Tolnai Népújság, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-01 / 283. szám

SZOROSABB KAPCSOLATOT A SZÜLŐFÖLDDEL! (3. oldal.) BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1994. DECEMBER 1. CSÜTÖRTÖK ÁRA: 18,80 FORINT V. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM Remény van arra, hogy '95 tavaszán megkezdődhet a beruházás, és jö­vőre Paks felől kaphat vízután­pótlást a holtág. (Utána a vízözön című írásunkat a 3. oldalon találják.) Kohl meghívója az EU csúcsértekezletére Németország meghívja az Európai Unió tagságára pá­lyázó négy közép-európai or­szágot az Unió jövő héten Es- senben tartandó csúcsértekez­letére. Ezt a Reuter hírügy­nökség jelentette szerdán haj­nalban, bonni diplomáciai for­rásokra hivatkozva. E forrá­sok úgy tudják, Helmut Kohl német kancellár kedd este nyerte el Francois Mitterrand francia elnök hozzájárulását ahhoz, hogy Lengyelországot, Magyarországot, a Cseh Köz­társaságot és Szlovákiát meg­hívja az esseni csúcstalálko­zóra. A meghívást Helmut Kohl várhatóan szerdán je­lenti be Bonnban, Mitterrand francia elnökkel közösen tar­tandó sajtóértekezleten. Több pénz kell végkielégítésre Háromezer főt leépítenek Az idei pótköltségvetésben tervezett 500 millió forint he­lyett előreláthatólag 1,6 milli­árd forintra lesz szükség a központi költségvetési szer­veknél történő létszámcsök­kentések egyszeri többletkia­dásainak fedezésére. Ez derült ki a költségvetési törvényja­vaslat vitájában az Országy- gyűlés Költségvetési és Pénz­ügyi Bizottságának ülésén. Mint azt a Pénzügyminiszté­rium képviselője elmondta: mintegy háromezer fő leépíté­sével számolnak idén a köz­ponti költségvetési szervek­nél. A Földművelésügyi Minisz­tériumhoz tartozó intézmé­nyeknél 1100 fő, a Belügymi­nisztériumnál 370 fő, a Hon­védelmi Minisztériumnál 150 fő, a Népjóléti Minisztérium­nál 240 fő, az Ipari és Keres­kedelmi Minisztériumnál pe­dig 160 fő menesztésével szá­molnak. Az 1995-ös energiaárak a kormány előtt A kormány mai ülésének napirendjén szerepelnek a jövő évi energiaárak, valamint az ehhez kapcsolódó lakos­sági és intézményi kompenzá­ció kérdései. Az még nem biz­tos, hogy ma döntés születik az áremelésről. A több variá­cióban elkészült előterjeszté­sek a villamosenergiánál 65-75, a gázenergiánál pedig 53-78 százalék közötti tarifa­növelést javasolnak. A drágu­lásból származó többlet áfa­bevételt a kormány teljes egé­szében a kompenzációra kí­vánja fordítani. Ez jövőre lega­lább 8 milliárd forintot jelent. A SZÁMÍTÓGÉPES AGYKÖZPONT FŐPRÓBÁJA. Akárcsak az országgyűlési, a helyható­sági választásokat is főpróba előzi meg, amikor is kiderül, hogy a számítógépes rendszer al­kalmas-e az adatok fogadására és összegzésére. Tolna megyében a Belügyminisztérium Te­rületi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálata - közhasznú nevén TÁKISZ - végzi ezt a feladatot, s máris elárulhatjuk, megfelelő módon és ütemben. A ma záruló, három napos főpróba keretében mindenekelőtt a szavazókörök jegyzőkönyvvezetői adtak számot felkészültségükről, majd öt városból - Bonyhádról, Dombóvárról, Paksról, Szekszárdról és Tamásiból - érkeztek tesztadatok a számítógépes agyközpontba. Fotó: Gottvald RÖVIDEN A heti egy adáshoz