Tolna Megyei Népújság, 1980. szeptember (30. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-21 / 222. szám

SZEPTEMBER 21 VASÁRNAP Névnap Máté A Nap kél 6.29 — nyugszik 18.44 órakor A Hold kél 17.17 — nyugszik 2.15 órakor Nyolcvan évvel ezelőtt, 1900. szeptember 21-én szü­letett, és 61 évesen, 1961-ben halt meg Hacsatur Kos- tojanc szovjet fiziológus, egyetemi professzor és aka­démikus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. — A SZEKSZÁRDI borvi­dék a XX. században címmel tart előadást Duzsi Tamásné, a lengyeli szakmunkásképző tanára szeptember 24-én, dél­után fél 6-kor Szekszárdon, a művelődési központ klubjá­ban 'Sj TÁRSADALMI munka. Szekszárdon az épülő böty- tyánhegyi lakótelepen tegnap a lakók társadalmi munká­ban tereprendezést és parko­sítást végeztek. A parkosí­táshoz szükséges eszközöket, facsemetéket és díszcserjéket városgazdálkodási vállalat kertészete adta. A MA BEFEJEZŐDIK az a háromnapos felkészítés, amelyet a KISZ Szekszárd városi Bizottsága tartott Domboriban. + A SZEKSZÁRDI zeneis­kola előadótermében szep­tember 22-én tartja követke­ző összejövetelét a megyei művelődési központ dzsessz- klubja „A dzsessz és a mai kompozíciós zené” címmel. Előadás, lemezbemutató és élőzene szerepel a program­bari, melynek meghívott ven­dége Gonda János. # A MEZŐGÉP Vállalat várdombi gyáregysége talál­kozót szervezett nyugdíjasai részére. Először megnézték a volt munkahelyeket, majd az üzemlátogatás után Dombori- ba utaztak, ahol a vállalat üdülőjében megvendégelték őket. A találkozót Decsen zár­ták, ahol megnézték a tájhá­zat és a padlásmúzeumot. — szazegyedik születés­nap. Tolnán a százegyedik élet­évét töltötte Be szombaiton Szlo- vacsek Sándorné. A házában la­kó idős asszonyt köszöntötték a tanácsi és -a társadalmi szervek képviselői, s virágokkal keresték fel szomszédai, ismerősei is. * A BUDAPESTI Népszín­ház a tervek szerint több mint 50 előadást tart az 1980/81. évadban megyénk városaiban, községeiben. Leg­közelebb szeptember 22-én és 23-án a Vidám sirató című előadásukat mutatják be Bonyhádon. A Kossuth rádióban 17 óra 17 perckor kezdődik A kerítés rosz- szabbik oldalán... Gáli Mihály jegyzete. Sokak szerint minden csupán nézőpont kérdése; s nem marasztalhatok el a vállalatok tevékenységük ilyen vagy olyan hiányosságaiért, hiszen a rájuk szórt panaszok egyértelműen a fogyasztók túlzott igényeiből fa­kadnak. A jegyzet ezzel a rossz beidegződéssel polemizál. Jó műsor ígérkezik délelőttre a gyermekeknek. 9 óra s perckor kezdődik az Óvodások filmmü- sora, melyet a közkedvelt Zseb­tévé követ. 10 óra 5 perckor ve­títik a János vitéz című magyar rajzfilmet, majd 11 óra 25 perc­kor kerül sor a Hangoskodom. A televízióban ?0 óra 5 perc­kor mutatják be a Carmen Jones című zenés amerikai filmet, mely Mérimée novel­lája és Bizet Carmen című operája nyomán készült 1954- ben. — BALESET. Szilfáspuszta kül­területén!, a közúton Gulyás Ist­ván 39 éves gépkocsivezető, dóm. bóvári lakos személygépkocsijá. val áttért az úttest menetirány szerinti bal oldalára, s az árók- ha borult. A baleset következté­ben Kudari János 50 éves. szilfás- pusztai lakos a helyszínen meg­halt, két utas