Tolnai Népújság, 1993. július (4. évfolyam, 151-177. szám)

1993-07-15 / 163. szám

2 KÉPÚJSÁG VILÁGTÜKÖR - HAZAI TÜKÖR 1993. július 15., csütörtök Díszszemle Párizsban Párizs - Az időnként zuhogó esőben is a ha­gyományos pompával tar­tották meg Párizsban a jú­lius 14-i nemzeti ünnepen a nagyszabású katonai díszszemlét. Hatezer ka­tona, mintegy hatszáz kü­lönböző jármű vett részt a felvonuláson. Csak a légi­erő bemutatóját kellett kor­látozni a kedvezőtlen idő­járás miatt, de így is száz­nál több repülőgép és heli­kopter haladt végig a szemle útvonala, a Champs-Élysées felett. Kié legyen Szevasztopol? Moszkva - Az ukrán parlament tegnap határo­zatot fogadott el, amely­nek értelmében az ENSZ Biztonsági Tanácsához fordulnak Szevasztopol kérdésével. Az ukrán par­lamenti képviselők szerint az Oroszországi Föderáció parlamentje által a fekete­tengeri kikötőváros, Sze­vasztopol jogállásáról a múlt pénteken jelentős többséggel elfogadott ha­tározatnak nincs jogi érvé­nye. Az ukrán törvényho­zás felszólította az orosz parlamentet: tekintse semmisnek határozatát, amely veszélyezteti a két nép közötti testvéri kap­csolatokat. Az orosz par­lament döntését, amely Szevasztopolt Oroszor­szághoz tartozónak minő­sítette, Borisz Jelcin nem hagyta jóvá. Az olaszok eljönnek Szomáliából Róma - Olaszország ki­vonja csapatait a Szomáliái fővárosból és az ország északi részén állomásoz- tatni őket, ha nem sikerül megegyezésre jutni az ENSZ-békefenntartók sze­repéről - közölte Rómában Beniamino Andreatta olasz külügyminiszter. Róma nem ért egyet az amerikaiak módszereivel Szomáliában, s magának követeli az ENSZ-csapatok parancsnokságát. Vörös higany Dubnából Hamburg - Az egykori Szovjetunióban még min­dig gyártják és forgalmaz­zák azt az alapanyagot, amelynek segítségével kisméretű atomfegyverek állíthatók elő. Mint a dpa hírügynökség jelentette, a vörös higanyt az oroszor­szági Dubna nagyhírű ku­tatóintézetében gyártják és a nemzetközi piacon pró­bálják értékesíteni. Állító­lag számos érdeklődő, köztük egy amerikai autó- kereskedő jelentkezett több tonna vörös higany megvételére. Vük Draskovic levelet írt Belgrad - Szerbiában nem mindenki nyerte visz- sza szabadságát, ezért nincs ok a boldogságra és a lelkesedésre - hangsú­lyozta Vük Draskovic el­lenzéki vezető a szerb pol­gárokhoz írt levelében. A Politika című belgrádi na­pilap szerint a még kór­házban tartózkodó Dras­kovic kifejtette: ott, ahol le­tartóztatják és bántalmaz­zák a másképpen gondol­kodókat, nem tarthat so­káig a sötétség, mert elke­rülhetetlenül megszületik a demokrácia magasabb és nemesebb formája. Luxusbusz is van a Volánnál (Folytatás az 1. oldalról.) 3,86 méter. Belépve az elekt- ropneumatikus működtetésű utasajtón, első pillantásunk a vezetőfülkére téved, mely már-már a repülőgépek piló­takabinjához hasonlatos. Az állítható kormány mögött ülő sofőr hét előre-, ületve egy hátramenettel rendelkező se­bességváltóval adhat utasítást a 370 lóerős, eredeti MAN mo­tornak. A tájékozódást nem­csak a műszerfalon elhelyezett töltésjelző, ECE-tachográf, fordulatszámmérő, központi vészjelző, iker légnyomás­mérő, stb. segíti, hanem az a videokamerával összekötött monitor is, mely a holttereket vetíti a vezető elé. A lépcsőn felsétálva eljutunk az 55 főre méretezett felső utastérbe, s helyet foglalhatunk a dönt­hető háttámlás, teljes textil kárpitozású, kar- és lábtá­masszal ellátott üléseken. S aki a pihenés helyett beszélge­tésre, netalán nyugodt körül­mények között, asztal mellett történő étkezésre vágyik, az lesétál a „földszintre", ahol hatszemélyes tárgyalóhelyi- ség áll az utasok rendelkezé­sére. Miután leérünk a lépcsőn, igénybe vehetjük a hűtőszek­rénnyel, virslifőzővei, i- talautomatával ellátott kony­ha szolgáltatásait is, s az ebéd előtti kézmosáshoz pedig be­térhetünk a higiénikus toalett­fülkébe. Ezek után talán már említeni sem kell, hogy a lég­kondicionálás, az egyéni olva­sólámpa és a belső telefon- rendszer ugyancsak megta­lálható a járműben. A luxusautóbusz - termé­szetesen emelt díjtétel ellené­ben - különjáratként fog üze­melni, a társasutazásokat i- génybe vevő, kényelemszere­tő turisták örömére.-szá­Fotó: Degré Gábor Esze Tamás hűsége Amikor egyetemista éveim alatt kezembe került a furcsa című könyv „Esze Tamás: Esze Tamás", sze­rencsés és véletlen névro­konságra gondoltam, de ma már tudom, a kuruc briga- déros, a Rákóczi nemesí­tette egykori sókereskedő testvére, Márton volt az 1903. szeptember 20-án Szekszárdon született tör­ténész szépapja. Amikor az 1950-es években készült másik - immár nagysza­bású - munkáját, a Kuruc vitézek folyamodványait olvastam, már tudtam, Egze Tamás plebejus szemlélete, őseihez való, legkevésbé sem csak jelképes hűsége minden művében, egész életében ott lehet. Pedig ez nem volt egy­szerű dolog. Ha csak arra gondolunk, hogy a nyila­dozó értelmű ifjú az első vi­lágháború alatt végzi gim­náziumát, az egyik osztályt szülővárosában, a lelkészi oklevelet, majd a debreceni tudományegyetemen a böl­csészdiplomát és doktorá­tust a legnehezebb időkben szerzi, akkor már láthatjuk: nem könnyű elhatározá­sokkal kövezték ki életútját. A szanki tiszteletesként, gyöngyösi lelkészként ke­nyerét kereső Esze az 1950-os években is elisme­réssel teljesíti szolgálatát, s ennek köszönhetően - már jelentős történészi tevé­kenységgel háta mögött - a Tiszántúli Református Egy­ház főgondnokává választ­ják. Műveivel, tam'tásával, egész életével egyszerre kí­vánta szolgálni a szegény népet, amelyből szárma­zott, a református vallást, amely mindenkor lelki ke­nyere volt, a szülővárosát is, amelynek életműve je­lentős gyűjteményét ha­gyományozta öt esztendeje. Mindezért Szekszárd dísz­polgári címmel tisztelte meg, akárcsak feleségét, Mattioni Esztert. Most, amikor hír tudatja, hogy nincs többé, alakjában egy nagy nemzedék jósze­rivel utolsó tagja előtt hajt­hatunk fejet, hiszen vele, ál­tala is mások lettünk. t.g. Sikerült-e hitet önteni a termelőkbe? (Folytatás az 1. oldalról.) cióval egybekötve. A KSZE e találkozón is azt igyekezett a termelőkkel elhitetni, hogy bármennyire is nehéz a mai helyzet, azért szükség van a fejlesztésre. Szükség van arra, hogy a termelők keressék a gazdaságos megoldásokat, hi­szen manapság a kutatásfej­lesztés arra irányul, hogy mi­nél inkább költségtakaréko­sán, de azért jó hozamokat el­érve tisztességes eredményt tudjanak produkálni a napra­forgó termesztésében. Az rt. szakemberei állítják, ha a ter­melőkkel együttesen keresik a költségtakarékos agrotechni­kai megoldásokat, akkor azért van remény arra, hogy ez a növény profitot termeljen. A felvásárlókat arra bíztatták, hogy a magas költségek mel­lett egy tisztességes felvásár­lási árat adjanak ezért a ter­ményért, ugyanis, ha ez nem valósul meg, akkor veszélybe kerül ennek a növénynek a termelése. A négy hektárnyi területen Magyarország talán legszebb kísérletét tekinthették meg a vendégek, az egyik legna­gyobb fajtagyűjtemény került bemutatásra, olyan „korrekt" állapotban, amilyet másutt idén nem nagyon látni. Az aszály miatt más helyeken a legtöbb kísérlet nem igazán szép, sőt, akadnak olyanok, akik nem is tudják a szárazság miatt értékelni a kísérleteiket. A megnyitó beszédben La­katos Csaba, a KSZE ügyve­zető igazgatója adott rövid át­tekintést a jelenlegi állapotok­ról, majd Kollár Lajos, a Ce- reol Növényolajipari Rt. vezé­rigazgatója elemezte az olaj­növények felvásárlásának ak­tuális kérdéseit. A komolyabb programot követően került sor arra a vi­dám