Tolnamegyei Ujság, 1929 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1929-04-13 / 15. szám

6 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1929 április 13. r VirtgkeMknek fontos! Ha igazán gyönyörű cserepes virágo­kat, szobanSvényeket, kerti virá­gokat akar nevelni, — használjon: Kutasy-féle tioi "Ilrlns” nöíénutópiót Ez a 16 év óta nagyszerűen bevált, több­ször kilünteteit reális készítmény nagy segítségére lesz Önnek1 Virágait bámulni fogják I Szerezze be azonnal, de csakis ,S’irius*-tfogadjon el! Egy csomag(16 adag) bő utasl'ással I P 20 fillér. Kapható drogériákban, gyógyszertárak­ban, mag- és virágüzletekben mindenütt. 5 csomagot bárhová bérmentvo küld a készítő cég: KUTASY DÁNIEL 1 ”SIRIUS” LABORATÓRIUMA ■ BALASSAGYARMAT leti tag azt indítványozta, hogy a képviselőtestület az Első Magyar AszfalttáraaságDak elszámolását ne fogadja el, hanem azt tegye át az uzsorabirósághoz. Hosszabb és szám­adatokkal telített felszólalásában azt igyekezett kimutatni, hogy az aszfal­tozási munkálatoknál és a topeka burkolat készítésénél a nevezett tár­saság a normálisaknál 60 és 100°/0 kai magasabb árakat számított. Bizonyi tani kívánta ezt az állami ntbnrko- lásoknál és a dunaföldvári verseny­tárgyalásnál a vállalkozók által ver­senytárgyalásra beadott árakkal. A vitához vitéz Vendel István polgár- mester, Schneider Gábor, Leicht La­jos és dr. Ennczer Jenő bizottsági tagok szólaltak hozzá és a közgyűlés a polgármester azon javaslatát fogadta el, hogy az ügynek és Fábián Má­tyás Írásban beadandó számadatainak megvizsgálásával az építészeti és a pénzügyi bizottságokat bízza meg és az ő javaslataik meghallgatásával dönt ezen ügyben. Itt megjegyezzük, bogy a városi tanács a munkálatok kiadásánál teljesen szabályszerűen járt el és kötötte meg a szerződést, azon­ban nagyon helyeseljük a polgármes­ternek azt a javaslatát, hogy ezen fontos indítvány ügyében ad hoc nem határozott, hanem az ügyet előzőleg alaposan tannlmányoztatja. Reméljük, hogy ha Fábián Má tyás képviselőtestületi tag számada­tai helytállók, ngy meg fogja találni a két bizottság és a városi tanács a módot arra, hogy ezen ügy oly mó­don rendeztessék, hogy a város a feltűnően magasnak jelzett károso dóstól, ha nem is teljesen, de jelen­tékeny összeggel mentesittessák. Elhatározta a képviselőtestület, hogy a megszorult gazdasági mun­kásoknak és napszámosoknak össze­sen 2.000*— pengő erejéig 8%> mel­lett kölcsönt ad. A kölcsönben része­sülők névsorának összeállítására bi zottságot küldött ki. A Villamos Vállalkozók Országos Szövetségének üzletrészjegyzési ké­relmét költségvetési hitel hiányában elutasították, a Szekszárdi Zene- egyesület segély iránti kérvényét hasonlöképen. Utasította azonban a közgyűlés a városi tanácsot, hogy az 1930 ik év költségvetésébe a neve­zett kulturális célt szolgáló egyesület javára 200*— pengő segélyt áilit- son be. Mészáros András és társainak utca kövezési költségeknek a város egye­teme által leendő viselésére irányuló kérelmét elutasította, mert az a sza­bályrendelettel ellenkezik. Elénkebb vitát támasztott a Séd- patakmenti lakosoknak kártalanítás iránti kérelme, amely a Séd patak szabályozásával merült fel. Fábián Mátyás azt indítványozta, hogy a vállalkozóval kötött szerződés értel­mében esen felmerült károsodásokat ■ a vállalkozó viselje. Schneider János I oem osztja Fábián Mátyásnak érve I lését és nem látja a károsodásnak a | vállalkozók terhére való megállapító sának kellő indokait. Schneider Gá bor a kártalanítási elr kimondása ellen foglal állást és azt vitatja, hogy ez ügyben méltonyossógi segélyezés ről, nem pedig kártérítési megállapi tásrél lehet szó. A képviselőtestület Fábián Mátyás Szavazatán kívül azon egyhangú álláspontra helyezkedett hogy tekintettel a kérelmezők sze gÓDy voltára, a Séd patak szabályo­zási költségek terhére segélyösszege két állapit meg és ezen segélyössze­gek jóváhagyását az építés költségeit viselő földmivelésügyi minisztérium hoz terjeszti fel jóváhagyás végett. Több illetőségi ügy letárgyalása után a képviselőtestület ülését vitéz Vendel István polgármester fél 6 óra­kor berekesztette. Időjelzés. A szekszárdi meteorológiai állomás 1929 április hó 4—10-iki feljegyzé­seiből : Hőmérséklet: maximum: 15*2 C° április 10 én. minimum: —2 8 C° április 5-én. Csapadék: eső és hó 4*9 mm. április ó-áa eső 0*2 mm. április 8 án > 0 4 mm. április 10-én összesen 5 5 mm. A légnyomás április 10 én lassan emel­kedve este 9 órakor 11**2 C° mellett 753'3 mm.-t ért el, azontúl tovább emelkedett. — Magas vendégek Oombóvárott. Dombóvár közönsége vasárnapra ma­gas vendégeket vár. A 73. számú cserkészcsapat támogatására meg­alakult cserkésztanács felavatásának ünnepségére leérkeznek: Anna fő­hercegasszony férjével, József Ferenc főherceggel és kíséretükben lesz Lin- denmayer Antónia országos elnök is. A magas vendégek a déli gyors­vonattal érkeznek meg, ahol a pálya udvaron ünnepélyesen fogadják őket. Délben Kenézy László járási fő­szolgabíró látja őket vendégül, az ünnepség pedig, ame'ynek sikere érdekében a Faics iskola igazgató­sága és tanári testületé, főleg Ács Sándorné parancsnok fáradozik, dél­után fél 3 órakor lesz a mozgószin- házban. Az előkelő vendégek az 5 órai személyvonattal térnek vissza Budapestre. — Bérmálás és templomszentelós. Arról értesültünk, hogy Virág Ferenc megyéspüspökünk junius hó 5-én érkezik Szekszárdra, junius hó 6-án fogja felszentelni a gyönyörűen újjá­alakított belvárosi templomot és junius hó 7 én osztja ki a bérmálás szent­ségét. A junius hó 6 iki felszentelés nevezetes esemény lesz a szekszárdi katholikus hitéletben, mert belvárosi templomunk eddig csak megáldva volt, mint a legtöbb templom és jnnins hő 6-án a felszenteléssel egy oly egyházi fnnkciót teljesít megyés­püspökünk, amely ritkaságszámba megy. — Díszoklevél átadás. A Tolna­vármegyei Általános Tanítóegyesület dr. gróf Klebelsberg Kuné vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztert örökös disselnökévé választotta meg. Az erről szóló díszes okiratot, mely Wallacher László rajztanár művészi alkotása, folyó hó 12-én adja át egy küldöttség a miniszternek Bndapes ten, melyet Jankó Ágoston főispánunk vezet. Az ünnepélyes átadásról la­punk jövő számában számolunk be. — A vármegyei közigazgatási bízott* Ság ülése. Folyó hó 10-én, szerdán délelőtt tartotta a vármegyei köz- igazgatási bizottság április havi ren­des ülését. Jankó Ágoston főispán távolléte folytán az ülésen Szévald Osskár alispán elnökölt. Az ülésen jelen voltak : dr. Hagvmássy Zoltán vm. főjegyző, dr. órffy Gyula vm. tiszti főügyész, dr. Kramolin Gyula vm. tiszti főorvos, dr. Haypál Sán­dor, a várm. árvaszék elnöke, Jakab László kir. pénzügyigazgató, dr. Hal­mos Andor kir. tanfelügyelő, László Aladár, az államépitészeti hivatal főnöke, Legény Oszkár, a gazdasági felügyelőség vezetője, dr. Illy György törvényhatósági állatorvos, dr. Gaál Dezső, a kir. ügyészség vezetője, Kátai Endre, Döry László, báró Fiáth Tibor, Schneider Gábor és Schneider János bizottsági tagok. Az előadók jelentésének és a tárgysorozaton szereplő ügyeknek letárgyalása után a gazdasági albizottság és a gyám­ügyi felebbviteli küldöttség tartottak ülést. — Ügyészi kinevezések. A kor mányzó dr. Pilisy Elemér és dr. Rayser Béla pestvidéki kir. törvény­széki titkárokat a szekszárdi királyi ügyészséghez ügyészekké kinevezte. — Áthelyezés. A m. kir. igazság- tigyminiszter dr. L i s k a Károly kir. ügyészt Szekszárdról saját kérelmére áthelyezte a debreceni királyi ügyész­séghez. — Tisztlljitás. Az ország leg­nagyobb evang. egyházmegyéjében, a tolna—baranya—somogyiban most folyt le a szavazás az egyházmegyei tisztségekre. Megválasztatott főespe­resnek Schöll Lajos hidasi lelkész, alesperesnek Müller Róbert felsőnáoai lelkész, felügyelőnek dr. Pesthy Pál ny. igazságügyminiszter. A másod­felügyelői állásra pőtválasztás lesz Koritsánszky Ottó, az Orsz. Gyógy­szerész Szövetség igazgatója és Rózsa Sándor bonyhádi reálgimnáziumi tanár között. — Kitüntetett dalosok. Az Orszá­gos Magyar Dalosszövetség a Dom­bóvári Dalkör nyolc érdemes tagját üntette ki hosszú dalos működésűk jutalmául éremmel, illetve oklevéllel. A kitüntettek a következők: Marton Kálmán, dr. Piukovich Sándor, Len­kei Géza, Móricz Antal, Dobor Ist­ván, Kiss Ferenc, Huber Károly és Kersler Lajos. A kitüntetéseket tár­sas vacsora keretén belül rendezendő ünnepségen e hó 20-án este nyújtja át Kenézy László járási főszolgabíró, söri elnök. — Átszervezés. A m. kir. belügy­miniszter a szálkai adóügyi jegyzői állásnak segédjegyzői állásra való átszervezését elrendelte. — Nagymányok-Bányatelepen f. hó 7-én vitéz Zerinváry János bonyhádi reálgimnáziumi tanár tartott igen látogatott s nagy érdeklődéssel hall­gatott ismeretterjesztő előadást „II. Rákóczi Ferepc és a kuruc-kor" cimen. Az előadó tanár szem előtt tartotta a hallgatók többségének élethivatását, de érzésviláguk megnyerésében nagy segítségére voltak az előadást meg­előző, valamint az azt követő ének­számok és szavalatok is. Elszavalt költemények: Tárogatóhang, szavalta Lőrincz Ella; Rákóczi levelei olvasá­sakor, szavalta Gradwohl Paula; Rodostó, szavalta Fnnrezán E.; Ha­rangok a kassai dómban, szavalta Báli Mihály. A gyermekkar Csínom Palkó, valamint Gyönge violának c. knrncnétákat énekelte, mig Dömötör József „Magyar huszár lelke", „Nagy- majtényi síkon" a „Szabad e dalolni?" c. énekszámaival járult hozzá a siker­hez. A záróbeszédet Huszth Aladár b&nyattgyi tanácsos, bányaigazgatö mondta. A zenekar az elején s a I végén egy-egy zeneszámmal szerepelt. | A ssépsikerü kulturdélután minden szereplője teljes elismerésre tarthat igényt, mert a maga elé kitűzött célt elérte. A legközelebbi kulturdélután f. hó 21-én lesz, melyen dr. Halmos Andor kir. tanfelügyelő tart előadást. — Uj óvodák. A vallás és köz- oktatásügyi miniszter Alsónána és Szakadát községekben állami óvodák létesítését rendelte el. — Kongregációs theadélután. A Dombóvári Urinők Mária Koogregá- ciéjá" nak theadélutánjai mindenkor a legnagyobb s;ker jegyében szoktak lefolyni. így törtéat az most vasárnap is, amely alkalommal a Korona-szálló nagyterme teljesen megtelt előkelő közönséggel. Az asztalokat csinos ibolyacsokrok dissitették és a házi­asszonyok kedves előzékenységgel szolgálták fel a forró theát, a finom felvágottakat és az ízléses sütemé­nyeket, amelyek mind nemeskeblü adakozásból kerültek elő. A rendező­ség kedves kis műsorról is gondos­kodott. Mindenekelőtt Sipos Magda meleg közvetlenséggel adta elő Sze- pessy László melodrámáját, a „Stella Maris" t, amelyhez* ügyes zongora- kíséretet nyújtott Hackbart Ernő, aki két számban mint szólista is szere­pelt és főleg Liszt második magyar rapszódiájának bemutatásánál nyújtott ügyes technikájáról tanúbizonyságot. Horváth Lajos igaz érzéssel szavalta el Farkas Imre: „Egy város" cimii' hazafias költeményét, Thorma Bözsike pedig nagyon sok kedvességet vitt bele szavalatába, amellyel Végvári: „Utolsó sor" című szerzeményét adta elő. A műsor fénypontja volt dr. Vajda Zsigmond éneke. Erces baritonjával zajos siker mellett énekelt magyar népdalokat. A konferanszié szerepét felváltva töltötték be' Csekey Terka és dr. Piukovich Sándor. A műsor után amerikai árverés, majd vidám hangulatban tánc következett. A szép erkölcsi siker mellett az anyagi sem maradt el és a kongregáció szegényei­nek fólsegályezésére tekintélyes összeg fog jutni. — Arany János, mint lírikus. E címmel tartott dr. Halmos Andor kir. tanfelügyelő nagyon értékes előadást a bátaszéki Kaszinó legutolsó knltur- estjén. A mindent felölelő, rendkívüli szellemes felolvasás keretében Arany egy-egy versét Tóth Maczo és Szániel Teri szavalta el. A műsor többi részét zene tette ki. Dr. Schmidt Géza községi orvos Godard: Berceuse, Popper: Gavotte és Bach: Air müveket játszotta nála már megszokott művészi tökéllyel. Itt a zongorakiséretet Szabó Lajosáé nyújtotta finoman és tökéle­tesen. Majd dr. Streitmann Ernő és Streitmann Lajos hegedű-zongorán modern táncdalokat adtak elő, ami közönségnek annyira tetszett, hogy meg kellett ismételni. Ezután Babó- czay János kántor két romantikus zeneköltőről Wéber és Brahms-ról tartott zenetörténeti előadást jel lemezve a klasszikus és a romantikus kor müelveit. Az újonnan alakult vegyes­kar két ilyen müvet Ima a bűvös vadászból és Brahms bölcsődalát énekelte el rendkívüli finoman. Vége­zetül dr. Schmidt G., dr. Streitmann E., dr. Streitmann L. és nyéki Zeke L. potponrrikat, táncdarabokat ját­szottak hegedűn és zongorán. Az előadás végén Pongrácz Lajos gyógy­szerész értékes beszéddel zárta be a knltnr-esték ez idei ciklusát, különö­sen kiemelve dr. Halmos Andor kir. tanfelügyelő értékes előadásait, aki — úgymond — mint a magyar géniusz fanatikus apostola járja be a falvakat és éleszti a magyar kultúra szent tüzét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom