Tolnamegyei Ujság, 1939 (21. évfolyam, 1-101. szám)

1939-01-18 / 6. szám

1935 január 18. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG a Péti só, Uúli tó) beszerezhető gyári áron, vagon- és kistéte­lűkben a gyár tolnavármegyei kOrzet kép vise­leténél ; Ekés József istársa cégnél, SzekiztnL Telefon B7. -52 — Kifogások a polgármester ellen. Dombóvári ellenzéki laptár­sunk hosszabb nyilatkozatot közöl llakray íFerenctőJ és ez a -nyilat­kozat különösen vitéz Vendel István polgármesternek a kommunizmus alatti viselkedésével foglalkozik. A »közleményre vonatkozóan kérdést intéztünk vitéz Vendel,Istvánhoz, aki -azt delelte, hogy a (legutóbbi városi közgyűlésen tett kijelentéséhez hí­ven hírlapi polémiába nem «bocsát­kozik. Mihelyt azonban felkelhet be­tegágyából, hová az influenza dön­tötte, a Makray-féle nyilatkozattal nemben adatokat fog -rendelke­zésre bocsájtani lapunkban való megjelentetés céljából.-— Egy ‘bankfúziós hir margó­jára. A Dombóvárott megjelenő Tolnamegyei Hírlap közölte, -hogy a Simontornyai Takarékpénztár R.-T. beolvad az Egyesült Dunaföldvári Takarék és Hitelbank dunaföldvári Intézetébe. Eziránt -kérdést intéz­nünk Surgóth Aladárhoz, a Simon­tornyai Takarékpénztár felügyelő- . bizottságának elnökéhez. Nevezett kijelentette, hogy ez a hir ebben a formában nem fedheti a valóságot, tekintve, hogy arról ő is csak a hírlapi közleményekből értesült. Le­hetséges, hogy az egyesülés szóba - kerülhetett, de annak jelenleg még semmi tárgyi alapja nincs. — Helyettes tanítónőül kiren­delés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter özv. Pdddr Sándorné sz. ' Patakfalvy 'Ilona oki. tanítónőt a tolnai ,áll népiskolába rendelte ki helyettes tanítónőül — Lezuhant a létráról. Kreszly jKönrád 56 éves hőgyészi földmű­ves a padlásfeljáró létráről lezuhant "és aj jobblába eltörött. Beszállítot­ták a szekszárdi közkórházha. helye volt a megboldogult Sándor királynak, ki minden tavasszal és ősszel-itt töltött két hetet. Négy- medencés rköstós -fürdője és <40 fül- kés kádfürdője a ; szakember leg­nagyobb elismerését váltja ki. A források annyira -bővizüek, hogy a kádakba és medencékbe állandóan áramlik a viz és igy a fürdés tar­tolna alatt -is (többször cserélődik. A fürdő szintén azutóbbi évek- ben épült ki. Szállodatelepén gomba- módra bújnak ki a 400—150 szobás medern luxusszállók, .a -kényelmes iLO-^20 szobás magán-és bérviltók. $ Minden -szobában <■folyóvíz, - tisztaság és kényelem. A szállodák és villák körül gondosan kezelt parkok és közvetlen a «fürdő «mögött emelke­dik va 800 m tmagas Kortin jak gon- öflaott útjaival, amely a 2000 méter magas Suva Planina hegység leg- déhbb kiágazódása. Érdekes, hogy mennyien beszél­nék -magyarul ószerbiában. Rész­ben a háború alatt tanulták >meg, részben pedig az az oka, hpgy a bácskai és a ,bánáti lányok nagy* s%rü gazdaaszonyok és fél hozo- toányt jelent, ha valaki odavaló. Itt -lent mindenkinek az a véle- 'átrénye, hogy a két, szomszédos ■ ál- Mm, amefyet egy. évezred történelme, egyformán becsületes, hazaszerető és vitéz népe,,gazdasági és földrajzi egymásrautaltsága régóta összekap­csol, — barátilag és politikáilag is kell, 'ho gyközeledjék egymáshoz. Dr Balázs Győző. — Bucsuünnepély. A paksi áll. J polg. leányiskola tanári kara és nö­vendékei folyó 'hó 12-én bucsu- ünnepélyt rendeztek abból az alka­lomból, hogy az intézet tanárnője özv. Sdnékné Simkó Lujza 40 évi jnüködés .után megvált az intézettől és nyugalomba vonult Az ünnep­ségen a tanítványok és hozzátar- ; tozóikon kívül a tisztelők olyan tö­mege jelent meg, hogy sokan a . teremből kiszorulva a folyosón hall- I gatták végig a megható ünnepélyt. . A Himnusz után Farkas Irén igaz­gató mondott mngasszárnyalásu be­szédet visszapillantva az ünnepelt fáradhatatlan munkásságára, mél­tatva kiváló kartársi és pedagógiai érdemeit. Nagy Eliz a jelenlegi, Vajer Margit tanitónő a volt tanít­ványok nevében mondott bucsu-kö- szöntőt, egy-egy szép virágcsokrot nyújtva át az ünnepeltnek. Az in­tézet énekkara Fülöp Etelka tanár vezetésével üdvözlő dalt adott elő, végezetül a-növendékek allegorikus jelenet keretében megszemélyesítet­ték azokat a tantárgyakat,-melyeket az «ünnepelt tanított. — Sanekné,S. Lujza meghatva, könnyezve -mon­dott köszönetét az igazgatónak, aki — (szerinte — (beszámolójában -túl­ságosan a javára billentette a mér­leget és kartársainak, akiknek meg* értése és ragaszkodása tette lehe­tővé, hogy örömmel munkálkodott; Isten áldását kéri mindnyájukra. Sok-sok tanítványának és az ün­neplő közönségnek kijelenti, hogy igen jól esett lelkének a szeretet és megbecsülés eme spontán -meg­nyilatkozása és hogy ez a szép.ün­nepség kötelességteljesitésének ju­talmát és életének egyik legszebb emlékét szerezte meg. özv. Sanekné S. Lujza Brassóból, a román meg­szállás idején került a paksi leány­iskolához, ahol azóta megszakítás nélkül működőit. Magas műveltsé­gével, lebilincselő kedvességével és ^mindig finom -úri megjelenésével csakhamar a tanári -kar dísze és a paksi társaság kedvelt tagja, pár­tatlan, türelmes és mindenkit ,roég~ értő jó szivével pedig tanítványai­nak rajongva szeretett „Lujza né­ni“-je lett. Érdemei elismeréséül a kormányzó igazgatói címmel tün­tette ki. — Szerdán és csütörtökön Sally Ncimű filmbohózatot mutatja be a Világmozi. Főszereplők: Joy Hod­ges, John King, Alice,Brady,,MisQha Auer, Barbara Read. «Négy szegény .komédiás, .négy bohém, magához .veszi egy szerencsétlenül -járt Jég* tornászná .árváját. Felnevelik, mű­vésznő lesz. Gazdag kérője is akad. de ;Sally .nem tudja elhagyni a négy *papát*. Szép karrért csinál a mu­lattató körülmények közt boldog­ságát is megtalálja,"Fox világhiradó vezeti' i be a műsort. — Pénteken, szombaton és va­sárnap magyar 'film: Piros bugyel- láris-— Perselyfeltörés. Az őcsényi ref. «iskola perselyét ismeretlen fettes lakatostulellopta. A-perselyben 41 P 36 fillér volt. A tolvaj kézrekerité- sére nyomozást vezettek be. r- hlfi^jitslt a kezei és lábai. Jtiiss András 7 éves dunaföldvári menhelyi gyermeknek rodlizás köz­ben mindkét keze és lába elfagyott. A szekszárdi közkórházban ápolják* — A nagykónyi rpiaci sértege­tés a pécsi törvényszék előtt. Sebestyén Lajosné, .nágykőnyi föld­műves asszony, aki1 a piacon *csir- kéket árult, -alkudozás hőiben« össze­szólalkozott dr .Nagy (Ferenc kör- körorvos feleségével,« mert drágálta a csirkéket. Közben a kofaasszony a tisztviselők ellen becsmérlő .ki­fejezéseket használt A pécsi kir. törvényszék ötös tanácsa Sebes­tyénnél osztályelleni izgatás cimén 1 havi fogházra ítélte, de a bünte­tés végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette. — Halálozás. Komlósi József dörypatlani földbirtokos, a megye* szerte köztiszteletben állott fárad­hatatlan és kiváló gazda, aki szor­galmával, hozzáértésével és igény­telenségével tekintélyes vagyont szerzett, folyó hó 15-én 70 éves korában meghalt. A megboldogul­tat nemrégiben agy vérzés érte, amely j egyheti szenvedés után megölte. > Temetése óriási részvét mellett folyt I le és a sióagárdi temetőben lévő családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. Gyászolják: özvegye, továbbá két fia: Komlósi János, «vi­téz Komlósi József és unokái, me­nyei. A nagy gyászpompával lefolyt végtisztességtételt a Pirnitzer József és Fiai cég szekszárdi temetkezési vállalata rendezte. — TSE téli, (tornatermi edzései­nek vezetését, .mint azt a múltban is, Bessenyey Gyula gimnáziumi testnevelési tanár vállalta. A múlt­ban igen sokszor tapasztaltuk, hogy a tornatermi edzések mily fontos előfeltételei a tavaszi jó rajtnak. A múlt években ugyancsak Bessenyey Gyula testnevelési tanár készítette elő a TSE labdarugócsapatát >és minden egyes játékos mozgásán .meglátszott a szakértő és a sport minden csinját-binját jó ismerő-mes- ter munkája. Mint értesültünk Bes­senyey tanár nemcsak a téli edzé­sek vezetését vállalta, hanem «teljes odaadással kíván bekapcsolódni <a TSE egész évi munkájába és mint edző vezetné a csapatot, örömmel üdvözöljük a nagyszerű -testnevelő bekapcsolódását és reméljük, hogy a TSE csapatában is nevel oly nagyszerű és kiváló játékosokat, iinint azt Szolnokon tette, ahol or­szágos hírű csapatot termeltki. Meg van minden lehetőség, tehát «most a játékosok szorgalmától és tanulni .akarásától függ a további-siker és előrehaladás. Hisszük, hogy a já­tékosok és mindazok, kik e sportot tanulni akarják, nagy-számban «jön­nek és kapcsolódnak az építő mun­kába. — 'Rosszul végződött (disznó­tor. Perlaki János 49 éves pátfai földművest egyik barátja disznótorra hívta. Vígan folyt a vacsora, i ha­marosan dalolni kezdtek, utána .vi- fatkozni is. Az egyik vendég ösz- szeszólalkozott Perlakival, majd két pártra oszlott a vendégsereg és Per­lakit úgy megverték, hogy a szek­szárdi közkórházba kellett szállítani. Állapota életveszélyes. — Télikabáttolvaj. Borbás Já­nos 80 -éves -rozsnyói születésű .napszámos Őcsényben besurrant Szabó Sándor földmives 'lakásába és a télikabátját ellopta, .majd is­meretlen helyre sző köt. Országo­san körözik. 'Különös ismertetójele, hogy a jobbszeme .felett egy fel­tűnő -vágási sebhely van. — Selyemtenyésztésünk a gubó alacsony «beváltási .ára .miatt .igen nagy visszaesést mutat. Az «elmúlt évi gubótermés 40 év óta .a (leg­alacsonyabb szintre ősökként. A mai páraknál I a selyemtenyésztéssel foglalkozó falusi lakosság nem ta­lálja meg számítását. Az Országos Mezőgazdasági ;Kamara most arra kéri a kormányt, «hogy emelje fel >a .gubó .beváltási árát, .hogy az or­szág e fontos .termelési ága_ei,ne «sorvadjon. Indokolja-.a beváltási ár emelését -az fs, hogy :a környező államokban a gubó beváltósi ára .majdnem kétszerese a miénknek. A szekszárdi királyi járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. 12.093—1938. tkv. szám. árverési tMetmkHhHvomL Varasdy Albert, Varasdy Vilma, Horváth Imréné szül. Varasdy Ilona és Szigeti Lisziónó szül. Szűcs Margit végrehajtatónak, Simon Takács jözaetné szül. raktér Magdolna végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében t telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az lóit. évi LX. te. 144„ 146. és 147. §*a értelmében elrendeli a végrehajtási Árverést 365 pengő tőkekövetelés, ennek 1934. évi január h& 1. napjától járó 5ü/o kamata, 55 P 60 fillér eddig megállapított .per- -és vegre najtási és az Árverési kérvényért ezúttal megállapított 17 P költség behajtása végett a szekszárdi királyi járásbíróság területén levő, Szuksiérd városban fekvő s a szekszárdi 4153- számé betétben I. 1—2. sorsz. 5356. és 5357..tusi. alatt felvett 198 Q*0l szótőre és 728 Q*0l szántóra a Porkolábvölgyben 781 P 50 >f, 41.i 1—3. sorsz. 