Tolna Megyei Népújság, 1970. július (20. évfolyam, 152-178. szám)

1970-07-12 / 162. szám

o 2i. sz. nxöv siófoki üzem­egysége felvesz AJKA, SIÖFOK, KAPOSVÁR, DOMBÓVÁR, PÉCS MUNKAHELYEIRE GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ GÉPKOCSI­VEZETŐKET, GÉPKOCSI­SZERELŐKET, LÁNCTALPAS KOTRÓ­KEZELŐKET. KENŐKET, FŰRÓ­M ESTEREKET ÉS KOMPRESSZOR­KEZELŐKET. Jelentkezni lehet: Siófok üzemegységen — Balatonkiliti és a fenti munkahelyek vezetőinél. (82) A FŐVÁROSI ÓRA- ÉS ÉKSZERIPARI VÁLLALAT SZEKSZÁRDI GYÁREGYSÉGE AZONNALI BELÉPÉSSEL FELVESZ Yillanyszerelő szakmunkásokat, férfi segédmun­kásokat, valamint betanított mun­kára női és férfi dolgozókat. Jelentkezés: a szekszárdi gyáregységnél. (147) A városi tanács kSlt­ségve tési üzeme szárd felvesz Szék­KŐMŰVES SZAKMUNKÁSOKAT, SEGÉD­MUNKÁSOKAT. KÖVEZÖKET. Jelentkezés: Szekszárd, Tarcsay V. u. 20. <S) Állandó MUNKÁRA FÉRFI ÉS NŐI SEGÉD­MUNKASOKAT vesz fel a DOMBÓVÁRI FAIPARI KTSZ Dombóvár, Marx Károly u. 22. Jó kereseti lehetőség. (92) PROGRAM MÜZEUMOK: A Balogh Adám Múzeum Szekszárdion naponta 9—13 és 14—18 óráig látogatható. Idő­szakos az országos szőtteskiállí­tása. Állandó tárlatai: Szekszárd és Tolna megye a magyarországi munkásmozgalmakban, valamint régészeti és néprajzi anyagok. A Babits Emlékház 9—17 óráig van nyitva. Állandó kiállítása: Babits- emlékek. A két intézmény hétfőn szünnapot tart. KÖNYVTARAK: A megyei könyv­tár hétfői nyitva tartása: felnőt­teknek kölcsönzés 13—19 óra. Tá­jékoztató szolgálat: ideológiai és társadalmi tudományokból, iroda­lomtudományból, mezőgazdasági és műszaki tudományokból szák­referensek állnak az olvasók ren­delkezésére. Ifjúsági könyvtár 14—18 óráig. Bonyhádi Járási Könyvtár: Va­sárnap 14—19 óráig a művelődési központ és a járási könyvtár kö­zös fenntartású folyóiratterme lá­togatható. Hétfőn 10—12-ig és 13.30—18 óráig van kölcsönzés. Dombóvári Járási Könyvtár: Hét­főn felnőtteknek 13—18, gyerme­keknek szintén 13—18 óráig köl­csönöz. Paksi Járási Könyvtár: felnőt­teknek 13—18 óráig, ifjúságiaknak 13—18 óráig látogatható. Tamási Járási Könyvtár: felnőt­teknek 8—10, ifjúságiaknak 13—18 óráig kölcsönöz. SZEKSZÁRD, Babits Mihály me­gyei művelődési központ: A folyó- iratolvasó-terem vasárnan és hét­főn is 10—18 óráig látogatható. Hét­főn 17 órától rejtvényíejtők klub­ia pc cnlílr-líör BONYHAD: A művelődési köz­pontban vasárnap 17 órától az if­júsági klubban tánc. PAKS: A gyapai kerületben va­sárnap 16 órától ötórai tea cím­mel tánc. TAMÁSI: Vasárnap 19 órától a művelődési központban ifjúsági klub, zene. SIMONTORNYA: Vasárnap és hétfőn a kertmoziban Szeressétek Odor Emíliát. Vasárnap 20 órától a klubhelyiségben magnós ifjúsági klub. TOLNANÉMEDI: Vasárnap 18 és 20 órakor: Kállai—Dobos: Élni tud­ni kell címmel zenés vígjáték, budapesti vendégművészekkel. (A programban szereplő műso­rok megváltoztatásának Jogát az illetékesek fenntartják). GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: Szekszárdon, a hétvégi és ünneni ügyeletet a 11/1-es gyógyszertár végzi (Széchenyi u.) Bonyhádon, Dunaföldvárott, Pak­son és Tolnán a helyi két gyógy­szertár heti váltásban látja el az állandó ünnepi és éjjeli ügyeletet. Állandó ünnepi és éjjeli szolgá­latot tart még Bátaszék, Hőgyész, Dombóvár. Nagydorog, Simontor- nya és Tamási gyógyszertára. ORVOSI ÜGYELET: Szekszár­don, a Hunyadi utca 2. sz. alatti gyermekkörzeti orvosi rendelőben állandó orvosi ügyelet naponta es­te 7-től reggel 7-ig. Az ügyelet ünnepnapon napközben is tart Kiterjed Szekszárd városon kívül Harc, Sióagárd és Szálka közsé­gekre is. Telefon: 12—122. Dombóváron, ll-én 17 órától 13- án reggel 8-ig dr, Gyöngyössy György fogadja a betegeket. Szom­baton 17—18 óráig és vasárnap 10— 3 2-ig a szülőotthonban (telefon: 12—24), utána a lakásán található. (Bezerédj u. 34). Bonyhádon, július ll-én déli 12- től 13-án reggel 8-ig dr. Torondy József végzi az orvosi ügyeletet. (Perczel Mór u. 9. Telefon: 250). Nagymányok, Váralja, Máza, Győré, Izmény körzetében, a bá­nyavidék hétvégi ügyeletét július ll-én déli 12-től 13-án reggel 8-ig dr. Molnár Ferenc tartja. (Máza). Tevel, Kisdorog, Zomba, Kéty, Hőgyész körzetben ll-én délelőtt ll-től 13-án reggel 7-ig dr. Genye Sándor fogadja a betegeket. (Hő­gyész. Telefon: 59). Pakson dr. Rimay István látja el a hét végén jelentkező betege­ket. (Tolnai u. Telefon: 177). Nagydorog, Györköny, Bikács és Pusztahencse körzetében dr. So­mos Jenő tart ügy eletet (Nagy- dorog, Kossuth u. Telefon: 6). Dunaföldvárott a hétvégi ügye­letet dr. Pozsonyi Imre látja el. (Előszállási u.). ÜGYELETES ÁLLATORVOS Szek­szárdon : dr. Bertha Béla, Szek­szárd, Kossuth Lajos utca 6. Te­lefon: 146—49. Az ügyelet kiterjed Szekszárd város, öcsény, Sióagárd, Harc és Szálka községekre is. Ugyeletet tart még az állatkórház szakállatorv osa. MOZI BONYHAD: Öten az égből. (Szov­jet film). DOMBÓVÁR: Horgász a pácban. (Francia film). ^ DUNAFÖLDVAR: Nagy kék jel­zés, vagy a hűség jutalma. (Ma­gyar film). PAKS: Az Angyal vérbosszúja. (Angol film). SZEKSZÁRD: Bye, Bye, Barba­ra. (Francia film). Du. A nagy­menő. (Olasz—francia film). TAMÁSI: Dr. Holst fantasztikus esete. (Dán film). TOLNA: A lanfieri kolónia. (Csehszlovák—szovjet film). ANYAKÖNYVI HÍREK: A bony­hádi anyakönyvi kerületben 1970. június hónapban 16 születést, 8 házasságkötést és 4 halálesetet anyakönyveztek. Születések: Lórencz Márta, Rupa József. Potápi Judit Amália, Hor­váth Mónika, Röss Andrea Ma­rianna, Fenyvesi Marianna, Miklós Erika, Verseci Attila, Váczi Ist­ván, Simon János, Szabó Jenő, Bercsényi Zsuzsanna, János Ju­lianna, Weiszenburger Andrea, Gungl Mária, Hargitai László. Házasságkötések: Bakró Nagy Péter Károly—Palkó Mária, Pém László György—Wágner Anna Má­ria, Lafferthon Károly Imre—Len­gyel Éva, Bósa János—Kövecses Jolán, Bistyei Miklós—Pataki Ka­talin, Farkas István—Lambert Klá­ra, Bischof István—Lovász Gizella, Lovács Géza—Erdődi Erzsébet. VASÁRNAP KOSSUTH RÁDIÓ 8.10- Édes anyanyelvűnk. 8.15: Hang — kép. MRT Magazin. I. év­folyam, 7. szám. 9.50: Olvasmány- élmények. Charles Dickens: Cop­perfield Dávid. 10.03: Gulliver uta­zásai. Jonathan Swift regénye rá­dióra III. rész. 10.52: Az MRT gyermekkórusa énekel. 11.06: Váci Mihály verseiből. 11.22: Szim­fonikus zene a moszkvai rádióban. 12.59: Jegyzet. 13.09: Andor Éva és Korondy György énekel. 13.30: Rádiólexikon. 14.00: Művészleme­zek. 14.40* Pillantás a nagyvilág­ba. 15.08: Muzsikáló fák. 16.10: Egy zongorakísérő emlékeiből. VI. rész. 16.33: A Lonesome Valley ének- együttes műsorából. 16.43: Versek. 17.05: Nótakedvélőknek. 17.55: A muzsika hullámhosszán. 19.10: Jö­vedelmező állás. Osztrovszkij szín­művének rádióváltozata. 20.44: Slá­gerstaféta. 23.08: Esti hangulatban. 0.10: Az MRT éhekkara Kodály- müveket énekel. PETŐFI RÁDIÓ 8.00: Miska bácsi lemezesládája. 8.30: Operakalauz. Csajkovszkij: A pikk dáma. 9.30: Zenei anyanyel­vűnk. 30. rész. 9.40: A bíró is ha­landó. Rádiószínház. 10.42: Vasár­napi koktél. 12.12: Jó ebédhez szól a nóta . . 13.02: Mese az arany­hajú lányról. 14.00: Táskarádió. 15.00: Jelenidőben. 15.30: Mit hal­lunk? 16.05: Operettrészletek. 16.45: Ballada a Szamos mentén. 17.15: Wolfgang Schneiderhahn hegedül. 17.05: Szólistaparádé. 18.05: Mikro­fon előtt a2 irodalmi szerkesztő. 19.00: Lux Erika zongorázik. 19.23: Népdalcsokor. 20.10: Puccini ope­ráiból. 21.10: Nyáresti programok. 21.20: Mirelle Mathieu, Eddy Barc­lay műsora. 21.45: Tudósaink arc- képcsarnoka. 22.00: Tánczene. 22.30: Vajda János: Harminc év után című verséről. 22.45: Cigánydalok. 23.10: Romantikus kamarazene. URH 16.05: Csak fiataloknak! 17.35: Hanglemezparádé. 18.05: Hernádi Lajos zongoraestje. Közben: 18.45: Külföldi tudósoké a szó. 19.40: Két Bach-kantáta. 20.40: A jazz ked­velőinek. 21.19: Janacek: A Mak- ropulos2-ügy. Háromfelvonásos opera. MAGYAR TV 9.28: Az Intervízió gyermekmű­sora Minszkből. 10.00: A Tenkes kapitánya. Ifjúsági tv-filmsorozat. 2. Az embervadászat. 10.25: Foxi- Maxi kalandjai. Amerikai rajzfilm­sorozat. 10.50: Négy falu Egyet­értése. 11.30: A művészet világa-, bői. A Kreml restaurátorai. 16.43: Az öreg halász és a tenger. Ma­gyarul beszélő amerikai film. 18.20: „Röpülj páva. . A felszabadulási népdalverseny dalaiból. 18.40: Del­ta. 19.10: Esti mese. 19.20: A világ térképe előtt. . . 19.35: VOS Titkos- szolgálat. Jugoszláv rövidjátékfilm- sorozat. 2. A trió. 20.00: Tv-híradó. 20.20: A tárgyalás. Angol film. 22.15: Tv-híradó. 2. kiadás. JUGOSZLÁV TV 9.00: Barázda. — Mapvnr nyelvű adás. 9.30: Makedón népzene. 10.00: Földművelőknek, lü.óo: oyeue, nő­jünk! 11.30: A szkíták. Folytatásos gyermekfilm, 12.00: Jó napot, Ju­goszlávia! Szórakoztató és tájé­koztató műsor. 12.45: Kazrava. tv- játék. 16.00: Lovas díjugrató-világ­bajnokság. 18.05: Egy játékfilm. 20.35: Humoros adás. 21.00: Vi­deofon. 21.35: Sportszemle. 22.05: A nyár dala. 22.30: Rajzfilm. 22.45: Vízilabda: Mladost—Kvarner. OSZTRÁK TV 17.05: Ifjúsági dokumentumfilm. 17.35: Kontakt. Közvetítés az ifjú­sági szerkesztőségből. 19.00: Tv­híradó. 19.30: Sporthírek. 20.15: Mozart: Cosi fan tutte. 22.50: Tv- híradó. HÉTFŐ KOSSUTH RADIO 8.15: Domenico és Alessandro Scarlatti-müvek. 8.40: Régi meló­diák. 9.17: Rádióbörze. 9.25: A hét előadóművészei: Jon Vickers és Sena Jurinac. 10.05: A gabalyi kis káplár és más történetek. 10.34: Ro­mantikus muz-'1/'1. 11.31: Éneklő világ. 12.30: Tánczenei koktél. 13.15 : Népi zene. 13.45: Válaszolunk hall­Halálesetek: Pál Sándorné, Dürr Henrlkné, Szabó Orbán, Weisz Már­kusné. VÁSÁRNAPTÁR Július 19, vasárnap: Cegléd (Pest) oák, Debrecen av, Dunaújváros (Fejér) av, Kistelek (Csongrád) oák, Miskolc av, Mohács (Bara­nya) av, Nyíregyháza (Szabolcs) av, Orosháza (Békés) av. Szeged av, Szolnok (Szolnok) av. Július 20, hétfő: Mohács (Baranya) oák, Sojtör (Zala) ok, Vámosmikola (Pest). Július 25, szombat: Csány- telek (Csongrád) oák, Érd (Pest), olv. Július 26, vasárnap: Csoko- nyavisonta (Somogy) oák, Debre­cen av, Dunavecse (Bács) oák, Érd (Pest) av, Kecskemét (Bács) av, Miskolc av, Nagykőrös (Pest) oák. Nyíregyháza (Szabolcs) av, Siófok (Somogy) av, Szeged av, Zalaszentgrót (Zala) av. Július 27, hétfő: Paks (Tolna) oák, Július 29, szerda: Letenye (Zala) ok. A szövegben előforduló rövidí­tések jelentése oák — országos ál­lat- és kirakóvásár, ok — orszá­gos kírakóvásár, olv — országos lóvásár, av — autóvásár. gatóinknak! 14.00: Édes anyanyel­vűnk. 14.05: Pol-beat. 14.15: Zene­kari muzsika. 14.39: Magyarország felfedezése. 15.10: Hajnal Baranyá­ban. 15.54: Gabrielli: Canzona vo­nószenekarra. 16.03: Dalok , a Feke­te Afrikából. I. rész. 16.22: Régi magyar táncdallamok. 16.34; Toldy Mária és az Express-együttes mű­sorából. 17.20: Uj operalemezeink­ből. 17.45: índia gondjai. III. rész. 18.00: Kovács Józsefné énekel, Bé­res János furulyázik. 18.2-): Lé- mezmúzeum. 19.25: „Fegyvert, s vitézt éneklek. . Fegyveres erőink a nyilvánosság előtt, Kb. 21.25: Népdalcsokor. 22.20: Francia muzsika. 23.15: Operettrészletek. 0.10: Schumann-kórusok. PETŐFI RADIO 8.05: Népi zene. 8.40: Fúvószene táncritmusban. 9.00: Ezeregy dél­előtt. 12.00: Operarészletek. 12.48: őserdőben, sivatagban. VII. rész. 13.03: Hogy tetszik? 13.20: Két Mozart-divertimento. 14.00: Kettő­től — hatig. . . 18.10: Közkívánatra! 19.35: Történelmi portré. Beatrix, — Mátyás király hitvese. 20.25: Uj könyvek. 20.28: Liszt-müvek. 21.20: Albert hídja. Rádiójáték. 22.25: Tánczene. 23.15: A hét előadómű­vészei: Jon Vickers és Sena Ju­rinac. 23.50: Kocsár : Kisze járás — szlovák vil»őzés. URH 18.10: Tánczenei koktél. 18.55: A harmadik évezred felé. IX. rész. 19.05: Az MRT gyermekkórusa esti dalokat énekel. 19.15: Durkó Zsolt: Magyar rapszódia. 19.29: A jazz kedvelőinek. 19.46: Déry Gabriella és Ilosialvy Róbert énekel. 20.20: Láttuk, hallottuk. 2Q.42: Az MRT szimronikus zenekarának Mozarl- matinéja. 22.06: Szvjatoszlav Rich­ter zongorázik. JUGOSZLÁV TV 17.15: Magyar nyelvű kulturális panoráma. 17.50: Gricko, a kisegér. Bábfilm. 18.15: Tv-óvoda. 18.30: A tudomány és mi. 19.00: A nyár dala. 19.05: Maxirnéter. 20.35: Az ellenállás dokumentumai. Filmek a crnzgorai nép harcáról. 21.35: Elő­térben, OSZTRÁK TV 18.50: Egy boszorkányt szeretek. 19.16: Az ORF ma este. 19.30: Tv- híradó. 20.06: Sporthírek. 20.15: Az FBI. 21.00: A boxról. Film. 22.00: Tv-híradó. A Bátaszéki Kádár- és Fatömegcikk Ktsz FELVESZ azonnali b jjésre NŐI és FÉRFI SEGÉDMUNKÁSOKAT. Jelentkezés a ktsz te­lephelyén. (58) Azonnali belépéssel FELVESZÜNK gépírni tudó ADMINISZTRÁTORT ÉS ÁRUSZÁLLÍTÓT. Jelentkezni lehet a vállalat igazgatójánál. TOLNA MEGYEI SZESZ- ÉS UDITÖITAL-IPARI VÁLLALAT, Szekszárd, Bogyiszlói út. (140) A rádió és a televízió műsora A TOLNA MEGYEI TANÁCS BALASSA JANOS KÓRHAZA, SZEKSZÁRD, PÁLYÁZATOT HIRDET egy fő E 505. ksz. fő­szakácsi állás betöltésére. Pályázhat, aki több éves hasonló munkaköri gyakorlattal, illetve vendéglátóipari melegkonyhán egységvezetői gyakorlattal rendelkezik. LAKÁST BITOSITANI NEM TUDUNK, illetmény megegyezés szerint. A pályázatokat a kórház gazdasági igazgatója címére kérjük beküldeni. (129) A TOLNA MEGYEI Állami építőipari vállalat AZONNALI FELVÉTELRE KERES közgazdasági technikumi érettségivel RENDELkEZö nt m női dolgozókat adminisztratív MUNKAKÖRBE. Jelentkezni lehet a vállalat személyzeti és munkaügyi osztályán, Szekszárd. Tarcsay Vilmos u. irodaház. (100) A SZEKSZÁRDI VASIPARI VÁLLALAT FELVÉTELRE KERES olajkályhagyártáshoz BÁDOGOS, ESZTERGÁLYOS, HEGESZTŐ szakmunkásokat, valamint SEGÉDMUNKÁSOKAT ÉS BETANÍTOTT MUNKASOKAT. Jelentkezni lehet: Szekszárdi Vasipari Vállalat központjában, Szekszárd, Rákóczi u. 13. szám alatt. (139)

Next

/
Oldalképek
Tartalom