Tolna Megyei Népújság, 1977. április (26. évfolyam, 77-100. szám)

1977-04-09 / 83. szám

1977. április 9. /IxxnaN, "Képújság 7 APRÓHIRDETÉSEK Adásvétel Hat db választási malac eladó. Zomba, Krizák, Hunyadi 2. __________________(237) C ikó, Hársfa u. 12. szám alatti családi ház eladó._______(235) H orgász-felszere­lés és egy Riga mo­ped olcsón eladó. Tolna, Széchenyi 5. __________________(226) B erlandi gyökeres és sima vadvessző eladó. Szekszárd, Pollack utca 62. Do­roginál__________(244) K étszobás» kertes ház sürgősen eladó, Szekszárd, Bat­thyány u. 10. (109) Medina, Csokonai 3 alatt, komfortos ház, mellékhelyisé­gekkel, kerttel el­adó.______________(212) G umikerekű lo­vas kocsi, 3 tonnás, eladó. Tolna, Deák F. 86.____________(199) S zekszárdon, iker­ház építésére alkal­mas közművesített telket vennék 400— 450 négyszögölig. Ajánlatokat levél­ben: Szekszárd, Dó­zsa Gy. u. 9. Tajti József. ___________(128) 20 0 lit. hidrofor el­adó. Zomba, Ráká­czi u. 42._______(144) E ladó 2 12 szobás, komfortos lakás, Bonyhád, Perczel- kert 7. B 2. szám alatt._____________(149) E ladó 1 db vá­lasztási üszőborjú, Tengelic, Kossuth u. 9._____________(148) E ladó tízhetes bi­kaborjú Dombori gátőrháznál. (123) Kisebb családi ház eladó, Szekszárd, Damjanich u. 3. __________________(146) N agy mennyiségű sertéstrágya, jó idő­ben, ingyen elszál­lítható. Sárpilis, Pe­tőfije___________(156) G unarason hét­végi házat vennék. „7342” jeligére a pécsi Sallai utcai hirdetőbe.______ (183) E gyemeletes csa­ládi ház, kétszer há­rom szoba, össz­komfort, központi fűtéssel, garázs- zsal, mellékhelyi­ségekkel, eladó. Dombóvár, Fő u. 94. _______________(177) O lasz, mély gyer­mekkocsi eladó. Szekszárd, Bem u. 5/b. _______________(155) T rágya, választási malacok és 40—70 kg-os süldők eladók. Szekszárd, Bálint­köz 18/A.________(195) E ladó 20 db me- rinói birka és 150 cigálya anyabirka. Cím: Sülé Sándor­né 7043 Bikács, Kis­tápé 26._________(171) E ladó kétszobás szövetkezeti lakás, fizetési könnyítés­sel. Szekszárd, Tartsay ltp. 17. III. em. 15. Bátorné. Eladó 2 db vá­lasztási bikaborjú. Bátaszék, Kossuth L. u. 17._________(202) K étszobás, kom­fortos ház eladó, vagy elcserélhető pécsi lakásért, Szek­szárd, Zrínyi u. 35/B. (193) Tolnán kis ház eladó. Fürdőház út 10. (194) Üdülő eladó, Dom­bori, Harcsa u. 1. Tel.: 12-622. 17 óra után. (192) Pakson kétszo­bás családi ház, be­tegség miatt sürgő­sen eladó. Jámbor Pál u. 7. ________(169) E ladó Palánki hegyen, Borkút 2. alatt 300 n-öl szőlő, ugyanott 480 n-öl szántó, szőlőtelepí­tésre alkalmas, igen olcsó áron. Érdek­lődni a helyszínen: Farkas Jánosnál. __________________(151) H áromszobás, ker­tes családi ház, mel­léképülettel, ugyan­ott közművesített házhely eladó. Bony­hád, Fürst S. u. 13. _________ (145) E ladó 2 db jól te­jelő tehén, Német­kér. Széchenyi u. 158,_______________(136) S zekszárdon eladó kétszobás komfortos lakás, azonnal be­költözhető. OTP 4- kp. Érdeklődés: Tengelic, Rákóczi 62. (66) Autó-motor Eladó 1500-as Pols­ki Fiat. Ifj. Katona László, Bogyiszló, Honvéd út 11. Ér­deklődni szombat, vasárnap.