert Inzelt Kató zongoraművésznő és Orsságh Tivadar hegedűművész, a Zeneakadémia professzora, akik Liszt, Corelli, Mendelssohn, Hubay, Paganini, Chopin, Debussy stb. mű­veiből adnak elő. Az eseményszámba menő hangverseny iránt már most is igen nagy az érdeklődés. * —■ tartja a közmondás. Teste épségét, frisseségét megőrzi, ha PALHA sarkon jár. Gyártja a Hagyar Raggyasfaáruggdr — Három havi fogházra Ítélték az al8éleperdpu8ztai gyilkos halőrt. E hó 1-én tárgyalta a szekszárdi kir. törvényszék Wandl-tanácsa Zombori József alsói eperdpuBztai halőr bűn- Ügyét, aki a múlt év aug. 25-én az alsóleperdpusztai uradalmi halastó partján agyonlőtte Bán József bikács- pusztai gazdasági cselédet. Zombori a fiával csónakon ment a vizen, ra­gadozókra vadászva, amikor látta, hogy a parti ladikban egy ismeret­len ember van. Kievezett a parthoz, amire az elmenekült, a halőr ntána ment ób szóváltásba keveredtek s amikor Zombori be akarta kísérni a tiszttartóhoz, az késével vállonszurta. Majd dulakodni kezdtek s a dulako dás hevében Zombori puskája elsült és teljesen szétroncsolta a fiatalember arcát. A kir. törvényszék csak gon­datlanságból okozott emberölést álla­pított meg, amiért felhúzott ravasszal közeledett a fiatalemberhez. A hely­színi vizsgálat megállapította, hogy a szerencsétlen áldozat Bán Józseffel azonos. Mivel a vádlott előadásán kí­vül semmi bizonyíték nem állt a tör­vényszék rendelkezésére, a bíróság 3 havi fogházra ítélte. Az ítélet nem jogerős. — Tiltott műtétet végzett magán. Ilia Sándorné 31 éves szakcsi asz- szony folyó hó 4-én gyanús körül­mények között meghalt. Az orvos- rendőri vizsgálat megállapította, hogy a szerencsétlen asszony tiltott műtét áldozata és az is kiderült, hogy ő maga hajtotta végre. Díjtalanul, műszerrel megvizsgálom rádiócsöveit. Valkay- Telefon: 101. — A magyar ezellemi élet tűkre. ÁpriÜB elsején megjelent nj számában teljes sikerrel valósítja meg a Tükör azt a programot, hogy utóda és szel­lemi örököse legyen a Franklin- Társulat hajdani hírneves folyóiratá­nak, a Vasárnapi Újság-nak. Az irodalmi és művészeti képes folyóirat legnemesebb hagyományait kelti életre kiváló munkatársak közreműködésé­vel és a lapcsiuálásuak választékos eszközeivel. Pintér Jenő az élő iro­dalom s az irodalomtörténet viszonyát ismerteti, Caánky Dénes a Szépmű­vészeti Muzeum főigazgatója, a mú­zeum ujjárendezéséről ad illusztrált beszámolót, Cholnoky Jenő cikke Kelet-Ázsia forrongó földjére vezet, Németh Imre a Dunántúl szellemét kutatja a magyar művelődés évszá­zadaiban, Tfócaányi Zoltán Gül Baba sírjáról, Nádai Pál a fényképezés ős­koráról, Illyés Gynla gyermekkorá­nak tanyai iskolájáról ir. Novellák, színpadi események, a hónap képző­művészeti kiállításairól, hangverse­nyeiről, könyveiről, filmjeiről és hang­lemezeiről szólő cikkek és gyönyörű fényképek galériája élénkíti a Tükör áprilisi számát. — Zsebtolvajok működtek a dom­bóvári vásáron. Folyó hó l-én meg. tartott dombóvári vásáron többen fel­jelentést tettek a csendőrségen, hogy a zsebükben lévő kisebb-nagy óbb pénz­j összegeket ismeretlen egyének ellop- • ták. A caendőrBÓg azonnal megindi- | tóttá a nyomozást, amelynek során elfogták Farkas Istvánná budapazti női zsebtolvajt, aki éppen Nagy Já­nosáé dombóvári asszony zsebéből akarta a pénztárcát elemalni. Far- kasné zsebében 76 pengőt találtak, amelynek eredetét nem tudta meg­határozni. — Ne Ját88Z a tölténnyel I Könnyen végzetessé válható baleset történt Dombóváron, ugyanis Látos János borbélysegéd a levente gyakorlótéren egy el nem sütött tölténnyel foglala­toskodott, majd egy gyufát vett elő és alágyujtott a tölténynek. A tűitől a töltény felrobbant és az aroán sú­lyosan megsebesítette a meggondo­latlan fiatalembert. LEVENTEÉS SPORT NSE—TSE 6:1 (4:0) Bajnoki. Nagymányokon. Biró: v. Adorján. NSE: Limbacher, Borg, Grádvohl, Beimli, Csordás, Leopold, Sárközi, Iglédi, Pálfi, Laicht, Bonfig. TSE: Mezey, Simon, Link, Gyű­szű, Hopp, Kovács II., Dobolyi, Ea- drődi, Mihók, Szélyes, Fekete. Az NSE választ kaput és Mihók indítja el a játékot, de a támadás Endrődi lesén akad el. A válasz nagymányoki lerohanás, de Sárközi magasan fölé céloz. A másik olda­lon Fekete centerét Siélyes lövi mellé. A 4. p. TSE szögletet hoz, de Mi­hók lövése emberbe magy, mig Szá- lyes lövése Limbacheré. Eddig egyenlő erők küzdelmének látszik, de a honi csapat fokozatosan feljavul, mig a TSE visszaesik. A 9. p.-ben Csordás 16-osrél élesen rúg szabadon hajszál­lal a léc fölé. Egy perc múlva Sár­közi szöglete veszélyes. Az NSE ve­zetőgólját a 13. percben éri el. Csor­dás szép labdájával az üresen ha­gyott Boufig elfut, Bzép centerét Leicht vádhetetleuül rúgja a jobb sarokba 1:0. Az NSE tovább is ostromol, de a balszélső lövése ma­gas. A 20. percben újabb gélt ér el az NSE. Csordás félpályáról rúg Boufig elé, aki pár lépést megy * labdával és a hálóba lő 2:0. 5 pare múlva ugyanerre a receptre Igiódi 3:0 ra szaporítja az előnyt. A TSE kapkod, felforgatja csapatát, de igj sem megy. Ellenben az NSE kor- nert ér el, amit a védelem csak ne­hezen tisztáz. A válasz NSB lefutás, Beimli, Pálfi, Sárközi, Pálfi a labda útja és a canter éles lövése nyomán zörög a háló 4:0 (39. p ). Most egy szép TSE támadás van soron, de Fekete szép beadását Mihék a jól helyezkedő kapus ölébe rúgja. A II. félidőt Pálfi szép fejese nyitja meg, de Mezey véd, majd a TSE kerül nagy helyzetbe. Gyűszű hatalmas szabadrúgását Limbacher kiöklözi, ezt Mibók lövi az ellenkező sarokba, de Beimli a vonalról vissza-

Next

/
Oldalképek
Tartalom