Tolnai Népújság, 1993. július (4. évfolyam, 151-177. szám)

1993-07-01 / 151. szám

MEDDIG TERJED A TAKAREKBETETEK GARANCIÁJA? (3. oldal) 1993. JÚLIUS 1. CSÜTÖRTÖK ÁRA: 13,80 FORINT IV. ÉVFOLYAM, 151. SZÁM wmm u u Úgy tűnik, nem a kutyákkal van a gond, hanem az emberekkel. Kisvárosi kutyavilág című írásunk a 4. oldalon olvasható. Frigyesi András igazgató: „A közönség ránk szavazott" A német színháznak immár kialakult imázsa van Rushdie Párizsban Újabb egynapos villám- látogatást tett Párizsban Salman Rushdie, a Sátáni versek Irán vallási vezetői által „halálra ítélt" írója. Az író a Mitterrand elnök kezdeményezésére létre­jött Nemzetközi Kulturális Akadémia ülésén vett részt. Rushdie látogatását - éppúgy, mint márciusi első párizsi útját - termé­szetesen titokban tartották, s azt rendkívüli biztonsági intézkedésekkel bástyáz­ták körül, az esetleges ter­rorakciótól tartva. Szétválasztott sziámi ikrek Májuknál és szívüknél összenőtt sziámi ikreket választottak szét kedden chilei orvosok. Dr. Os- valdo Artaza, a santiagói kórház szóvivője el­mondta, hogy a kilenc hó­napos kisfiúk szétválasz­tása sikeres volt, az ikrek állapota kielégítő, bár egyelőre mesterségesen lé­legeztetik őket, s az elkö­vetkezendő néhány nap kritikus lesz számukra. Az orvosok akkor döntöttek az operáció mellett, ami­kor kiderült, hogy a mell­kas- és szívösszenövés el­lenére az ikreknek külön szerveik vannak. Kockázatos közgyűlések Rendőri felügyelet mel­lett rendezte meg Japán legtöbb részvénytársasága évi közgyűlését. Az a szo­kás a szigetországban, hogy a részvénytársaságok júniusban egyidőben tart­ják a közgyűléseket, amit nem kifejezetten üzleti szempontok, egyszerűen a botrányok elkerülésének szándéka indokol. Mint­egy kétezer japán rész­vénytársaság egyidőben rendezté meg a rövid, alig félórás ceremóniát, hogy a zsaroló gengszterek ne tudjanak mindenütt ott lenni és zavart kelteni. A rendőrség 1200-ra teszi azoknak a „gengszterrész­vényeseknek", a szokaják- nak a számát, akik azért vásárolnak értékpapírokat, hogy a vállalatot zsarol­hassák. Azzal fenyegetőz­nek, hogy felszólalnak a részvényesek közgyűlé­sén, kiteregetik ország-vi­lág előtt a vállalatok szennyesét. Bennégtek a prostituáltak Porig égett szerdára vir­radóra a kelet-törökor­szági Van városában egy szálloda. A tűzvésznek 11 halálos áldozata és mint­egy 20 sérültje volt, több­ségükben turista nők Oroszországból és a Szov­jetunió más utódállamai­ból. A Kanal-6 magántele- vizió szándékos gyújtoga­tásra gyanakszik, mivel a régi zöldségpiac melletti Yenigun hotel vendégei­nek többsége már jóideje prostitúciót űző külföldi nő a FÁK országaiból. A művészeti munka örömei és gondjai egyaránt szerepel­tek a szekszárdi Deutsche A Mátra-vidéki vörösborok közül a Kertészeti és Élelmi- szeripari Egyetem Egri Szőlé­szeti és Borászati Kutató Ál­lomásának úgynevezett barri- kos, vagyis új tölgyfa hordók­ban érlelt borai, így a „Barri- que Cabernet franc" arattak sikert a minapi borversenyen, amelyen csaknem hatvan 1992-es évjáratú bort vizsgál­tak meg az ország különböző tájairól érkezett kutatók, borá­szok és szőlőnemesítők. A leg­jobb fehérborok közé a Char- donnay fajta borait sorolták. A fajtajelölt szőlők borai közül nagy elismerést aratott a ku­tató állomás új, a gombabe­tegségekkel szemben igen el­lenálló „Viktor" elnevezésű fajtájából préselt-erjesztett nedű. Az állomáson és a magán- termelőknél érlelt borok bírá­lata is azt a szakmai véle­ményt erősítette meg, hogy az egri borvidék nem lehet tö­megtermelés színhelye, hiszen a termőhelyi adottságok ki­használására ide számos A korábban az ÁVÜ által megszabott árért kelt el a szekszárdi Gastrolux. Egyet­len pályázóként a megyei ön- kormányzat jelentkezett az ét­teremért. A kikiáltási árat már korábban magasnak tartotta a megye, ezért - éppen mert egyetlen aspiránsként indult - megpróbált alacsonyabb ösz- szeget kialkudni. Ez azonban nem sikerült - tudtuk meg Jobban Zoltántól, közgyűlés területfejlesztési gazdasági és környezetvé­delmi bizottságának elnöké­től. Maradt a 27,5 milliós véte­lár, melyet az elnök - különö­sen más szekszárdi vendég­látó egységek árához képest - magasnak tart. Mint el­Bühne tegnap tartott évadzáró társulati ülésén a szekszárdi Babits művelődési házban. olyan minőségi bort adó sző­lőfajta telepíthető, ami máshol nem ad üyen minőséget. En­nek eléréséhez azonban arra is szükség van, hogy" a termelők a kevesebb, de minőségi bort adó termésért is olyan árat kapjanak, ami fedezi költsége­iket. Szükség lenne arra is - ál­lapították meg -, hogy a bor­vizsgán fölvonultatott borok nagy részét előállító Borászati Kutató Állomás teljes egészé­ben visszakapja területeit. Az egyetemi intézmény csupán két éve működik újra önál­lóan, addig ugyanis az Eger- vin-hez tartozott, ahová 1982-től miniszteri döntés ér­telmében csatolták. A vállalat azonban kereskedelmi jellege miatt nem tudta vállalni a ku­tatási feladatokat. Az állomás a függetlenségét visszakapta, ám az ültetvényeit csak har­madrészt: 90 hektáros kutatási termőterületükből a legérté­kesebb 60 hektárnyi ültetvény a borgazdaság tulajdonában maradt az oda telepített kísér­leti fajtákkal együtt. mondta, a megye számára bi­zonyos szempontból kény­szerpálya volt a tranzakció. Az ő feladata ugyanis, hogy gondoskodjon a szakmunkás- képzősök gyakorlati oktatásá­ról. S mert ebben az étterem­ben eddig tanműhelyt is mű­ködtettek, nem lett volna cél­szerű lemondani róla, mert akkor másutt kellett volna azt pótolni. Korábban szó volt arról, hogy kínai étterem lesz a Gastrolux helyén. Mint Job­ban Zoltán elmondta, egye­lőre csak az biztos, hogy a szakmai gyakorlati oktatás megmarad, de hogy milyen profilú legyen az egység, arról később döntenek. -háj­Frigyesi András köszöntötte a megjelenteket, s német, illetve (Folytatás a 2. oldalon.) Hátában maradt a kés Ismeretlen elkövető hétfőn délután Sárospatakon egy konyhakéssel úgy szúrt hátba egy békés horgászt, hogy a kést csak később, műtéttel tudták eltávolítani a férfi tes­téből. A Borsod-Abaúj-Zemp- lén Megyei Rendőr-főkapi­tányság tájékoztatása szerint a sárospataki rendőrkapitány­ság körzeti megbízottai elfog­ták a bűnténnyel alaposan gyanúsítható P. T. 16 éves, foglalkozás nélküli vajdácskái lakost. A fiatalember, aki ellen emberölés kísérlete miatt indí­tottak eljárást, nem adott ma­gyarázatot, feltehetően részeg volt. A baleseti kockázat alkohol hatására gyorsan növekszik. A teljesen józanul közlekedő járművezető is vállal vala­mennyi baleseti kockázatot. Ez a kockázat 0,5 ezrelék vér­alkohol koncentráció esetén duplájára, 0,8 ezreléknél a Vizsgáznak a taxisok Július 5-étől indítja a sze­mélyszállítás új követelmé­nyeinek megfelelő taxis tanfo­lyamokat a Fuvarozó Vállal­kozók Országos Szövetsége. Az