Tolnamegyei Közlöny, 1918 (46. évfolyam, 1-50. szám)

1918-03-31 / 13. szám

191 8. március 31. után Budapesten" elhunyt. Holttestét folyó hó 26 án beszentelós után Paksra szállították, ahol újból beszentelték és a családi sírboltban helyez­ték örök nyugalomra. Gyászolják: özv. madi Kovács Lászlóné szül. báró Jeszenszky Katinka édesanyja, báró Jeszenszky Károly né bzüI. madi Kovács Margit, Istványi Fereifcné szül madi Kovács Irén és madi Kovács Klotil d testvérei báró Jeszenszky Kálmán nagyapja, báró Jeszen­szky Károly és Istványi Ferenc sógorai. Njigy Lajos puszta-apáti tanitót a napok­ban súlyos baleset érte, amiért családja behozta a szekszárdi Ferenc közkórházba, ahol f. hó 25.. életénak 55-ik évében elhunyt. Múlt szerdán d. u. fél 4 órakor temették el a kórház halottas házá­ból. Az elhunytat neje és három fia gyászolják. — Figyelmeztetés a szekszárdiaknak. A városi tanács felhívja azokat, kiknél a második rekvirálás alkalmával fölösnek nyilvánított kész­leteket igénybe vettnek állapítottak meg, hogy a rekvirált gabona (liszt) mennyiségeket a Hadi Termény vásártéri raktárába április 2., 3. és 4-en okvetlenül szállítsák be, hol készpénzfizetés ellenében veszik át. s| Felmentés és megerősítés. A közélel. mezesi miniszter a közélelmezési kormánybiztos- i ságok szervezése folytán Papp Gyula miniszteri biztost az általa adott megbízatás alól, eddigi szolgálatának elismerése mellett felmentette, vi­szont Széchényi Aladár gróf kormánybiztos őt eddigi hatáskörének kiterjesztése mellett ez állás bau megerősitette. — Reichenberg a 44-esekérf. Hogy a vitéz tolnai és somogyi bakák iránt milyen tisztelettel ás szeretettel ragaszkodnak a reichenbergiek, annak bizonyítéka . az a levél, melyet Apponyi Rezső gróf 'főispárlmkhöz intézett nemrég a cs. és kir. 44-ik gyalogezred pótzászlóalj parancsnok­sága, mely levelet itt közöljük : Méltóságos Főispán Ür! Távol hazájától él a 44 es gyalog ezred pót­zászlóalja itt Reichenbergben. Azt hiszem kötelességemet teljesítem akkor, mikor Méltóságoddal közlöm-, hogy Kaposvár vá­ros, valamint Somogy és Tolna vármegyék vitéz fiainak, amennyiben ezekben a nehéz időkben erről egyáltalában szó lehet, nagyon jól megy dol­guk és hogy az itteni lakosság mindent elkövet, hogy a derék magyar katonáknak itt az idegen­ben való tartózkodását minél könyebbé és keile mesebbó tegye. A zászlóalj tisztikara f. hó 16 án az ezred Özvegy-, árva- és rokkant-alapja javára kabaré- estét rendezett* amelynek jövedelméből majdan az ezred rokkant legénysége és annak családja támogatást nyernek. Hölgyek és ürak az itteni társaságból Önként az ügy szolgálatába állották és Reichenberg város polgármestere dr. Bayer ur velem együtt vállalta az előadás védnökségét. Kzen, körülménynek köszönhetjük is, hogy az eredmény fényes volt. Ezzel szemben hálánkat már úgy is leróttuk, hogy a tiszta jövedelem egy részét Reiohenbérg város hadi jótékonysági cél­jaira ajánlattuk fel. Azzal a kérelemmel, hogy a megye fiainak jólétéről a törvényhatósági bizottságot tájékoz­tatni kegyeskedjék, ajna reményemnek adok ki­fejezést, hogy mindenütt örömet fog kelteni az a tudat, hogy a vitéz* magyar katonáknak sikerült az itteni német lakosság rokonszenvét elnyerni és maradtam nagyrabecsülésem kifejezése mellett. Méltóságodnak kiváló tisztelettel Reichenberg, 1918 február hó 17. A szekszárd-belvárosi templomrablás. Lapunk múlt számában megírtuk, hogy március 23 án virradóra a szekszárd belvárosi templomot vakmerő rablók kifosztották. Az okozott kár 7—8000 koronára tehető. A osendőrség nagy apparátussal látott ugyan hozzá a rablók kézre- keritéséhez, de fáradozásuknak még nines sikere. Dr. Fent Ferenc apátplébános és dr, Éri Márton vármegyei főjegyző, hitk. tanács és iskolaszéki tag gyűjtést indítottak meg a hívek körében, hogy az élrabolt kegytárgyakat újak beszerzése által pótolhassák. Szekszárd kath. közönségének vallásos buzgóságát és álderatkészségét 'a leg­szebb világításba helyezi az a tÓDy, hogy pár nap alatt tekintélyes összeget adtak a szent cél- fa. Ha az adakozások a megkezdett módon ha­ladnak, amit biztosan remélünk, úgy csakhamar együtt lesz a szükséges összeg. — Műsoros est. Az Egyesült Szekszárd— Tolnamegyei Nőegylet április 1-én tartandó esté­lyén való közreműködésre sikerült a rendezőség­nek megnyerni Babies Mihályt, a hírneves költőt, városunk szülöttjét, akinek közreműködését nagy Őrömmel és érdeklődéssel várja a szekszárdi kö­zönség. De igen érdekesnek ígérkezik a műsor többi pontja is, amint az utóbbi programra mu­stja : 1. Liszt, Gnómok tánca“, zongorán elő­adja, Boldus Magda. 2. „Premier solo8 Charles Dancle, hegedűn előadja: Oschanitzky József oqgorán kiséri dr. Hirsch Brúnó. 3. Babits tolnamegyei közlöny Mihály előadása. 4. „Műdalok“ éneklik Antal Tilda, Boldus Magda, Gunazt Márta, Gunszt Vilma, Klieber Györgyiké, Molnár Ilonka, Mirth Lili, Mirth Margit, Schmideg Juliska, Schloss Klotild, Stancsics Sára, Wallacher Gizella, Wolf Ella, Gunszt János, Ketskés Győző, Nagy Béla, Morvay László, Polgár István, Tutsni Pál. 5. Brahms „Magyar táneok“-zongorán előadja Polgár Margit. 6. Da|jpk, énekli Bizony József. 7. „Szól a harang“, háborús jelenet, irta Ernőd Tamás. Sze­replők: Pénteki• Péter közkatona: Morvay László, Szombati Pál közkatona: Tutsni Pál, az ágyú: Wendl Lajos. 8. „Humoreske“ Dvorsák, hegedűn előadja: Oschanitzky József zongorán kiséri dr. Hirsch Brúnó. 9. Karének.. Az estélyt a Szek- szárd-szálló nagytermében tartják, részben a szegények, részben a fogságból hazatérő hősök segélyezésére. Az estély pontban fél 9 kezdődik. Az előadás iránt rendkivül érdeklődés mutatkozik. — Megalakultak a hadigondozó bizottságok. Apponyi, Resső gróf főispán rendeletére a köz- ségi és járási hadigondozó bizottságok megala­kultak s a járási hadigondozó bizottságok a tör­vényhatósági hadigondozó bizottságba a magák delegáltjaikat megválasztották. A főispán elren­delte a hadiárvák, özvegyek vés rokkantak össze írását, úgy hogy az árvaszékkel karöltve nemso­kára megkezdhetik a hadigondozók humánus hivatásukat. Közélelmezési összeírás. A közélelmezési miniszter elrendelte, hogy az április 15-iki álla­potnak megfelelően a lakosságot minden helység ben össze kell írni.­— A bevárási engedélyek meghosszabitása. .Szurmay Sándor báró honvédelmi miniszter sür- gönyileg értesítette..1 a várost, hogy mindazok­nak, akiknek március 31-ig bevárási engedélyt adtak, a polgármester április 30-ig meghosszab­bítást adhat. Akik felmentésüket kérték, a ré gebbi rendelkezések szemmeltartásával szintén április 30 ig kapnak bevárási engedélyt. — 5000 mótermázsa zsír és szalonna. Ennyit kell Tolnarármegyének liferálni, még pe dig, ha fnáskép nem, kényszer rekvirálás utján. A vármegyei alispán egyelőre önkéntes felaján­lással kísérletezik, — ami, előre tudjuk, — hasz­talan lesz. Aztán jön a rekvirálás, katonai kar­hatalommal és ép oly kétes eredménnyel. Szekszár- don pl. 259* métermázsát kellene Összeszedni, — de alig hisszük, hogy a legkövérebb szekszárdiak hozzászámitásával is volna a városban ennyi fö­lösleges zsiradék, mert hiszen épen az„ „a kiáltó nyomorúság, hogy a lakosság zöme, kik nem ölhették sertést maguk, hónapok óta nem tudnak egy csöp zsírhoz jutni. -— Egy pár olyan gazda akad azonban, ahol nem lesz teljesen hiábavaló a fáradság, ba kutatnak. 4 — A kukorica liszt újra megjelenik a szek­szárdi közfogyasztásban. Az első szállítmány megérkezett és a napokban osztatik ki. Ezentúl a lisztárak következők lesznek: búza kennyér liszt 50 fill, főző liszt 70 fill., 0-ás liszt 144 fill, rozs liszt 74 fill, kukorica liszt 70 fill, a kenyér ára (^/i rész tengeri liszt) 56 fillér. A. hatósági liszt kiosztása, tekintettel az ünnepekre, azonnal megkezdődik. — A pénzügyminiszter megengedte, bogy a kistrafikosok rendes vevőik részére minden ki­osztásnál tiz szivart vagy cigarettát és ugyanily arányban dohányt tehetnek félre. — A dombóváriak határozata lakbérbeosz­tás tárgyában. A dombóvári tisztviselők Fodor Ottókár elnöklésével népes értekezletet tartottak, amelyben elhatározták^ bogy a lakbérbeosztás tárgyában memorandumot, terjesztenek a pénz­ügyminiszter elé. Egyben elhatározták, hogy a háború, után tisztviselőtelepet létesítenek. — Tetten ért zsebmetsző. A múlt hétfőn megtartott szekszárdi országos vásárban több zsebbmetsző garázdálkodott, dacára annak, hogy a csendőrség állandóancirkált a vásárban. La­punk felelős szerkesztője egy zsebmetsző cigány­asszonyt abban a pillanatban ért tetten, amidőn egy asszonynak a pénztárcáját á zsebéből kivette. A zsebmetszőt átadta a csendőrségnek. — Krumplit ka(ia város. Szekszárd r. t. ▼áros ellátatlan lakossága részére 45 waggon bur­gonyát kért dr. Szentkirályi Mihály polgármester és sok huza-vona, levelezés után az alispánnak sikerült a kért mennyiségnek majdnem tized- részét, 5 és fél waggont kiutalni Szekszárdnak. A város igazolvány jegyek ellenében adja ki a burgonyát a rászorultaknak. Az igazolvány je­gyeket Bakó városi detektivnél lehet kiváltani. — Magán Röntgen Intézet Pécsett A fejlő­désnek újabb határkövéhez érkezett Baranya vár­megye 'székvárosa, a virágzó, szép Pécs. Mint az ottani lapokban olvassuk Hoffmann Adolf dr. belgyógyász és röntgenoldgus, Röntgen-intézetet rendezett be Pécsett a Rákóczy ut 50.szám alatt. Érdekesnek tartjuk erről megemlékezni és felhívni rá lapunk olvasóinak a figyelmét, mert ez az első és egyedüli magán Röntgen-intézet nemcsak Pé­3 esett és Baranyában, hanem messzebb vidékon is. Ez a. Röntgen-intézet, amely ép’ magánjellege folytán könnyebben hozzáférhető mindenki részére, mint a kevés számú hatósági, ilynemű intézet, meglepő eredménnyel működik a szív és a tűdé különféle bajainak megállapításánál és azok gyó­gyításánál, nemkülönben más belső bajoknál. A Röntgen-sugarak kiváló használata az orvosi tudo­mányban máris általánosan közismert és számosam keresik fel Hoffmann Adolf dr. Röntgen-intézetét még messzebb vidékről is, hogy lappangó, vagy kínzó betegségeikre vonatkozótag biztos diagnó­zist és k^llő és helyes gyógykezelést találjanak. Jóleső Örömmel számolunk be erről a közérdekű intézetről, amely Pécsvárosa ujabbi fejlődését bi­zonyítja. ^ — Be kell jelenteni a hízó sertéseket Akik a polgármestertől jan. 1. előtt nyert engedély alapján hizlalóba fogott saját szükségletükre tar­tott sertést még le nem ölték, saját érdekükben jelentsék ezt be a polgármesternél, hogy igazol­ványt kapjanak arra nézve, hogy a birtokukban levő hizo sertés azonos azzal, amelynek hizlalá­sára jan. 1. előtt engedélyt kaptak. Ha ilyen igazolásuk nincs, — ki vannak téve, hogy hízó sertéseiket rekvirálni fogják. — Rekvirálják a sovány sertéseket. Az Országos Közélelmezési hivatal elrendelte a 40 kg-nál súlyosabb sovány sertéseknek az Orszá­gos Sertésforgalmi Iroda részére való rekvirálá- sát. Az 5-ön felüli sovány sertések rekvi rá Itatnak. A tulajdonosnak módjában van azonban leszer­ződni a Sertésforgalmi Irodával, hogy közélelme­zésre maga hizlalja ki a sovány sertését. A saját szükséglet mentes a rekvirálás alnl.. Négy csa­ládtagra egy sertés hizlalható. — A hadsereg husszükségletének ellátása céljából Tolnavármegye területére elrendelte a minisztérium a^marhaállomány rekvirálását. Szek­szárd város 15 drb. marhát köteles beszolgáltatni, amely mennyiséget, ha a lakosság önként fel nem ajánl, hatósági utón fogja a tanács lefoglalni. Április 4-ig tartozik a fölös állománnyal rendel­kező minden gazda készletét bejelenteni a fő­jegyzői irodában, megjegyezvén, bogy a 2 és fél éven aluli állatok rekvirálás alá nem kerülnek. , — Újabb műkedvelő előadás Magydorogoa. . A nagydorogi református női énekkar március 2., 3. és 4-én a nagydorogi szegénysorán rokkan­tak és hadiárvák javára előádta a „Gyimesi vadvirágot8 szép anyagi és erkölcsi sikerrel A betanítást Joó • ’András lelkész végezte. Ä főbb szerepekben Jaksa Éva, Bőröcs Mária, Zsebő Mária,. Borda Mária, Molnár Mária, és Haszár Mária, valamintBalog János, Kovács József, Jaksa János, Kollár István, Látos 'István, Sántha István, Zsebő János, és Jaksa József, a kisebb szerepekben pedig Pál János Őri József, Böröcz János Vincze János, Kovács István, Tóth Éva, Renkecz Erzsébet, Térmeg Mária, Borbély Éva, Varda István, Sárvári József és Galág József töre­kedtek odaadással, nagy szorgalommal a siker felmutatásához. Legkevesebb dolga volt Lates Éva súgónak, ami a szorgalom legszebb bizony­sága. A csinos díszleteket, 4 falusi házat templomot Módra Lenke tanítónő és Imyeh Károly tanító festették. Felülfizettek a követ­kezők : Gróf Széchenyi Domonkos 1000 koro­nát, szép bizonysága a nemes eél megértésének, kedves elismerése a szereplők hűséges fáradozá­sának, Dr. Gőzsy Tibor 50. Dobrovies Kál­mán .22, Nagy Akosné, Schwarcz Béla, 20, Farkas Ignácz, Gilicze Sándor 15, Fischl József, Klein Lajos, Jaksa János 12, Imreh Károly, Joó András, Bontz Gyuláné, Módra Lsnke, dr. Stollár János, Imreb Károlyné, Nagy József gróf Széchenyi Sándorné 10, [Siezák Jenő 9, Bruck Marcali, Tury Sándor, Szendrovics Vilmos, Böröcz József 8, Varga István 7, Deutsch Árminná, Varga Jáno;, May Cornélia, Renkeez Éva, Kimiti János, Tancsa József, ^Vajda Pálné 6, Németh Zsigtnond, Kispál Józseíué 5, Reisz Jenőné, Ferenczi József, Varga István, Mókus János, Beck Mátyás, Kóta Mariska 4, Gerzsei József, Ulmann N. 3, Oláh Gyula, Biró nővérek, -Simon Erzsébet, Mebovisch Erzsébet, Bárdi Ma­riska, Szafenauer János, Tolnai Béla, Farkas Ferenc, Hübscher Irén, Bedő Ilonka, Cselle József, Ferenczi József, Körmendi József, Gold­gräber Áron, Juhász J., Hegedűs József, Jaksa Jánosáé, Jaksa Józsefné, Béres József, Magyar József, Haszár István, Greitenstein István, Gál István, Császár Franciska, Deutsch Benő, Nagy- pál. István, P. Varga István, Horváth család Uzdról, Böröcz János, Hencz Zsuzsanna, Bor­bély József, Fischl József, Bozóti István, ZsebÖ József, Mészáros István 2, Linka József, So- ponyai József, Pribitek Antal, Sántha Jázef, Böröcz Józsefné, Varga Istvánná, Pesti JózBefné, Kisgyörgy Jánosné, Katzenback János, Pók Kata, Vég János, Tóth József, Böröcz Mária, Greifenstein István, Böröcz István, Bölcsföldi János, Nagypál István, Miklós István 1 koronát

Next

/
Oldalképek
Tartalom