Tolnamegyei Ujság, 1936 (18. évfolyam, 1-102. szám)

1936-01-15 / 4. szám

Kereskedelmiben érettségizett fiatal GYAKORNOKOT •ki kerékpározni is tud, azonnali belé- pésre keres helybeli vállalat. Részletes ajánlat postán: Szekszárd, postaflók 2. címre küldendő. 59 melói önmagéból aat a „kiművelt emberfőt0, aat a nagy „Magvetőt0, aki ezeket aa nj gondolatokat csak befogadni éa elrendazereani ia képes legyen, a diadalra juttatóé minden távolabbi reménysége nélkül. Tehát a nemesek, a főurak köréből, a sza­badabb emberek soraiból kellett an­nak jönnie, egy egésaen uj ember­típusnak, egy homo novusnak, olyan­nak, amilyet még nem emelt fői soha­sem maga fölé ez a nagy magyar Ugar az ő délibábos magasságaiba... És ez a nagy magvető, ez a ki művelt emberfő megjött. Döbbenetes a szava, irtózatos a hite. Sohasem hallott agresszivitásu szavai megráz­zák a rendi világ minden korhadó tartóoszlopát, úgyhogy többé úgy élni alattuk, mint eddig, nem lehetett. Szavai nyomán kavargó viharok meg remegtetik a kúriák boltozatos abla­kait és végigszórják a nagy magyar ugart, a végeláthatatlan jobbágytel­keket egy uj reménykedés, egy uj lehetőség magvaival. A nagy idők tehát itt vannak, azoknak minden hősies erőfeszítései­vel és forró izgalmaival, a túlsó part fénye idevilágit... Most tűnik csak ki igazán, hogy a nemesség nem is egységes. Szét van tagolva 52 vármegye által, va­gyoni állapot, vallás, politikai be­folyás és érvényesülés, aulikus, di nasztikus érzelmek sokfélesége és a lelkiemelkedettség foka szerint. A nemesség tehát szétbomlik. A túlsó part pedig közeledik, vonzó és taszitó ereje két táborra szaggatja, tömöríti a magyarságot, nagy idők receptje szerint. Az eljövendő idők arculata — ter­mészetesen — a lelkek prizmáin át- szűrődve széles színskálát mutat, az ókonzervatív bibortógától a „szent világszabadság0 vörös palástjáig száz­féle színárnyalatot. Azonban ennek a széles színsávnak a közepén sza­kadék van, egy olyan irtózatos mély­ség, amely fölé emberi erő hidat verni képtelen. E szakadéktól jobbra és balra van a két tábor; a múlt és a jövő: a volt és a lesz kiegyenlít- hetetlen táborai. A haladó oldalon az elnyomottak milliós tömegeit érezhetik maguk mögött, amely érzés — mert csak érzés volt — egymagában is erőtadó, energiagyarapitó forrás. Az elkövet­kező szebb, boldogabb jövendő va­rázsának szinte kozmikus gravitációja az egységesítő erő, amelyhez a tör­ténelmi fejlődés hite és tudata adta meg ennek az egységnek a történelmi igazolását. Ez a párt sem volt a szó ideális értelmében egységes. Azok mellett, akik magukat reformereknek nevez­ték, volt egy szárny, a „Fiatalok Magyarországa0, akiknek radikaliz­musa, még az április 11—i törvénye­ket sem tartotta kielégítőnek és ezen túl is volt még egy csoport, a Petőfi által létrehozott „Tizek tanácsa0, amely csoport a köztársaságra és a „szent világszabadságu-ra esküdött. ... És ma ! Mintha mindezt: Ma gyarországnak ezt a gyönyörűséges drámai korszakát újból eljátszanánk. Ma is van egy reformpárt, ma is van egy „Fiatalok Magyarországa0, akik a „Turul0 szövetségben 500 holdas birtokmaximumot emlegettek ... A prizmán átszűrődő szinskála ma tán szélesebb, változatosabb, a mai TÖLNAMEGYEI ÚJSÁG ezerszer bonyolultabb élet és viszo­nyok folytán, más a nevük is, más a stílus is, de a cél egy: „emberibb embert; magyarabb magyart., .0 Ma is ugyanaz a mélységes áthághatatlan szakadék a volt és a lesz között és a baloldalon... óh tragikomikus idők; a kecske, a farkas és a káposzta várja azt a csónakot, amelyen egy­szerre akarnak átjutni azon a vizen, Folyó hó 16 án délután 6 órakor tartja a vármegye nagytermében a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövet sége Szekszárdi Csoportja külügyi kulturdélutánját a következő mű­sorral : 1. Vitéz dr gyergyéaifalvi Gereöffy Géza a „Vas Gereben Irodalmi Kör0 stb. stb. tagja, saját költeményeiből ad elő. Dr Gereöffy Gázának ország­szerte ismert költői tehetsége várme­gyénkben is sok tisztelőt szerzett, hiszen hazafias és sziviirája egyaránt nagy elhivatottságról tanúskodik. Es alkalommal különösen érdekes, hogy maga a költő fogja elszavalni han­gulatos költeményeit. 