Tolna Megyei Népújság, 1979. október (29. évfolyam, 230-255. szám)

1979-10-17 / 243. szám

1979. október 17. NÉPÚJSÁG 7 APRÓHIRDETÉSEK Adásvétel 3 s-zobás, kertes családi ház, garázs- zsal eladó. 2 szobás, központi fűtéses, OTP-lakást a vétel­árba beszámítok. Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 28. sz. (x) Dunaszentgyörgy, Várdomb u. 7. sz. alatti ház, beköltözr hetöen eladó. Érdek­lődni: Paks, Kishe­gyi u. 4,_________(445) Eladó 2 éves euró­pai gyökeres szőlő. Ezredéves, Csaba­gyöngye. Szusz Mi­hály, Dunaszent­györgy, Dózsa Gy. 6. _________________(444) K is családi ház, 460 n-öl kerttel el­adó. Szekszárd, Lisztesvölgy 10. sz. Érdeklődni lehet mindennap.______(443) 2500 és 400-as elektromos keltető­gépek eladók. Tol- na. Béri B. 38 (436) Eladó két és fél éves szamárcsődör, be- kocsizva. Tengelic, Kossuth 29._____(432) S ióagárdon, Kos­suth u. 64. sz. ház eladó. Érdeklődni lehet: Rákóczi 16. sz. alatt, 17 óra után. _________________(429) E ladó kb. 7 má­zsa takarmányrépa Szekszárd, Rácz Fe­renc, Hidaspetre 2. _________________(427) E ladó 1 db válasz­tási üsző és bika- borjú és 1 db 5 hó­napos vöröstarka üsző. Kistormás, Kossuth u. 18 sz _______________(412) E ladó kétszoba- összkomfortos, OTP- öröklakás kp + OTP-átvállalással. Érdeklődni egész nap. Szekszárd, Alisca u. 22. IV/3. _________________(415) E ladó 1 db. 300 1- es, új eperfa hordó. Megtekinthető: Szek­szárd, Cseri J. u. 100. sz.__________(321) 2 ,5 szobás, szövet­kezeti lakás eladó, Szekszárd. Bottyán- hegy 5. fszt. 2. Ér­deklődni lehet: hét­köznap fél 6 után. _________________(388) M odern, világos szobabútor eladó. Paks, Kishegyi u. 35. fszt 1,__________(317) 20 0 literes hidrofor komplett, eladó. Szekszárd, Szőlő­hegy 20._________(341) E ladó kétszobás, konyhás ház. Szek­szárd, Bocskai u 22/C._____________(345) G arázs eladó, vagy bérbe kiadó. Érdek­lődni : Tolna, Deák­F. u. A/II. Berek _________________(316) K istormás, Kossuth út 64. sz. alatt egy db hetedik hónapos, előhasi üsző eladó. Bármikor megtekint. hető.____________(315) B átaszéken, Sza­badság u. 24. alatt nagyméretű családi ház eladó. Azonnal beköltözhető. (210) Eladó 3 db 6 hó­napos bikaborjú. Bonyhád, Bajcsy- Zs. u. 31._______(307) F aipari másoló esztergagép eladó. Kruller, Fadd, So­mos u. 4. (419) Autó-motor iM-es Zsiguli el­adó. Megtekinthető egész nap. Tolna, Alkotmány 65. Lelo­vics._____________(446) 6 01-es Trabant Combi eladó. Szek­szárd, Herman Ottó 31. III. 9._______(43 J ó állapotban lé­vő, IK-s Zsiguli el­adó. Decs, Petőfi u 27._______________(438) 6 01-es komplett Trabant-motor el­adó. Szekszárd, Tartsay ltp. 8. fszt. 1.________________(434) B abetta motorke­rékpár, keveset használt, eladó. Öcsény, Vitéz, Le­hel u. 22._______(433) E ladó 1200-as Zsi­guli, 82-ig érvényes műszakival. Érdek­lődni 17 óra után, Máté, Szekszárd, Vincellér 19. (430) 408-as Moszkvics eladó. Mözs, Hu- nyadi u. 38. sz. (426) Fiat 850-es, lejárt forgalmival eladó. Nagydorog, Kossuth u. 93. Gerzsei. (408) UO 31—61 Dacia el­adó. Érdeklődni: 14 órától Paks, Temető utca 19._________(411) F iat Lim. 850-es, 1980 decemberig mű­szaki vizsgázott, el­adó. Szekszárd, Rá­kóczi u. 92. I. em 1.________________(409) 8 2-ig érvényes mű­szakival, 100-as Sko­da eladó. Paks, At­tila u- 3.