Tolnai Népújság, 2005. július (16. évfolyam, 152-177. szám)

2005-07-02 / 153. szám

TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2005. JÚLIUS 2., SZOMBAT ALMANACH 2005 69 - MAGYARKE SZÍ 5 Nemezeinek és hímeznek a kézművestábor lakói Immár kilencedik alkalom­mal ad otthont a település a kézműves tábornak. A Magyarkeszi Községfejlesz­tésért Alapítvány szervezé­sében zajló elfoglaltság júli­us 4-től 15-ig várja az alsó és felső tagozatos kisdiáko­kat. A művelődési házban és az általános iskolában a nemezelés, a gyöngyfűzés, a varrás-hímzés és a csuhéba- ba-készítés műhelytitkaival ismerkedhetnek meg a résztvevők. Találkoznak egymással a keszi elszármazottak A település július 23-án, szombaton várja mindazo­kat, akik egykoron Magyar- kesziben születtek vagy ne­velkedtek, de idővel másho­va költöztek. A rendezvény 10 órakor kezdődik az álta­lános iskolában. Ebből az al­kalomból falutörténeti kiállí­tás nyílik a malomban. Két évtizede énekel a helybeli népdalkor Ez év június 25-én ünnepel­te fennállásának 20. évfor­dulóját a helyi hagyomány- őrző népdalkor. Az arany minősítésű csapat rendsze­res résztvevője a magyar­keszi rendezvényeknek. FONTOS EMBEREK Polgármester: Kovács Erzsébet. Al­polgármester: Béleczki László. Képviselő-testület: Dankházi Ár­pád, Keszler Dezső, Pete László, Szabó Imre Csabáné, Szakács Imréné, Szita Istvánná, Tesztemé Csereklei Zsuzsanna, Tongori Sán­dor. Jegyző: Csóti Zsuzsanna. Ro­ma kisebbségi önkormányzat el­nök: Orsós László. Testületi tagok: Illés Gyula, Jónás Sándorné, Orsós József, Pataki György. Háziorvos: Dr. Szebeny Gábor. Fogorvos: Lakyné dr. Sík Ágota. Falugazdász: Mayer Pál. Gyerekjóléti szolgálat: Gyócsi Rita. Gyógyszerész: Marsi Klára. Katolikus plébános: Serbán Valentin. Az összeállítást Szeri Árpád írta, a fotókat Gottvald Károly készítette. Az oldal a Tolna megyei és a helyi önkormányzat támogatásával készült. Munka kell, de minél előbb fejlesztés A megye szélén található településre időben érkezett a legutóbbi pályázati siker, de ebből még többet is elviselnének A természeti környezet kelle­mes, a közlekedés viszonylag jó, külföldiek is járnak itt felfe- dezőúton, a horgásztónál a vi­zek és a halak kedvelői találhat­nak nyugodt helyekre. A hen­germalom révén még egy ipar- történeti emlék is gazdagítja a községet. Ám Magyarkeszi - bár van általános iskolája, orvo­si rendelője, teleháza - mégis azokkal a gondokkal küzd,-me­lyek általában jellemzik a széle­ken található településeket. Mindenekelőtt a munkanélküli­séggel. Az önkormányzat mel­lett legfeljebb egy-két vállalko­zó képes munkát adni a helybe­lieknek, de ez sajnos, csak csepp a tenger­ben.- Minden le­hetőséget meg­ragadunk, a minket érintő összes létező pályázaton indu­lunk - adott tájékoztatást .ko­vács Erzsébet. Magyarkeszi polgármestere hozzátette: a közmunkapályázatok révén ér­kező mégoly hathatós segítség is csak időleges lehet. A kitörési pontot a turizmus jelenthetné, de kellő háttér nél­kül nincs sok remény arra, hogy ez az ágazat számottevő 5 i £ A település nemcsak a megyében, de a térségben, sőt, az országban is jól Ismert nyaranta rendezett fogat­hajtó versenyeiről. A felvételen Farkas Ferenc irányítja a kettesfogatot a magyarkeszi pályán bevételt hozzon a falunak. A joggal igényes vendégek ugyanis szépen rendbetett és jól felszerelt portákat keres­nek. Olyanokat, melyek előtt az utak is jó állapotban vannak. Időnként azért némi pénz is jut a tervek legalább részleges megvalósítására. Ebben az év­ben sikerült rendbehozni a mű­velődési házat, s még a nyáron elkezdődik a Zrínyi és József Attila utcák egyes részeinek aszfaltozása. Sőt, a központot átszelő utcák felújítására ha­marosan megérkezik a pályá­zaton nyert hétmillió forint. - Ez már nagyon kellett nekünk - jegyezte meg Kovács Erzsé­bet, aki reménykedve tette hoz­zá: bárcsak ugyanezt mondhat­ná a szennyvíztelepre beadott pályázat közelgő eredményhir­detésekor is. MAGÁNÜGYEK MAGYARKESZIBEN Pintér Józsefné külföldön a műemlékeket keresi pintér józsefné üzletvezető huszonhat éve dolgozik az Áfész boltjá­ban. Kedvenc időtöltése nemcsak kel­lemes, de hasznos is. Be­járta már a környező országo­kat, de nem kizárólag önmagá­ért az utazásért. Eddig akárhol is volt, legyen az Szlovákia, Er­dély vagy Horvátország, min­denütt igyekezett megismer­kedni a helyi kultúrával, a műemlékekkel. A német nyelv alapjait is elsajátította: ennek egyaránt hasznát vette mun­kájában és az utazások alatt. Balogh Béláné színt visz a tantárgyak tanításába Balogh béláné hangsúlyozza: iskolaigazgató­ként szinte re­ménytelen len­ne számára, hogy külön ke­zelje munka­idejét és sza­badidejét. Utób­bi, ha van, kizárólag az iskola és a gyermekek révén értel­mezhető. Ez például azt jelenti, hogy még nyaranta is tanfolya­mokat tart az intézményben, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Év közben matemati­kát és kémiát tanít: azt vallja, hogy ezeket a száraznak ítélt tantárgyakat is lehet érdekesen és színesen előadni. Fojtekné Balogh Ildikó szívesen horgol és kötöget FOJTEKNÉ BALOGH ILDIKÓ im­■ H már tizenhat I esztendeje lát- I ja el a védőnői 1 teendőket a te­il lepülésen. Sze­ri réti ezt a bizal- i mi jellegű és hasznos mun­kát, ami mellett egyébként alig marad szabadideje. Ha ez mégis előfordul, akkor a kerti munka, a konyhakerti növények és a virágok gondo­zása jelent kikapcsolódást számára. Emellett szívesen ké­zimunkázik, horgol és kötöget, kipróbálva a különböző tech­nikákat. Lányának már több­ször is készített meleg ruhát. Váradi Balázs meghallgatja az idősek régi történeteit váradi Balázs három eszten- a deje vezetője | kesziben. Sok sekkel is. Szí­vesen meg­hallgatja őket, régi történetei­ket, hiszen saját maga is ér­deklődik a múlt iránt. A fanta­sy irodalom mellett a magyar történelem, a helytörténet és a hagyomány köti le igazán. Azt vallja, hogy a pizza és ham­burger világában is kell időt szakítani arra, hogy ha mással nem, legalább emlékezettel tisztelegjünk az ősök előtt. Gyermekszeretet és hivatástudat- Több mint negyven éve jöt­tem Magyar- keszibe taní­tónőként - mondta VERCSEGNÉ PÉTER JOLÁN. - Azóta itt élek, a falu befogadott. Szere­tem, tisztelem az itt élő embe­reket. A helyi általános iskolá­ban tanítottam, neveltem a rám bízott gyermekeket Na­gyon szép évek voltak. Bol­dogság töltött el, amikor nap­ról napra láttam tudásuk gya­rapodását. Valamennyi tanít­ványomtól leírhatatlanul sok szeretetet kaptam. Ezt elfelej­teni nem lehet. Hosszú pályá­mon a gyermekszeretet, a hi­vatástudat, az empátia és a megértés vezérelt. lIISál,I.íÍBM£2rII. A község lakossága 1870: 1638 1900: 1861 1970: 2024 1990: 1426 2005: 1342 Óvodások száma: 55 Iskolások száma: 130 Helyi adóbevétel: 5 millió Ft Egy főre eső adóbevétel: 3695 Ft Gépjárművekszáma: 200 Munkanélküliség: 18 százalék Polgármester és jegyző: munka­napokon 8-tól 12 óráig. Orvosi rendelés: munkanapokon 8-tól 11 óráig és 17.30-tól 18.30 órá­ig. Fogorvos: hétfőn és csütörtö­kön 13-tól 19 óráig, kedden 11- től 14 óráig, szerdán és pénteken 8-tól 14 óráig. Gyógyszertár: munkanapokon 8-tól 16.30 órá­ig. Gyermekjóléti szolgálat: hétfőn 8-tól 12 óráig, csütörtökön 13-tól 16 óráig. Falugazdász: kedden 8- tól 16 óráig. Katolikus szentmise: minden vasárnap 9 órától. Messzire megy a hibridhízó vállalkozás Az EU is megköveteli a magáét a gazdától Csuhából minden elkészíthető hagyományok Egykor nagyapjától tanulta a fogásokat Nem sok választást engedélye­zett az új helyzet béleczki László számára. A magyar­keszi téesz volt főállattenyész­tője a szövetkezet felbomlása­kor azt folytatta, amihez értett. Csak most már a maga uraként, igaz, bizonyára óvatosságra in­tené azokat, akik emiatt netán irigyelnék.- Ezelőtt tizenkét éve alakítot­tam egy kft.-t és nekiálltam dol­gozni a rám maradt három ser­téstelepen. Rengeteg nehézség árán, de működünk, negyvenkét embernek adunk munkát. Éven­te mintegy kilenc és fél ezer hib­ridhízót viszünk a piacra. A hozzá nem értő számára ez óriási mennyiségnek tűnik, de Béleczki László megjegyzi: egy­koron a szekszárdi vágóhíd öt­százötvenezer malacot foga­dott... A mai világ minden ki­számíthatatlansága ránehezül az ágazatra, szinte lehetetlen két hónapra előre számolni. Ta­lán most van egy kis keres­letélénkülés, igaz, nem a me­gyében. A magyarkeszi vállal­kozó nem közelebbre, mint Győr megyébe szállít.- Téved, aki azt hiszi, hogy ebből a munkából fényesen meg lehet élni. Tavaly is megle­hetősen szerény nyereséget könyvelhettünk el. Némi segít­séget az jelent, hogy ötszáz hek­tár földön gazdálkodom, tehát saját magam megtermelem az abrakot az állatoknak. Mosta­nában újabb kihívás előtt ál­lunk, eleget kell tennünk az EU-s kör­nyezetvédelmi előírásoknak. Ezek megvaló­sításához vi­szont rengeteg pénzre lenne szükségünk. Saj­nos, távol vagyunk mindentől: néha alpolgármesterként is úgy érzem, hogy emiatt jut el hoz­zánk elég későn az a segítség, amire sokkal előbb lenne szük­ségünk. Németh Ferencné Svájcban is öregbítette Magyarkeszi jóhírét. A település, pontosabban a kör­nyék egyetlen csuhébaba-készí- tője néhány évvel ezelőtt az al­pesi országban lányával közö­sen mutatta be azokat a fogáso­kat, melyeket még kislányként nagyapjától sajátított el.- Amit csak el lehet képzelni, minden megvalósítható a csu­hából - állítja. - Legyen az me­sebeli alak, mint például János Vitéz, Hófehérke, avagy vallási jelenet, mint a Háromkirályok érkezése: de én már rengeteg ál­latot is készítettem, a gyerekek örömére. Ugyanis az iskolások helyi kézműves táborában is Németh Ferencné kedvenc babáival rendszeres vendég vagyok, ta- nítgatom a legkisebbeket. Ennek ellenére úgy látja: a csuhébaba-készítésnek sajnos nincs nagy jövője. Munkaigényes tevékenység­ről van szó, a világban pedig a fiatalok már nem vállalják ezt a hosszadal­mas munkát, bármennyire is ér­dekesnek tekinthető. Nem is be­szélve arról, hogy meggazda­godni sem lehet belőle. Ennek ellenére Németh Ferencné munkáira van kereslet. Meg­annyi babáját ép­pen most kérték kölcsön, egy kör­nyékbeli, kiállítás erejéig. A tárlaton i közönség egy be­mutatónak is ta­núja lehet. V k i i

Next

/
Oldalképek
Tartalom