Tolnamegyei Ujság, 1933 (15. évfolyam, 1-104. szám)

1933-02-08 / 11. szám

4 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG — Ifjúsági előadás a szekszárdi színházban. Szerdán délután 8 órakor 30—50 filléren helyárak mellett a tatm'óifjuság számára előadja a síin* társulat az Érik a buzakalász cimtt énekes magyar vígjátékot. Az iro­, dalmi értékű bájos és abszolút fehér darab ezen leszállított áru délutáni előadásán a nagyközönség is réaat- vehet. — Az Egyesült Szekszárd—Tolna megyei Nőegylet február 1-ón tartott műsoros estélyén jegyeiket megvál­tották: Dr Perczei Béla 20 P, dr Leopold Kornélné, Schneider Jánosné, dr Kovák Miklós, Erdős Miklós 10— 10 P, Kiss Lajos, Csapó Vilmos, dr órffy Imre, Farkas Ivánné, dr óiffy Gyula 5—5 P, Haypál Sándorné, Bajó Pálné 4—4 P, SároBsy Károly né 3 50 P, Kelemen Imre, vitéz Géczy Sándorné, özv. Gergelyfiy Gusztávné 3—3 P, Id. Gőzsy Tiborné, Sztan- kovánszky Tibor, Satankovánezky Margit, özv. Szondy Istvánná, özv. Krammer Jánosné, özvegy Adler N. Jánosné, özvegy Csonka Jánosné, özvegy Wolf Adolfné 2—2 pengőt, özv. Tihanyi Domokoané, özv. dr K ies Ernőne, dr Rubinstein Mátyás, Horváth Káro'y, Treer Ilonka, Létay Gyuláné, özv. Haideck» r Béláné 1’50—1 50 pengő. — Felül fizettek: Sürgőth Aladár, dr Kelemen József 17—17 P, N. N. 7’50 P, Bernrieder József, dr Gulyás József 6 50—6 50 P, vitéz Vendel István, Ganzer Adám 5—5 P, Szikorszky Jenő 3 P, Csapó Dánielné 2 50 P, dr Kliegel Lajos, dr Fördös Dezső, dr Cs. Papp Jenő, Szongott Edvin, Aczél József, Zöld Márton, dr Treer István, Fuss Fe­renc, Szeghy Sándor 2—2 P, dr Kalmár Vilmos, dr Szüle Dénes 150— 1*50 P, Simon Géza, Bngel Alfréd, dr Csalogovits József, N. N. 1—1 P, többen 50—50 fillér. Csapó Vil. mos cs. és kir. kamarás, mint min­den évben, ez idén is, igen szép vi- . rágokat küldött, amelynek eladásá­ból 46 pengő folyt be, mely szives adományokért hálás köszönetét mond az egylet vezetősége. — Nem adóztatják meg a rádiói A fővárosi napilapok utján az a hir terjedt el, hogy a kormány a rádió- vevőberendezéseket megadóztatja. — Illetékes helyről szerzett információ­ink szerint a rádióvevőberendezések megadóztatásáról egyáltalában nin­csen szó s a használatban levő lám­pák adó alá nem esnek. A most életbe­léptetett adót csak az ezutáni uj lámpavételnél kell majd megfizetni. A december hó végén megtartott rádiólámpaszám összeírás a rádió­lámpák megadóztatásával nincB semmi összefüggésben. — A vagyonváltsóg búza árát a m. kir. pénvügyminiszter február hóra métermázsánként 13 pengőben álla pitotta meg. — A Kisdorogi Gazdakör január hó 29-én társasbált rendezett. A pá­rok száma 78 volt. Mestyán Rezső, gyönki karmester élénk, ütemes ze­néjével késő reggelig együtt tartotta a vidáman mulatozó párokat. Dacára a kitűnő duzsi rizlingnek, a legjobb egyetértés uralkodott. Anyagilag is jól sikerült a bál, ami a tagok öbz- szetartásának az örvendetes követ­kezménye. — Meghalt a szekszárdi szegény­ház legöregebb ápoltja. Linka Antalné st. Cziráki Borbála, a szekszárdi sie gényház legöregebb ápoltja 92 éves korában végelgyengülés következtében meghalt. — Holtnak nyilvánítás. A j szárdi kir. járásbíróság Borsi Pál bitai földművest, aki a 17. bonvéd- gyalogezredből román fogságba esett és ott 1917 junius 3 án eltűnt, holt­nak nyilvánította. — Az Alsódunántuli Gazdatiszt! Kör közgyűlése. Február 11 én tartja Kaposvárott a városháza dísztermé­ben az Alsódunántuli Gazdatiszti Kör évi rendes közgyűlését. A közgyűlés tárgysorozatában az évi jelentés, zár számadások, stb. előterjesztése, társ­elnöki állások betöltése, a Gazdatiszti Kamara törvénytervezetének megtár gyalása és a jövőévi munkaprogramm megvitatása szerepelnek. A közgyü lésen résztvesznek a Magyar Gazda­tisztek Országos Egyesületének, a többi Gazdatiszti Köröknek és a keszthelyi Gazdasági Akadémiának a képviselői, valamint több előkelő nagybirtokos is kilátásba helyezte megjelenését. — Baleset. Kovács Józsefné 53 éveB szekszárdi lakos f. hó 5 én az utcán oly szerencsétlenül esett el, hogy a jobblába eltörött. Beszállítot­ták a közkórházba. — Vérmórgezóaek. Szabópál Fe­renc 22 éves szekszárdi földműves múlt hó 30 án tehénitatás közben balkezét megsértette. Elmérgült sebé­vel ápolásra a közkórházba vétette fel magát. — Ugyancsak vérmérge- zéssel került kórházba Bertalan Ist­ván 33 éves decBÍ földműves, aki szintén a balkezén sérült meg. LEVENTEÉS SPORT — Sorsolás a bajai alosztályban. A bajai alosztályban játszó BTC ta­vaszi Borsolása: Március 5. KFC—BTC. Március 12. BSC—BTC. Március 19. KPTE—BTC. Március 26. BTC—KAC. Április 2. BTC—KNSK. Április 23. BTC—JTE. Április 30. BTC—Bácska. Május 14. BSE—BTC. Május 21. BTC—BTSE. Pályaválasztó az előlálló. — A Tolnavármegye Sport Egylet folyó hó 12 én délelőtt 10 órakor tartja a vármegyeháza kistermében évi rendes tisztújító közgyűlését. — Szombaton délután választmányi ülés lesz. Kiadó a »Tolnamegyei Újság« Hírlapkiadó Rt. 1932—495. vght. szám. Árverési hirdetmény. Or Látrányi Imre tamási ügyvéd által kép­viselt ígért Jánosné javára, 550 P tőke és több követelés járulékai erejéig a tamási királyi járásbíróság 1932. évi 1729. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi november hó 23-án lefoglalt 1414 pengőre becsült ingóságokra az 1908. évi XLI. te. 20 §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalást jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha ki­elégítési jogok ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Nagy- kónyi községben leendő megtartására határ­időül 1933. évi februór hó 20. napjának dél­előtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt eséplőgaraitura, takarmány, borjuk, sertés, tégla, bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­Molnár-fóle nyomdai mftintózet és szab. színen n^m jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Tamási, 1933 január 20. Szabó Andor 101 kir. bír. végrehajtó. KladA lakás. Szekszárdon, a Bezerédj-utca 7. számú ház földszinti részén 2 utcai szoba, hall, fürdőszoba, konyha és mellékhelyiségek­ből álló lakás, az emeleti részén 3 utcai parkettes szoba, egy udvari szoba, hall és mellékhelyiségekből álló lakás, május 1-re bérbeadó. .Értekezni lehet Salamon Testvérek cégnél. 99 1932—410. Vght. szám. Árverési hirdetmény. Or Láng Lajos budapesti ügyvéd által képviselt Magyar Talajművek és Gazdaság­berendező rt. javára 852 P 80 f tőke és több követelés járulékai erejéig a budapesti királyi járásbíróság 1932. évi 434.183. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi október hó 20-án lefoglalt 1440 pengőre becsült ingóságokra az 1908, évi XLI. te. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha ki­elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedők lakásán, Felső- ireg községben leendő megtartására határ­időül 1933. évi február hó 15. napjának dél­előtti x/a9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt traktor, cséplőszekrény, mázsa s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz- fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Tamási, 1933. évi január 20. 83 Szabó Andor, kir. bir. végrehajtó. Tanaid felvetetik Fekete Hugó lizletébun 96 A szekszárdi kir.járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól, 10.207—1932. tkv, sz. Árverési hirdetmény-kivonat. Szekszárdi Takarékpénztár rt. végrehajtat­nak, Landauer Pálné Titte Julia és Zala An- dorné Landauer Teréz végrehajtást szenve­dők ellen inditottvégrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme követ­keztében az 1881. évi LX. te, 176. és 185. §-a értelmében elrendeli az újabb árverést 800 pengő tőkekövetelés, ennek 1931, évi február hó 1-tCl járó 9‘5°jo kamata, 105 P 61 fillér eddig megállapított per- és végre­hajtási és az árverési kérvényért ezúttal meg­állapított 12 pengő költség tókekövetelése és járulékai behajtása végett, a szekszárdi kir. járásbíróság területén levő, Szekszárd város­ban fekvő és a szekszárdi 6429. számú be­tétben felvett A I. 1—2. sorsz. 579/1., 580/2. hrsz. 52 és 70 Q-öl lakházakra 351. és 350. öisz. alatti udvarral a beltelekben 4670 P kikiáltási árban. A szekszárdi 8474. számú betétben felvett A f 1. sorsz. 15.152/1. hrsz. 51 Qöl területen fekvő ház felerészére F. P. 57 öisz. alatti udvarral a Fehérföldes gö­dörben 665 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében — földszint, 2. számú ajtó — megtartására 1933. évi február hó 23. napjának délután 2 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. évi LX. te 150. §-a alapján a kö­vetkezőkben állapítja meg: Az árverés alá eső ingatlanát a kikiáltási felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. évi XLI. te. 26. §.) Az árverelhi szándékozók kötelesek bánat­pénzül a kikiáltási ár 10 °/0-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatá­rozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helye­zéséről kiállított letéti elismervényt a ki­küldöttnek átadni és áz árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX, t.-c. 147., 150., 170, §§; 1908 : LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. (1908: XLI. 25. §.) Szekszárd, 1932. évi november hó 3- 95 Dr Péter, s. k., kir. járásbitó. iróalsatgyár rt. Dyomása, Szekszárd. J933 február 8. A völgység' járás fószo'gabirájától,, 504—lá33. £ig. ” Pályázati hirdetmény, A mórágyi második községi szü­lésznői állásra pályázatot hirdetek Felhívom mindazokat, akik az ál- lást elnyerni óhajtják, hogy pályázati kérelmüket folyó hó 20 áfg hozzám terjesszék be, mert a később érkező­ket figyelembe nem veszem. A kérvényhez mellékelni kell a hábaoklevelet, vagy hiteles másolatát az illetékes járási tisztiorvos által ki­állított, az alkalmasságot igazo'ó ha- tdssgi orvosi bizonyítványt, hatósági erkölcsi bizonyítványt és az eddigi köz- vagy msgánszolgálatot igazoló bizonyítványt. Az állás javadalma évi 540 pengő készpénzfizetés és a vm. szabályren- deletileg engedélyezett szülési közre­működési dijak. A választás határnapját később fo­gom kitűzni. Bonyhód, 1933 február 4. Or Kurz István 92 főszolgabíró. Tolnán, Isgum Károly halásznál, felszerelt onrsnliálőh át dobáhálók vannak eladók. 97 1931—348. vght. szám. Árverési hirdetmény. Dr Lindner Oszkár budapesti ügyvéd által képviselt Vacuum Oil Comp. rt. javára, 30 P’ 97 f + 146 P 11 f tőke és több követelés járulékai erejéig a tamási királyi járásbíróság 1930/1. évi 754. és 4656. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég' rehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 30-áD lefoglalt 1005 pengőre becsült ingó­ságokra az 1908, évi XLI. te. 20. § a alap­ján a következő megnevezett: Shell Kőolaj rt. javára 129 P 19 f és járulékai, Somogyi Nándor javára 238 P 10 f és jár., Vacuum- Oil Comp. rt. javára 52 P 69 f s járulékai továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő la­kásán, Felsőnyék községben leendő meg­tartására határidőül 1933. évi február hó 23. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt eséplőgaraitura és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz* fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el logom adni, még akkor is, ha a be­jelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Tamási, 1933 január 23. Szabó Andor 82 kir. jbirósági végrehajtó.. 1932—229. vght. szám. Árverési hirdetmény. Dr Eisenberg Bernát bonyhádi ügyvéd ál­tal képviselt Galandauer Ignác javára 1093 pengő tőke és. több követelés járulékai ere­jéig, a tamási királyi járásbíróság 1930. évi 3688. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi augusztus hó 3-án lefoglalt 1446 pengőre becsült ingóságokra az 1908. évi XLI. te. 20. §-a alapján a kővetkező meg­nevezett: Borkivitelt rt. javára 590 P s jár.,, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az- eseíre, ha kielégítési joguk ma is fennáll! és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő la­kásán, Tamási községben tééndÓ megtartá­sára határidőül 1933. évi február hó 13. nap­jának délelőtti 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt korcsmái berendezés, búto­rok, ágynemüek, sertés, bor, hordók és egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénz­fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a beje­lentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Tamási, 1933, évi január 18. Szabó Andor 93 kir bit. végrehajtó-

Next

/
Oldalképek
Tartalom