Tolna Megyei Népújság, 1978. október (28. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-28 / 255. szám

Ügyeletek Az orvosi ügyeleteket az illetékes egészségügyi szervek tájékoztatása alapján az aláb­biakban közöljük: ORVOSI: Szekszárdon, a Hunyadi u. 2. szám alatti gyermekkörzeti orvosi rende­lőben állandó orvosi ügyelet van felnőttek részére, hétköz­nap délután 17 órától követ­kező nap reggel 8-ig. A gyermekorvosi ügyelet helye a megyei kórház gyer­mekosztály-ambulanciáján van. Az ügyelet ellátási te­rülete hétköznap: Szekszárd, Szálka, hét végén: Szekszárd, Szálka, Sióagárd. Telefon: 12-122, a gyermekügyeleté: 12-544. Dombóváron a központi or­vosi ügyelet látja el a fel­nőtt és gyermek betegeket, szombaton 13-tól hétfő reg­gel 7-ig. A felnőttkörzeti or­vosi ügyelet helye a kórház bőrgyógyászati, a gyermek­körzeti ügyeleté a kórház gyermekszakrendelési helyi­sége. A városban körzeti or­vos, illetve gyermekszakorvos csak az ügyeleti helyeken ta­lálható. Házhoz hívás is ott jelenthető be. Telefon: 13-67, vagy a 14-52-es telefon 188, illetve 194-es melléken. Az ügyelet Dombóvár városon kívül kiterjed Attala és Ka- posszekcső orvosi körzeteire is. Döbrököz, Kurd, Gyulaj körzetének ügyeletese dr. Horváth Béla lesz Gyulajon (Árpád u. 11.). Telefon: 9. Dalmand, Kocsola, Szakcs, Nak községek részére október 28-án és 29-én dr. Szeme- lyácz János tart ügyeletet Kocsolán (Kossuth u. 76.). Telefon: 11. Bátaszék körzetében köz­ponti orvosi ügyelet műkö­dik, hétköznap és munkaszü­neti napokon egyaránt, hét­köznap 18 órától másnap reg­gel 7-ig, hét végén szombaton 12 órától hétfő reggel 8-ig. Az ügyelet helye: központi körzeti orvosi rendelő Báta­szék, Kossuth u. 54. Telefon: Bátaszék 32. Ellátási terület munkanapokon Bátaszék és csatolt községei, Mórágy, munkaszüneti napokon és hét végén Bátaszék és csa­tolt községei, Mórágy, Báta. Várdomb és Alsónána köz­ségek lakói mind a hétközi, mind a hét végi orvosi ellá­tást a bátaszéki központi ügyeletén igényelhetik. Tolnán a központi orvosi rendelőben (Tolna, Garay u. 5.) szombaton 12 órától hét­fő reggel 8-ig tartanak ügye­letet. Telefon: 130. Ellátási terület Tolna, Fácánkert, Bo- gyiszló. Mözsön dr. Károly László tart készenléti ügyeletet hét­közben és ünnepnapokon (Szt. István u. 13.). Telefon: Tolna 149. Decs körzetében október 28-án és 29-én dr. Málnai János lesz ügyeletes Decsen (Béke u. 9.). Fadd, Gerjcn, Dunaszcnt- györgy körzetében dr. Gyime- si Henrik tart hét végi ügye­letet Gerjenben (Kossuth u. 32.). Telefon: 2. Kölesd, Tengelic, Medina, Szedres körzetében dr. Gom- bay Csongor lesz ügyeletes Szedresben (a körzeti orvosi rendelőben). Telefon: 15. Tamási körzetében dr. Stomfay Zoltán tart ügyele­tet Tamásiban (Arany J. u. * 1.). Telefon: 53. Gyönkön dr. Trischler Jó­zsef ügyel a hét végén (Rá­kóczi u. 95.). Telefon: Gyönk 8. Simontornya, Tolnanémedi községek ügyeletét dr. Köcs- ky Tibor látja el Simontor- nyán (Vár tér 5.). Pincehely, Ozora ügyelete­se dr. Aknay Imre lesz Pin­cehelyen (Gárdonyi u. 27.). Telefon: Pincehely 34. Regöly és Szakály községek ügyeletese dr. Csimma Béla lesz Szakályban (Táncsics u. 116.). Telefon: Szakály 15. Nagykónyi, Értény, Kop- pányszántó körzetének ügye­letét dr. Major László látja el Nagykónyiban (Nagy u. 13.). Telefon: Nagykónyi 9. Paks városban közpon­ti ügyelet látja el a be­tegeket, hétköznap 18 órától másnap reggel 8-ig, a járási rendelőintézetben. Hét végén szombaton 12 órától követke­ző munkanap reggel 8-ig ugyancsak központi ügyelet van a rendelőintézetben. Dunaföldváron a hét végén dr. Pozsonyi Imre tart ügye­letet (Előszállási u. 44.). Te­lefon: 7. Nagydorog, Kajdacs, Sár- szentlőrinc, Györköny, Pálfa községek ügyeletét dr. Rom Rudolf látja el Nagydorogon (Kossuth u. 4L). Telefon: 41. Bonyhádon központi körze­ti orvosi ügyelet van (Bony- hád, kórház). Telefon: 88. Az ügyelet kiterjed: Bátaapáti, Cikó, Kakasd és Mőcsény községekre. A szemészeti szakorvosi ellátás Bonyhád körzetében az alábbiak szerint történik: munkaalkalmassági és gép­kocsivezetői jogosítványhoz szükséges vizsgálatokat a bonyhádi belgyógyászati szakrendelésen végzik. Szem­üvegvásárláshoz szükséges vizsgálatokat Hőgyész, Ka- laznó, Mucsi, Kéty, Felső- nána, Murga, Zomba és Mó­rágy községek részére elő­jegyzés alapján a szekszárdi rendelőintézetben végzik. Elő­jegyzést az illetékes körzeti orvostól kell kérni. Bonyhád, Cikó, Mőcsény, Grábóc, Bátaapáti, Kakasd, Nagymányok, Győré, Izmény, Aparhant, Mucsfa, Závod, Nagyvejke, Lengyel, Tevel, Kisdorog községek lakói részé­re szemüvegrendelés a paksi rendelőintézet* szemészeti szakrendelésén történik. Sze­mészeti megbetegedésekkel kapcsolatos felvilágosítást az illetékes körzeti orvos ad. Nagymányokon dr. Péczeli Endre tart hét végi ügyele­tet. Telefon: 4. Az ügyelet kiterjed a györei körzetre is. Hőgyészen dr. Benkó And­rás lesz ügyeletes. Telefon: 30. Az ügyelet a kétyi, kisdo- rogi, teveli és zombai körze­tekre is kiterjed. Állatorvosi: szekszárd körzetének hét végi ügyelete­se dr. Parasztsák Béla lesz Tolnán (Kossuth u. 13.). Te­lefon: Tolna 31. Az ügye­let kiterjed: Tolna, Mözs, Fá­cánkert, Fadd, Bogyiszló, Öcsény, Szálka községekre, valamint Szekszárd városra. Zomba, Hőgyész, Tevel és a Hőgyészi Állami Gazdaság hét végi állatorvosi ügyeletét dr. Asztalos Mihály látja el Lengyelen. Báta, Bátaszék, Várdomb, Alsónána, Sárpilis és Decs községek, valamint Alsónyék és Pörböíy részére október 28-án és 29-én dr. Apáthy Imre tart ügyeletet Bétán (Sallay u. 720.). Telefon: 6/28. A bonyhádi járás déli ré­szén a mindenkori ügyeletes állatorvost a posta kapcsolja. A Babits Mihály művelődési központ színháztermében októ­ber 29-én, 19 órakor Garay-bér- let: Eörsi: Play Molnár — szín­játék, a Kecskeméti Katona Jó­zsef Színház előadása. Október 30-án 20 órakor Ady-bérlet: Az ,.erősebb” nem... Sütő Irén elő­adói estje lesz, Juhász Éva és Kerékpár: A Szekszárdi Szö­vetkezet kerekesei Győrben az Arany Kakaó tehetségkutató versenyén indulnak. Rajt: 15 órakor. Tájfutás: A Paks melletti Im- sós erdőben megyei tájfutó- verseny. Kezdés: 14 órakor. Teke: A Dombóvári Spartacus NB Il-es csapata Kaposvárott, a Spartacus ellen lép pályára 15.40- kor. Az NB Ill-as TÁÉV SK csa­pata Kaposmérőn, az Építők el­len veszi fel a küzdelmet 13.30- tól. Vasárnap: Asztalitenisz. NB I: A Tolnai Vörös Lobogó női csapatához a Budapesti Spartacus látogat. Kezdés: 10.30. Kosárlabda: Az NB I-es Szek­szárdi Dózsa csapata Budapes­ten, a MAFC ellen mérkőzik 11 órakor. (Hétfőn Szekszárdon Sz. Dózsa—Diósgyőr NB I-es mérkő­zés 16 órakor). Az NB Il-es Bonyhádi Botond női csapata Baján mérkőzik 10 órakor. A Bátaszéki VSK-hoz a Zalka Má­té Főiskola együttese látogat. Kezdés: 11 óra. Kézilabda: Dalmandon pálya- avatóra kerül sor a Szombathe­lyi Tanárkéző ellen rendeznek mérkőzést 10 órától. Szekszárdon, a Zrínyi utcai tornacsarnokban, 8 órától 14.30-ig női és férfi-MNK megyei döntő. Természetjárás: A Szekszárdi Spartacus, és az újonnan meg­alakult Szekszárdi Kórház tér­GYÓGYSZERTÁRI: Szek­szárdon az 1-es számú (Szé­chenyi u. 49.) gyógyszertár tart éjszakai és ünnepi ügye­leti szolgálatot. Bonyhádon, Dombóváron, Pakson és Tolnán a helyi két gyógyszertár heti váltásban látja el az éjszakai és az ünnepi ügyeletet. A nagydorogi és sárszent- lőrinci gyógyszertár egymást váltva tart ügyeleti szolgá­latot. SZOLGÁLTATÓK UGYELETE A GELKA Szekszárdon minden vasár- és ünnepnap 9-től 13 óráig ügyeleti szol­gálatot tart. A RAMOVILL-szerviz (Szekszárd, Garay tér 6.) »reggel 8-tól páros héten 17.30- ig, páratlan héten 16.30-ig tart nyitva. Rádió- és tv-műszerész: Szekszárdon Zsedényi Ferenc tart hét végi ügyeletet (Tartsay 2/b.). Villanyszerelő: Kollár Fe­renc lesz ügyeletes Szekszár­don (Bethlen G. u. 9.). Tamási Eszter közreműködésé­vel. Október 31-én 18 órakor If­júsági I. bérlet: Puccini: Tosca — opera, a Pécsi Nemzeti Szín­ház előadásában. Gyermekszínház: Október 28- án, 14 óra 30-kor Hagymácska — mesejáték a színházteremben. A Népszínház előadása. mészetjáró-szakosztályának tag­jai a Szekszárd környéki he­gyekbe szerveznek kirándulást. Találkozás: a vasútállomáson, indulás az 1-es autóbusszal 9.25- kor a Remete-kápolnáig. Labdarúgás. NB II.: A Szek­szárdi Dózsa együtteséhez a pé­tiek látogatnak. Kezdés: 13.30. Labdarúgás. Megyebajnokság: Gerjen—Dombóvári MSC 13.30 (Weidinger), Bogyiszló—Nagy­mányok 13.30 (Szinger), Tevel— Bonyhád 13.30' (Kasziba), Fadd— TAÉV SK 13.30 (Köő), Bátaszék —Tolna 13.30 (Kiss), Tengelic— Aparhant 13.30 (Osztermajer), Paks—Pincehely 13.30 (Hőninger), Nagydorog—Kisdorog 13.30 (Rá­kosi) . Labdarúgás. Megyei serdülő­bajnokság: Dombóvári MSC— Tevel 10, Szekszárdi Sportiskola J —Paks 10, Kisdorog—Bátaszék L 10, Nagymányok—Bonyhád 10, Fadd—Tolna 10. Labdarúgás. Járási bajnokság: Madocsa—Dunaföldvár (Bölcs­kén) 13.30 (Varga), Nagydorog II.—Bölcske 9.30 (Király), Duna- kömlőd—Pálfa 13.30 (Deák), Pusztahencse—Dunaszentgyörgy 9.30 (Poroszkai), Németkér— Kajdacs 9.30 (Farkas), Tamási MEDOSZ—Tolnanémedi 11 (Zsol­nai) , Magyarkeszi—Gyönk 13.30 (Farkas), Szakály—Simontornva 10 (Kovács), Hőgyész—Zomba 13.30 (Hajdú). Mucsi—Závod 13.30 (Tölgyesi), Cikó—Kakasd 13.30 (Jenei), Börzsöny—Győré 13.30 (Pál), Izmény—Felsőnána 13.30 (Götz), Bonyhádvarasd—B. Pannónia 13.30 (Szükségjátékve­zető), Kisvejke—Kéty 13.30 (Pál). Színház Sportműsor Szombat: ú j könyvek Bélyeggyűjtés Az Akadémiai Kiadó nem­régiben indított egy soroza­tot: Sorsdöntő történelmi na­pok címmel. Az első, Spira György: Petőfi napja, a má­sodik, Szakály Ferenc: A mohácsi csata már két kia­dásban is megjelent. A soro­zat harmadik tagja a közel­múltban jelent meg: Kristó Gyula: A rozgonyi csata. Az Árpád-ház kihalása után az Anjou-családból származó nápolyi Károly Róbert ke­rült a magyar trónra, aki idegen származása ellenére erős magyar királyságot, köz- pointosítot hatalmat, egysé­ges országlást akart létre­hozni. Természetesen ez el­lenkezett a honfoglaló ősök­kel büszkélkedő Amadé-ifjak, s ha máshonnan nem, hát Ady-versekből ismerős Csák Máté s híveinek érdekeivel. A kötet bemutatja a két el­lenfelet és szövetségeseiket. A sorozat negyedik kötete pár napja került a könyves­boltokba: ifj. Barta János: A nevezetes tollvonás. Alcíme: II. József visszavonja rende­letéit. II. József érdekes egyé­niség volt, ellentmondásokkal teli. Magyarországon kalapos királynak is nevezték, mivel nem koronáztatta meg magát, hogy királyi esküje se aka­dályozza hatalmának gyakor­lásában. II. József a felvilá­gosult abszolutizmus szelle­mében irányította országait, sok haladó s előremutató in­tézkedést hozott, ugyanakkor sárba tiporta a birodalomban élő nemzeték s nemzetiségek alapvető jogait. Az ízléses ki­állítású s több korabeli ábrá­zolás fotókópiájával díszített kötet nemcsak történészek­nek szól, hanem bárki élve­zettel forgathatja, kit ez a szokatlan uralkodói tett s an­nak háttere érdekel. A Gondolat Kiadó egyik legnépszerűbb sorozata a Ma­gyar História is új kötettel bővült. Gergely András— Szász Zoltán az 1867. utáni évek Magyarországát mutat­ja be Kiegyezés után címen. A szerzők 1867-től a millen­niumig írták meg a század utolsó harmadának magyar történelmét. A kötetben ko­rántsem valamiféle tudomá­nyoskodó stílussal találkozik az olvasó, hanem népszerűén összefoglalt történelemmel. A közkedvelt sorozat legújabb kötetét — ugyanúgy mint az előzőeket — sok korabeli fo­tó és eredeti dokumentum másolata teszi még érdeke­sebbé. Zéef . HETI KÖNYVAJÄNLAT AKADÉMIAI KIADÖ: Tamás Attila: Weöres Sán­dor. (Monográfia) Károlyi Mihály levelezése — 1. köt. 1905—1920. FURÓPA KÖNYVKIADÓ: Merle, Robert: Moncada. Fidel Castro első csatája. (Történelmi regény) GONDOLAT KÖNYVKIADÓ: Nemeskürty István: Balas­si Bálint. (Nagy magyar írók) Tannóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korá­ban. KOSSUTH KÖNYVKIADÓ: Bernetel, Paul: Soweto, a fekete pokol Bertényi Iván: A magyar’ korona története. (Népszerű történelem — sorozat) Nyikolajeva Galina: Útköz­ben (Regény) (Új világ soro­zat.) KÖZGAZDASAGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ: Az urbanizáció hatása a közigazgatásra az európai szocialista (KGST) államok­ban. (Szerk. Berényi Sándor.) PANORÁMA: Cseke László: Észak-Ma- gyarország. (Panoráma „mi­ni” útikönyvek.) MEZÓGAZDASAGI KÖNYVKIADÓ: Magyar Elek: Az ínyesmes- tés, Horn Péter: Tyúktenyész- ter éléskamrája. (Befőzés, há­zi konzerválás.) (Kertünk, há­zunk, otthonunk sorozat.) MÓRA FERENC IFJÚSÁGI KÖNYVKIADÓ: Kelényi György: Építészeti stílusok. (Kolibri könyvek.) Kisdobosok zsebkönyve 1978/79. Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza. (Meseregény.) KŐSZEG A nyugati határvidék mű­emlékekben gazdag települé­se — Kőszeg-ünnepet ül. 650 éve kapott szabad királyi vá­rosi rangot. A jubileumot 1 forint névértékű bélyeggel köszönti a Magyar Posta. Kőszeg helyén már az avarok idején laktak. A városka há­nyatott történelme során több mint 200 évig Ausztriához tartozott. 1532-ben kapitánya, Jurisics Miklós 800 vitézzel állta a török sereg rohamát és ezzel megmentette Bécset. Az új bélyeg e dicső tettre emlékeztet, bemutatja a hős kapitány szobrát, Mikus Sán­dor alkotását. A bélyeg terv­rajzát Füle Mihály grafikus-, művész készítette és ezen a Jurisics-szobor mellett a tíz­ezer lakosú Kőszeg egyik belvárosi részét ismerhetjük Szekszárd: Káhl Ildikó, Gróf Pál u. 11. Tel.: 12-823. Szombat, vasárnap kivételé­vel mindennap délután 17 órától. A hét minden nap­ján egész napra vállal fel­ügyeletet: Boros József né, Klapka Gy. u. 9. Vincze Ágnes (Mészáros L. u. 7. I. em. 1.) délután 5-től vállal ügyeletet szombat és vasárnap kivételével. Állandó ügyeletet vállal Tóth Sándorné Szekszárd, Toldi u. 10. II. e. 16. Böhler Jánosné Szekszárd, Alisca u. 3. IV. e. 2. állandó ügyeletet vállal, szombat és vasárnap kivételével. Sallai Józsefné Szekszárd, Arany János u. 14. II. e. 4. állandó ügyeletet vállal. Vörös Istvánná, Szekszárd, Kölcsey ltp. 1. II. e. 214. szin­tén állandóan vállal- szolgá­latot. Sebestyén Ferencné, Szek­szárd, Herman Ottó u. 35. IV. e. 8. mindennap, 18 óra után vállalja gyermekek fel­ügyeletét. meg. Az új kiadványból 2 586 000 fogazott és 4400 vá­gott példányt bocsátanak ki. ÚJPONSAG Dánia 120+20 őre névérté­kű bélyeggel támogatja a rákbetegség leküzdésére 50 éve alakult egyesületet. Az új bélyeg az egyesület jelké­pét ábrázolja, felárából a gyógyítás érdekében folyó kutatómunkát és a betege­ket segítik. — E. R. Verka- de holland színész és rende­ző 100 éve született. A ju­bileum alkalmából hazája 45 c névértékű bélyegen Hamlet szerepében mutatja be a mű­vészt. — Az inuit indiánok primitív műalkotásai sajáto­san érzékeltetik az utazási módok rohamos változását. A vándorlást, a közlekedési esz­közöket ábrázoló szobraikat, rajzaikat négy kanadai bé­lyeg tárja elénk. — Az NDK négy címletből álló összefüg­gően nyomtatott sorozata cir­kuszi mutatványokban gyö­nyörködtet. Elefánt-, ló- és jegesmedve-számok között hét akrobatából álló piramist láthatunk. Dombóvár: Az Apáczai Csere János Egészségügyi Szakközépiskola II. éves ta­nulói a hét minden napján 14—18, illetve 18—21 óráig. Jelentkezni lehet: Tárnái Mártánál, a KISZ városi bi­zottsága munkatársánál. Paks: Hampel Tiborné, Paks, Petőfi u. 11. a hét minden napján nappali fel­ügyeletet vállal. Tamásiban a Béri Balogh Ádám Gimnázium leány­tanulói látnak el pótmama­szolgálatot, 14-től 18; vagy 18-tól 20 óra 30-ig. Igényeket a Dám Szállodában Boda Erikánál kell bejelenteni, az igénybevétel előtt legalább három nappal. Ugyancsak Tamásiban vállalja gyerme­kek felügyeletét minden hét­köznap Szalay Ivánné, Hárs­fa u. 7/a. Pótmamaszolgálatunk to­vábbra is várja a megye te­rületéről mindazok jelentke­zését, akik gyermekek fel­ügyeletét vállalják. Pótmamaszolgálat

Next

/
Oldalképek
Tartalom