Tolnamegyei Közlöny, 1906 (34. évfolyam, 1-52. szám)

1906-02-01 / 5. szám

6 TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 5. sz. 1906. fabruár 1 Véglegesítés. A közoktatásügyi minisz- ter Gyenis Antal dombóvári iparostanonc-iskolai tanítót figyelemmel az 1893 évi augusztus hó 31-én 33,564. sz. a. kelt rendelettel kiadott szervezet 57. §-ában foglaltakra ezen alkal­mazásában megerősítette. Nevezett állami iskolai igazgató az iparostanonciskolai rajztanfolyamot a nagyszünidőben 2 nyáron elvégezte. — Pályázat. A nagydorogi II. számú köz­ségi állandó menedékházvezetőnői állomásra febr. 15-ig pályázat van hirdetve. Fizetés 240 kor. egy szoba és egy konyha. — Nyugdíjazás. Rill József volt hontmegyei, kir. tanfelügyelő, ki több évig megyénkben is működött, nyugdíj áztatott. — Az alapvagyont képező erdők faállo­mányának kivételes felhasználására a közigaz­gatási bizottság utján miniszteri engedély elő­zetes kikérése szükséges. IRODALOM. — A Színház és Élet. képes művészeti hetilap e heti száma úgynevezett «Fedákszám » A címlapon közli Fedák Sári legújabb arcképét a lap belsejében 5 kosztümképet, s mindezek­hez Pásztor Árpád irt ismertetést. Kern Aurél, Gverra Miklós balett mester és Vári Rezső a balettáncról, a balettzenéről, és az operaház balettkaráról értekeznek, mely cikkeket érdekes balett felvételek egészítik ki. Jakabbffy Zoltán építész folytatja cikksorozatát a színházak tűz- bisztonságáról. — Az amerikai «János vitéz» előadásáról is közöl képet, Faragó Jenő foly­tatja szenzációs regényét: A „sóhajok folyosója“ címen. Az országos eseménnyé fejlődött szép­ségverseny III. hetének eredményét közli a lap, melynek egyes száma 20 fillér. Kiadó hivatal Budapest, VIII. Baros utca 59. A lap negyed­évre csak 3 kor. Uj előfizetők a „Színészek“ cimü drámát ingyen kapják. A tavalyi egész évfolyamra 7 korona. — Az emigránsok karácsonya. Az agg Madarász Lászlóról, aki negyvenyolcban rend­őrminiszter volt és Figyelmessy Fülöpről a ki mint ezredes küzdött a szabadságharcban s mint Kossuth Lajos leghívebb barátja a turini halottaságynál a nemzet nagy számüzöttjének szemeit lefogta, érdekes képet és cikket közöl New Yorkban megjelenő Uj Világ. Madarász László a múlt év szeptemberében töltötte be a 94-ik életévét és Goodhopen, Missouriban várja a magyar nemzet teljes függetlenségének ki­vívását. Az aggastyán október hó folyamán haza készült, de mikor megtudta, hogy a király ismételten bizalmával tüntette ki a törvénytelen kormányt, lemondott a hosszú tengeri útról, ámbár valósággal beteggé tette a honvágy. Figyelmessi Fülöp hős ezredes, az Egyesült- Államoknak volt brazíliai konzula szintén haza készül s mindkét nagynevű emigránsnak kará­csonya a honvágy nehéz lelki kínjai mellett telt el. Figyelmessy könnyes szemekkel beszélte el az Uj Világ szerkesztőjének Námeth Péter­nek, hogy becsületszavát adta Kosséth Lajos­nak, hogy agdig mig Magyarország független­sége teljesen ki nincs viva — nem megy haza. Figyelmessy ezredes Philadelphiábag lakik s ámbár kissé megtörte az idő, szemeiben fiatalos tűz lobog. Az Uj Világ karácsonyi száma tele van érdekesnél érdekesebb képekkel és és cikkekkel. Megrendelhető: Uj Világ, 88, East 10th Street, New York címen. Ára egész évre csak 10 korona. MULATSÁGOK. — A Szekszárdi Könyvnyomdászok 1906 február 17-én a «Szekszárd-Szálló» nagytermé­ben hangversenynyel egybekötött zártkörű tánc­vigalmat rendeznek. Belépő-díj: Személyjegy 2 korona. Családjegy (3 személy) 5 korona. Kez­dete este 8 órakor. Ä zenét Garay Lajos teljes zenekara szolgáltatja. A tiszta jövedelem rész­ben saját könyvtáruk, részben pedig a szek­szárdi népkonyha javára fordittatik. Kik téve­désből meghívót nem kaptak, de arra igényt tartanak, kéretnek ez iránt a rendezőség bár­mely tagjához fordulni. Jegyek előre válthatók Molnár Mór, Báter János és Árva J. könyv­nyomdájában. — Műsor: 1. Nyitány. «Teli Vilmos» operából. Előadja: a zenekar. 2. Még sem megyek sohasem a ligetbe . . . Duett. Előadják: Bartl Mariska és Török Gábor. 3. Rab asszony. Kiss Józseftől. Szavalja: Müller Mátyás. 4. A fogadás. Hangártól. Mouolog. Előadja*. Török Gábor. 5. a) Románc. «Szultán» operettből; b) Szerelem-keringő. «A bolygó görög» operettből. Énekli: Bartl Mariska, kiséri: a zenekar. 6. Várlak . . . vissza várlak . . . Melodráma. Előadja: Ráduly Sándor. 7. A légy. Monolog. Előadja: Török Gábor. — A szekszárdi Kereskedelmi Kaszinó január hó 27-én igen sikerült mulatságot rendezett. Hogy az estély különösen erkölcsileg oly fé­nyesen sikerült, azt főleg a vidékről ide sereg­lett szebbnél-szebb leányoknak köszönhetjük. A jelenvolt asszonyok és leányok névsora a következő: Asszonyok: Davidovits Ignácné (Zomba), Elkán Árminná, Eibenschütz Nándorné, Fritz L. Gyuláné, Hahn Lipótné (Decs), Klauss Izidorné, Leicht Lajosné, Ifj. Leopold Lajosné, Mire Leónné, dr. Müller Ferencné, Müller Al- bertné, Podvinec Lipótné, Perl Béláné, Reichl Sándorné és Wolf Henrikné. Leányok: Braun Lóra (Pécs), Eibenschütz Esztike (Bonyhád), Hermann Juliska (Foktő), Hahn Etelka (Decs), Hirschfeld Jolán, Fischer Honora (Fadd), Polgár Friduska (Kaposvár), Propper Anna (Krakkó) és Wolf Ilona. Jegyét megváltotta Mehrwerth Ferenc 5 K. Félülfizettek: Dr. Müller Ferenc, ifj. Leopold Lajos 2—2 korona, Glück Ármin, Eibenschütz Nándor, Elkán Ármin, Perl Béla, Fritz L. Gyula 1—1 koronát. — Az ipartestület bálja. A szekszárdi álta­lános ipartestület folyó hó 3-án a Szekszárd- Szálló nagytermében táncmulatságot rendez Garay Lajos zenekarának közreműködésével. Személyjegy 2 korona, családjegy 4 korona. A mulatság tiszta jövedelmét a rokkant és munkaképtelen iparosok segélyezésére fordítják. — Műkedvelői előadás. A „szekszárd—új­városi r. katb. Olvasókör és Ifj. Egyesület“ 28-án a „Szekszárd-Szálló“ dísztermében az egyesületi pénztár javára műkedvelői előadást tartott. Előadták «A titok» cimü eredeti nép­színművet három felvonásban, melvet Zacha- riásné Kallós Ilona irt. A darab éppen nem nem mondható jól megválasztottnak, mert nem igen található benne erkölcsi érték és igazság; pedig az ilynemű egyesület műkedvelői darab­jában éppen azt kell keresnünk, hogy lássák az előadók és hallgatók, hogy a bűnös már e földön is elnyeri a méltó büntetését. A darab különben Dankó Pista legszebb darabjaival van fűszerezve s ez lenne a darabban a sok nevettető részen kívül legélvezetesebb, ha meg­megfelelő hanganyaggal rendelkeznek a szerep­lők. E tekintetben azonban a szerep kiosztás nem volt egészen szerencsés. De hát végre is műkedvelőkről lévén szó, csak elismeréssel szólhatunk a szereplőkről, kik teljes igyekezet­tel iparkodtak nehéz vállalatuknak eleget tenni. Játék tekintetébeen első helyen kell említenünk Pacskód Istvánt és Mohai J. (Gosztola) kik legjobban megfeleltek szerepüknek. Kovács Katica is, mint a darab főszereplője, minden igyekezettel azon volt, hogy nehéz szerepét jól betöltse, ami sikerült volna is neki, ha alakja a szerepéhez megfelelőbb. Vele együtt jól ját­szott még László Rozika és Czank Rozika is. A többi szereplők szintén iparkodtak az elő­adás sikerét biztosítani. Nagy elismeréssel kell szólnunk e helyen Nemes Győző újvárosi tanítóról, ki fáradhatlan szakértelemmel taní­totta be a darabot, s különösen a benne elő­forduló szép nótákat. Az előadást szép számú közönség élvezte, ami abból is kitűnik, hogy a bevétel 267 korona volt. Úgy halljuk az elő­adást jövő vasárnap e hó 4-én megismétlik és ez bizonyára szintén nagy közönséget fog ösz- szehozni, mert a szép Dankó-féle nótákat min­denki szívesen hallgatja. — Táncmulatság és műkedvelői előadás FaddOn. A Faddi Kath. Ifjúsági-Egylet 1906 feb­ruár 4-én (vasárnap) a «Koronában» műkedvelő előadással egybekötött zártkörű táncmulatságot rendez. Belépődíj személyenként 40 fillér. Az előadás szombaton este is megtartatik. A t. ven­dégek tetszés szerint jöhetnek a színdarabot megnézni akár szombaton, akár vasárnap. A szombati jegyek érvényesek a vasárnapi tánc- mulatságra is. Kezdete szombaton este fél 8 órakor. Vasárnap délután fél 5 órakor. Felül- fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Színre kerül: A Rablók. 'Bohó­zat I felvonásban 40 jelenettel. Irta: Ney K. Szereplő személyek: Aaranyhegyi, magánzó Rábóczki Mihály. Kancsó, vendéglős Hostyánszki Antal. Siklóssy, jegyző Pasinczki György. Kala­máris, írnok Hostyánszki Mihály. Kulcsár, fog­házfelügyelő Antus György. Cyula, mesterlegény Vida Antal. Jeremiás, Aranyhegyi inasa Hos­tyánszki József, Csiriz, Csutak községi rend­őrök Báli János, K. Fehér János. Tubák, min­denes N. Fehér János. Torma, hivatalszolga Cs. Fehér János. Első szolga Koleszár György. Második szolga Mácsik Antal. Harmadik szolga Báli András. Történik, egy mezővárosban. Je­gyek előre válthatók Ékes István ur üzletében és este a pénztárnál. — A faddi hajósok egyesülete f. évi január hó 27-én tartotta meg a korona vendéglőben évi táncmulatságát, mely alkalommal Bartal Béla cs. és kir. kamarás a hajós jelvényekkel és virág füzérekkel ízlésesen díszített termel szintén megtekintette. A táncvigalom a reggeli órákig tartott és mintegy százhatvanan vettek részt, mely alkalommal a bál elnöki tisztét Linka Károly közáégi főjegyző töltötte be, mig pénz­tárosok Galgóczi András Nyirati Ferenc, Őri István és Zsiga András, rendezők: Acsádi Jó­zsef, Beda András, Farkas András, Gáspár András, Molnár Sándor, Rácz János, Toponyai József és Vas József voltak, kik tisztüknek mindannyian derekasan megfeleltek. Az egye­sületnek 'anyagi haszna is szépen volt, mely különösen a jegy megváltások és felülfizetések- nek köszönhető. Jegyeiket megváltották: Bartal Béla 20 K, Borsodi János 2 K, Fazekas István (Bölcske) 2 K 40 f, Zányi György 2 K, Strasser József 1 K. Felülfizettek: Linka Károly 9 K 60 f, Grünvald Lajos 4 K, Zdrahál Gyula 2 K 60 f, Puskás József II. biró 2 K 20 f, Koleszár Ferenc ifj. 2 K 20 f, Rozman János (Szekszárd) 2 K, Hencz Sándor, Lövi Mór, Kohn Sámuel, Szlanyinka István, Braunberger Ignác 80—80 f, Samai János tanító, N. N., Aulik Dávid káplán, Grünvald Jenő, Németh János hadnagy, Orgován István I. biró, Csekey Károly 60 — 60 f, Fischer Liyőt, Ékes István 40—40 f, Pánczél József, Domokos János, N. N., Mácsik Ferenc, Dobos Gyula, Viederman János, Tóth Kálmán, N. N., Vig József, Kohn Károly, Bíter Mihály, N. N., Joó István, Ponekker Antal, Erlich Sándor, N. N. 20—20 f, kiknek ezúton mond a rendezőség mély köszönetét. — Kereskedelmi bál. A «Kereskedők és Kereskedő Ifjak Társulata» folyó hó 11-én Dom­bóváron fényes bált rendez, melynek tiszta jöve­delmét az építendő Erzsébet-kórház alapja ja­vára fordítják. A bál védnöke Döry Józsefné úrasszony. A bál diszelnökei: Nagy István járási főszolgabíró, Lexa Zenó városi biró, Döry Hugó és Paál József a Vörös Kereszt Egylet dombóvári fiókjának elnöke. Tánc előtt dr. Hajdú Miklós A Nap szerkesztője és Salgó Sándor a Somogyvármegye szerkesztője humo­ros felolvasásokat fognak tartani. — A paksi kath. legényegylet ifjúsága január hó 28-án tánccal egybekapcsolt műkedvelői elő­adást tartott, amely úgy erkölcsileg, mint anya­gilag fényesen sikerült. Színre került Tóth Ede jeles népszínműve a ,,Falu rossza“. Bár Pakson már kissé tultengésben vannak a különböző rendű és rangú műkedvelői előadások, mert egy-egy farsangi idényben 4—5 ilyen előadás szokott tartatni, mindazonáltal a katholikus. legényegyleti előadások fényes sikere mellett eltörpül minden más kísérlet. Úgy a szereplők kitűnő alakítása, a részletek pompája, mint a mostan először felállított uj, művésziesen fes­tett színpad igen kellemes eszthetikai élvezetet nyújtottak az igen díszes és válogatott közön­ségnek, melynek soraiban a helybeli értelmiség is szép számban volt képviselve. A szereplők közül kiváltak különösen Takács Mariska, Fínum Rózsi, a kikapós falusi menyecske szerepében, amennyiben ügyes alakítása mellett még igen szép, csengő kellemes hangjával is vonzotta a hálás közönséget, a szelidlelkü, ábrándos és meláncholikus Feledi Boriska szerepében naiv szerelmévels közvetlenségével hódított Petánszky Rozika, mig a folyton zsörtölődő fiatalok szere­pében Kakas Mariska és Kovács János alakí­tottak ügyesen. Jól játszottak még : Petánszky Nina, Kakas Katica, Goldschmith Tera és Füredi Teruska. Göndör Sándor szerepében Kardoss János ragadta magával a közönséget erőteljes játékával s hatalmas hangjával. A falusi bakter szerepét hűen és sok rutinnal Sipos Lajos alakította; komoly atya volt Feledi szerepében Pupp József és a közönség föltétien tetszését vívta ki Horváth Lajos a cimbalmos cigány valóban művészies utánzattal játszott szerepé­ben. Az előadás bevétele 238 korona. Felül­fizettek: Streicher József 5-K, Killer Gyula, Müller Károly 2—2 K, Bálint L., Büttl G., Ka­kas J., Schwarc Gy., 1 — 1 K, Steinczhorn J., Dömötör Z., özv. Duttákné, Szelp Gy., Müncz J., Bergmann L., Gründl T., Kocsis J. 40—40 f, Kemény S| Hütter N. 80—80 f, Resch J. 20 f, akiknek ez utón is hálás köszönetét tolmá­csolja a kath. legényegyleti ifjúság. — A hőgyészi kath. legényeglet 1906. évi február hó 4-én Hőgyészen az uradalmi kávéház összes termeiben saját pénztára javara mű­kedvelői előadással egybekötött táncmulatságot rendez. Belépő dij: az első két sorban 2 kor. a többi sorok 1 kor. 60 fill.' állóhely l kor. családjegy 3 személyre a harmadik sortól kezdve 4 kor. Meghivó a pénztárnál kívánatra felmutatandó. Feltilfizetéseket köszönettel foga­dunk. Színre kerül Pfudel Frigyes 3 felvonásos | vigjátéka: Nem házasodunk!

Next

/
Oldalképek
Tartalom