új vizsgán december 31-éig kell megfelelnie annak a vál­lalkozónak, aki jövőre is foly­tatni kívánja tevékenységét. Fontos, hogy a taxisok minél előbb vegyenek részt a tanfo­lyamokon, mert lehet, hogy a későn jelentkezők nem tudnak időben vizsgázni. Az Életünk és Környeze­tünk Alapítvány március óta működik, szentesi központtal. Alapítója Remzső Sándor. — Miért nem csatlakozott va­lamelyik már létező alapítvány­hoz? Miért kellet egy újat létre­hoznia, pláne vidéken? A regisztrált munkanélkü­liek száma májusban tovább csökkent 685 ezerről 677 ezerre. Rendkívül nagyok vi­szont az eltérések az egyes te­rületek munkanélkülisége kö­zött. Az Országos Munkaügyi Központ összesítése szerint így például míg a gazdasági­lag aktív népesség és a mun­kanélküliek aránya országo­san 13,2 százalékról 13 száza­lékra csökkent, addig Nógrád megyében a munkanélküliség elérte a 21,7 százalékot. Igen négyszeresére, 1,5 ezreléknél pedig a tizenhatszorosára nö­vekszik. Grafikonunk az alkoholkon­centráció és a balesetek össze­függéseit szemlélteti. A témá­ról szóló írást lapunk 6.olda- lán olvashatják. A költségvetésről tárgyal a kormány A kormány ma véglegesíti az 1994. évi központi állami költségvetés és a hozzátartozó csomagterv előterjesztését. A dokumentumot pénteken nyújtják be az Országgyűlés­nek. A kabinet több nemzet­közi témáról tárgyal.Megvi­tatja, hogy a Szerbiával és Montenegróval szembeni ENSZ tranzitembergók várha­tóan milyen hatással lesznek a magyar gazdaságra. — Szentesen is lehet orszá­gos ügyet szolgálni, a környe­zetszennyezés, -pusztítás nem kistérségi probléma. A hálózat már több megyében kiépülőben van. Tolnában is „bontogatja szárnyait". (Folytatás a 8. oldalon.) sok a munkanélküli Sza- bolcs-Szatmár-Bereg megyé­ben is, itt a ráta 21,1 százalék. Egyre többen kerülnek ki a munkanélküli ellátásból a jo­gosultsági idő lejárta miatt. A kikerülők mintegy 70 száza­léka válik az önkormányzatok elbírálása alapján jogosulttá a munkanélküliek szociális jel­legű jövedelempótló támoga­tására. Számuk májusban már meghaladta a 70 ezret, ez a re­gisztrált munkanélküliek több mint 10 százaléka. Völgy ségi tévések találkozója Ismeretes, hogy az utóbbi esztendőkben egyre több tele­pülésen építették ki a kábelte­levíziós rendszert. Ennek kö­szönhetően beindult a közsé­gekben a helyi tévézés. A mű­soron belül fő, vagy egyetlen programként szerepel a va­sárnap videóra vett futball­meccsek lejátszása. Néhány hónapja a bony­hádi Vögység Tévé sportösz- szefoglaló műsorában szintén megtekinthetők a mérkőzések góljai érdekesebb epizódjai, mozzanatai. Az elmúlt hét csütörtökjén a bonyhádiak va­csorára invitálták a környék településeinek tévéseit. így személyesen is megismerked­hettek a kollégákkal, s mód nyüt a továbi tervekről, a még jobb együttműködésről be­szélni. Megegyeztek, hogy augusztusban a 93/94-es évad kezdete előtt ismét találkoz­nak majd. Egyébként meghí­vott vendégként jelen voltak még a paksi, illetve dombó­vári városi televízió képviselői is, akiket azért hívtak meg, mert a bonyhádiak latolgatják egy, a megyét átfogó sport­műsor létrehozását. H. I. Kevesebb, de minőségi! Jól vizsgáztak a barrikos borok Magányos versenytárgyalás Elkelt a Gastrolux Alkohol és járművezetés Környezetvédelmi alapítvány Adatok a munkanélküliekről Mind többen szorulnak a helyi önkormányzatokra i

Next

/
Oldalképek
Tartalom