________(379) U C-s Zsiguli ked­vezménnyel eladó. Érdeklődni: Tolna, ÁFÉSZ-központ, Borzáné._________(407) Kitűnő állapotban lévő, IC írsz., 1300-as VW eladó Szek­szárd, Vincellér u. 35. 17 után. (406) ZC-s Wartburg de Luxe, tolótetős, el­adó. Dombóvár, Mol­nár György u. 27. _________________(357) I T-s Trabant el­adó. Szekszárd, Pe­tőfi 21/a, (347) Oldalkocsis MZ el­adó, szóló motort át­veszek. Fadd, Tas- nád 40. Antal. (416) UD-s, fehér Tra­bant Lim. frissen szemlézett, megkí­mélt állapotban el­adó. Tengelic, Kos­suth Lajos u. 43. Ér­deklődni lehet: va­sárnap, hétköznap fél négy után (353) Most vizsgázott, Komár segédmotor, megkímélt állapot, ban eladó. Mözs, Béri B. u. 33. (410) Skoda MB 1000-es, alkatrészként eladó. Szigeti Pál, Sár- szentlőrinc. Űzd. Táncsics. M. út 17 _________________(387) V olga M—24, 82-ig műszakizott, eladó. Paks, Hajnal 24. Végh.____________(340) UC írsz. Trabant, friss műszakival el­adó. Kajdacs, Haj- nal u. 307. sz. (322) UI-s, 1200-as Lada eladó. Paks, Pál u. 6. Érdeklődni: 17 óra után.________(313) Karambolozott Wartburg eladó, 353-as, egyben vagy alkatrészként. Gyönk, Jókai út 374. _________________(388) 1 981. okt-ig mű­szakizott Trabant el­adó. Tolna, Hársfa u. 18.____________(401) 1 700-as, Opel Re­cord Lux, lejárt mű­szakival eladó. Paks, Árvíz u. 7._____(349) 1200-as Zsiguli el­adó. Trabantot be­számítok. Szekszárd, Kölcsey 22 II. 2. vagy Decs, Fő u. 14. ________________ (3U) I P-s Trabant sür­gősen eladó. Érdek­lődni 5 után, Szek­szárd, Balparászta 16._______________(342) S koda S 100-as, IL eladó. Tolna, Bercsé­nyi 17. sz._______(308) E ladó 4 és fél éves, l20(Has Zsiguli, csa­ládi okok miatt. Szekszárd, Népfront u. 18. Érdeklődni: 14 óra után (311) 850-es Fiat, 1980. szeptemberig érvé­nyes műszakival Tamási, Szabadság u. 13. sz alatt eladó. (418) Állást változtat­nék tsz-ben, hivatá­sos gépjárműenge­déllyel, B-C-E és csőszerelő szakmá­val. „Lakás szüksé­ges” jeligére a T. m-i Lapkiadóba. _________________(448) S zőlőbekapálást vállalok, húszadi­kától. Cím a kiadó­ban. (447) A szekszárdi „Aranyfürt” Mgtsz- nél eladó 14 db igásló. Érdeklődni lehet a szövetkezet ebespusztai major­jában, naponta reg­gel 6—8 óráig. Grósz István fuvarozási - brigádvezetőnél. _________________(440) 4 5 éves, elvált gyá­rimunkás, családi házzal és jelentős anyagiakkal* há­zasság céljából megismerkedne hoz­záillő nővel „Du­nántúli 195415” jel­igére a szekszárdi hirdetőbe._______(431) S zekszárd, Ifjú­sági Sporttelep (Pol­lack M. u.) felvesz egy félműszakos dolgozót, takarító­női állás betöltésé­re. Jelentkezni le­het az Ifjúsági Sporttelep gondno­kának___________(425) É pítkezők! Tölgy­fa parketta és parket- taszélléc a készítő­nél. Knodel János asztalosmester Har- ta. Ady E. köz 2. Tel.: 44. _________(399) A Tolna megyei Tanács, Csecsemőott­hona (Szekszárd. Palánki u.) azonnal betölthető állást hir­det: vízvezeték-sze­relő és szakács szak- munkási munkakö­rökbe. Jelentkezés a helyszínen.______(405) F iatal lány Bony- hádon albérletet ke­res. „Sürgős 195 341” jeligére a szekszárdi hirdetőbe._______(356) T ársasház építésé­be betársulnék Szekszárdon. Levél­cím : Krász Adám, Szálka. Kossuth u. 37. (312) es gyermek­es IFJÚSÁGVÉDŐ INTÉZET Szekszárd, Palánki út HIVATALSEGÉD- BESZERZŐT ÉS ÉLELMEZÉS- VEZETŐT KERES azonnali belépéssel. (384) A Tolna-Mözs és környéke mgtsz-ek BÉR-PALÁNTANEVELÉST VÁLLALNAK □ zöldségtermesztéssel foglalkozó termelőszövet­kezetek, állami gazdasá­gok, AFÉSZ-ek és szak­csoportok részére. A bér-palántanevelést a Kerté­szeti Gazdasági Társaság koor­dinálja. Cím: KGT Uj Élet Mgtsz Mözs. ügyintéző: Szentes Nán­dor. Telefon: Tolna 160. (107) Gyász­közlemények Mély megrendüléssel tu­datjuk, hogy MOLNÁR FERENCNÉ sz. Gyimes Ilona ny. tanítónő 1979. október 12-én, életének 70. évében, hosszan tartó be­tegség után elhunyt. Temeté­se 1979. október 18-án (csü­törtökön) délután 2 órakor lesz a szekszárdi újvárosi te­metőben. Gyászoló család (x) Mély fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett édes­anyánk özv. KÁDÁR SÁNDORNÉ sz. Farkas Anna 1979. öktóber 14-én, életének 46. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése ok­tóber 18-án délelőtt 11 óra­kor lesz a szekszárdi újváro­si temetőben. Gyászoló gyermekei (x) NE FELEDJE! PAKSON IS A MM NÉPBOLT SZAKÜZLETEIBEN VÁSÁROLJON! KÖTÖTT-DIVATÁRU BOLTBAN (Dózsa Gy. u. 17.) géz- és flanellingek, női kardigánok nagy választékban. KONFEKCIÖBOLTBAN (Dózsa Gy. u. 15.) gyermek orkándzsekik, műszőrme overállok minden színben és méretben. Várják önt is Pakson a Népbolt szaküzletei! (421) Az AFIT XIV. sz. Autójavító Vállalat értesíti T. ügyfeleit, hogy a kaposvári, dombóvári, marcali üzemegységeiben a nyitva tartási időpont az alábbiak szerint megváltozik: 5. sz. kaposvári üzemegység: hétfőtől—péntekig 6:—20 óráig, szombaton 6—14 óráig, 9. sz. marcali üzemegység: hétfőtől—péntekig 6—18 óráig, szombaton 6—14 óráig, 10. sz. dombóvári üzemegység: hétfőtől—péntekig 7—18 óráig, szombaton 6—14 óráig. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK, VARJUK KEDVES ÜGYFELEINKET. (375) A TOLNANÉMEDI KOSSUTH MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZÖVETKEZET pályázatot hirdet könyvelői munkakör betöltésére. Feltétel: középiskolai végzettség. Fizetés a 19/1977. (V. 25.) MÉM—MúM sz. együttes ren­delet alapján. A termelőszövetkezet „B”-kategóriás. Jelentkezés: írásban vagy személyesen a termelőszö­vetkezet elnökénél. Cím: 7083 Tolnanémedi, Kossuth u. 51. (208) A SZEKSZÁRDI SZABÓ SZÖVETKEZET PÁLYÁZATOT HIRDET FŐKÖNYVELŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. Pályázati feltételek: Közgazdasági egyetemi végzettség és legalább 5 év ipari gyakorlat. Pénzügyi és számviteli főiskolai végzettség, vagy más szakirányú végzett­ség, legalább 10 év ipari gyakorlat. Pályázatot írásban, vagy személyesen a személy­zeti és oktatási osztály­nál kérjük benyújtani. (Szekszárd, Wesselényi u. 16.) (386) Az Alsótengelici Állami Gazdaság Felvételre alsópéli kerületében kiváló minőségű JONATÁN, STARRING ÉS GOLDEN FAJTÁJÚ keresünk alma kapható autószerviz­részlegünkhöz Az árusítás helye és ideje: GÉPKOCSI MOSÖ SEGÉDMUNKÁST. alsópéli gyümölcstároló, Jelentkezés: szombat és vasárnap kivételével minden nap Gép- és Műszeripari Szövetkezet, Tolna, 8—14.30 óráig. Súgván u. 1. Személyzeti iroda. AR: 4.50 Ft/kg. (373) A gazdaság göngyöleget nem biztosít! (199) Őszi előkészületek Soros hirdetés A KPM Közúti Igazgatóság pályázatot hirdet gyors-gép­írói munkakör betöltésére. Jelentkezni lehet az igazga­tóság személyzeti vezetőjé­nél, Szekszárd, Széchenyi u. 36. (295) Pisztrángsiker Minden korábbi számítást felülmúló sikert hozott a mesterséges pisztrángnevelés a Balatoni Halgazdaság ódörögdpusztai telepén. Két hektár vízterületen évente jóval több mint 200 tonna pisztrángot nevelnek. A ha­zai szivárványos pisztráng mellett Csehszlovákiából és Kanadából beszerzett halakat is szaporítanak. A leggyor­sabban nő a kanadai piszt­ráng, amelynek hároméves tenyészanyái között gyakoriba 6 kilós példány. Már ősszel megkezdik a jövő nyári olvasótáborok szervezését. Az Olvasó népért mozgalom gazdái — a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsa, a KISZ KB, a SZOT, a Kulturális Minisztérium — mindenekelőtt tájékoztatják a megyei szerveket az idei táborozás tapasztalatairól, s ennek nyomán számos von­zó, korszerű szervezési for­mát, olvasási módszert is ajánlanak. Az idei nyáron eredményes kísérleteket folytattak több megyében, érdemes lenne azokat elterjeszteni. A Sza- bolcs-Szatmár megyei Tiva­dar községben például a Mó­ricz Zsigmond nevét viselő ifjúsági közösségek együtt táboroztak, s felkeresték azo­kat a helyeket, amelyek al­kotásra ihlették az írót. Deb­recenben a tanyán élő gyer­mekeknek szerveztek tábort; a veszprémiek a bakonyosz­lopi olvasótáborban pedig a csillagos égbolttal, s az azzal foglalkozó szakkönyvekkel is megismerkedtek. Több olvasótáborban az irodalom mellett a zenével másutt a fazekasság művé­szetével, a néprajzzal kötöt­tek barátságot a táborozok. A hazai nemzetiségi fiatalok anyanyelvművelő táboraiban az idén a cserelátogatások szolgáltak újdonsággal, a leányfalusi szlovák tábor la­kói például szlovákiai isko­lásokkal együtt, a pilisszent- keresztiék pedig a szlovákiai Tátrában táborozva gyako­rolták anyanyelvűket. Az országos szervek java­solják a megyei szervezők­nek: már ezekben a hetek­ben döntsék el, hogy milyen jellegű táborokat hirdetnek meg a következő nyáron, hogy jusson elégséges idő az alapos, körültekintő felkészü­lésre. KOSSUTH RADIO 8.27: Szocialista brigádok aka­démiája. 9.02: Olvasólámpa. 9.12: Bizet: Róma — szvit. 9.50: Tar­ka mese. kis mese. 10.05: Csiri­biri — Ezeregy történet kicsik­nek. 10.35: Válaszolunk hallgató­inknak. 10.50: Mendelssohn: Esz- dúr vonósnégyes. 11.25: Friml operettjeiből. 12.35: Társasuta­zás I. 12.55: Operaslágerek. 13.25: örökzöld dzsesszmelódi­ák. 14.00: Közvetítés a Magyar- ország — Finnország EB selejte­ző labdarúgómérkőzésről. 15.50: Kritikusok fóruma. 16.09: Kül­földről érkezett... 16.29: MR 10—14. 17.07: A magyar népdal hete. 17.47: Követelmények és feltételek. — Domány András riportja. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 19.15: Lúdláb királynő. 20.33: Michael Rabin hegedül. 20 49: Külpolitikai klub. 21.19: A magyar népdal hete. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Zenekari muzsika. Közben: 22.55: Az ostromlott Afrika V. 0.10: Nagy Katalin táncdalaiból. PETŐFI RADIO 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Idősebbek hullámhosszán. 9.28: A 04. 05, 07 jelenti. 10.00: Zene- délelőtt. 11.30: A Szabó család. 12.00: Énekszóval, muzsikával. 12 33: Tánczenei koktél. 13.20: Máriássy Judit jegyzete. 13.30: Labirintus. 14.00: Kettőtől négyig... 14.25: Néhány perc tu­domány. 14 35: Slágermúzeum. 15.10: A magyar népdal hete. 15.45: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót 16.00: Mindenki iskolája. 16.35: Egészségünkért! 16 40: Fiatalok­nak! 17.30: ötödik sebesség. 18.33: Mark Rejzen operaáriákat énekel. 18.53: Hapci. 19.20: Nem zavarok? 19.45: A beat kedvelői­nek. 20.33: Kíváncsiak klubja. 21.23: A hanglemezbolt könnyű­zenei újdonságai. 21.43: Magyar előadóművészek felvételeiből 22 20: Dallamdetektív. 23.15: Big- band-dzsesszfelvételekből. III. MŰSOR 8.08: A kísértetkastély. 9.00: Iskolarádió. 9.30: A Molnár Dixiland játszik. 10 00: Közben volt egy háború. 11.05: A Duná­nál. 11.25: Uj lemezeinkből. 12.15: Magyar előadóművészek felvé­teleiből 14.00: Emlékiratok a szabadságharc és az abszolutiz­mus koráról. VI. 14.20: Szimfo­nikus zene. 16.06: Joan Suther­land énekel. 16.38: Meditáció. 16.48: öt földrész zenéje. 17.00: Beszélgetés a Pedagógiai hősköl­teményről. 17.30: Mozart: C-dúr „Jupiter” szimfónia K 551 18.00: A magyar népdal hete. 19.05: Iskolarádió. 19.35: Hang­verseny Bárdos Lajos 80. szü­letésnapja tiszteletére. Közben: 20 20: Külföldi tudósoké a szó. 20.35: G. Szabó László versei. 21.40: Olasz operakettösök. 22.13; A kamarazene kedvelőinek. PÉCSI RADIO 17.00: Hirek. 17.05: Itt a prózai Stúdió! — Itt a zenei stúdió! Aktuális, zenés magazin. Szer­kesztő: dr. Nádor Tamás. (A tartalomból: Októberi kalendá­rium — őszi csúcsforgalom vas­úton, országúton. — Gombater- pmesztök. — Amiről jó tudni: a garázsszövetkezetek tevékeny­ségéről. — Múzeumi hónap 1979. — Mustkóstolón Villányban.) 18.00: Dél-dunántúli híradó. 18.15: Zenés percek. 18.30: Szerb- horvát műsor. (Hírek — Zenés randevú az „Ambasadori” együt­tessel. — BeremendL építkezése­ken. Filákovity Bránkó riportja. — Dalok az őszről.) 19.00—19.30: Német műsor. (Hírek. — Ifjú­sági koktél. Közben: Nemzeti­ségi pályázatok fiataloknak. Ri­porter: Hetényi Árpád ) MAGYAR TV 8.00: Tévétorna. (Ism.) (Szí­nes.) 8.05: Iskolatévé. (Színes.) 10.25: Delta. (Ism.) 10.45: Éjsza­kák és nappalok. Lengyel film­sorozat XII/6. (Ism.) (Színes.) 11.40: Lehet egy kérdéssel több? (Ism.) 14.50: Iskolatévé. 16.40: Postafiók 250. (Színes.) 16.55: Reklám. 17.00: Magyaror­szág—Finnország EB selejtező labdarúgó-mérkőzés. (Színes). 18.45: Staféta. 18.55: A Közönség- szolgálat tájékoztatója. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. 19.20: Tévétorna. (Színes.) 19.30: Tv- híradó. (Színes.) 20.00: Külpoli­tikai fórum. 21.30: Utolsó nap. Balázs Béla drámája. (Színes.) 22.45: Tv-híradó 3. (Színes,) II. MŰSOR 20.00: Bing Crosby műsora. Zenés film. (Színes.) 20.55: Szi­eszta. Csehszlovák rajzfilm. (Színes.) 21.00: Egészségünkért! (Színes..) 21.10: Tv-hiradó 2. (Szí­nes.) 21.30: Tanár úrnak szere­tettel. Angol film. JUGOSZLÁV TV 17.10 Magyar nyelvű tv-napló 17.45: Szezám utca — gyermek­műsor. 18.15: Művelődési adás. 18.45: Dokumentumfilm. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Sportszerda. 22,45: Dokumentumfilm. II. MŰSOR 17.30: Dokumentumfilm. 18.45: Miki egér csapata — rajzfilm­sorozat. 19.15: Programakciók. 20.00: Barbara — filmsorozat. 20.50: Források — költészeti mű­sor. 21.20: Huszonnégy óra 21.40: Dokumentumműsor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom