Tolnamegyei Közlöny, 1897 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1897-02-07 / 6. szám

1897. február 7. TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY (6. sz.) 5 — Gr. Majláth Gusztáv üdvözlése. A tóinai róm. kath. olvasókör február hó 2-án tartott rendkivüli választmányi ülésén gróf Majláth Gusztáv urat, a kör vidéki tagját, püspökké történt kineveztetése alkalmából egyhangú lelkesedéssel a kör disztagjává megválasztotta és feliratilag üdvözölte. — Előléptetések. A paksi rom. kath. hitközségi tanács és iskolaszék folyó hó 2-án tartott ülésében Jung Károly tanító elhalálozása folytán megüresedett állásra Róth Józsefet, ennek helyébe pedig Bitter Antalt léptette elő. — Adományok a szegzárdi népkonyhára. A szeg­zárdi népkonyhára adakoztak: Forster Zoltán ur Szegzárd 3 frt, dr. Szigeth Gáborné úrnő Szegzárd 5 frt, Traiber Tivadarné úrnő Szegzárd két zsák burgonyát, gr. Apponyi Géza ur Hőgyész II-ik kül­demény egy levágott ürü. Ezen kegyes adományokat számos szegényeink nevében hálás köszönettel nyug­tatom. Szegzárd, 1897. február 5. Bezerédj Pál, s. k. — Főszolgabírói rendelet. Nunkovich Fe- rencz, a központi járás főszolgabirája, rendeletet adott ki, hogy a dologkerülő csavargókat a járásban össze kell fogdosni. E rendeletre nagy szükség is volt, mert annyira elszaporodtak és elhatalmaskodtak ezek a veszedelmes rongyokba öltözött alakok, hogy min­denhová bemerészkedtek. Nagy eredménye van már eddig is az üdvös rendeletnek, mert egyre hordják be a községekből a csavargókat Szegzárdra, a honnét illetőségi helyökre tolonczolják őket. — A pécsi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy Kelemen Mózes dr. ügyvédet Pécs székhelylyel, lajstromába folytatólag felvette; továbbá, hogy Kisfaludy Pál ügyvédet az ügyvédségről való lemondása, Steiner Kálmán dr. volt villányi ügyvédet a kamara területéről történt elköltözése és Farkas Lajos volt dárdai ügyvédet elhalálo­zása folytán az ügyvédek lajstromából törölte. A pécsi ügyvédi kamara múlt vasárnap tartotta évi közgyűlését s a titkári jelentésből kitűnt, hogy a kamara múlt évi bevétele 3514 frt 59 kr, kiadása pedig 3498 frt 78 krt tett ki. Az ügyvédi segélyalap tőkéje 7871 írtra emelke­dett. A kamara az elmúlt évben vagyontalan perlekedők, részére 69 ügyvédet rendelt ki. — A „Szegzárdi Tisztviselői Társaskör“ folyó évi február hó 7-én (vasárnap) délután 2 órakor saját helyiségében rendkivüli közgyűlést tart. Tárgyso­rozat: 1. Keplinger Géza rendes tag felebbezése a választmány folyó évi 15. számú határozata ellen. 2. Alelnök, igazgató, pénztárnok, jegyző és egy választ­mányi tag választása. — A tolnavármegyei gazdasági egyesület január hó 30-án D ő r y Dénes elnöklete alatt Szegzárdon köz­gyűlést tartott. Az elnöki jelentés hűen feltüntette az egyesület múlt évi működését melyet a közgyűlés helyes- lőleg vett tudomásul. A számvizsgáló bizottság jelentése alapján a felmentvény megadatott a számvevőnek. Az egyesület tervbe vette, hogy az- év folyamán dijjazással egybekötött tejelő versenyt tart Z o m b á n, állat dí­jazást pedig Hőgyészen. Elhatározták, hogy csat­lakoznak az országos gazdasági egyesületekhez. Tolna­vármegye állandó mezőgazdasági előadói állásra az egyesület Molnár József titkárt