Tolnamegyei Ujság, 1938 (20. évfolyam, 1-103. szám)

1938-11-30 / 95. szám

2 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1938 november 39. íme Csehszlovákia egy napjának keresztmetszete. És az elkövetkező napok csak rosszabbak lehetnek, mert a szudétanémet területek és a Felvidék magyarlakta területeinek elcsatolása után Csehszlovákia ipari és mezőgazdasági ereje nagyot csökkent, örökre vége annak a viszonylagos gazdasági jólétnek, Előző számunkban már megírtuk, bogy a »Magyar a magyarért € gyüj tési akció vármegyénkben lezárult. Az alábbiakban folytatólagosan nyug tatja a mozgalom vezetősége a 20 pengős és annál nagyobb összegű adományokat: A dunafőldvári járás gyűjtése. kOO P: Sztankovánszky Tibor, Kajdacs 300 P: Földes pusztai gaz­daság, Nagydorog. 200 Pl Fehér Testvérek, Fadd. 190 P: OMKE, Dunaföldvár. 160 P: Gőzsy Tibor, Györköny. 120 P: Dunafőldvári Hengermalom. 117 Pi Legényegylet, Paks. 100 P: Hanzély János Bölcske dr Szakách Ernő Bölcske, Dunaföld vár község, Kálmán Géza és társai punaföldyár, Középdunamenti Fa kereskedők Dunaföldvár, dr Csók Sándor Dunaszentgyörgy, dr Perczel István Kiskajdacs, gróf Széchenyi | Domonkos Nagydorog, Steinczhorn Károly Paks, Paksi Közgazdasági Bank, Kovács-Sebestény Endre Paks, MoskovitB Miklós Paks, Leányklub Paks. 75 P: Madi Kovács Imre, Gerjen. 63 P: Papp Istvánná Ger- jen, Irgalmas Nővérek Paks. 60 P: Szociális Misszió Dunaföldvár, Er» délyi Aladár Paks. 55 P : Levente­egyesület, Kajdacs 50 P: Legelte tóéi Társulat Bölcske, OKH Duna­földvár, Egyesült Dunafőldvári Ta­karék Rt, Sipos Ernő Dunaföldvár, Vida András Fadd, Szuprits Jenő Gerjen, Szankovánszky Jánosné Kaj dacs, Madocsai Legeltetési Társulat, Guba János és felesége Nagydorog, Szendrovits Nagydorog, Schwartz Béla Nagydorog. 45 P : Róm. kát elemi iskola, Fadd. 40 P: Bölcskei bál tiszta jövedelme, Bongár Fe- rencné Dunaföldvár, Koleszár János Gerjen, Murakeözy Tibor Gerjen, özv. Szuprits Vendelné Gerjen, Kaj- dacsi Legeltetési Társulat, Mező Benő Madocsa. 35 P: Fittler Gézáné Bölcske, Róm. kát. elemi iskola tan­testülete Dunaföldvár, M. kir. posta hivatal Dunaföldvár. 33 P: Községi elöljáróság Kajdacs, Madocsai Le­vente Egyesület. — 30 P: Római katolikus zárda Bölcske, Berger Ele* mér Dunaföldvár, Tejszövetkezet Bölcske, Egyesült Dunafőldvári Taka réktisztviselői, Traub Árpád Dunaföld­vár, Ferenczi Sándorné Dunaszent­györgy, Dömötör Sándor Dunaszent györgy, Gutay János Fadd, Csötönyi István Gerjen, Petz Menyhért Gerjen, Gerzsei József Madocsa, Molnár Já­nos Madocsa, Somogyi Oszkár Paks, Schwartz Aladár Faks, Polacsek Vil­mos Paks, Szondy János Paks, Kor* nis István dr Paks. 30 P: Paksi Levente Egyesület. 25 P: Ipartestü­let Dunaföldvár, Boldog Sándorné Madocsa. 22 P: Koleszár Ferencné Fadd. 20 P: gróf Wenckheim An­tal gazdasága Bikács, Szőke István Bölcske, ‘Pápai István Bölcske, Po­po vits István Bölcske, Baranya Péter Bölcske, Szőke Erzsébet Bölcske, Sitkey Pál Bölcske, Vizsy Pál Bölcske' Bors János Bölcske, Boldog Mihály I Bölcske, Hanzély Jánosné Bölcske, j Rátkay László Dunaföldvár, Turbán I amelyet rablással biztositottak ma­guknak. Most jönnek a nélkülözés és megpróbáltatás napjai Majd meg­látjuk lesznek-e a csehek olyan szívósak, erősek és kitartóak, mint amilyen a Trianon szerencsétlensé­gét elviselni kényszerülő magyar­ság volt. 1 Dunaföldvár, Bajnok István Duna­földvár, Braun József Dunaföldvár, Erős Andor Dunaföldvár, Németh Olga Dunaföldvár, Böde János Duna földvár, Sógor Jánosné Dunaföldvár, Egyenlőségi Kör Dunaföldvár, Spitzer Fakereskedés Dunaföldvár, Duna földvári Hitelszövetkezet, Magyar Ga bonakereskedők R. T. Dunaföldvár, Kálmán Gézáné Dunaföldvár, Szászy János Barota, Szabó Gyula Duna­szentgyörgy, Ekly Mária Dunaszent- györgy,Tibay Lajos Dunaszentgyörgy, Gutay Pál Dunaszentgyörgy, Eberffy István Fadd, Schöck Gyula Fadd, Dreher Erzsébet Fadd, Varga Ilona Fadd, Müller József Fadd, Némethy Zoltán Fadd, Madi Kovács Ödön Gerjen, Madi Kovács Dénes Gerjen, Wallner Lajos Gerjen, Sterczer And rás Györköny, Gilicze Sándor Kaj­dacs, Reform, elemi iskola Madöcsa, Szintay Ferenc Madocsa, Tarczal János Madocsa, Szekeres Lajos Ma docsa, Ronyay Sándor Madocsa, Hor­váth Ferenc Madocsa, Szintay József Madocsa, id. Törjék József Madocsa, Szintai Péter Madocsa, Szintay Ist­ván Madocsa, Engel Rudolf Madocsa, Guba Ferencné Nagydorog, gróf Her­berstein Nagydorog, Dobrovits Kál­mán Nagydorog, Solymos-Stollár folyó évi rendes közgyűlését f. hó 24-én a vármegyeháza nagytermé­ben tartotta meg a tagok élénk részvételével, Pákái Mihály körzeti iskolafelügyelő, — elnök — elnök­lete alatt, amelyen megjelent Szon- gott Edvin alispán, dr Halmos Andor tanügyi tanácsos, kir. tanfelügyelő, a helybeli középiskolák tanári tes­tületéi, számos lelkipásztor is. A Himnusz után az elnöki megnyitó kiemelte a Szent István év jelentő­ségét, majd hódolattal emlékezett meg a Kormányzó Ur Őfőméltósága hazafias, áldozatos munkájáról és születésének hetvenedik évforduló­járól. Lelkesen ünnepelte a köz­gyűlés Urunkat s az elnök meg­emlékezését állva hallgatta végig, majd lelkes tetszésnyilvánítás kö­zepette emlékezett meg a Felvidék visszacsatolásáról, köszöntve az ott működő magyar tanitótestvéreket. Végül kegyelettel emlékezett meg az egyesület elhunytjairól. A tetszéssel fogadott elnöki meg­nyitó után táviratban üdvözlő a köz­gyűlés a Kormányzót, gróf Teleki Pál kultuszminisztert, dr Kása Kál­mán kultuszminiszteri osztályfőnö­köt, dr Hertelendy Jenő miniszteri tanácsost s dr Balassa Brúnó tan­kerületi kir. főigazgatót. A napirend szerint Csiki Székely Dénes dunafőldvári róm. kát. isk. igazgató tartott klasszikus szép elő­adást Szent Istvánról. A mindvégig magas szárnyalásu és értékes szép előadásért a közgyűlés köszönetét mondva s a múlt ülés jegyzőköny­vét hitelesnek nyilvánítva, bejelen­tette az elnök, hogy a választmány a „Halmos Andor alapítvány“ ka- I Károly Nagydorog, Nagydorogi Hitel- szövetkezet, Borsai Farkas Ignác Nagydorog, Anabach Ferenc Német* kér, Madi Kovács Jánosné Német kér, Kalmár János Paks, dr Stern Miksa Paks, Pálvölgyi Ferenc Paks. Dombóvári járás gyűjtése. 350 P; Dombóvári Kisgazdák. — 200 P: M A NSz. Dombóvár 1H Pi Dombóvári Vasutasok matinéja. 100 P: Dombóvári Takarékpénztár, MÁV Fütőházfőnökség személyzete, Spitzer Sándor és Fiai Rt. 75 P: Szakcsi Róm Kát. Hitközség 50 P : Magyar Béla Dombóvár, Villamossági Rt. Dombóvár, Izraelita Nőegylet Dom­bóvár, Kereskedők Eegyesülete Dom bóvár, Dombóvári Mozdonyvezetők Otthona, Kónyi Lajos Ujdombóvár, Hitelszövetkezet Szakos 46 P: Tüske­pusztai gazdasági cselédek. 45 Pi Felsőleperd pusztai gazdasági cselé dek. ki P: Nosztány-pusztai gazda­sági cselédek. 40 P : Baltazár Tibor Dombóvár, Hirsch Ferenc Dombó­vár. 37 P : Nagykonda pusztai gaz dasági cselédek. — 33 P: Baráth György Csibrák, Szakcsimajori gaz dasági cselédek. 31 P: Alsóleperd pusztai gazdasági cselédek. 30 P: Mauchs Sándor Dombóvár, Brüll Béla Dombóvár, Szarvaspusztai gaz dasági cselédek 28 P: Szilfáspusztai gazdasági cselédek. 25 P: Komlós Jenő Dombóvár, Borjádpusztai gaz­dasági cselédek, Ujdombóvári leven­ték, Jónás József és zenekara Uj dombóvár. 23 P: Kenézy László Dombóvár. 20 P: Farkas Imre Dom bóvár, Moldoványi Ede Dombóvár, Rothermel Henrik Dombóvár, Tür- kössi Sándor Dombóvár, Spitzer Dá* vid Dombóvár, Varga Kálmán Döb rököz, Pajor István Döbrököz, Bárd Ferenc Nak, Ferencz Sándor Nak. matait Németh Mihály paksi tanító joghallgató fiának ítélte oda, mig a vármegye évi 100 P-ős adományát megosztva Szebényi Lajos dombó­vári áll isk. igazgatónak és Paul Sándor gerjeni községi tanítónak javasolt odaítélni, mit a közgyűlés egyhangúan el is fogadott. Javasolta, hogy az egyesület já­ruljon hozzá az orsz. tanítói dalárda megszervezéséhez s a Magyar Ta­nítók Országos Szövetsége szék­házának tehermentesítéséhez, amit a közgyűlés egyhangúan elfogadott s elhatározta, hogy a felszabadult területek tanítóságát üdvözli. Az üdvözlés alkalmas módon való tol­mácsolására felkérik Jaross Andor minisztert. A pénztárosi jelentés és a szám- vizsgáló bizottság javaslatának meg­hallgatása után a közgyűlés vitéz Simon Simon pénztárosnak megadta a fölmentvényt buzgó sáfárkodásá­nak elismerése mellett. Ezután elnök megköszönte König Géza főjegyző hosszú éveken át ki­fejtett buzgóságát s átadta az egye­sület ajándékát, egy ezüst tollszá­rat, melyet a lelépő főjegyző hálá­san köszönt meg. Ezután elnök beadta a saját maga és tisztikara lemondását, minthogy a tisztikar mandátuma lejárt s a tisztujitás tartamára az ülés veze­tésére dr Halmos Andor diszelnö- ket kérte föl. Dr Halmos méltatva a lelépő tisztikar működését, hálás elismeréssel adózott a tisztviselők- I nek és különösen kiemelte a lelépő elnök érdemeit. Javaslatára Pákái I Mihály volt elnököt örökös tiszte­letbeli tagjául választotta meg. Pákái I „Magyar a magyarért" akció vármegyei eredménye A Tolnauúrmefiyel Általános Tanítóegyesület a megválasztást lelkes ünneplés köz« ben köszönte meg. Ezután a tisztujitásra került a sor. Egyhangú lelkesedéssel az uj tisztikart ekként választotta meg a közgyűlés. Elnök : Szebényi Lajos áll. isk. igazgató, körzeti iskolafel­ügyelő Dombóvár, alelnökök: Bajor János, Malonyay Elemér, főjegyző; vitéz Söllei József, jegyzők: Tóth Nándor, Majnay József, pénztáros: Gerse József, könyvtáros: Makk Jó­zsef, számvizsgálók: Földes László, Héti József, Simon László, bíráló­bizottság: Csiki Székely Dénes, Eberhardt János, Gábor Béla, Ma­gyarországi Tanítók Országos Szö­vetségébe kiküldöttek : elnök, I. al- elnök, főjegyző, pénztáros. A vá­lasztmányba beválasztottak 18 tagot, A tisztujitás eredményének kihir­detése után elnöklő diszelnök üd­vözlő szavai után Szebényi Lajos uj elnök megköszönte az uj tiszti­kart ért bizalmat s ígéretet tett, hogy az egyesület mindenkor szív- vel-lélekkel kívánják szolgálni. Az ünnepély a Hiszekegy eléneklésével végződött. TtíáeU Magyar bakák Tükrös vitrinben, csipkeszónyegea áll egy lány s egy legény. Piros szivük egymás felé dobog; »Én legyek övé I« — »0 legyen enyém I« Egymástól távol szivünk így dobog: »0 legyen I« — »0 legyen I« — Mondd, Kedves, leszünk mi oly boldogok, mint ók ketten a csipkeszónyegen í Gltnesi József* — A NÉP szekszárdi szerve­zete a miniszterelnökhöz. A NÉP szekszárdi szervezete a kormány lemondása után az alábbi táviratot küldötte a miniszterelnöknek: vitéz IMRÉDY BÉLA miniszterelnök urnák Budapest. Megdöbbenéssel és fájó érzéssel vettük tudomásul a pártbomlasztó törekvéseket és ennek hatása alatt újból biztosítjuk Nagymóltóságo- dat rendíthetetlen bizalmunkról és teljes hűségűnkről Nemzeti Egység Pártjának szekszárdi szervezete. A szervezet hasonló tartalmú táv­iratot küldött a NÉP országos el­nökségének is. — Kirendelések e Felvidékre« A belügyminiszter dr Horváth Ár­pád tb. főszolgabírót közigazgatási tanácsadóként Szekszárdról kiren­delte a rimaszombati katonai pa­rancsnoksághoz^ — Dr Endrődy József szekszárdi államrendőrségi fogalmazó a Felvidék visszakerülése óta a munkácsi kapitányságnál tesz szolgálatod vitéz Válay István rend­őrfelügyelő pedig Losoncon. — Borbála vacsora Tolnán. A tolnai tüzérosztály tisztikara ezúton értesíti a Tolnán és környékén lakó ny. áll., illetve e. e. tiszteket és tisztjelölteket, hogy a tolnai tüzér­osztály december hó 3-án a tolnai „Duna Szálló“ különtermében tartja hagyományos „Szent Borbála“ est­ebédjét 8 órai kezdettel. A tisztikar felkéri bajtársait, hogy minél szá­mosabban jelenjenek meg és ezen szándékukat december hó 1-ig a tüzérosztály segédtisztjénél (telefon 75.) jelentsék be. öltözet egyszerű^

Next

/
Oldalképek
Tartalom