________(242) 1 300-as Polski Fiat eladó. Szekszárd, Cseri J. u. 49. Bak­ta.________________(240) M oszkvics 408-as. jó állapotban 61 000 km-rel eladó. Főg- lein, Szekszárd, Martos Flóra u. 10. (Jobbparászta). (231) 600- as Trabant jó állapotban, sürgősen eladó. Tolna, Marx K. u. 132. ________(229) 6 01- es Trabant el­adó. Érdeklődni szombat, vasárnap, hétfőn egész nap, hétközben 17 óra után. Szekszárd, Klapka Gy. u. 42. (225) UC-s Wartburg, műszaki vizsgázott eladó. Érdeklődni lehet: Mözs, Tolnai u. 29. 17 óra után. __________________(224) I H-s, fehér Zsigu­li eladó. Duna- szentgyörgy, Rá­kóczi 62. Németh. ___________________(219) Skoda Octavia el­adó. Tolna, Bat- thyány u. 1/1. (221) IH-s frsz. 601-es Trabant eladó. Ép­pel János, öcsény. Ifjúság u. 7/1. (217) ID-s, 850-es Fiat, olcsón eladó. Staáb, Paks, Csámpa 103. __________________(215) E ladó most mű­szaki vizsgázott Wartburg de Luxe, Szekszárd, Berzse­nyi u. 25,________(150) U D-s Trabant Com bi eladó. Tolna, Ut­törő u. 4._______(188) F elújított IG-s Wartburg de Luxe eladó. Dr. Horváth, Dombóvár, Népköz- társaság 14. Tel.: 17-44._____________(174) E ladó ID-s Tra­bant 601-es, 1980-ig érvényes műszaki vizsgával. Grábóc, Zrínyi u. 62. (191) Most vizsgázott, CS-s Wartburg, megkímélt állapot­ban, olcsón eladó. Uzner, Paks, Rókus u. 16.____________(122) Z H-s Zaporozsec gépkocsi eladó. Ér­deklődni: Tolna, Táncsics u. 2 17 óra után. _____________(126) I B-s 1300-as Pols­ki Fiat eladó, Hő- gyész, Kossuth L. u. 3. Witzl. (154) Vegyes Mindennemű víz­vezeték-szerelési munkát vállalok rö­vid határidővel. Kar­dos Antal vízveze­ték-szerelő Szek­szárd, Mészáros L. u, 3. III/l._______(203) E lcserélném mis­kolci, tanácsi, két­szobás lakásomat Paksra, vagy Szek­szárdiba, hasonlóra, vagy kertesre. „Má­jusban 157 840” jel­igére a szekszárdi hirdetőbe,________(228) A szekszárdi ál­latkórház állatgon­dozót keres. Érdek­lődni az állatkór­háznál lehet: Tavasz u. 13—15,________(223) B SZV gépkocsi­vezetőt vesz íel 3 éves gyakorlattal. J elentkezés: FÜ ­SZERT. Szekszárd, Mátyás k. u. 74. Imre Zoltánnál, 8— 12 óráig._________(213) S zekszárdon, a Várköz presszóba eladót felveszünk. Jelentkezés: Tolna megyei Vendéglá­tóipari Vállalat, Be- zerédj u. 2. (196) Építkezők! Par­ketta, szegélyléc, lambéria kapható, illetve megrendel­hető a készítőnél. Knódel János aszta­losmester, Harta, Ady E. köz 2. (222) Koll-jégkrémáruso- kat azonnali belépés­sel felveszünk. Je­lentkezés: ÁFÉSZ kereskedelmi Főosz­tály, Szekszárd, Jókai u. 2. ______________(198) K ézicsomózású ke­leti szőnyegek nagy választékban, OTP- hitellevélre is kap­hatók. BAV. Bútor- és Ajándékbolt. Szekszárd, Kölcsey ltp. (Volán-iroda mellett). (106) (216) „Káromlással imádkozó” címmel Illyés Gyula művei­ből összeállított műsorra ke­rül a sor április 14-én Dom­bóváron. Délután 15 órakot a Gőgös Ignác Gimnázium­ban, este 18 órakor pedig a művelődési központ klubjá­ban lépnek fel az előadók: Jancsó Adrienn, Pertorini Dezső gordonkaművész és a műsor összeállítója és veze­tője Domonkos Imre. „Látás és alkotás” címmel szitamappa kiállítás tekint­hető meg április 12-től a dombóvári művelődési köz­pontban. A sorozat a ma élő legidősebb magyar festő­generáció tíz alkotójának 2 —2 lapját mutatja be. A ki­állított képeik közt szerepel­nek például Barcsay Jenő. Hincz Gyula, Martyn Ferenc munkái is. 15-én este, 18 óra­kor Pásztor János, a városi művelődési központ főelő­adója tárlatvezetést tart. A kiállítást április 19-ig tekint­hetik meg az érdeklődők. Szilvási Sarolta mm Ocsényi Újszerű találkozó volt az ocsényi művelődési házban. A decsi és az ocsényi nyugdí­jasok jöttek össze egy beszél­getésre. A tavalyi tapaszta­latcsere ezek szerint hagyo­mánnyá vált a két nyugdí­jasklub között. A szép ün­találkozó népségén a község vezetői köszöntötték a jó hangulatú társaságot, akik örömmel ta­lálkoznak ezután is, egyre gyakrabban. Varga Istvánná tudósító A Tolria megyei Átfúrni Építőipari Vállalat - kormónykiemeft munkára ­a Szekszárdi Húskombinát építéséhez felvesz: — villanyszerelőket — fűtésszerelőket, — vasbetonszerelőket, — ácsokat, — segédmunkásokat. Jelentkezés: Szekszárd, TÁÉV. Tartsay V. u. 10. Munkaügyi osztály. (180) SÖRIPARI BETANÍTOTT MUNKÁRA NÖDOLGOZÓKAT FELVESZÜNK. Jelentkezni lehet Pan­nónia Sörgyár kirendelt­sége Szekszárd, Kese­lyűsi u. 7. (163) MOZI Április 9. BONYHAD: Fehér agyar vissza­tér. DOMBÓVÁR: Szöktetés (16). PAKS: Egy bolond Párizsban (16). SZEKSZÁRD, PANORÁMA: A három testőr. TAMÁSI: A sakál napja. IRATTÁR RÉSZÉRE KERESÜNK 30—40 m’ ALAPTERÜLETŰ, SZÁRAZ HELYISÉGET SZEKSZÁRD, WESSELÉNYI ü. KÖRNYÉKÉN. Szekszárdi Szabó Sző* vetkezet Szekszárd, Wesselényi u. 16. (161) Gyász­közlemények Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy drága édesanyánk és édes­apánk, szeretett gyer­mekeink, testvéreink, MOLNÁR IGNÁC és MOLNÁR IGNÁCNÉ közúti baleset következ­tében elhunytak. Teme­tésük 1977. április 13- án, 14 órakor lesz az új­városi temetőben. Gyászoló család, a Volán 11. sz. Vállalat és a kórház dolgozói. (243) Fájdalommal jelentjük, hogy dr. LIPPAI JÓZSEF tamási, ny. áll. közjegyző 1977. március 14-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta­tása 1977. április 12-én, 13 órakor lesz a szegedi belvá­rosi temető ravatalozójából. Gyászoló család. (137) Ezúton fejezzük ki köszö- netünket a megyei pártbi­zottságnak, városi pártbi­zottságnak, a rendőr-főkapi­tányságnak, elvtársaknak, rokonoknak és mindazok­nak, akik szeretett férjem NAGY PÁL elhunyta alkalmával a teme­tésén megjelentek és részvé­tüket nyilvánították. Özv. Nagy Pálné, fia, menye, uno­kája és nászasszonya. (218) Kedves, most végző fiatalok! A Tolna megyei Sütőipari Vállalat felhívást intéz hozzátok: jelentkezzetek sütőipari tanulónak! A szakmunkásképzés 3 év. Elméleti oktatás Szekszárdon, az 505. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben. Vállalatunk korlátozott számban kollégiumi elhelyezést biztosít a fenti iskolában, vidéki tanulók részére. Jelentkezni lehet 1977. április hó 25. napjáig Szekszárdon, az 505. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben. Felvilágosítást ad a beiskolázással kapcsolatban a vállalat személyzeti vezetője. (162) Hirdetmény! Az 1972. évi 31. számú törvényerejű ren­delet alapján ingatlannyil­vántartás készült Szekszárd város ingatlanairól. A já­rási« földhivatal a törvény- erejű rendelet 42. §-ának (3) bekezdése szerint a tu­lajdoni lapokat, a földköny­veket és az ingatlannyilván- tartási térképet 1977. április hó 12. napjától 1977. május hó 11. napjág közszemlére teszi. A közszemle időtarta­ma alatt az ingatlannyilván­tartást mindennap Szek­szárd városi Tanács, Béla tér 8. szám, fszt. 10. szobá­ban minden érdekelt meg­tekintheti. Az ingatlannyil­vántartás tartama ellen a közszemle ideje alatt és azt követő 30 napon belül fel­szólalással lehet élni. A fel­szólalás illetékmentes, amit legkésőbb 1977. júniu§ 12-ig a járási és városi földhiva­talnál, Szekszárd, Széchenyi u. 54—58. sz. írásban kell benyújtani. Járási Földhiva­tal vezétője. (233) Tolna megyei Tanácsi Építő- és Szerelőipari Vállalat felvesz ács szakmunkásokat és segédmunkásokat, keretes csőállvány és pontex fémzsalu szerelésére. Megfelelő számú jelent­kezés esetén a válla­lat szakmunkás-beta­nító tanfolyamot indít. Jelentkezés a TOTÉV munkaügyi osztályán, Szekszárd, Keselyűsi u. 22. (241) Sárközi Egyetértés Mg. Tsz. Decs FELVÉTELT HIRDET mg. gépszerelő, autószerelő és vízvezeték-szerelő szakmunkások részére. Jelentkezés: a tsz mű­szaki telephelyén. (230) Soros hirdetés KOSSUTH RADIO 8.27: A Magyar Rádió és Tele­vízió gyermekkórusa énekel. 8.34: Lányok, asszonyok. 8.39: Rádiószínház. 10.05: Barokk mu­zsika. 10.49: Élclegények céhlá­dája. — II. 12.20: Zenei anya­nyelvűnk. 12.30: Magyarán szól­va. . . 12.45: Melódiakoktél. Köz­ben: 13.30: Miért névtelenül. 13.40: A Melódiakoktél folytatá­sa. 14.05: Béres János népi ka­maraegyüttese játszik. 14.25: Akik többet akarnak tenni. 14.55: Oj Zenei Újság. 15.30: Barbra Streisand és Andy Williams éne­kel, a Glenn Miller zenekar ját­szik. 16.00: 168 óra. 17.30: Hall­gassuk együtt! 18.45: A Magyar Rádió Karinthy Színpada. 19.46: Jascha Heifetz és Solomon le­mezeiből. 20.49: A Rádió Dal­színházának bemutatója. 21.34: Ádám Jenő népdalfeldolgozásai­ból. 22.25: A beat kedvelőinek. 23.10: Nyina Dorliak énekel. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RADIO 8.05: Az NDK Belügyminiszté­riumának központi fúvószene­kara játszik. 8.20: Tíz perc kül­politika. 8.33: Népzenei Magazin. 9.13: Válaszolunk hallgatóinknak. 9.38: Lili. Részletek. 10.00: Szom­bat délelőtt... 12.00: Tánczene. 12.33: Orvosok a mikrofon előtt. 12.38: Delibes balettjeiből. 13.05: Magának mennyit ér? 13.33: Éneklő ifjúság. 13.40: A Húsvét- sziget rejtélyétől a középkori bo­szorkányperekig. 14.00: Nemzet­közi rádiójáték-fesztivál gyere­keknek. 14.53: Közkívánatra! 16.05: Magyarországról jelentem 1944—1948. 16.33: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-mérkőzések­ről. 17.30: ötórai tea. 18.33: Ver­sek világa. 18.50: Újhold. 19.40: Nótacsokor. 