Tolnamegyei Ujság, 1928 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1928-06-02 / 23. szám

8 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1928 junius 2, B.rcílnv1n,re.,Világ“-Filmszinház Az előadásokat 6 tagú zenekar Ideéri. Junius m John Barrymore művészi alakításával: Casanova Londonban »«SÍS Z Szombat Pingulin Afrikában. Ä*“! Magyar Híradó Junius 3 Vasárnap RANGER az emberlelkii kutya Egy csodakutya hőstettei 8 felvonásban. Korda Mária és Alfred Abel főszereplésével: A taclnr Molnár Ferenc • IT SO A U " vigjátéka 8 felvonásban. Junius 5 Kedd a Harry Liedtke és Erna Blfioreiia főszereplésével: Mindenki tett, - nincs tovább I Dráma a Riviérán 7 felvonásban. Autóbanditák. S£j£&! Műsort bevezeti: Fox Journal Junius 7 Csütörtök MONTE BLUE főszereplésével s mr Az áruló. SYD CHAPLIN falrengetö bohózata: P k 9 ¥ 1 0 II flfO Superburleszk wlloll A Mm jy Mwvt 7 felvonásban. Előadások kezdete: Hétköznap */*7 és 8I*9, vasár- és Onnepnap 4, 1/4 7 és 8/i 9 órakor. készülékek és alkat­részek legolcsóbb beszerzési helye. — Akkumulátor töltés. Javítás, felelősséggel, házhoz szállítva. . árajánlatot t Budai Ferenc I rádió- és viUsmossági vállalata Szekszárd, Széchenyi-utca 12. szám. végezte. Pályázati határidő julius hó 15. Bővebb felvilágosítást nyújt a pályázati hirdetmény, mely az alis- páni és főszolgabírói, valamint a pol­gármesteri hivatalokban betekinthető, A hirdetményt a M. kir. honvéd al- tisztképző intézet Jutás az érdeklő­dőknek díjtalanul megküldi. — Mindenféle akkumulá­torok töltését vállalják Titte Test­vérek, Szekszárd. — Adományok a bolgár lakosság segélyezésére. A földrengés katasz­trófa által sújtott bolgár JakoBság segélyezésére újabban a Szociális Missziótársulat szekszárdi szervezete 10 pengőt, az Izraelita Nőegylet 51 pengő 30 fillért ktt'dőtt be a város polgármesteri hivataliba. A város eddigi gyűjtése 197 pengő. — Mérlegek gyártása és javítása hitelesítve. - Titte Testvérek, Szék- szárd. Telefon 91. C8erkeszzász|é. A gyönki „Manez“ régi kedvenc eszméjét valósította meg akkor, amikor összegyűjtötte a gim­názium cserkészcsapat zászlajára szük­ségelt összeget. Kicsi a csapat, de ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy olyan zászlót kapjon, mely büsz­keségére legyen azoknak, akik elő­teremtették, elkészítették és akik hordozni fogják. A gimnázium mü vész rajztanára: JeDey Zoltán ter­vezte. Színes, lüktető, buzdító 1 Gyö­nyörű rajzát a magyar asszonyok, lányok fogják kihimezni. Mindegyik belevarrja leghőbb óhajtását. Minden piros zöld öltés, ami a brokát fehér selymén életre kel, egy kívánságot, egy kiáltást rejt magában, hogy az Úristen engedje, hogy ez a zászló mihamar ott legyen akkor is, ha — „mozdul a Kárpát“ I — Modern kópkeretezée, épület- üvegezés, legolcsóbban Lencz Károly Ivegraktárában. Szekszárd. — Meg akarta ölni a feleségét. Szakáll Ferenc pékmester, szekszárdi lakos, múlt hó 27 én d. u. 4 és 5 óra között a sütőhelyiségben fürdő feleségét baltával fejbevágta. A meg­támadott asszony minden erejével védekezett férje brutális támadása ellen, de njabb ütést kapott, amely- következtében a balta jobb közép- ujját levágta. A megtévedt ember tettét előre megfontolt szándékkal, féltékenységből követte el b hogy azt teljesen végrehajtani nem tudta, annak tulajdonítható, hogy az épület­ben tartózkodók az asszony segély­hívására a sütőhelyiségbe szaladtak B ott Szakáll Ferencet ártalmatlanná tették. Az azonnal megejtett rendőri nyomozat megállapította, hogy Szakáll a feleségének elpusztítása esetén ön­magával is végezni akart. Kihallga­tása és a tények megállapítása után a kir. ügyészséghez kisérték át, ahol előzetes letartóztatásba helyezték. A szerencsétlen asszonyt súlyos sérülé­seivel a közkórházba szállították. — A Pesti TŐZ8de uj száma szén zációs részleteket közöl a küszöbön álló nj kölcsön emissziókról. A berlini, párisi és bukaresti tőssdék nagy eseményeiről, az nj malomkoncentra eióról, a tőkeemelésről fontos infor­mációkat közöl a lap, melyben Kállay Tibor ny. pényzűgyminiszter, Dietrich Alfréd ellentengernagy, Teuscsváry Imre, Lengyel Gésa és Eugenio Genta admirális, a fiumei kikötő parancsnoka Írtak cikket. Textil, vas-, és gépipari, biztosítási és árupiaci melléklet egé­szíti ki a lapot, melynek e heti 28 oldalas száma is rendkívül érdekes és sokoldaln. — A hősi sirok rendezésére tar­tott gyűjtés eredménye. A hősi sírok rendezésére alakult bizottság a múlt hó 20-án a hősök emlékünnepén a város területén gyűjtést rendezett, amelyen 270 pengő 07 fillér gyűlt össze. A belvárosi róm. kath. templom előtt 71 pengő 53 fillér, a Magyar Általános Hitelbank előtt 32 pengő 82 fillér, a református templom előtt 21 pengő 27 fillér, a Szekszárdi Ta­karékpénztár előtt 30 pengő 70 fil­lér, az újvárosi róm. kath. templom előtt 15 pengő 07 fillér, a kereske­delmi kaszinó előtt 59 pengő 95 fillér, a Gauzer-féle. üzlet előtt 38 pengő 07 fillér gyűlt össze. A gyűj­tést szentandrási Szévald Oszkárné elnöklete alatt vitéz Vendel Istvánná, vitéz Tihanyi Szilárdné, Végh Béláné, Krét Sarolta, Páti Nagy Sándorné, Günther Józsefné, Tóth Jánosné, Fe­jős Jánosné, özv. Kliegl Lajosné, Gockler Györgyné, Gockler Baba, dr. Rnbinstein Mátyásné, Spatz Mérné, Kínba Gézáné és Mayer Ignácnő úr­nők lelkes ambícióval végezték. Hulló! Rádió Budapests Detektoros készülékek nagy válasz­tékban a legolcsóbb Budai Ferencnél Szekszárd, Széchenyi-n. 12. — TÓUO tanfolyam nyílik as iskolai szünet tartamára jnlins 1-én a Szekszárd szálló nagy tánctermében. Tandíj egész tanfolyamra 12 P. Bármely modern tánc legújabb figuráit 1 vagy 2 külön órán el lehet sajá­títani. Rottmiller M. és leánya oki. tánctanárok. Lakás : Rákóczi-ntca 31. — Van-e már rádiója? Ha nincs, kérjen árajánlatot Fábián Sándor­tól Ssebszárdon. Hitelbank palota. — Telefon bekapcsolás. Kisdorog község a telefont bevezettette. Hívó­szám : Tevel 13. — Műkedvelő előadás- A paksi Katholikns Legényegylet folyó évi május hó 28 án nagy sikerrel adta elő- Herczeg F. „A dolovai nábob“ eimü örökbecsű színmüvét. A rendezés dr. Erdélyi Gyula róm. kath. káplán ügyszeretetéről s lelkes hozzáértésé­ről tanúskodott. A szereplők sok tapsot kaptak. Jól játszottak Schmaicz M., Tidererel J., Poch M., Bagó- J., Ádám Gy., Sipos S., Grósz F., Né­meth E., Babais B., Farkas J. A többiek is elismerést érdemelnek. Meg­látszott az egész előadáson, hogy a legényegylet vezetése jó kezekbe van letéve s az ifjúság magatartásával méltán reászolgál a legnagyobb párt­fogásra. — Molnár ruhákat vegyileg fest, tisztit. Plisérozás, gouvrérozás. Ingek, ingmellek, gallérok és kézelők hófehérre és tükörfényesre tisztittat nak. Föüzlet: Szekszárd, Corso. Fiók­üzletek: Bsja, Erzsébet királyné utca 16.Tolna: Szekszárdi utca 12. Vidékre naponta postai szétküldés. Búcsúlevél. Sürgősen Kanadába utazván, mind­azon ismerőseim és jóbará<aim, akik­től az idő rövidsége miatt személye­sen nem búcsúzhattam el, fogadják: ezúton bncsn-üdvözietemet Szekszárd, 1928 május 29. Klemm Róknsné. NasvvendSälö serbeadő. Simontornya (Tolna vármegye) mezővárosban alulírott uradalom bérbeadja az n. n. nagyvendéglőt egymásután következő hat évre 1928. évi julius hó 1 tői kezdődőleg. A pályázatok legkésőbb junius hó IO-ig a gróf Wimpffea György uradalmi intézöségénél Simontornyán beadan­dót, ahol bővebb felvilágosítás kapható. 575 1W1 Adony-Pusztaszabolcs —Paks. 45 7.30 13 27 18.10 i Budapest keleti p. u. _ 25 842 15.04 1 19.59 é Adony-Pusztaszabolcs 9.20 15.19 20.15 i Adony-Pusztaszabolos 9.35 15.35 20.31 . Adony _ _ _ 9.57 15 .58 20.54 i ■ Rácalmás _ _ 10 .10 16.12 21.08 1 1 Dunapentele_ _ 10 .24 16.26 21.23 1 10.40 16.42 21.41 Hercegfalva _ _ 10 .49 16.51 21.51 Ménesmajor m. r. h. 11.01 17.03 22.04 Előszállás _ _ 11 .20 17.25 22.29 Duna föld vár _ _ 11 .36 17.41 22.46 Yf Bölcske_ __ _ 11 .50 17 55 23.01 Dunakömlőd m. r. h. 11.57 18.02 23.08- Paks _ _ _ 8.05 6.18 10.23 9.18 11 38 9.46 18.28 17 22 19.10 17.50 é A A 5.57 8.46 17.03 5.40 8.30 16.46 5.18 8.11 16.26 5.05 7.59 16.13 4.45 7.44 15 56 4.36 7.36 15.48 416 7.18 15.33 4.02 7.06 15.21 3.47 6.51 15.06 321 6.27 14.42 3.07 6.12 1427 3.00 6.05 14.20 Keszöhidegkut-Gyönk—Tamási-Majsamiklósvár. 7.20 6.45|8.45 9.40 12.45 15.21 i Budapest keleti p. u. i Ujdombóvár é 1023 14.01 18.28) 22.01 1650 8.10 11.14 16.05 i Keszőhidegkut-Győnk ______ _ & 7.4 1 10.11 15.31 8.20 11.24 16.15 JL Alsómajsa m. r. h. A 7.33 10.03 * 15.23 8.33 1137 16.28 T Adorjánpuszta m. r. h. _ m 7.20 9.50 15.10 8.42 11.46 16.37 é Tamási Majsamiklósv. _ ______ __ _ _ _ _ i 7.10 9.40 15.00 — 15.45 20.01 é Lepsény 4.50 — 9.17 — 18.09 21.50 é Ju tás _ _ _ _ - mmm ___ ___ —— ^ ^ —— ——B mmim __ 1 2.50 — 7.53 ;— 18.27 22.42 é Veszprém 230 — 7.40

Next

/
Oldalképek
Tartalom