ajánlotta a főispán­nak kinevezés végett. — A szegzárdi kereskedelmi kaszinó folyó hó 2-án tartotta meg alakuló közgyű­lését, mely alkalommal egyhangúlag elnökké Udvardy Sándor, alelnökké Pirnitzer Antal, igazgatóvá Fránek János, ügyészé dr. Müller Ferencz, jegyzővé: K rám er József, pénztárnokká Wolf Henrik, könyv­tárnokká pedig Deutsch Lajos választattak meg. Választmányi tagok lettek: Dr. Lévai Ignácz, dr. Spányi Leó, Seiner Lipót, Schlosz Lajos, Ferdinánd József, Cser­vén yi Lukács, Leicht Lajos és Go ttlieb Jakab. — Megerősítés. A mözsi kath. olvasókör alap­szabályai a belügyminiszter által megerősittettek s tisztviselői is megválasztattak. Pártos Zsigmond esperes-plebános, egyházi elnök, Klem Simon világi elnök, Schneider János alelnök, Erdősy János jegyző, Méhn József gondnok, Vogl István könyv- tárnok, VaLentin János pénztárnok. A választmány tagjai: Klem Gáspár, Föglein Jakab, Hegedűs Ist­ván, Galabach György, Scheidler János, Scbeidler József, Puxler Mihály, Klem János, Peszter Antal és Hudánik János. A kör ünnepélyes megnyitása folyó hó 7-én lesz. — Eljegyzés. Czvenits Antal, szegzárdi kir. törvényszéki jóggyakornok eljegyezte Gombás Izabella kisasszonyt Siklósról. — Helyreigazítás. Múlt hó 24-én megjelent 4-ik számunkban, a dunaföldvári önkéntes tűzoltó egyesület vagyoni viszonyait illetőleg téves informáczió alapján rtem helyes tudósítást hoztunk. Most illetékes helyről értesítenek bennünket, hogy az egyesületnek nem 67 frt 19 kr. vagyona van, hanem az egyesület tulajdonát képező felszereléseken kívül még 624 frt 51 kr. kész pénzzel is rendelkezik. — Felolvasó-est a tolnai kath. körben. Kienle József alelnök meghívására, folyó évi február hó 21-én dr. Györky Ödön, a budapesti kath. kör tudós titkára a „Katholikusok jogairól és kötelességeiről“ magyar és Kozáry Gyula, a „Szt. István társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja, a „Szocziális- kéi’désről“ német felolvasásokat fognak tartani. Utána a két felolvasó ur tiszteletére társas halpaprikás- vacsora rendeztetik a kör helyiségeiben, melyen a tagokon kivül meghívott nő- és férfi vendégek is részt vesznek. — Közgyűlés. Folyó hó 4-én tartotta a „Tolnai Polgári Takarékpénztár“ Dőry Pál alispánunk el­nöklete alatt rendes közgyűlését, melyen a tárgyso­rozat azon tételei, melyek az intézet egyes tisztvise­lőinek uj választását tűzte ki, a legnagyobb érdeklődés mellett a következőkben nyert megoldást: vezérigaz­gatónak : Stern Mór, igazgatósági rendes tagoknak Müller János, Flesch Mór és Szily János, póttagnak Budai János választattak meg. A felügyelő-bizott­ságnak tagjai lettek: Klanszky Vilmos, Weser Sala­mon és Vlasits Mihály. — Tanitóválasztás. A duna-szekcsői iskolaszék osztálytanítóvá S i m r á k Károlyt, S i m r á k László bátai tanitó fiát, választotta meg. A választást az egyházmegyei hatóság már jóvá is hagyta. — Két uj tanítónői állás. A vallás- és közoktatás ügyi miniszter az iskolaszék felebbezésének mellőzésével elrendelte hogy a községi iskolaszék Bátaszék község­ben 1897/98 tanév kezdetén két tanítónői állomást szervezzen; egyet a bel-, egyet a külvárosban. — A dombóvári kereskedelmi kaszinó a szom­baton este megtartott koszorúcskával nyitotta meg az idei tánczvigalmak sorozatát. Jóllehet az ifjúság, írja dombóvári tudósítónk, nálunk aggasztóan apadni kezd, de azért a vigalmi bizottság mindent elkövet, hogy a kaszinói mulatságok jó hírneve a jövőben se szenvedjen csorbát. Mint mindenkor, úgy most is illusztris társaság verődött össze, és 8 órakor már derült hangulat ömlött végig a megjelent vendégeken, kik Lató János, tamásii jól szervezett zenekara mel­lett csakhamar tánczra kerekedtek. Kedélyesség ural­kodott mindenfelé olyannyira, hogy a korosabbakban is felpezsdült a vér és vetekedve aprózták a csárdást, mintegy felidézve a régi emlékeket. 20 pár tánczolta a négyeseket; a „pás de quattre“ már itt is meg­honosodott. A jelenvolt hölgyek névsora a következő : Asszonyok: Hirch Henrikné, Spitzer Sándorné, Paunz Samuné, Armut Feriné, Neu Pálné, Abelesz Mórné, Goldschmied Edéné, dr. Neuman Jónásné, Wurm Dávidné, Wurm Lipótné, Weiner Sámuelné, Grünhut Edéné, Läufer Antalné, Weisz Mórné, Reiner Adolfné, Mautner Ignáczné, (Tamási). Leányok: Hónig Zseni és Irén, Weiner Julcsa és Berta, Reiner Olga, Paunz Marcsa, Venicsek Mária, Läufer Vilma, Wurm Szidó­nia, Flaschner Berta (P-a. Szemcse.) Mautner Mariska (Tamási) Schwarz Katinka (F. Ürögh,) Strasszer Gizela (P-a. Iván,) Lusztig Vilma (P-a Gencsi.) — Tizenhét és fél krajczár egynapi étkezésért. A honvédelmi minszter az 1897. évre a közös had­sereg és honvédség vitézei számára az átvonulások alkalmával kiszolgáltatandó napi étkezés árát To Ina vármegyére nézve tizenhét és fél krajczárban ál­lapította meg. Az őrmestertől lefelé ugyanis minden emberért ennyit fog a kincstár fizetni azoknak a gaz­dáknak, a kikhez átvonulás alkalmával katonákat szállásolnak be. A katonai kincstár azonban megen­gedi, hogy ezentúl is tejben, vajban fürösszék az ez­red derék katonáit. — Elkobzott szocziális levelek. A faddi. csendőr, ség a napokban házkutatást tartott Pálinkás János ismert faddi szocziálistánál és a nála talált szocziális irányú lapokat és leveleket elkobozta. — Himlő-járvány Döbröközön. A himlőjárvány oly nagy mérvben lépett fel Döbröközön, hogy dr. Neumann Jónás körorvos állandóan a községben tartózkodik és felsőbb rendeletre az 1 —- 16 éves fiú- és leány gyermekeket újból beojtotta. Az iskolás gyermekek között oly sok a himlős beteg, hogy alis- páni rendeletre az iskolát bezárták. — Difteritisz. Vármegyénk alispánja, Dőry Pál egy rendeletet adott ki a főszolgabiróság utján a központi járáshoz tartozó községek elöljáróinak, hogy — miután ebben a járásban a difteritisz elter­jedt, s a vérsavóval való beojtás eredményre vezetett — minden esetben ezzel a hatékony vérsavóvali beojtást foganatosítsák. Továbbá azt is elrendelte az alispán, hogyha az iskolás gyermekek között lépne fel nagy mértékben a difteritisz, az iskolák a járási orvos véleményére azonnal bezárassanak.- A hagymáz. Pécsett a katonák között fel­lépett a hagymáz s már többeket el is pusztított e ragályos fertőző betegség. Most kutatják az epidémia fellépésének okát és azt is, hogy nem -e a szabadságon otthon volt katonák hurczolták be a kaszárnyába | E czélból Pécsről a rendőrkapitányság kérdést inté­zett a központi járás főszolgabirájához, Nunkovich Ferenczliez, hogy' puhatolja ki, vájjon nem-e a kará­csonyi szabadságot Szegzárdon töltött s a Pécsett állomásozó 44-ik gyalogezredhez tartozó katonák vit­ték magukkal családjukból a betegséget. A megejtett orvosi vizsgálat bebizonyította, hogy az itthon volt katonák családjaiban typhusos beteg nem volt, igy tehát a baj okát máshol kell keresni. — Sorshúzás. Az első korosztályba tartozó had­kötelesek múlt csütörtökön húztak sorsot Szegzárd nagyközség tanácstermében B aj ó Pál szolgabiró elnöklete alatt alakult bizottság előtt. Már kora reg­gel dalolva érkeztek városunkba a felbokrétázott fiuk, a kiken bizony többnyire meglátszott, hogy bőven bevettek abból az italból, mely megöli a lelket és az idegeket. Sorshúzás után a felső-utczai legények fül­siketítő orditozással indultak meg a főutczán végig, hogy a várost fellármázzák. Érdekes volt a kurjon­gató katonajelöltek találkozása egy rendőrrel, a ki — nehogy rájuk kelljen szólnia — inkább betért előlök egy ház kapuja alá. — Sártenger. A kedvezőtlen időjárás következ­tében a községi kövezetlen utak valósággal járhatat­lanok s különösen a Sárközben fekvő községek meg- közelithetetlenek a rossz ut s a feneketlen sártenger miatt. E községek lakóit méltán keserítheti el az a mostoha bánásmód, melyben részesülnek az által, hogy útjaira a megye nem vet figyelmet, pedig ók is pon­tosan megfizetik a magas útadót. — A járdák. Szegzárdon, kivéve egy-két utczát, általában annyira megrongálódtak a járdák, hogy hatóságilag kellene a háztulajdonosokat azoknak ki­javítására kötelezni. A járdák tisztántartását pedig csekély kivétellel elhanyagolják s egyes helyeken oly magas sár boritja, mint akár a kocsiutat. Különösen elhanyagolt állapotban van a br. Augusz-féle épület kertje mellett lehuzódó járda, mely a legkisebb eső­zés, vagy olvadáskor olyan, hogy azon csak bokáig érő sárban lehet járni. — Nincs jég. Nagy az aggodalom a mészárosok, hentesek, czukrászok és vendéglősök körében, hogy nem lesz az idén jég; üresen maradnak a jégvermek. Bizony még mindig krízis alatt áll, hogy lesz-e je­günk I Mert ha éjjel fagy is valamelyest, nappal ismét az első napsugár melege felolvasztja. A jég hiányt lehet ugyan csinált jéggel pótolni, csakhogy ez nagyon drága lesz. — Elárverezett szőlő. Hogy minő válságos gazdasági viszonyok vannak Szegzárdon, igazolja az, hogy egyik ingatlan a másik után kerül dobra. A napokban árverezték el özv. Studer Lajosné rövid­völgyi szőlőjét, mely 7 holdnál nagyobb s benne igen értékes présház van. A szerencsés vevő W i 1- 1 ing er Márton zombai gyógyszerész, ki 1350 írtért jutott a szőlőhöz. Utóajánlatok február 14-ig adhatók be. — Tolvaj drótostót. Mishaliskó István trencséni drótostót felhasználva azt a kedvező alkalmat, hogy az ő kedves földije és komája, — kivel már bejárta Tolnát, Baranyát — a pálinka élvezetétől elszenderült, annak összes drót készletét és kész munkáját magá­hoz véve, Mravecz György barátját mélyen nyugodva hagyva, elszökött. Szegény Mravecz, midőn felébredett, portékájának és földijének hült helyét látva, röktön rohant a csendőrséghez, a kiknek aztán sikerült a kedvező alkalmat felhasználó Miháliskót elfogni, s a dunaföldvári járásbíróságnak átadni. Igytehát megvan a drót, de megrepedt nem a vas fazék, hanem a régi kötelék, — a barátság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom