Tolnavármegye és a Közérdek, 1916 (26./12. évfolyam, 1-79. szám)

1916-07-27 / 57. szám

1916. julius 27. ______________ ab ban a hitben, hogy a levelet való­ban férje íratta, Budapestre ment és a Palace szállóban ötezer korona honoráriumot adott át Mayer Károly dr.-nak, aki nem volt más, mint Fellner Miksa. Az álorvos előadta Klósznénak, hogy az öncsonkitást átalakítja ngy, hogy az fegyver által okozott sebnek tűnik majd fel. Ha­sonló szélhámosságai végre is rendőr­kézre juttatták a csaló áldoktort. — Gyűjtés. A központi járásban a bolgár Vöröskereszt támogatására összesen 367 korona 28 fillér jött össze. — Halálozás. Vig József szek­szárdi lakos, aki öreg kora dacára a vármegyei közművelődési egyesület munkásgimnáziumának legszorgalma­sabb hallgatója volt s ezért az egye­sülettől jutalomdijakat is kapott, mint elkésve értesülünk, a szekszárdi kórházban elhalálozott. Birtokában ▼olt egy értékes szentkép, melyet az öreg munkás még életében több más emléktárggyal és éremmel együtt a múzeumnak szánt, kívánatos, hogy az tényleg oda is kerüljön. — A gyógyszertárak éjjeli tak­sája. A belügyminiszter kilátásba helyezte, hogy a gyógyszerészekre vonatkozólag az éjjeli taksát, német mintára, engedélyezni fogja A kü­lön díjazás az esti hat órától a reg­geli nyitásig terjedő időre vonatkozik. — Apácazárda Bülcskéa. Bölcs­kén a Nagy-féle pörög hagyatékból iskola és ovodaépitési célra a pécsi káptalannak 7 hold ingatlan vagyon és 100.000 korona készpénz jutott. A pécsi káptalan a Pécsett levő „Mias8zonynnk“ elnevezésű apácá­kat megbízta, hogy Bölcskén a rend­háznak fiókját állítsák fel, mi célból Vajdics Gyula prelátus kanonok, Erdélyi N. püspöki mérnök, úgy ffáth Salózia főnöknő és Szabó Ksziiféria apáca Paksra érkeztek s itt a nők az apácáknál, & többiek a plébánián voltak megszállva, ahon­nan Virág Ferenc esperessel Bölcs­kére a helyszínére utaztak s a léte­sítéssel járó szemlét megejtették. A feutemlitett főnöknő 34 év alatt a rendházból most jött ki először. — Dj hajózási menetrend. Végre teljesült a hajóutazásra kényszerült utasok óhaja, mert az eddigi napon­kénti egyszeri hajójárattal járó kel­lemetlenségektől megszabadulnak. — Ezentúl nem fogják oly szigorúan meghatározni az utasok helyeit, hogy most „tessék a másik oldalra is menni“ stb. stb. és a rettenetes cso­mag forgalommal a fedélzetet felke­resők helyeit elvenni, mert az első cs. és kir. szab. Dunagőzhajózási Társaság hétfőtől kezdve (julius 24.) a személy- és gyorsáru forgalom le­bonyolítására két hajójáratot állított be. Az egyik indul Pestről napon­ként este 10 órakor, Dunaföldvárra érkezik 2 óra 05, Paksra 3 óra 30 perc, Fadd-Tolnára 4 óra 40 perc­kor, reggel Bsjára 5 óra 50 perc­kor, Belgrádba éjjel 12 órakor. — Belgrádból indul visszafelé reggel 5 órakor, Baján van másnap reggel 3 óra 55 perckor, Fadd-Tolnán 5 óra 35 perc, Pakson 7 óra 15 perc, Danaföldváron 9 óra 10 perc és Budapesten 3 óra 35 perckor dél­után. — A másik hajó, amelyik csak Budapest és Mohács között közleke­dik, Budapestről indul déli 12 óra­kor, Dunafoldváron van 4 óra 20 perckor, Pakson 5 óra 45 perekor, Fadd-Tolnán 6 óra 55 perckor, Mo­hácsra ér este 9 óra 25 perckor, * vissza inda! déli 12 órakor Mohács­ról, Fadd-Tolnán van J3 óra 50 perc­kor, Pakson 5 óra 35 perckor, Duna- földváron 7 óra 35 és Budapesten reggel 2 óra 45 perckor. — Akit meggyászoltak — él. Elsiratta Bencze Sándorné tolnané- medi-i lakos az ő vitéz férjét, aki Pietrokovban a cs. és kir. tartalék- kórházban 1915 febr. 9-én hősi ha­lált halt. Meg is kapta az öt és egy TOLNAVÁBIE&YE és a KÖZEBDES S. éves gyermekét fájdalmasan érintő csapásról a hivatalos értesítést, sőt férjének halálesete — am. kir. bel­ügyminiszter utján megérkezett ada­tok alapját — a tolnanémedii ha­lotti anyakönyvbe 1915 okt. 29-én be is vezettetett. A férj elvesztésé­vel még nem tellett csordultig a fáj­dalom pohár, elhalt a kis gyermek is, és igy már Bencze Sándorné tel­jesen magára maradva, fájdalmában elfásulva reménytelenül vonszolta fia­tal életét a bizonytalanság felé. — Nem régen azonban Bencze Sán­dorné levelet kapott; rajta az ő pontos eime mellett teméntelen bé­lyegző lenyomata. Az írás ismerős, féijének keze írása. Felujult fáj­dalma, mert azt hitte, hogy férje halála előtt irt levele jutott el hozzá ily későn. De örvendetesen csalódott, mert a levél 1916 április 29-én kelt és férje irta, — tulajdon kezével — hogy Orosz Szibériában hadifogoly. — Az egyszerű magyar ember so­rai megdöntötték a hivatalos írások­kal beigazolt tényt, férje halálát. — özvegyek, árvák reméljetek ! — Az Érdekes Újság Háborús Albumának YlII-ik sorozata most jelent meg. A 12 mélynyomásu, gyönyörű mülapból álló sorozat ára díszes fedőtokkal együtt az Érdekes Újság fizetői és példányonkint vá­sárlói részére szállítással együtt 2 korona bolti ára 3 korona. — Közvetlen lóvásárlás a te­nyésztőktől. A földművelési minisz­ter kezdeményezésére, a hadsereg a szükségelt lóanyagot ezentúl közvet­lenül a tenyésztőktől fogja bevásá­rolni, tehát a lókereskedők és ló- Ugynökök teljes kizárásával. Ez in­tézkedés oka az, hogy a katonai ló- vásárlásokból kifolyólag sok panasz tétetett a lóközvetitők visszaélései ellen és ez áldatlan állapotok meg­szüntetése a közóhajnak felel meg. A közigazgatási hatóságoknak ellen­őrizniük kell a lókereskedők és ló­ügynökök részéről történő össze-, vásárlásokat, mert ez veszélyezteti a hadsereg érdekeit, de a gazdákat is, mert ha a pótlóavató bizottságok nem vásárolhatnak elég lovat, ennek az less a következménye, hogy a nyil­vántartási lapokkal ellátott lovakat fogják behívni. — Kereskedelmi tanfo- iy amot végzett úri leány irodában keret foglalkozást. — Cim a kiadó- hivatalban. — Tüzek. F. hó 12-én d. u. 4 órakor nagy tűzvész pusztított Gindli család községhez tartozó tengelici szőlőhegyen. A tűz Farkas József udvarában keletkezett, ahol a sertés ól gyulladt ki és egy félszer égett le. A nagy bzóI a lángokat átvitte Kalmár András és Máté János há­zaira, melyek a földszinig leégtek. A kár összesen 13879 korona, mely részben biztosítás révén megtérült. — Pakson folyó hó 21 én pénteken fél 2 órakor a lakosságot a haran­gok vésztjelzö kongása zavarta fel, mert a veres kakas reászállt Sclmk- kert János nádfedelü házának tete­jére, majd onnan a szomszédban levő Müller Ádámné házára is és mind­két házat teljesen elhamvasztotta, ezenkivül a tűz martaléka lett utób­binak 3 hizó sertése, 40 darab baromfia. Ö maga is csak úgy me­nekülhetett meg, hogy az utcára nyíló ablakon kiugrott. A tűz kelet­kezésének oka ismeretlen, a lakházak biztosítva voltak. Köszönetnyilvánítás. Mindazok, kik felejthetetlen drága jó férjem Eisler Rezső 17. honv. gy. e. népf. hősi halála alkalmából mélységes igaz nagy lelki bánato­mat szives részvétükkel enyhíteni igyekeztek, fogadják ez utón Is köszönetén nyilvánítását. Szekszárd, 1916 julius hó. Özv. EISLER REZSÖNÉ és családja. KÖZGAZDASÁG. Cséplőgép és lokomobil kezelésre alkalmas rokkant katonák mun­kára adása. A m. kir. Rokkantügyi Hivatal intézeteinek állományába tartozó rok­kant katonák közül nagyobb számmal cséplőgép és lokomobil gőigépkeze- lőkké képeztettek ki, kik a cs. és kir. hadügyminiszter 67,300-/1916. Abt. 10. szám alatt kibocsátott rendelete értelmében, mint gépészek 1916. évi november hó 30 ig azabadságolhatók és igy cséplési idényre alkalmazást vállalhatnának. Azok, kik rokkant katonákat, mint lokomobil gépkezelőket a folyó évi cséplési idény alatt alkalmazni kíván­nak, ebbeli hajlandóságokat a lakó­helyükhöz legközelebb eső, a m kir. Rokkantügyi Hivatal következő in­tézeteinél jelentsék be: 1. Magy. kir. Rokkantügyi Hiva­tal budapesti Duua-balparti iskolája (Váci ut 57. Budapest), 2. M kir. Rokkantügyi Hivatal Császárfürdői gyógyintézete Buda­pest. A cséplőgépkezelői tanfolyamot végzett rokkant katonák korlátolt számmal állanak rendelkezésre, ezért mindazok, kik rokkant katonákat alkalmazni kívánnak, hajlandóságukat mielőbb jelentsék be. Bükkfahasitványok és bökk-keréktalpak nagyobb mennyiségben kophatok Haver Alaiosnál Bátaszékea. A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által engedélyezett Pécsi Tanaié lnternútus« elhelyezést nyernek: főreális­kolai, főgimnáziumi, felső kereskedelmi, tanitóképezdei, polg., és elemi iskolai tanulók. Prospektust küld az Igazgatóság. Pécs, Hunyadi-u. 15. A dunaföldvári járás főszolgabirájától. 7631/1916. szám. Pályázati hirdetmény. Bölcske ^'nagyközségben lemondás folytán üresedésben levő adóügyi jegyzői állásra pályázatot hirdetek s felhivom mindazokat, akik ezen ál­lást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. óvi I. t. c. 6. §-a, illetve az 1900. évi XX. t.-c. 3. § ában megkívánt ininŐ8ÍtésUket, valamint eddigi alkal­maztatásukat igazoló bizonyítványok­kal felszerelt pályázati kérvényüket hozzám folyó évi augusztus hó 12-ig annyival is inkább nyújtsák be, mert a később beérkezetteket figyelembe venni nem fogom. Ezen állás az állami kiegészítéssel évi 2000 korona fizetés és 200 ko­rona lakbérrel van egybekötve, azon­kívül a szabályrendeletileg megálla­pított mellékjövedelem. A választást Bölcske községházá­nál, annak tanácstermében folyó évi augusztus hó 14-én d. e. 9 órakor fogom megtartani. Paks, 1916 julius 25. Dr. Hagymássy, t. föszotgabiró. Tűzifa. Teljes 2 éves száraz tűzifára elfogadok julius hó végéig ren­deléseket az alanti árban. 1913/14. évi vágású teljes száraz cserhasáb tűzifa K 560.— 1913/14. évi vágású teljes száraz vegyes erős ág tűzifa K 490.— 1915/16. évi vágású szá­raz vegyes erős ág tűzifa legtöbb a bükk benne K 460.— árban 10000 kgrkint helyt Abalige- ten waggonba rakva a vételár azon­nali beküldése mellett. Későbbi vétel rendelésnél az ár waggononkint 20 koronával magasabb. Az elszállítás történhetik Julius hó 20 lkától kez- dődőleg, úgyszintén később is, amint azt a jelen viszonyok megengedik. Kacskovics Jenő abaligeti lakos fatermelő. Lisztharmat (oiúium) és szőlőbogyók feketedése ellen ajánlunk rézkénporf, 12*/• réztartalommal kilója 7 kor. 51 fillér, rézkénport, 15*/« réztartalommal kilója 8 kor. 50 fillér, kénvirágot (kénpor), kilója 7 korona, nyersperocidot 35*/,-os (1 kiló rézgálicnak megfelel 3 kilő nyersperocid) kilója 1 korona 60 fillér, kénlap, hordók kénezéséhez kilója 7 kor. 50 fillér. Kramer József Telefon sz. 14. m * l68irték«*?t5 Erodál» k '"k't Sürgönyeim: Kramer Szekszárd. Értesítés. Értesítem a n. ó. közönséget, hogy a pécsi leányinternátusban a felvétel már megkezdődött és mintán, különösen a felső keres­kedelmi iskolában, a beiratkozók száma túl nagy, szükséges a mi­előbbi jelentkezés, különben a fel­vétel nem biztosítható. Az internátusbán felvétetnek bármely más iskolát látogató nö­vendékek is. Kívánatra prospektust küld Werner Szerén az intézet igazgatónője, Pécs, Papnövelde-u. 4. I Legjobb minőségű és olcsó órák, í ■ -i ■ kivitelű arany-, platina-, -ezüst láncok, gyűrűk, ékszerek, , i-em. k csiszolású gyémántok, ékszerek, opálok uj 'vi. ,i kodaírni, jubileumi és egyéb -.hindók okra alkalmas fparfnüuészeíi dlsztőr$yak, si5.-iuUvef.ek, orrszoritók, távcsö­vek an’ik magyar ékszerek, disz kardok, forgók, mentekötők, sar­kantyúk stb. óriási választékban kaphatók: I SchSRämid Imrénél i Pécs Budapest I Király-utca _ Deák Ferenc-ulca 21.

Next

/
Oldalképek
Tartalom