Tolnamegyei Közlöny, 1915 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1915-11-07 / 45. szám

1915 november 7, TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY másik már a szekszárdi, hasonlíthatatlanul na­gyobb betétállománya pénzintézeteinkkel is ko­molyan veheti fel a versenyt. így a Tamási Takarékpénztárnál a jegy- zésesek a kétharmad milliót elérik. Nagyobb jegy­zések itt: Somogyi Pálné kisgazda neje Tamási 2000, Polgár József nyug. tanitó Tamási 2000, Mozolányi István esperes Tamási 8000, Özv. Kovács Sándorné kisgazda Tamási 1200, Kőnigs- baum Samu iparos Tamási 1100, Kohn Mór kereskedő Tamási 4000, Braun Mari magánzónő Tamási 1500, Kecskés Ignác és neje Tamási 1000, Szloboda Pál kisgazda Regöly 1000, Boka Péterné kisgazda Regöly 4000, Dobos József és neje gazda Kecseg 1300, Molnár Gyula gazda­tiszt Rácegres 20000, Rizner Béla nyug. jegyző Tamási 13000, dr. Hirsch Sándor ügyvéd Tamási 6000, Hirsch János bérlő Felsőpél 10000, Hirsch Lajos magánzó Tamási 1000, dr. Gábor Ernő gyógyszerész cs. és kir. hadapród a 44. gyalog ezredben Harctér 20000, Kaposi Mihályné kisgazda Tamási 400, Rendler Antal és neje Tamási 2000, Turbók György Tamási 3000, Hirsch János bérlő Pél 1200, Kaszás János kisgazda Tamási 2000, Farkas JánosTamási 500, Polecsak György aagy- kónyi Neuraayer István Tamási 4000, Gőgös István erdőőr Tamási 11000, Reisner Béla nyug, jegyző Tamási 100, Nagy Mihály kisgazda Tamási 6800 özv. Látrányi Jenőné bérlő Tamási 200, Hirsch Ignác és Ernő Tamási 2500, Hirsch ,Ignácné bérlő neje Tamási 50000, Abelesz Adolf tak. pénztárnok Tamási 3000, dr. Frühvirth Jenő ügyvéd Tamási 6Ö0, Tamási tűzoltó egylet Tamási 600, özv Orbán János magánzónő Tamási 1050, Abelesz Henrik és neje keresk. Tamási 30009, Chewra Kadischa Tamási 6000, Tamási köles. Segélyegylet 2000, Kertész Ármin Kereskedő Tamási 1200,' Tamási nagyközség 2000, Benkő Elek jegyző Tengőd 200, Taubner Mór vendéglős Tamási 1200, Szévald Móricz főszolgabíró Tamási 600, Gyecei György kisgazda Tamási 1500, Tamási Takarékpénztár saját jegyzése: 30Ö.000 Jelentős jegyzések történtek még a bony­hádi és tolnai takarékoknál. Bonyhádon egy mil­liót meghaladnak a 3 takaréknál a jegyzések. KÜLÖNFÉLÉK. « Katonai kitüntetések. A király a hősi halált halt Klieber Ádám századosnak, az ellenség­gel szemben tanúsított vitéz magatartása elisme­réséül, a katonai érdemkereszt 3. osztályát adó mányozta a hadiékitménnyel. A király Borsányi József hadnagyot, Bor sányi István nyugalmazott magy. kir. csendőr­törzsőrmester ^tiát, az ellenséggel szemben tanú­sított kitűnő szolgálatáért, a „Signum laudis“ szal tüntette ki. — Kinevezés. Kouóts Sebestyén Endre főispán a Cziráky Ferenc elhunytéval az árva- széknél megüresedett irodatiszti állásra Antal Ödön vármegyei írnokot nevezte ki. — Gyászmise az elesett katonákért. A szekszárd belvárosi róm. kath. tomplomban folyó hó 3-án 8 órakor dr. Fent Ferenc apát plébános segédlettel nagy gyászmisst tartott a harctereken elesett hős katonákért, melyen a tisztviselői kar és a tanuló ifjúság is megjelent. — Katonai kinevezés. A király Módly Zoltán honvédőrnagyot, földinket a 40-ik honvéd gyalog hadosztály vezérkari főnökévé nevezte ki. — Zichy Gyula grófvüdvözlése. A szek­szárdi Oltáregyesület dr. Eri Mártonná elnök indítványára elhatározta, hogy Zichy Gyula gróf megyéspüspököt 10 éves püspöki jubileuma al­kalmából üdvözölni fogja. — Kitüntetés. Ham^a Géza dr. nak, a szekszárdi kir. törvényszék volt birájának, most a kolozsvári kir. Ítélőtábla tanácselnökének fiát, Hamza György huszárfőhadnagyot, aki Hinden- burg tábornok seregében teljesít szolgálatot, Yilmos császár a vaskereszttel tüntette ki. — Tanitó választás. A bátaszéki községi iskolaszék Nagy Béla hivatalvezető kir. segéd: tanfelügyelő elnöklésével múlt hó c^0-án tartott gyűlésében, a megüresedett kövesd-pusztai tanítói állásra Horváth Alajos kistápéi róm. kath taní­tót választotta meg^ — Jegyzői kinevezés. Az igazságügy miniszter Sarlay Lajos szombathelyi kir. járás- birósági joggyakornokot, a pécsi kir. járásbíró­sághoz jegyzővé nevezte ki. — Ottokár Árvakáz. A magyar kath. társadalom szinejava elhatározta, hogy elhunyt hőseink árváinak neveltetésére egy hadi árva házat emel, melyet a magyar katholicizmus vezér­szelleméről, dr. Prohászka Ottokár püspökről „Ottokár Árvaház“-nak fognak nevezni. Székes- fehérvár képviselőtestülete dr. Saára Gyula pol­gármester indítványára elhatározta, hogy ingyen telket, követ és homokot ad erre a célra ha az •Arvaházat Székesfehérváron építik fel. — Egyházi hírek. Gróf Zichy Gyula dr. megyés püspök Kelemen Andort Insbruckban végzett áldozárt Koppányszántóra nevezte ki káp­lánnak, továbbá Frost Péter palotabozsoki káplánt a palotabozsoki plébános vikáruisává nevezte ki a lelkiekben. — Két hős tanitó. Schoner Simon és Main József teveli tanit 'k, kik a hires „rósz seb ezred ben“ szolgálnak, hősiességükért kitüntetésbe része sültek : Schoner Simon a II. osztályú vitézségi ezüstérmet kapta és káplár lett, Main József a bronz vitézségi érmet kapta és hadapródjelöltté lépett elő. Most a kitüntetett hős sebesülten —- de hála Istenek csak könnyű sebbel — kórház ban fekszik. Schoner Simon pedig azóta már az I. osztályú vitézségi ezüstéremre és újabb elő léptetésre lett előterjesztve. A két derék, ideálisan gondolkozó tanitó, akik nemcsak békében dől goznak példásan a nevelés kohójában, hanem kint a becsület mezején is példájukkal hatnak a környezetükre és tanítványaikra, mindanuyiónk örömére és büszkeségére. Hozza a magyarok Istene őket sértetlenül, egészségesen haza és élje nek még sokáig a tanügy és a haza javára, kartársaik és hozzátartozóiknak örömére és büsz­keségére ! — A Vörös Félholdnak Antal Pál köz alapítványi főfelügyelővé történt kineveztetése alkalmából, 20 koronát adományozott. — A gimnazisták kadikölcsönc. A szék szárdi főgimnázium lelkes ifjúsága is kivette ré szét a hadikölcsön jegyzésből. A főgimnázium VII. osztálya jegyzett először és ezt követték a többi osztályok is és igy minden osztálynak lesz egy kölcsönkötvénye, melyet az intézeti segély alapnak ajándékoznak. — Gyűjtés a vak katonáknak. A Vakokat Gyámolitó Országos Egyesület magasztos hivatá sának teljes tudalában tevékenységi körét kiter­jesztette 1 háború legsúlyosabb sebesültjei: a haza védelmében szemük világát vesztett kato nákra is akként, hogy azok számára egyrészről ideiglenesen 48 megvakult harcos elhelyezésére, kiképzésére és foglalkoztatására alkalmas osztályt rendezett be, másrészről pedig a jövőre nézve egy külön intézet létesítését vette tervbe. Ezen kettős feladat teljesithetése céljából a nevezett egyesü­let adománygyűjtéseket eszközöl. Felkérem Tolna­vármegye hazafias és lelkes tanítóságát, hogy e célra a gyermekek között önkéntes adományokat gyűjteni és azt e hó végéig fentemlitett Egyesü­lethez (Budapest, VII., Hermina ut 7.) felküldeni szíveskedjék. —; Nagy Bé’a, kir. s. tanfelügyelő. — Az Oltár egylet közgyűlése. Múlt va sárnap, október 3L-én tartotta a szekszárdi Oltár- egylet IV. évi rendes közgyűlését, a városháza nagytermében. Dr. Eri Mártonné, az egyesület elnöknője megnyitó beszédjében vázolta az Oltár egylet elmúlt évi működését, élénken állítva sze meink elé azon magasztos szempontokat, amelyek nyomán haladva, elértük azt, hogy a csak pár év előtt megalakult Oltáregylet ma már több, jnint 700 tagot számlál. Ezután Vinkovics Gab riella, az egyesület jegyzője, páratlan körültekin téssel, szép beszéd kíséretében tette meg évi je­lentését. Majd Dőry Lászlóné munkavezetőnő, beszámolt a készített munkákról, amelyekből lát­hatjuk, hogy az egyesület tagjai a katonák ru háinak készítése körül is bőven kivették részö- ket, sőt önkéntes adományaikkal is nagyban hozzájárultak a katonák számára megindított ak­cióhoz. Treer Ilonka a könyvtár állományról szá­molt be. — A pénztári jelentést özv. Kraminer Jánosné teljesítette. — Ezután dr. Fent Ferenc apát plébános, egyleti igazgató fenkölt szárnya lásu, ünnepi beszéde következett Mely után dr. Eri Mártonné elnöknő mély sajnálattal jelenti be özv. Janosits Károlyné pénztáros lemondását. — Tekintettel, hogy már 5 év óta példás buzgalom­mal vezette a sok fáradtsággal járó pénztárosi állást, az elnöknő indítványozza, hogy egy át­iratban fejezze ki az Oltáregylet háláját, önzetlen, buzgó munkásságáért. Dr. Fent Ferenc igazgató indítványára a közgyűlés elismerő köszönetét szavaz fáradhatatlan, igazán krisztusi leikülettel dolgozó elnöknőjének: dr. Eri Mártonnénak. — Majd megejtették a tisztujitást. A sajtószakosztály elnökéül: özv. Spuller Istvánnét választották meg. Uj tisztviselők lettek : Pénztáros : özv. Kram mer Jánosné, munkavezetőnő : Kelemen Ilonka, II. jegyző : Horváth Ida, választmányi tagok: özv. Janosits Károlyné és Dörnyei Ferencné, terjesztőnő: Dőry Janka. — Hírlapokat a közönség nem küldhet díjmentesen. A kereskedelmi miniszter most ki­adott rendelete szerint a közönség hírlapokat a tábori postával se küldhet díjmentesen. A portó • mentes lapszállitás kedvezményével egyedül a napilapok kiadóhivatalai élnek. Aki kiolvasott lapokat akar a postával, továbbittatni, a nyom tatványok szállítására megállapított tarifa szerint tartozik a lapra posta-értékjegyet ragasztani. — Portózatlan lapokat a posta nem továbbit. 3 — Hősi halál. Veszprémi Par rag h Elek gyönki körorvos a harctéren szerzett betegségé­ben múlt hó 23-án, életének 43-ik évében elhunyt. Takler Ferenc 19 éves, Mészáros György 20 éves, Pegler Ferenc Pál 25 éves és Tóth Simon Ferenc 24 éves 44-esek és Orbán István 23 éves 8. honvédhuszár tizedes az északi harc­téren hősi halált haltak. A helyárak felemelése a Világ­mozgóban. A háború okozta, nehéz gazda­sági helyzet önkéntelenül felszínre veti ezt a témát. A ma uralkodó nagy drágaságot a hiva­talnok, az üzletember és az iparos-társadalom egyaránt megérzi, épen igy a mozis is. Az el­múlt szezonban mindvégig küzdöttem a drága­ság ellen, anélkül, hogy anoak elviselhetővé té­tele iránt a közönség segítségét igénybe vettem volna. Holott a fővárosban s számos vidéki mo - zikban is már egy év óta folytonosan emelik a helyárakat. Most azonban már azon a ponton vagyok, — ha eddig báredennyire is tartózkod­tam a helyárak felemelésétől — ma kénytelen, kelletlen mégis csak ehhez az egyedüli megoldási modhoz kell folyamodnom. Mint köztudomású az idén a nyers filmanyag ára kétszer olyan drága és még mindig emelkedik, ami tetézi a drágaságot s mit a gyáros a kölcsönzőre ez utóbbi pedig a mozisra hárít. Én azonban nem riadok vissza semmi áldozattól, hogy a közönségnek mindig a legjobbat és legujabbat produkálhassam, mi a filmek Dehéz beszerzése folytán most óriási költség s igy a mai jegyhelyárak mellett nem találnám meg számadásomat. Feleslegesnek tar- . tóm még több adatot is felsorolni annak bizonyí­tására, hogy teljesen indokolt a jegyek árának felemelése. Nem hiszem, hogy a közönség köré­ben eziránt valami kifogás volna, hiszen a mozi­kedvelő publikum az ő legjobban favorizált szó­rakozásáért : a moziért, szívesen fizet az eddigi helyáraknál egy csekélységgel mondjuk tíz fillér­rel többet, amikor is a legelsőrendübb szórako­zásban van része. — Zongora órát ad háznál: Gyüszü Jolán (Babi), kezdőknek é< haladóknak. — Lakása; Major-utca 1117. szám. — Ne tudja a te jobb kezed, mit cse­lekszik balod. Szekszárd r. t. városról esik- a szó, de hogy ki legyen a jobbkéz és ki a bal­kéz, azt találják ki az okosabbak. Három sertést mért ki halottak napja előtti szombat estétől, va­sárnap, illetve hétfőn is a városi hatósági hus- szék, miután nagypéntek óta nem hallatott ma­gáról ez a humánus intézmény. Kedden dobszó­val hirdették ki, hogy igy volt ez, de bár utólag történt is a kidobolás, a sertések minden nagyobb baj nélkül elkeltek. Azonban az eladás körül a hatósági hús szék a legkiáltóbb módon áthágta a rendőrhatóság rendeletét, mert nem 360—4 koronáért árusította a húst, hanem 5 koronáért, valaminthogy a szalonnát és zsírt is 4 K 60 f, helyett 6, illetve 7 koronáért mérte, vagyis még drágábban, mint pl. a piaci kivágók, sőt mint egyik másik hentes mészáros. Szóval nem tudta a balkéz, mit cselekedett a jobbkéz, tehát a ható­sági husszék hivatása magaslatán áll. — Talán legközelebb a marAa-próbákra is áttér, és igy teljesen rehabilitálva lesznek husuzsorával vádolt mészárosaink. — Egy külön bejáratú bútoro­zott szoba kiadó. Major-utca 1117. szám. — Adományok. Kovács Sebestény Endre főispán ebédmfegváltás fejében 200—200 koronát adományozott a katonák árváinak és a szekszárdi Vöröskereszt kisegítő kórháznak. Kovács Sebes­tyén Endre főispán neje 100, özv. Helfer Ká­rolyné pedig 6 koronát adományoztak a harc­téren elhunyt szegénysorsu katonák árvái és hozzátartozói részére. -— Bodnár István lap szerkesztő 72 és Joób Imre kir. törvényszéki biró 12 koronát küldöttek a bolgár Vöröskereszt javára. — Antlfinger Antal 40, Weisz Evelin 2, Raup Jakab 2, dr. Bruder Józsefné 2, Szabó Kálmánná 20, Schlézinger Ignác 6, Stier Ferencné 4, Scharitte de Meriere 10, Stockinger János 12, Emődi Benőné 10 és Czank Mátyás 2 koronát adományoztak a szekszárdi Vöröskereszt egylet részére. — Antal Pál szekszárdi közalapítványi uradalmi főfelügyelő kinevezése alkalmából 100 koronát adományozott jótékonycélra. — Bezerédj Andor 100 és Hetényi Alajos 10 koronát kül­döttek a harctéren elhunyt szegénysorsu katonák árvái és hozzátartozói részére. — A vetés. Sokat panaszkodnak gazdáink, hogy a sok eső miatt nem képesek az őszi szán­tást és vetést elvégezni. A miniszter leiratban most szólította fel a községek elöljáróit, hogy a földeket mindenütt vettessék be. Ebben a mun­kában az államsegélyt élvező polgárasszonyok­nak is részt kell venniök. Aki a segítséget meg­tagadja, attól elvonják a segélyt. — Adakozzunk a Vöröskereszt Egylet­nek! Segítsük a hadbavonultak családjait és az elesettek hozzátartozóit!

Next

/
Oldalképek
Tartalom