17.572/1., 17 572/2., 17.873. hrsz. 493 0-01 és 1 hold 1162 Q-öl szántónt és 1196 Q-01 rétre a Csörgetégea 2027 P, t 2. sorsz. 5379. hrsz. 238 0-01 szántóra a PorkolábvOlgyben 342 P kikiáltási ár mellett, A telekkönyvi hatóság az árverésnek « «telekkönyvi hatóság hivatalos -helyiségében (löldszmt 2. számú ajtó) megtartsam .1938. évi február hó 4. napjának délután 3 órá­ját főzi ki és az.árverési feltételeket az .188}. évi LX, te. 150, §-a alapján a következők­ben állapítja meg: Az árverés alá .eső ingatlanokat ^ kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron el­adni nem lehet. (i9Q8. .évi XLI. .te. 26. «§,) Bánatpénz a kikiáltási ár t0 7o-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi Vo-ára teli kiegészíteni. Szekszárd, 1988 szeptember 16. .Dr Péter, 49 királyi járásbiré. A dunaföldvéri kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság.-4671«—1938. tkv. szám. Árverési JUntetaioo-kliuuiiiL A Dunaföldvári Hitelszövetkezet, mint «az OKH tagja dunaföldvári /bej. cég végrebaj- taióndk, üailai György -.(neje Nagy Katalin) dunafoldváii lakos végrehajtást szenvedő ellen iaditott végrehajtási • ügyében «.telek* kOnyvi hatóság a végrehajtató kerelme kö­vetkeztében a végrehajtási Árverést 3300 er. P tőkekövetelés, ennek 1933. évi ápmis hó 20. napjáról.járó biroiiag érvényesíthető ke* mat, késedelmi kamata, 3/# **/o valtodíj, 413 P 78 fillér megállapított per- és vegrehsj- tási és az érveaksi kérvényért ezúttal .meg­állapított 90 P költség, továbbá a csatlako- zottnak kimondott Dunatöldvári .Népbank 150 V tőke >és jár. tőkekövetelés é* járulékai i behajtása végett a Dunatoldvár közegben fekvő és a dunaföldvan 6350..számú íjkvpen A t I. sorsz. 13.961. hrsz. alatti legelő n 8. dűlőben *,8 részére 33 P 25 <f kikiáltási árban; az u. o. 283. számú Ijkvben A f I. sorsz. 302. hrsz. alatti 348. ^zámu ház,ud­varral részére ,175 P í.50filler krkiáltást árban; az u. o. 6358. számú tjkvben A ti. sorsz. !0.862/a/4. hrsz. alatti egész szántóra a .Molnár kutnál 1100 P >50 h tér kikiáltási árban; A t 2. sorsz. 13/653. hrsz. alatti«egész legeiére a 11/1. dűlőben 113 P 50 fillérül- kiáltást árban;.A t.3. sorsz. 6494/c/g. hr#z. alatti egész szántóra a Bukás dalóoen 972 P kikiáltási árban ; A 14. -sorsz. 13.5j72/aih#z, alatti, egész legelör« a 12/1(1. dulóben 5 P 90 f kikiáltási Árban ; A f 5. sorsz. 13.571.1;tsz. alatti egész jegelőre ugyanott; A t 6. sorsz. 13 570/b hrsz. .alatti egész legelőre ugyan­ott a kettő Összesen ^52 P 50 1 kikiáltási árban; — végül A t 7. sorsz 7o46/b/4.5fsz. alatti egész szántóra az Ujszálláskert dűlő* ben 503 P.kikiáltási .árban elrendelte. Az ingatlanok közül a 13.961. és 302., 13i572/«i és '7016/6/4. -hrsz. alatü .egész-«in­gatlanokat, valamint a KX862/a/4., 13.553., -6494/c/2., 13 571. és 13.570/b hrszám alatti ingatlanok .fejét óav. Gailai Mihalyné szQl. Gál Teréz javára özvegyi jog terheli és ezek csuprán e jognak sérelme nélkül adhatok el. Az árverést 1939. évi február hó .1. «ap­ján délelőtt 8 órakor a telekkönyvi hatóság , hivatalos helyiségében (Kossuth Lajps*lttca 19. szám) .lógják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok közül a házat a kikiáltási ár felénél, a többit a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron el- adnhuenr lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o*a, melyet a magasabb ígéret ugyanannyi %-ára kell kiegészíteni. I Dunaföldvár,; 1938 október. 5. Dr Gotyée, 48 királyi járásbiró,

Next

/
Oldalképek
Tartalom