20.33: Közvetítés a Vígszínházból. M. Gorkij: „Bar­bárok”. 22.38: Madrigálok. 23.10: Slágermúzeum. III. MŰSOR 8.08: Sári László müveiből. 8.33: Az 1976. évi nemzetközi ze­nei versenyek díjnyerteseinek hangversenye. 10.05: Daróci Bárdos Tamás: Sárközi vígas­ság. 10.16: Mozart: Cosi fan tut­ié. Kétfelvonásos opera. 14.05: Orosz szerzők muzsikájából. 14.55: Slágerlista. 15.30: Kodály- ciklus. — ív. (befejező). 16.05: Csöndes csillagok alatt. 16.20: A hangverseny-közvetítés folyta­tása. 17.05: Ady Endre versei. 17.10: Szimfonikus zene. 18.50: Adriana Lecouvreur. Részletek. 19.46: Remekírók — remekmű­vek. 20.31: Tip-top parádé. 21.01: Szimfonikus zene. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Műsorismertetés, hírek. 17.05: Emberek, emlékek dalla­mok... Nádor Tamás összeállí­tása. 18.00: Hírek, tudósítások. 18.10: Szombat esti muzsika. 18.30: Szerb-horvát nyelvű mű­sor. Hírek. — Budapesti tudósí­tónk jelenti. — Hallgatóink ké­résére. Zene. — 25 éves a pécsi horvát-szerb általános iskola. Dokumentumműsor. — Zene fu­tószalagon. 19.15: Német nyelvű műsor. A hét eseményeiből. — Neue Zeitung-előzetes. — Szom­bat esti muzsika. Közben: a jö­vő hét műsorából. 20.00: Műsor­zárás. MAGYAR TV 8.59: Idősebbek is elkezdhe­tik. (Színes!) (Ism.) 9.05: Szün­idei matiné. Kisfilm-összeállítás. 10.10: Vakáció Melódiában. (Szí­nes!) Zenei vetélkedő. V/4. 10.50: A tenger titkai. (Színes!) Isme­retterjesztő filmsorozat. VI/6. (Ism.) 11.40: Mindenki közleke­dik. (Ism.) 11.55: Kék fény. . . Riportmüsor. (Ism.) 12.55: Játék a betűkkel. (Ism.) 14.27: Zenés percek Hanna Zagarovával. (Szí­nes!) 15.20: Arakhné utódai. (Színes!) Szovjet rövidfilm. 15.40: Vitézek. (Színes!) Spanyol film­sorozat. IV. 16.05: Hírek. 16.10: Kérdés a természethez. Portré- film. 16.55: Reklámműsor. 17.00: Almaink. Riportfilm. 17.35: Pa­rabola. 17.55: Unokáink is látni fogják. 18.40: Reklámműsor. 18.50: Egymillió fontos hangjegy. (Szí­nes!) 19.10: Cicavízió. (Színes!) 19.20: Idősebbek is elkezdhetik. (Színes!) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Robog az úthenger. 6. 20.50: Egy- milliárd a biliárdasztalban. (Színes!) Francia—NSZK—olasz film. 22.20: Vitriolvasókör. Soós Zoltán: Pajzánságok Itáliából, 22.40: Tv-híradó. — 3. 22.50: Or­feusz alászáll. Amerikai film. II. MŰSOR 20.00: „Minden szín és forma.” (Színes!) 20.15: Szeresd az em­bert! (Színes!) Szovjet film. 1— II. 21.30: Tv-híradó. — 2. JUGOSZLÁV TV 14.00: Kézilabda: Spartak (Ki­jevi—Radnicki. 15.10: Fenntartott idő. 15.55: Isten hozta. — Adás gyermekeknek. 16.55: Labdarú­gás: Velez—Radnicki. 18.15: Ha­jolj meg és kezdd el. 20.00: Va­riációk. — Humoros sorozat. 20.30: A riói ember. — Játék­film. 22.30: Az ön slágere az idényben. — A záróest. (Felvé­telről.) II. MŰSOR 17.30: Hét tv-nap. 17.50: Daloló szombat. 18.35: Jenny. — Filmso­rozat. 19.55: Halló 93. (Ism.) 20.00: Tv-tárca. 20.30: Ruggero Leoncavallo: Bajazzók. — Opera. 21.45: Huszonnégy óra. 22.40: Sportszomba. 21.55: Auca. — Nyugatnémet dokumentumfilm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom