Tolna Megyei Népújság, 1970. július (20. évfolyam, 152-178. szám)

1970-07-01 / 152. szám

-U TOLNA MEGYEI J £ ' ÁG PRQ'LE, R|^I e/gYESÜLJETEK! AIEPUJ P A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA | XX. évfolyam, 152. szám ARA: 88 FILLER Szerda, 1970. július 1. A kapacitás növelése az építőipar legfontosabb feladata Magyar pártküldöttség Moszkvában Az SZKP moszkvai párt- bizottságának meghívására a szovjet fővárosban tartózkodik az MSZMP Budapesti Bizott­ságának küldöttsége. A dele­gáció kedd délelőtt Németh Károlynak az MSZMP Politi­kai Bizottsága póttagjának, a Budapesti Pártbizottság első titkárának vezetésévei megko­szorúzta a Len in-mauzóleu­mot. Ezt követően a delegáció találkozott a moszkvai Zsda- nov kerület pártbizottsága végrehajtó bizottságának tag­jaira!. Tizenkét kombájn repeét arat ÍJj ipartelepet terveznek Bátaszéken — Bondor József miniszter sajtókonferenciája Az Építésügyi és Városfej­lesztési Minisztériumban ked­den Bondor József építésügyi és városfejlesztési miniszter sajtótájékoztatót tartott., A sajtótájékoztatón jelen volt Várkonyi Péter, a Miniszter- tanács Tájékoztatási Hivata­lának elnöke. Bondor József miniszter el­mondta. hogy az építőipar a harmadik ötéves tervben elő­irányzott 35—36 helyett 45,1 százalékkal növelte termelését már 1969 végéig. Az építési igények azonban jóval gyor­sabban növekedtek. Ezért az idén is több mint tízmilliárd forint értékű építési megbízást kellett elutasítani a vállalatok­nak kapacitáshiány miatt. A negyedik ötéves tervben tehát az a legfontosabb feladat, hogy az építőipari kapacitás lénye­ges bővítésével a kínálat meg­közelítse s lehetőleg elérje, teljesítse az igényeket. A termelés növelésének egyik alapvető követelménye az anyagellátás javítása. Az utóbbi években sikerült meg­oldani az egészségügyi porce­lánáruk hazai gyártását. Fel­épült a Fémmunkás Vállalat új üzeme, amely évente 400 ezer négyzetméternyi külön­féle alumínium ablakot és egyéb nyílászáró szerkezeteket gyárt magas színvonalon. Orosházán új üveggyár építé­se kezdődött, s elkészültével ez az ipartelep egymaga több síküveget gyárt majd, mint je­lenleg az egész hazai üveg­ipar. A Beremenden épülő évi egymillió tonna kapacitású új cementmű a vállalatok szocia­lista összefogásának eredmé­nyeként 1973 áprilisa helyett 1972. augusztus 20-án megkez­di a munkát, ami terven fe­lül 450 ezer tonna cementet jelent. Jövőre megkezdik a hejő- csabai 1,4 millió tonnás új ce­mentgyár építését, s előrelát­hatóan még a negyedik öt­éves tervben termelni kezd az új beruházás. Hozzáfogtak a bélapátfalvai évi 1,4 millió tonna kapacitású cementgyár építésének előkészítéséhez is. Bátaszéken évi 50—50 millió tégla és cserép, továbbá egy­millió folyóméter alagcső gyártására terveznek új ipar­telepet. Az eternitgyári és a Az ország különböző részein tíz Shell-szerviz és üzem­anyagtöltő állomást létesít az Interag RT. Ez a magyar kül­kereskedelmi vállalat a Shell- céggel kötött megállapodás alapján létesíti és tartja fenn a szervizeket; ahol Shell-üzem- anyagot, kenőanyagokat, autó­ápolási és felszerelési cikkeket hoznak forgalomba, valamint szerviz- ég javítószolgáltatást végeznek. A tíz közül hetet már ko­rábban üzembe helyeztek, a nyolcadik a dunaföldvári állo­más. A miskolci július köze­pére, az újpesti pedig augusz­tusra készül el. A 6-os út mel­lett már hónapok óta műkö­selypi rekonstrukció eredmé­nyeként i4 millió négyzetmé­ter azbeszt-cement lemezhez és évi 33 kilométer hosszú az­beszt-cement csőhöz jutazépí­dik a pécsi, a második, a dunaföldvári most készült el. Tegnap délelőtt történt meg a műszaki átadás. A dunaföldvári szerviz be­ruházása a múlt évben kezdő­dött el, a vállalat mintegy har­mincmillió forintot fordított az építkezésre és berendezésre. A bizottság, — több tételes hiány- jegyzékkel —, átvette a szer­vizt, a próbaüzemelés megkez­dődött, a végleges üzembe he­lyezésre a hiányok pótlása után kerül sor. Hazánkban az utóbbi évek­ben rohamosan növekszik a személygépkocsik száma, ma már megközelíti a negyed­tészet. A Szolnokon és Szent­endrén épülő új betoncsőgyá­rak jelentős segítséget nyúj­tanak majd a közműépítési program teljesítéséhez. (MTI) milliót. Ezzel egyidejűleg nő az igény az autósszolgá itatá­sok iránt is. Bár egyre több az új, modern üzemanyag­töltő állomás, szaporodik az autószervizek száma is, az igé­nyek növekedésével azonban nem tart lépést. A dunaföli- vári szerviz némileg enyhít az autósgondokon. Az MSZMP Központi Bi­zottságának meghívására jú­nius második felében látoga­tást tett Magyarországon a Portugál Kommunista Párt küldöttsége: Alvaro Cunhal, a párt főtitkára, Jósé Vitoriano, a KB-titkárság tagja és Car­los Britto, a Központi Bi­zottság tagja. A küldöttséget fogadta Kádár János, az MSZMP KB első titkára; a delegáció találkozott Komó­csin Zoltánnal, a Politikai Bi­zottság tagjával, a KB titká­rával és a Központi Bizott­ság más képviselőivel. A portugál pártküldöttség magyarországi útja során lá­togatást tett ipari, , mezőgaz­dasági üzemekben, kulturális intézményekben, megismerke­dett a magyar dolgozók építő-' a Hőgyészi ÁC-ban Kedden a Paksi Állami Gaz­daság baracsi kerületében is megkezdték az aratást. Megérett az őszi káposzta- repce is. A Hőgyészi Állami Gazdaság négy kerületében fogtak hozzá 12 kombájnnal i repce betakarításához, s ez i takarmánynövény a becslés szerint holdanként 10 mázsán fölötti jó átlagtermést mutat. Ebben az idényben 600 hold­nál több káposztarepce ter­mését takarítják be a gazda­ságban, ahol őszi árpát nem termesztenek, s a búzák ara­tására előreláthatólag július 10-e után kerülhet sor. A komibájnosbriigádok munkáját URH-rádióral irányítják. Saj­nos, a berendezés éppen a legrosszabbkor elromlott és Budapestre kellett menni mű­szerészekért. megjavítására vei. A portugál kommunisták delegációját mindenütt nagy tisztelettel fogadták. A találko­zók alkalmával a két párt képvi­selői kölcsönösen tájékoztat­ták egymást országaik hely­zetéről, pártjaik tevékenységé­ről, a nemzetközi kommunis­ta és munkásmozgalom, va­lamint a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiben elfoglalt álláspontjukról. Az őszinte, elvtársi légkörű eszmecserék bizonyították, hogy az összes érintett kérdésekben teljes a nézetazonosság a két testvér­párt között. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak képviselői kifejezték szo­lidaritásukat a Portugál Kommunista Párt hősi harcá­val, amelyet a fasiszta dikta­túra ellen, a demokratikus rendszer kivívásáért, a por­tugál gyarmati uralom fel­számolásáért folytat. A Por­tugál Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának kénvise- lői elismerésüket tolmácsol­ták a szocializmus magyaror­szági eredményeivel kapcso­latban, amelyet úgy értékel­nek, mint nagy jelentőségű hozzájárulást a nemzetközi munkásosztály az összes or­szágok népeinek harcához. Mindkét fél hangsúlyozta, a kommunista és munkáspártok internacionalista együttműkö­désének, valamint az összes antiimperialista erő összefogá­sának nagy- fontosságát és köl­csönösen kifejezték törekvésü­ket a magyar és a portugál kommunisták közötti kapcso­latok elmélyítésére. (MTI). munkajavai, eletkörülményei­Burgonyasziiret a iniizsi Alkotmány Tsz-ben. Átadták a dunaföldvári Shell-szervizállomást Gottwalíl Károly felv. Magyar—portugál pártialálko/ó

Next

/
Oldalképek
Tartalom