súlyos, Gu-lyás és egy másik utas könnyű sérülést szenvedett. A baleset oka a vizs­gálat eddigi megállapítása sze­rint, hogy Gulyás nem az útvi­szonyoknak megfelelő sebesség­gel vezetett. Gépjárművezetői en­gedélyét bevonták. Rendezik Decsen az új óvoda udvarát a szocialista bri­gádok és a szülők, társadalmi munkában betonozzák az utat. czs Felhőátvonulások A Dunántúlon változóan felhős idő, másutt általában kevés felhő. A legmagasabb nappali hőmérséklet, vasárnap általában 25, a tartósan felhős, párás helyeken 20 fok közelé­ben. Ellenőrzés, technikai bemutatók Ifjúgárdisták találkozója A dunaföldvári kertbarátok Ausztriában A Lens-Moser gazdaság központja (TUDÓSÍTÓNKTÓL) A HNF dunaföldvári klub­ja megalakulása, 1976 óta minden esztendőben tanul­mányi utakat szervez az or­szág természeti tájainak, táj­egységeinek., és kertészeti kul­túrájának, valmint műemlé­keinek megismerésére. Az idén külföldre. Ausztriába, a világhírű Lens-Moser gazda­ságba, szőlészetbe látogattak el. A kertbarátokat Karl J. Sieberth borászmérnök szí­vélyesen fogadta és kalauzol­ta. A látogatók megtekintet­ték a kremsi hegyen, hegyol­dalban kialakított teraszokon termesztett magasművelésű szőlőültetvényeket. Tanulmá­nyozták a különböző kézi és gépi munkafolyamatok vég­zését és a fajtákat. Megnéz­ték a „Traubi Soda” gyártá­sát, a nagy teljesítményű pa­lackozóban végzett munká­kat. Érdeklődéssel tanulmá­nyozták a bor tárolását, s jó hangulatban kóstolgatták meg Lensék kitűnő borait. A dunaföldvári kertbarátok ausztriai útjuk során meg­ismerkedtek Béccsel is. Ellá­togattak a schönbrunni kas­télyba és megnézték a város sok más műemlékét. A KISZ Ifjú Gárda közle­kedési és közbiztonsági szak­alegységeinek megyei talál­kozója kezdődött meg tegnap délután Szekszárdon. A me­gyei művelődési központban tartották a megnyitót. Dr. Farkas Miklós alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság osztályvezetője és Simon An­tal alezredes megbízott, osz­tályvezető tájékoztatta a fia­talokat a megye közbiztonsá­gi és közlekedési helyzetéről, különös tekintettel ezek ifjú­sági vonatkozásaira. Az elő­adásokat követő fórumon kü­lönböző kérdéseikre kaptak választ az ifjúgárdisták, majd este — a közlekedési ellen­őrzéstől a szórakozóhelyek el­lenőrzéséig — akciókban vet­tek részt a rendőrökkel együtt. Az akciók értékelése Szekszárd város Tanácsa V. B. műszaki osztálya érte­síti a lakosságot, hogy a Séd­patak Rákóczi út és Fürdő­ház utca közötti szakaszának lefedési munkái szeptember 25-én kezdődnek. A munkák idejére a Marx Károly út északi oldalát lezárják. A forgalom a Rákóczi úttól a Zalka Máté út irányában a déli oldalon lesz biztosítva, de csak egy irányban. A for­galmi változások a Kossuth, után megtekintettek két — a fiatalkori bűnözés témáival kapcsolatos — filmet. Ma különböző technikai be­mutatókra kerül sor. A reg­geli program „főszereplői” a rendőrség szolgálati kutyái lesznek, majd megismerked­hetnek a fiatalok a közbiz­tonsági és a közlekedési szol­gálat technikai eszközeivel, a bűnügyi technika speciális módszereivel és eszközeivel. Délután közlekedésbiztonsági vetélkedővel zárul a program. A találkozó — amelyen mint­egy száz, főleg „újonc” ifjú­gárdista, zömmel középisko­lás vesz részt — mintegy megniyitója a most induló új képzési évnek és a hét végén Csopakra összehívott orszá­gos találkozóra való felkészü­lést is szolgálja. a Somogyi Béla és a Táncsics utcákat is érintik. A 9. sz. helyi járat megállóhelye a Marx Károly utca—Dózsa György utca csatlakozásában lesz. Kérjük a járművezetőket, hogy a közlekedési táblákra fokozottan figyeljenek és az új forgalmi rendnek megfe­lelően közlekedjenek. Szekszárd város Tanácsa V. B. műszaki osztálya Forgalmirend-változás Szekszárdon MSZBT-vetélkedö a Szekszárdi Nyomdában A Szekszárdi Nyomda MSZBT tagcsoportja a Misz- tótfalusi szocialista brigád­dal közösen „Hősök városai, városok hősei” címmel szom­baton délelőtt brigádvetélke­dőt szervezett. A színvonalas vetélkedőn az első helyezést az „Antos István” brigád (Szabóné, Kercsnerné, Orbán E.) szerezte meg, mely egyben jogot nyert a városi vetél­kedőre. Második helyezett a Gagarin brigád, harmadik a Kemény Sándor brigád. A helyezett brigádok jutalomban részesültek, melyet a zsűri elnöke, Széli István igazgató adott át. OL VAST AM Négy lába van Kopasznyakú, négylábú teremtés bújt ki a tojásból Páriban. Gondolom, büszke a csibe gazdája, ilyen dolog nem mindennap adatik meg a baromfitulajdonosok népes társaságában. A négylábú csibe előnyeiről kár is beszélni, hiszen néhány hónapos gondos nevelés után egy csibének négy combja kerülhet a fazékba. Természetesen a kopasz nyak is szolgál némi előnnyel, azt ugyanis nem kell forró vízben kopasztani. Remélem megéri a csodacsibe a kés alá kerülést, s nem jár úgy, mint „sorstársa”, a tengelici kétfejű ma­lac, amely világrajötte után néhány perccel már ki is lehelte páráját. S még valami. Nem tudom, hogy erre a baromfira is igaz-e a mon­dás: négy lába van, mégis botlik. — sárközi — Szakkörök a téeszben A Vas megyei Pályaválasz­tási Intézet kezdeményezésé­re ebben a tanévben első al­kalommal a megyei üze­mekben működő pályavá­lasztási szakkörök mellett nyolc termelőszövetkezetben is szerveztek hasonló szak­köröket az általános iskolá­sok pályaválasztásának meg­könnyítésére. A hetedik és nyolcadik osz­tályos tanulók a szakkörök­ben a legjobb szakoktatók irányításával ismerkedhet­nek meg a kiszemelt szak­mákkal, s eldönthetik, meg- felel-e adottságaiknak, elkép­zeléseiknek. A tanulókkal hetenként egy alkalommal, délután a tanítási órák után foglalkoz­nak a szakoktatók. Cserépvásár Különvonaton is érkeztek érdeklődők szombaton Szé­kesfehérvárra a Fehérvár Áruház által megrendezett, s a régi vásárok hangulatát idéző országos cserépvásárra. Fazekasok, kékfestők, fafara­gók, kosárfonók, különböző dísztárgykészítők hozták el legszebb portékáikat, csak­nem száz népművész kínálta áruját, állította fel sátrait az áruház előtti téren. A vásári hangulatot fokozta az egész napos kulturális műsor, s a vidám vetélkedők sora. Meg­rendezték többek között a bű- vöskocka-kirakó versenyt, amelyen a kockát legügye­sebben, legrövidebb idő alatt „bűvölök” vetélkedtek. Dél­után beatkoncertre került sor, Lottótájékoztató A Sportfogadási és Lottó- igazgatóság közlése szerint a 38. játékhéten 5 találatos szel­vény nem volt. A lottónyere­mények a nyereményilleték levonása után következők: 4 találatos szelvénye 88 fogadó­nak volt, nyereményük egyen­ként 84 493 forint, 3-as talá­lata 9 790 fogadónak volt, nyereményük egyenként 380 forint, a 2 találatos szelvé­nyek száma 246 310. darab, ezekre egyenként 19 forintot fizetnek. A közölt adatok tá­jékoztató jellegűek. Tejbepapi A csalód feje mostanában is sok helyütt a család feje. Es­ténként fáradt, és csupán két dolog érdekli: mi a vacsora és hol az újság? Az oldalborda belátó, elvégre is nem mind­egy, hogy mit csinált az Újpesti Dózsa a Real Sociedaddal. Döntetlent, persze. Csak hát, a mosni- meg a va- salnivaló napról napra gyűlik. Vasalatlan ingben elengedni a családfőt — szégyen. A gyere­kek meg éhesek. Picasso so­ványra ványadt vasalónője a deszka fölé görnyed, és az egy­szerűség kedvéért arra kéri gyer­mekei apját, hogy főzzön tejbe- grízt. A családfő belátó és koty­vaszt. Gáz, tej, cukor és a fű­szertartóból állandó kevergetés közben az az apró valami... A vacsora kész, a gyerekek kanalazzák. És kiköpik. Gríz he­lyett ugyanis édesatyjuk prézlit tett a tejbe. Mit neki: darab darab, a prézli apró, a gríz ki­csi. Az oldalborda eltűnődik a világ viszontagságain, elszív egy cigarettát és megállapítja: igazi tejbepapit főzni nem is olyan egyszerű dolog. d— Étterem a városközpontnak Paks új központjában, a műszaki szálló mellett ven­déglátó kombinátot építtet az ÁFÉSZ: étterem, presszó, gyorskiszolgáló bisztró lesz az épületben, összesen 1400 négyzetméter alap területtel, továbbá készül itt cukrász­üzem is. A beruházás előre­láthatólag 35 millió forintba kerül és elkészül a jövő év nyarának közepére. A Tolna megyei Állami Építőipari Vállalat a kivitelező, a mun­kák jó ütemben haladnak. A Paks és Vidéke ÁFÉSZ ezzel a korszerű létesítmény­nyel sokat javit a város ven­déglátásának helyzetén, a régi városrész központi terü­letén, amelyik egyébként táv­latilag a legforgalmasabb lesz minden tekintetben. Se­bestyén - Zsigmond ÁFÉSZ- elnök tájékoztatása szerint megvan a lehetőség a jövő első félévi nyitásra, az épít­mény átadására. G. J. — G. K. A vendéglátó kombinát szerkezetének készítése, a második szint szerelése is befejeződik a napokban. TOLNA MEGYEI NÉPŰJSAG — A Magyar Szocialista Munkáspárt Tolna megyei Bizottságának lapja. — Főszerkesztő: FEJES ISTVÁN, főszerkesztő-helyettes: SZALAI JÁNOS — Szerkesztőség: Szekszárd, Beloiannisz u. »1/3. 7100. Telefon: titkárság 12-284. Sportrovat: 11-457. Belpolitikai rovat: 11-383. Olvasószerkesztő: 11-774. — Kiadja a Tolna megyei Lapkiadó Vállalat, Szekszárd, Béla tér 1. 7100. Telefon: 12-244, 12-405. Telex: 14251, postafiók: 71. — Felelős kiadó: BENIZS SÁNDOR. Készült ofszet-rotációs eljárással, Saphir 96-os gépen a Szekszárdi Nyomdában, Szekszárd, Széchenyi u. 46. Postacím: 7101 Szekszárd, telefon: 11-422. — Felelős vezető: SZÉLL ISTVÁN. — Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizethető a hírlap­kézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. — Előfizetési díj: egy hónapra 30,— Ft, negyedévre 90,— Ft, egy évre 360,— Ft. — Indexszám: 25 069 ISSN 0133-0551.

Next

/
Oldalképek
Tartalom