szokott POP TV-stábnak, a többszörö­sére nőtt műsoridő miatt, egy teljesen új ritmust kellett fel­vennie. (3. oldal) Tegnap Szekszárdon, az Ady Endre Szakközépiskolá­ban 50 fővel megalakult a Bo­lyai János Matematikai Társu­lat Tolna Megyei Tagozata. (3. oldal) A paksi városi rendelőinté­zet a közelmúltban értékes diagnosztikai műszerrel - szaknéven egy Goldmann pe­riméterrel - gazdagodott. (4. oldal) A disznóparéjfélék ellen a földhasználóknak - gyakori­ságuk és veszélyességük miatt - rendszeresen védekezniük kell. (5. oldal) Ha a bíró helyesen járt el, hiszen ezért mentették föl, mi­ért hagyták helyben a határo­zat többi részét. (9. oldal) Szekszárdi konferencia a szenvedélybetegségekről Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Tolna Megyei Intézetének egészségvédelmi osztálya „Szenvedély­betegségek" címmel rendezett konferenciát tegnap délután az intézet székházában. A turizmus csökkenő lehetőségei Amennyiben nem tudjuk kihasználni az idegenforga­lomban lévő lehetőségeket, akkor a környező országok is vonzóbbá válhatnak a külföl­diek számára, mint Magyar- ország. Erről Schagrin Tamás, az Országos Idegenforgalmi Hivatal elnöke beszélt egy szakmai tanácskozáson. El­mondta, hogy beszűkültek a pénzügyi lehetőségek: az Ide­genforgalmi Alapba a terve­zett 2 milliárd forint helyett valószínűleg csak 1,2 milliárd forint folyik be. Dr. Kiss Mária az egészség- védelmi osztály vezető főor­vosa köszöntötte a vendége­ket, ezt követően került sor az előadásokra. Dr. Kelemen Gá­bor addiktológus szakfőorvos, pszichiáter (Mentálhygiénés Intézet, Pécs) „Az addikciók széles spektruma" címmel, dr. Koltay Mária pszichiáter (Mentálhygiénés Intézet, Pécs) „Az addikciók a család rend­szerének tükrében" címmel, Zelenay Károly, a szegedi Drogambulancia vezetője „Drogfogyasztás - kihívás - válaszkeresés" címmel, Heiter Sándor bűnmegelőzési alosz­tályvezető (Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság) „A DADA-program tapasztala­tai" címmel és Csendes Éva pozsonyi pedagógus „Életve­zetési ismeretek általános is­kolai programokban" címmel tartott előadást. A szenvedélybetegségek igen sok embert érintenek ma Magyarországon, kiemelendő ezek közül az alkoholizmus, de elterjedt a gyógyszerfüg­gőség, a drogfüggőség, s ér­dekes, meglehetősen új, a be­teges játékszenvedély, melytől szintén nem könnyű megsza­badulni, de ide sorolhatók a szexuális jellegű zavarok is. (Folytatás a 3. oldalon.) Adatok a fizetési mérlegről Augusztusban a folyó fize­tési mérleg hiánya 2,5 milliárd dollárra növekedett; az év nyolcadik hónapjában kelet­kezett deficit azonban már ki­sebb volt mint a júniusi és jú­liusi. Minderről a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatta a sajtót. Az ország külfölddel szem­beni bruttó adósságállománya augusztus végén 26,9 milliárd dollárt tett ki. A jegybanki tar­talékok 6,6 milliárd dollárra növekedtek, s az összes nem­zetgazdasági követelés állo­mánya pedig elérte a 9,1 milli­árd dollárt. így a nettó adós­ságállomány 17,8 milliárd dol­lár volt. Sztárjkolnak a vasutasok A vasutas szakszervezetek december 8-án kétórás fi­gyelmeztető, majd december 12-étől 36 órás általános mun­kabeszüntetést hirdetnek - je­lentette be