party-ra, melyen külföldi utakat sorsoltak ki a legna­gyobb napraforgó termelők, valamint vásárlók között. Meghatározták az 1994. évi napraforgó felvásárlási árat is - ez alkalommal kötélhúzás­sal. Győzzön a jobb és az erő­sebb ... KRZ Fotó: Gottvald Károly Mától: új ruhában a postások Július 15-től új ruhát visel­nek a postás dolgozók. A ru­hakorszerűsítés a lakossággal, ügyfelekkel napi kapcsolatban álló postásokat, levél-, távirat- és csomagkézbesítőket, a pos­tai gépkocsikban, mozgópos­tákon szolgálatot teljesítőket érinti elsősorban. Egyidejűleg a postahivatalok felvételi szolgálatot ellátó dolgozói is új, egységes ruházatot visel­nek. Az új ruházat zöld alap-, sö­tétszürke és fehér kiegészítő, piros díszítő színeiben a ha­gyományosan piros postalá­dát, a zöld postakocsit idézi emlékezetünkbe. A tradicio­nális elemek azonban szerves egységet alkotnak, s a munka jellegéhez, az időjárási köve­telményekhez jobban igazod­nak. A ruhaváltásra 11 év után került sor. Az 1982-ben rend­szeresített ruházat színe, fa­zonja már nem volt népszerű viselői körében, „eljárt felette az idő". Időközben a generá­cióváltás a postás kézbesítők körében is megkezdődött, fel­gyorsult, a divat jelentős vál­tozáson ment keresztül. A vi­selésben érintettek túlnyomó többsége a sportosabb, a könnyebb mozgást elősegítő ruházatot kérte, ami jobban igazodik a jelentős számú - mintegy 13-14 000 kézbesítő sajátos munkakörülményei­hez. A küldeményekkel tö­mött táska például rövid idő alatt deformálta a régi zakót. Célul tűzték ki, hogy az új ruházat feleljen meg a posta arculatának, egyidejűleg ta­lálkozzon a viselői igényekkel és jó minőségű, korszerű és esztétikus megjelenésű le­gyen. A postások a nagyobb pos­taszerveknél megtartott 12 ruhabemutató alkalmával mondhatták el véleményüket, javaslataikat. A viselésben érintettek sokrétű tevékeny­sége, a különböző munkakö­rök miatt többféle, variálható elemből álló ruhacsaládot ho­nosítottak meg. A nyári-téli ruhakollekció mintegy 40 fajta termékből áll. Ez egyben lehe­tővé teszi azt is, hogy a vise­lésben érintettek a ruházat egyes elemeit korukhoz, ízlé­sükhöz és egyéni időjárástű­résükhöz igazodóan viseljék. A munka jellegéhez kevésbé alkalmazkodó korábbi zakós öltöny helyett dzsekit rend­szeresítettek, a feszesebb nad­rágot lezserebb, bővebb fazon váltja fel. Törekedtek arra, hogy a vi­selők korának, munkakörül­ményeinek, nemének megfele­lően választási lehetőség le­gyen. így például a férfi kéz­besítőknél a szövetnadrág és a bermuda, a női kézbesítőknél a szövetszoknya, a ballon­szoknya és a nadrágszoknya között. Bár az új ruházat men­tes a korábbi katonás egyen­ruhajellegtől, alkalmas a pos­tához tartozás egyértelmű fel­ismerésére. A Posta bízik abban, hogy az új ruházat megnyeri a la­kosság tetszését, és hozzájárul a posta iránti bizalom erősíté­séhez. Olajmaffia Magyar­országon (Folytatás az 1. oldalról.) Az üzemanyagforgalmazás területén kialakult szinte bal­káni állapotok mihamarabbi megszüntetésére egyaránt tö­rekszik az Energiastratégiai Tárcaközi Bizottság és a Ma­gyar Ásványolaj Szövetség. A jelenlegi helyzetben nem ér­vényesülnek a fogyasztói ér­dekvédelem, illetőleg a kör­nyezetvédelem szempontjai, károsodnak az autók, óriási anyagi kár keletkezik, miköz­ben egy szűk csoport arányta­lanul nagy és illegális, adózat­lan jövedelemhez jut. A kormány az idén több in­tézkedést hozott az adócsalók megfékezésére. Emlékezetes, hogy május 15-én lépett ha­tályba az a kormányrendelet, amely kimondja: a háztartási tüzelőolajat csak lakossági célra lehet felhasználni; színe­zett állapotban kell forgal­mazni; az arra jogosultak norma alapján, utalvány elle­nében vásárolhatnak tüzelő­olajat. A szabályok megszegői 50 ezer forintig terjedő bírság­gal sújthatók. A július 1-jén hatályba lé­pett jövedéki törvény még szigorúbb szankcionálást al­kalmaz a jogtalan háztartási tüzelőlaj-forgalmazókkal, il­letve felhasználókkal szem­ben: a tüzelőolajjal üzemelő gépjárművet például le lehet foglalni. A kormányrendelet, illetve a törvény hatályba lé­pése óta mind a vámhivata­lok, mind a rendőrség szak­emberei rendszeresen ellenőr­zik a tüzelőolaj forgalmazását. Ennek ellenére a rend nem állt helyre, sőt, egyesek újabban a motorbenzinekkel is manipu­lálnak, így a magyar szabvá­nyelőírásoknak nem megfe­lelő termékek kerültek és ke­rülnek forgalomba. A megelőzés, illetőleg a visszaélések továbbterjedésé­nek megakadályozására to­vábbi sürgős intézkedések szükségesek - vélik a szaktár­cánál. Kutyát uszított a rendőrre Előbb az élettársára, majd a nő segítségére siető Posta László körzeti megbízottra támadt ököllel kedden este Farkas László, a Somogy me­gyei Kisbajomban. Kérdőjelek Velünk vagy nélkülünk? Egy bajor politikus sze­rint fokozatosan képzel­hető el a közép és a kelet­európai országok belépése a nyugati politikai és ka­tonai intézményekbe. De mindjárt hozzátette: az erre vonatkozó elképzelé­sek rendszerint ellenvé­leményeket váltanak ki az érdekelt integrációs szer­vezetekben, így a NATO-ban is. Az új tagok felvételét a legtöbben azért ellenzik, mert - úgymond - „nem szeretnék impor­tálni a volt szocialista or­szágokban lezajló destabi­lizáló folyamatokat a nyu­gati szövetségi rend­szerbe." Jogosak a kifogások? Senki sem vitatja, hogy a ke- let-közép-európai orszá­gok nehéz politikai és gazdasági változásokon mennek át, s önmagukban is, egymás között is sok konfliktus teszi ingataggá helyzetüket. Tagadhatat­lan, hogy ezek a jelensé­gek bizonyos fokig befo­lyásolják az államok kö­zötti kapcsolatokat, s ezen keresztül az európai vi­szonyokat is. Akkor hát a tőlünk való el­zárkózás a megoldás? Rövid­látó politikai szemüveggel nézve talán igen, mert a válsággócok kívülmarad- nak az integrációk falain. De úgy is fel lehet tenni a kérdést: ha a kelet és a kö­zép európai országok ma­gukra maradnak, bezárul­nak előttük a nemzetközi kapcsolatok, s a piacok bővítésének lehetőségei; ha ezen országok nem érezhetik magukat az eu­rópai államközösségek ál­tal is garantált biztonság­ban, nem akkor válnak-e valóban súlyos válságok forrásává? Vajon ebben az esetben nyugodtabban te­kinthetnek-e Európa jövője elé az elzárkózás mai hívei? Tudjuk, hogy az azon­nali NATO tagság igénye nem reális, de - a kifogá­sokat hallgatva - az már vélhetően napirendre ke­rült, hogy „velünk vagy nélkülünk biztonságo­sabb-e" Európa? A választ nem lehet halogatni, mart e tekintetben a bizonyta­lanság valóban a bizton­ság rovására mehet. Ferenczy Europress P. T. r r r Az Axel Springer-Magyarország Kft. lapja. Felelős vezető az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: KAMARÁS GYÖRGYNÉ Főszerkesztő-helyettes: GYURICZA MIHÁLY Kiadja az AS-M Kft. Tolna Megyei Irodája. Irodavezető: DR. MURZSA ANDRÁS Szerkesztőség és kiadó: Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. Telefon: 316-211. Telex: 14-251. Telefax: 315-508. Készült a szerkesztőség elektronikus rendszerén. Nyomás: Déli Nyomda Kft. Le­vélcím: 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 315-726. Felelős vezető: SOÓS SÁNDORNÉ Előfizethető bármely hírlapkézbe­sítő postahivatalnál, a posta hír­lapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest XIII., Lehel u. 10/A, 1900. közvetlenül vagy postautal­ványon, valamint átutalással a HELIR Postabank Rt. 219-98636 021-02799 pénzforgalmi jelző­számra. Előfizetési díj: havonta 319 Ft, negyedévre 957 Ft. In­dexszám: ISSN 0865-9028. Kéz­iratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom