Tolnamegyei Ujság, 1928 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1928-12-08 / 50. szám

1928 december 8. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 5 Meleg otthon- IT It I W H AT ravágyóknak: fl 11 I nyoknak: TŰZHELYET Építészeknek, iparosoknak: épületoosalást, drótszeset mindenki- ||««AniI legolcsóbb nek egyéb VciAflriU árban ajánl Slnser Viktor voskereskedO Szekszárdon, a közkórház mellett örülnek annak, hogy az Isten és hazaszeretet hirdetésére egy uj temp lom adatik át rendeltetésének. A fel­avatás előtti este kultur-est less, amelyen Kapi Béla as evangélikus hitélet kiválósága tárt előadást. — A Szekszárdi Urileányok Mária kongregációja ea a Szekszárdi Közép iskolai ifjak Máriakongregációja f. hó 8 án este 6 órakor a belvárosi r. k. Olvasókör nagytermében ünnepélyt rendez a következő műsorral: 1. Kon greganista «indaló. Énekli a Cecilia- énekkar. 2. Ünnepi bessédet mond Wagner János prézea. 3. Goller: Ave Maria. Énekli a Cecilia énekkar. 4. Sinding: Frühlingsrauschen. Zongo­rán előadja Günther László. 5. Goller: Felix, namque es. Énekli a Cecilia- énekkar. 6. Szmrecsányi Mária— Zsasskovszky József: A csodás érem. Melodráma. Előadja: Cornsán Szilvia. Zongorán kíséri: Káldi Ilka. 10 perc szünet után „Ezernyolcszázhetvenegy­ben“ c. egyfelvonásos drámát előadja a fiakongregáció. — Iskolafelligyelöf kinevezés. Virág Ferenc megyéspüspök Schlenker Mi­hály bonyhádi rk. igazgató-kántor - tanítót,, a Tolnamegyei Alt. Tanító* egyesület elnökét a bonyhádi rk. es- peresi kerületbe iskolalátogató fel ügyelővé nevezte ki, —; Államsegély engedélyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a Decs községhez tartozó alföldi szál­lásokon felépiteedő községi iskola építési költségeihez 12.000 P állam­segélyt és 8000 P kölcsönt engedé­lyezett a községnek. A két tanter­mes és egy tanítói lakásos iskolát a jövő évi szeptember 1 ig kell felépí­tenie a községnek. — Orvosi hír. Dr. Novák Miklós, a szekszárdi Ferenc-kórház sebész- főorvosa, e hó 6-án Kairóba, az or vosi kongresszusra utazott és csak január hó 2 án érkezik onnan vissza. Dr. Horváth István mohácsi folyamőr főorvos is részt vesz az orvosi kon grezszuson és a magyar orvosok kö­zül közel 20 an. — Dombóvári kongregációi ünnep­ség. A dombóvári nrinők „Mária kongregációja" szombaton, december 8-án délután 5 órakor a szt. Orsolya- rend zárdájának tornacsarnokában kulturestét rendez a következő mű sorral: 1. Veijdi: Traviata II. Zon­gorán előadja Darabos Ida. 2. Gold* mark: Op. 30. B. dur zongora quin- tett: a) Allegro vivace, b) Scherzo, c) Allegro vivace alia breve. Előad­ják : Knapig Tibor, Mestrits Endre, Mestrits Jenő, Vámos Rudolf és Schmidt Jenő pécsi egyetemi hall­gatók. 3. Sík S.: Sarlós Boldogasz- szony. Szavalja Reisinger Vilma. 4. Békeffi—Lajtai: Szivünkben három szó van. Énekli Fodor né Szíjártó Ilona, zongorán kiséri Marton Kál­mán. 5. Goddard: Mtzurka. Zongorán előadja dr. Telegdi Sándorné. 6. Mos- kovszky: Fáklyatánc. Zongorán négy kézro előadják Darabos Jola és Da­rabos Erzsiké. 7. Erdélyi Z.: Sárika éB Charlotte. Párosjelenet, Előadják ■ Csekey Térka és Reisinger Vilma. 8. Geőcze A.: Mese a legdrágább I kincsről. Szavalja Szilák Ilonka. 9. | Hermész József: Magyar tánc. Tán­colják Bayer Mimiké, Biró Mariska, Czéh Sárika, Darabos Erzsiké, Fauszt Annnuska, Kovács Bözsike, Kovács Mariska, Thész Jucika. Zongorán kíséri vitéz Földváry Béla. 10. Ma­gyar dalok. Zongorán előadja dr. Telegdi Sándorné. A tiszta jövedel­met a kongregáció szegényeinek kará­csonyi felsegélyezésére fordiják. — Uj tanítók a vármegyében. Mól nár János okleveles tanítót a bátai V., Tímcsics Ilonát a zombai III., Brüsztl Lajost a pincehelyi II., Gom­bos Károlyt a miszlai II. sorszámú tanítói állásra, Hilbert Magdolna oki. tanítónőt a muthpusztsi rk. iskolá­hoz választották meg tanítóvá, illetve tanítónővé. — Értekezlet a pécsi egyetem fejle82t68e Iránt. A pécsi Erzsébet tudományegyetem rektorának, Inqre Józsefnek meghívására f. hó ö-én d. u. 5 órakor az egyetem aulájában értekez'etre gyűltek össze a Dunántúl vármegyéinek és városainak vezetői. Aa értekezlet tárgya a pécsi egyetem továbbfejlesztése és a diákjóléti intéz­mények kiépítése volt. A népes érte­kezleten jelen voltak Tolna vármegye képviseletében Szévald Oszkár alispán és Szekszárd városa képviseletében dr. Bús Lajos városi főjegyző. Aa élénk vitában vármegyénk alispánja is részt vett. Felszólalásában kijelen- tette, hogy a közérdekű mozgalomban Tolna vármegye törvényhatósága is készséggel vesz részt legmeszemenőbb támogatást helyezte kilátásba, mert nézete szerint a pécsi egyetem fejlesz tése Tolna vármegyének is első rendű érdekét képezi. Az értekezlet hatá­rozati lag kimondotta, hogy a mozga­lom támogatására felkéri az összes dunántúli törvényhatóságok és egyház­megyék vezetőit azzal, hogy a pécsi egyetem fejlesztése érdekében a kor­mány előtt megjelenő küldöttségben kivétel nélkül vegyenek részt. — KARÁCSONY KÖZ ÉLEDTÉ­VEL kérem nagybecsű rendelőimet, szíveskedjenek műtermemet mi­előbb felkeresni, hogy a múlt évi torlódást elkerüljük és idejében elégíthessek ki mindenkit. Művészi gyermekfelvételeket, portrait, colo- rit, aquarell, olajnyomatu nagyí­tásokat, interieur architektur fel­vételeket tökéletes kivitelben és mél tányos árban készítek NŐGER udvari fényképész, Szekszárd. — Felhívás a volt 10 es huszárok­hoz. A volt cs. és kir. 10. Mackensen huszárezred f. évi december 10 én Székesfehérvárott esredemlékünnepet tart. A programm a következő: d. e. 9 óra 30 perckor gyászmise a székes­egyházban, utána az emlékszobor megkoszorúzása és ebéd a „Fekete Sas"-ban. Az ezred kéri tisztjeit, altisztjeit és legénységét, hogy az ezredünnepélyen megjelenjenek. — Választás. Majsamiklósvár köz­ség képviselőtestülete a november hó 30-án tartott közgyűlésén az ujonan szervezett községi segédjegyzői állásra Cseh József ottani lakost választotta meg. — Lemondás. Fördős Mihály nyug. vármegyei másodfőjegyző a simon- tornyai járásban viselt járási tűzren-. dészeti felügyelői állásáról lemondott. — Távozó tanító. Sümegi József kocsolai rk. osztálytanítót a sopron- bánfalvai rk. iskolaszék tanítóvá vá­lasztotta, miért is kocsolai állásáról lemondott. — Mindenféle akkumulá­torok töltését vállalják Tltte Test­vérek, Szekszárd. — Emlékeztető, Dec 13 án, szerdán d. u. 5 órakor missziós tea a kath. Olvasókörben. A tagokat és vendége­ket szívesen látja az elnökség. — Halálozás. Cznczor János aszódi ref. lelkész, a Bolti egyházmegye tanácsbirája (előbb a miszlai gyüle­kezet lelkipásztora) múlt hó 25-én Úszódon elhunyt hosszú, nehéz szén védés után, életének 50-ik, lelkéssi szolgálatának és házasságának 20 ik évében. Temetése óriási részvét mel­lett folyt le, megható keretek között. A templomban Kerecsényi Zoltán esperes imádkozott, Lukácsy Imre danavecsei lelkész gyászbeszédet mon­dott, melyben az elhunyt lelkipásztori hűségét, szerető szivét s nagy szenve­déseiben tanúsított példaadó hitét ób béketűrését méltatta, azután a leven­ték vállukon a Dana partjára vitték a szeretett pásztort s az egész gyüle­kezet könnyhullatása között kompon áthozták s a dnnaszentgyörgyi teme tőben levő családi sírboltban helyez­ték örök nyugalomra. A simái Ko­vács Ferenc dunaszentbenedeki ref. lelkész beszélt, Olasz Sándor apostagi lelkész imádkozott. Özvegye Szigethy Mariska és kicsi árvája, Czuczor Már­tiké gyászolják s barátainak nagy serege és gyülekezete, a „jó ember" és „jó pásztor“ mintaképét. Győrffy Julianna 63 éves korában Rákosszentmihály on elhunyt. A meg­boldogult, akit az lvánssky és Győrffy családok gyászolnak, Szedressy Béla m. kir. selyemtenyésztési főfelügyelő első neje volt. Diósy András életének 75-ik* bol­dog házasságának 52-ik évében f. hó 4-én elhanyt. Temetése f. hó 6-án fél 3 órakor volt a kölesdi gyászház­ból nagy részvét mellett. A megbol­dogultban Diósy Endre, gazdasági tanácBOB gróf Apponyi Károly rác­egresi uradalmának igazgatója édes- atyját gyászolja. Farkas Mihályné szül. Hahn Er­zsébet f. hó 2 án Szekszárdon elhunyt. Temetése kedden volt az újvárosi temetőben, — Iparos továbbképző