Márkus Imre, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke az érdekképviselet szerdai választmányi ülése után. A szakszervezetek az eredménytelen bértárgyalások után egyeztették álláspontju­kat és közös sztrájkfelhívással fordultak a vasutasokhoz. Eszerint december 8-án haj­nali 5 és 7 óra között tartják a figyelmeztető sztrájkot, az ál­talános vasutas munkabe­szüntetés pedig december 12-én 22 órakor kezdődik. A NAP HÍREIBŐL Természeti örökségünk Természeti örökségünk címmel állandó kiállítás nyílt Kaposvárott: a Rippl-Rónai Múzeumban Somogy megye élővilágával, természeti érté­keivel, az erdők, a vizek, a lápok és a homokvidékek növényzetével, életközössé­geivel több mint kétszáz négyzetméternyi területen ismerekedhetnek a látogatók. Építőipari menedzserképzés Huszonheten vették át szer­dán a diplomát annak az épí­tőipari menedzserképző tan­folyamnak az elvégzése után, amelyet az ÉVOSZ, a Svájci Építőmester Szövetség és az Ybl Miklós Műszaki Főiskola közösen szervezett 1994-ben. Az oktatás a svájci államszö­vetség kelet-európai segély- programjának keretében in­dult meg. Svájc 1,34 millió frankos pénzügyi segítséget nyújtott. Mentálhigiénés miniszteri biztos Veér Andrást, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet főigazgatóját decem­ber 1-jei hatállyal mentálhigi­énés miniszteri biztossá ne­vezte ki Kovács Pál, a népjó­léti tárca vezetője. Ebből az alkalomból Veér András szerdán elmondta: jelenleg a legfontosabb feladat olyan óvodai, iskolai programok indítása, amelyek segítenek abban, hogy a fiatalok a prob­lémás helyzetekben ne nyúl­janak drogokhoz vagy alko­holhol, illetve ne döntsenek a dohányzás mellett. Előadássorozat a biológiáról Az MTA Szegedi Biológiai Központjában szerdán meg­kezdődött az SZBK-Napok péntekig tartó rendezvényso­rozata. Az itthon és külföl­dön is elismert kutatóintézet hagyományos, évente ismét­lődő tudományos rendezvé­nyén a munkatársak egy év alatt végzett munkájukról, legújabb kutatási eredménye­ikről számolnak be. Az idei tanácskozáson az első napon a biokémiáról, csütörtökön a membrán szerkezetek vizsgá­latáról, pénteken pedig a ge­netika területéről hangzanak el előadások. Országos képregény-találkozó Sikeresnek ígérkezik az első országos képregény-talál­kozó, az Oroszlányi Művelő­dési Központ és Könyvtár ál­tal december harmadikára meghirdetett rendezvényre ugyanis csaknem kétszáz al­kotás érkezett. A pályázatnak az a célja, hogy a korábban népszerű, de az utóbbi évek­ben a hazai sajtóból kiszoru­lóban lévő műfaj új közre­működőkkel megerősödjön. Vásárlással egybekötött hangszer- és hangtechnikai kiállítást rendezünk december 3-tól 11-ig * TAMÁSIBAN A VÖRÖSKERESZT NAGYTERMÉBEN a Szabadság u. 51. sz. alatt, melyre szeretettel várunk. Nyitva: naponta 9-től 19 óráig. Telefon: 06-60/366-696 Szakmai bemutatók a kiállítás idején: December 4-én, egész nap: Peavey, Ensonic, Ibanez, Tama. December 6-án, 15 órakor: Marshall - Horváth Tibor. December 6-án, 17 órakor: Korg - Jankai Béla. December 7-én, 16 órakor: Fender - Szekeres Tamás. Ízelítőül még néhány név a résztvevő márkák közül: Crate, Torque, Ampeg, Hohner, Sonor, GM, Lem, Eminence, Dynacord, Casio...

Next

/
Oldalképek
Tartalom