2. Vitéz dr Tölgyessy Sándorné raözsi orvos neje, zongora darabokat játszik: 1. Wieniawski „Valse de Concert0 op. 3. — 2. Liszt: „Can- tiqued’Amour0,Dr Tőlgyessyné Szék- Bz&rdon eddig még nem szerepelt. Játéka azonban biztosan meg fogja hódítani a hallgatóságot és nagyszerű iskolázottsága, veleszületett zenei készsége bizonyára emelni fogja a kulturdélután művészi színvonalát. 3. Báró Doblboff Lily Írónő, kül- . földi élményeiről tart előadást és ma gánvéleményét mondja el hires em- | amelyet az uj hitek uj vihara kor bácsol • e • . Az eljövendő nagy magyar Egység nek a mi névtelen milliós vágyunk adja meg a hitet, a jövőt sóvárgá­sunk az erőt és a történelem meg fogja adni az ő tárgyilagos ítélő- székében az igazolást: a nagy idők tanúsága receptje szerint. Major Imre. berekkel, államférfiakkal és uralko­dókkal való találkozásáról. Múlt szá­munkban már ismertettük a kitűnő írónő egyéniségét és Európaszerte ismeretes újságírói sikereit. 4. Sárdy János dunaföldvári tanító, operaénekes operaáriákat énekel Pol gár Margit zenetanárnő zongorakisé- rete mellett: a) Halévy: „Zsidónő0 Eleazar nagy áriáját, b) Puccini: „Pillangókisasszony0, „Búcsú a ház tói0, c) Hubay: „Karenina Anna0 Vranszky balalajka ária, d) Mas­cagni: „Parasztbecsület0 Búcsú az anyától, e) Mascagni: „Parasztbecsü- let0 Siciliana. Sárdy János a magyar énekművészeinek ez a fiatal ígérete évekkel ezelőtt egy ízben már éne­kelt Szekszárdon. A műértő közön­ség most annál szívesebben látja, mert a művészi gyönyörűség mellett konstatálhatja egyúttal a komoly ta­nulmányokat folytató fiatal művész örvendetes fejlődését is. A MANSz. vezetősége mindenkit szívesen lát a művészi műsorral ^ren­delkező kulturdélutánon és kéri a város közönségét, hogy önkéntes ado­mányaival járuljon hozzá ahhoz a jó­tékonyáéihoz, amely a magyar tanuló ifjúság segélyezésére szolgál. Egy kfllönbejáratu 48 botorozott szóin' előszobával, kiadó Szekszárdon, a tiszt­viselőtelepen, Lehel-utca 2. szám alatt1 1936 január 15. I HÍREK Ősszel a Balaton mellett Eddig csak nyáron láttam a Balatont: Ragyogó égen lángoló tüzek... Zöld lombtenger ölelte körül végig És ezüst fényű, suttogó füzek. A falu arca nevető» virágos ... Idegen kacaj, lárma szállta meg. Minden örömét, kincsét más kaszálta S másnak hozott termést a drága hegy. Öntözött útján lopva surrant által A dolgozó nép s állatállomány... * Mindene másé, még a szabadság is A könnyen-dobott, csörgő pénz jogán. ... És most az egyszer eljutottam ősszel, Tél elején, már lombhullás után... A szürke égen esőfelhők úsztak... Szomorú minden, mint az árvalány. Virágtalan, lombtalan, sáros utca ... A fák közt szél jár táncot szabadon S mint ősi kincs, öröklött, iég-vert tükör: Oxidált ezüst volt a Balaton. Partján a pásztor ott itatta nyáját S nézte a szálló vadlúdsereget,.. A harangszót nem nyomta el a lárma: Emelt rá ócska, kopott föveget. S nyári pompánál szebb volt, jobban tetszett, Mert lelke volt és úr volt a falu.. • Bár homlokán a magyar sors sötétlett: Könny, szegénység és töviskoszoru. Kovácsné Huszár Jolán. — Vármegyénk közigazgatási bi­zottsága f. hó 14-én tartotta január havi ülését vitéi drThuránssky László főispán elnöklete alatt, amelyen jelen voltak a hivatalos tagokon kivül gróf Apponyi Renső, dr Csapó Dániel, Dőry Frigyes, Bernáth Béla, báró Fiáth Tibor, báró Jeszenszky József éB Kiss Lajos választott bizottsági tagok. Az alispáni jelentés után az egyes albizottságokat alakították meg, amelyről külön számolunk be. Az államépitészeti hivatal főnökének je­lentésével kapcsolatosan báró Je­szenszky József felszólalása követ­keztében a Paks—Dunaföldvár kö­zötti ut javítása érdekében, amely 40 év óta nem volt hengerelve, a kereskedelmi miniszterhez főlirni ha­tározott. A bizottság ülésének be­rekesztése után az adóügyi, gyám- ügyi, gazdasági és népoktatásügyi albizottságok tartották meg üléseiket. — A Dunamellékí Ref. Egyházáért! leti Választások. E hó elejen folytak le egyhangúlag az egyházkerületben a választások. Megyénkből lelkész tanácsbiróvá Szilágyi Bála őcsényi lelkész, világi tanácsbiróvá Bodnár István, 1 apánk elnöke választattak meg. — Decs helyettes főjegyzője. Ba­logh János Decs főjegyzője a vár- megyétől nyugdíjaz iatasát kérvén, SzoDgott Edvin központi járási fő­szolgabíró Nánási Szabó László gyű- laji főjegyzőt bízta meg Balogh Já­nos helyettesítésével. Nánási Szabó át is vette hivatala vezetését, más­nap azonban be kellett szállítani a szekszárdi kórházba, ahol tüdőgyul­ladás miatt kezelik. — Óvónői kirendelés- A vallás- és közoktatásügyi miniszter Plank Te­rézia okleveles óvónőt, bakooygyiróti lakost a hőgyészi állami ovódához osztotta be helyettes óvónőül. A szekszárdi tenniszbál Tolnavármegye Sport Egylet ten- niszazakositálya a pécsi egyetemi ifjúság kabaréegyüttesánek a közre­működésével e hó 11 én a Szekszárd Szálló színháztermében fényesen sike­rült műsoros táncestélyt rendezett. Nemcsak a megyeszékhely, de a kör­nyék előkelő közönsége is nagy szám­ban jelent meg ezen az estélyen, amely bizonyára kedves élménye ma­rad a táncoB fiatalságnak és a néző- közönségnek egyaránt, mert hiszen az ifjúság jókedvének varázsa magá­val ragadta a többieket is. Az egyetemisták kabaréegyüttesé­nek műsorát ifj. Holub József be vezető konferansza nyitotta meg, majd Karinthy Frigyes „Sarkutazóu című bohózatát adták elő nagy derültséget keltve Stockinger Mária, ifj. Holub József, Fábián György és Tóth An­dor. Ezt a bohózatot követte ifj. Holub József igen szellemesen meg- irt és nagy színészi rátermettséggel előadott Mikrofon sétája, melyben szűnni alig akaró tapsok között pom­pásan utánozta Piuhár Istvánt, dr Kondela Gézát, HacBek és Sajót, Hitlert és Mussolinit. Eduárd és Kunigunda operaparódiát adták ez­után elő harsogó kacagáB közben ifj. Holub József, Krasznag Bála, Mel- ezer Andor (nőimitátor) és Fábián György, majd Zágon György „Sakk mattu című bohózatát matatták be ugyancsak teljes sikerrel Ulrik Me lanie, ifj. Holub József és Reinprecht Rudolf. Utolsó szám volt Reinprecht Rudolf és Fábián György zongora- virtuózok nagyszabású kétzongorás jazzhangversenye, melynek kereté­ben Fábián György állandó derült­séget keltve megismételte az Emeri- cana multévi estélyén itt már elő­adott magánszámait: a népszövetségi francia, angol, olasz, német, román, tö­rök halandzsázókat, valamint cigány­imitációit. Az egyetemisták előadásának ní­vóját csak emelte Stockinger Mária éB Ulrik Melanie helybeli urilányok bájos szereplése, mely egyúttal szí­nesebbé is tette a produkciókat. Az együttes lelke, szervezője és direk­tora ifj. Holub József nagy színját­szó képességei révén megérdemelt sikereket aratott és vele együtt me­legen ünnepelték Fábián Györgyöt, a pompás zongoristát és komikust íb. Hasonlóan sokoldalú művészi tudás ról tett tanúságot Reinprecht Rudolf is, aki nemcsak nagyszerűen színész- kedett, hanem virtuóz módon zongo rázott is. Nagyban hozzájárult a si­kerhez Melczer Andor nőimitátor, valamint Krasznag Bála és Tóth An­dor játéka is. A jókedvre hangoló műsor után tánc volt reggelig. Hwomtaluánvok és irodaszerek jutányos beszerzési * forrása a NOLNÁR-féle RT. könyv- és paplrkereskedése Szekszárd, Kasziitö-bazár Külügyi kuliurdélutánt rendez a MANSz. Szekszárdon

Next

/
Oldalképek
Tartalom