tanfolyam. A szekszárdi általános ipartestület ez utón is felkéri tagjait, hogy, akik az iparos továbbképző tanfolyamot hall­gatni óhajtják, ebbeli szándékukat 8 napon belül az ipartestületnél jelent sék be. A tanfolyam díjtalan és az esteli órákban az ipartestületnél tar- tátik ha arra 30 jelentkező lesz. A tanfolyamon ipari levelezés, könyve­lés, számtanból stb. nyernek a hallga­tók oktatást. — Körvadászat. A régi jó vaddus időkre emlékeztető sikerült körvadá- szatott tartott múlt hó 27 én báró Bornemissza Elemér Cserenc és bogra- oldali gazdaságában, melynek ered­ménye 376 darab nyúl, 17 darab fogoly, 1 darab szalonka és 1 darab róka volt. A vadászaton a vendég­látó házigazdán kívül részt vettek: Jankó Ágoston főispán, Bernrieder József, báró Jeszenszky József, báró Mirbach Antal, Szenes Gabor, Mayer Nándor, Pongrácz Lajos, Végh Jó­zsef, Mersa Dezső, Vörnle Kálmán, Zöld Márton földbirtokosok, Molnár Sándor igazgatő főmérnök, Party Jó­zsef főmérnök, Schenkengel László erdőtanácsos, Mayer Kálmán bank­tisztviselő, Bánik Jenő intéző és Széli István birtokos. A vadászat. szép eredménye megmutatta, hogy vad- óvással és gondozással, vadállomá­nyunkat, ezen nagy nemzeti kincsün­ket nemcsak megmenthetjük, hanem nagy mértékben növelhetjük is. — Egyesületi hir. A m. kir. bel­ügyminiszter a Paksi Ág. Evangé­likus Olvasókör és Ifjúsági Egylet alapszabályait jóváhagyta és az egy­let működését engedélyezte. — Előkészületek a szekszárdi vágó­híd építésére. Megírtuk, hogy Szék- ssárd város képviselőtestülete múlt hó 13-án tartott ülésén megbízta vitéz Vendel István polgármestert, hogy a város több tisztviselőjével együtt négy modern vágóhidat tekintsen meg, amelynek megtörténte után a szek­szárdi vágóhid felépítésére nézve tegyen javaslatot. A kiküldött városi bizottság eddig a mohácsi és a vesz­prémi modern, uj vágóhidakat tekin­tette meg. Mind a két helyen a vá­rosi tanács a szekszárdi kiküldötteket vendégül látta és a legnagyobb szives- séggel bocsátották rendelkezésükre azokat az adatokat, amelyekre vonat­kozólag felvilágosításokat kertek. — Adománygyűjtési engedély- A belügyminiszter a dombóvári ág. h. evangélikus templom építésének cél­jaira engedélyezett gyűjtés folytatá sát az egész ország területére további félévi időtartamra engedélyezte. — A Szekszárdi Törekvés Sport Egylet szezonzáré vacsorája, mint a múltban, ez évben is fényesen sike­rült. Különösen a „régi gárda" vo­nult fel nagy számban, mintegy je­lezve, hogy a közeljövőben ismét kézbe fogják venni az egyesület irá­nyítását. A vacsorán Törő József, Schlésinger Gyula, Sztassinó László, Koncz Ferenc, Mutschenbacher La­jos és Kutasi István szólaltak fel, mig a vendégek részéről nyáregy­házi Nagy Ákos beszélt. — Minden egyes szónok beszédéből kicsendttlt a jövőbe vetett hit és bizalom re­ménye, egyben fájdalmasan konsta­tálták, hogy egyes külső tényezők nem azzal az érzéssel viseltetnek az egyesület iránt, mint azt méltán meg­érdemelné. A vacsorán nagy öröm­mel és éljenzéssel fogadták dr. őiffy Imre országgyűlési képviselőnek és dr. Dalin Jenő ügyésznek az egye­sülethez intézett levelét, melynek hangjából és tartalmából az egyesület megbecsülését látták a jelenvoltak. — Ismeretterjesztő előadások Dóm bóvárott. A Dombóvári Róm. Kath. Olvasókör múlt vasárnap folytatta a téli időszak tartamára tervezett elő­adásainak sorozatát, amelyet ezúttal is szép látogatottság kisért. A beve­zető előadást Rajcsi János hitoktató tartotta, aki főleg az Advent jelentő­ségével foglalkozott és buzdította a megjelent közönséget, hogy a szent karácsonyi ünnepekre méltő módon elkészüljenek. Majd dr. Piukovich Sándor reálgimn. tanár előadást tar­tott a magyar történelem kiváló egyéniségeiről. Ezattal főleg az Árpád- házi nagy királyok érdemeit méltatta. A legközelebbi előadás december hó 16-án délntán 6 órakor lesz, amikor is Petrovich Ede hitoktató és dr. Piukovich Sándor tartanak előadást. — A soproni Haas-félo szőnyeggyár fióklerakata Kron cégnél Szekszárdon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom